Početna Prolog

Prolog

Srpsko pitanje u rusko-austriskom dvoboju na Balkanu

Srbi koji su sada imali svoje dve slobodne države nisu više mogli, kao u minulom stoleću, smatrati austrisku akciju na Balkanu kao pomoć za svoj oslobodilački pokret. Austro-Ugarska se jasno pojavljivala kao zavojevač.

Berlinski kongres i srpsko pitanje

Na Berlinskom kongresu pod Bismarkovim pretsedništvom bile su zastupljene velike sile i Turska. Rusija je bila protivna da rumunski punomoćnik učestvuje na kongresu. Dosledno nisu mogli učestvovati ni srpski.