БАЛКАН И ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ЗЕМЉЕ

Балканско Полуострво је мењало више пута име, чешће него ма која од европских географских целина.

Евроазијске особине и старе цивилизације
Важна улога коју је играло у развитку цивилизација произилази из његовог положаја и географске природе области

Географске особине
Географске особине балканског блока су особине спајања и прожимања, као и изоловања и одвајања

Карактери изоловања и одвајања
Високе области изоловања служиле су као масивне пречаге свима климским и биолошким утицајима, етничком премештању и покретима

Клима, тле и вегетација
Налази се између области континенталне, степске климе на Истоку, и медитеранске климе на Југу и Западу

Егејска област
Егејска се област одликује јаком разуђеношћу које нема у оваком облику нигде на земљи

Источна или балканска област
Континентални блок је увек био у већој зависности од сувоземних комуникација но од маринских

Моравска област или Шумадија
Противно источној или балканској, ова област се одликује централним положајем и разноврснијим везама

Рашка и македонска област
Обухвата врло високе земље у којима су развођа за сливове Јадранског, Егејског и Црног Мора

Динарска и Пиндско-динарска област
Ова област, регионално схваћена, не поклапа се потпуно са динарским и пиндским масивима и мања је од њих

Пиндска област
Ово је најмања од великих природних области на Полуострву. Пружа се од Медовског Залива до залива Арте

Културни појаси
Ниједна историјска појава не показује толико прилагођивања географским погодбама као распоред старих цивилизација на полуострву

Патријархални режим и утицаји западне и средњеевропске културе
Нови додири између Запада и балканског света јавили су се у доба Крсташких Ратова

Метанастазичка кретања: Динарске и централне области
Инвазија словенских племена била је полазна тачка за географски распоред и формирање народа на полуострву

Метанастазичке и аметанастазичке области
Оне земље где је највише кретано и највише измешано становништво зваћемо метанастазичком облашћу.

Историјски и психолошки узроци метанастазичких кретања
Разноврсни су узроци који су изазивали сеобе, и они се у већини случајева преплећу

Економски узроци сеоба
Констатује се увек знатна разлика између земље матице, која је осредњих и слабих средстава за живот, и земље насељавања

Последице миграција
Међу првима Срби су се упуштали у много знатније метанастазичке покрете него Хрвати и Словенци

Социјално и етничко прилагођивање
Досељеници се по правилу прилагођавају начинима и обичајима старинаца или врло старих досељеника

Метанастазичке групе у Србији
Знатна је разлика између истога становништва, од кога је један део остао у земљи матици, а други се населио у Шумадији

Смене становништва и етнички процеси у Далмацији
Снажне миграције становништва у Далмацију изазвале су овде дубоке и разноврсне етничке процесе

Етничке и социјалне последице миграција
Промена вере и народност је само завршна фаза, најдаље одмакао процес прилагођивања новој средини

Становништво егејских и пиндских области
Грци су, можда, мешовитијег порекла но макоји други балкански народ

Становништво континенталног блока
Као поглавито земљорадничко, јужнословенско становништво живи у огромној већини у селима, противно Турцима, Грцима и Цинцарима

Подела земље
Чим би се једна област ослободила турске владавине, по правилу је механички престајао важити турски економски режим

Пастирски живот и балканска сточарска кретања
О сточарству се баве готово све групе становништва Балканског Полуострва које станују у планинским пределима

Начини живота
Постоји велика супротност између начина живота у приморју медитеранске и на континенталном блоку

Варошка или градска насеља
На завршним тачкама путева или на местима где се они укрштају најповољнији су услови за развијање вароши.

Типови вароши
Разне културе најпре продру у вароши и у њима се најупорније одржавају, а у многим се културни утицаји преплећу

Положаји села
Јасно се издвајају две групе: села на висинама и села у долинама, јаругама, по дну котлина и у равницама

Села разбијеног и збијеног типа
Услед прираштаја насељена зона са селима разбијенога типа продужава се било према планинама, било према долинама

Типови кућа – брвнаре
Кућа је у хармонији са саставом, изгледом и вегетацијском одећом предела

Камени и моравски тип кућа
То је кућа од камена, приземна или на два спрата, врло ретко на три

Зграде или стаје и остали типови кућа
Реч је о зградама око куће и у планини. По правилу их има највише око куће

Друштвене и психичке промене
Од турске инвазије почела се из основе мењати балканска друштва Средњега Века

Диференцијације услед промене вере
Од преласка јужних Словена у хришћанство и поделе на западну и источну цркву, није међу њима било толико промене вере као у турско време

Стварање нових друштава услед емиграције и славизирање вароши
Са Великом Сеобом културни и политички центар је премештен на леву страну Саве и Дунава

Етничко јединство и психички типови
Одавно су испитивачи опазили заједничке основне етничке црте Србо-Хрвата, Словенаца и Бугара

Динарски тип
Динарски тип заузима не само целу динарску област већ и суседне земље по којима се распростро миграцијама

Шумадиски варијетет
Правећи етно-психички „пресек” кроз јужнословенско становништво у правцу од истока према западу, наилази се најпре на истоку на шумадиски варијетет

Ерски варијетет: Старовлашка група
У Шумадији и у доњој Босни Ерама називају становнике највиших динарских области

Ерски варијетет: Динарска племена
Највећа промена у друштвеној организацији динарских људи јавља се југозападно од Сјенице

Ерски варијетет: Личка група
Од особитог је интереса одмах после црногорских племена проучити групу становништва у Лици

Босански варијетет и мухамеданска група
Срби православни, католици и муслимани, насељавају зелену и романтичну Босну, нарочито долине река

Јадрански варијетет
Овоме варијетету припада становништво готово свих крајева који су обухваћени развођем између слива реке Дунава и Јадранског Мора

Јадрански варијетет: Загорска група
Динарци, насељени у Загори, нису се руководили разлозима економске природе

Јадрански варијетет: Приморска група
Јадранско је приморје једини предео у коме се западна цивилизација могла прилагодити словенском менталитету

Централни тип
Становништво овога типа заузима средишни део Балканског Полуострва, области косовско-метохиску и вардарску као и околне пределе

Централни тип: Основне психичке особине
Уз архаичност, старобалканске и рајинске особине, јављају се и неколике нарочите особине

Централни тип: Предања и национална свест
Између Прилепа, Солуна и Месте одржао се архаичан тип, аморфна маса, са сачуваним траговима српских предања

Косовско-метохиски и западно македонски варијетет
Овом варијетету припада становништво Косова, Метохије, Подриме и шарских жупа Средске и Сиринићке

Моравско-вардарски и шопски варијетет
Моравско-вардарски варијетет могао би се тачније назвати јужноморавским и горњевардарским

Јужномакедонски варијетет и битољско прилепска група
Овде је јужнословенска маса друкчија и преиначена утицајем друкчије цивилизације

Мавровско-реканска и Горњореканска група
Мавровска и мијачка област западно од Влахинице не може да подмири потребе свога становништва

Мијачка група
Група правих Мијака ограничена је поглавито на област Мале Реке, леве Радикине притоке

Група Биначке Мораве и Преспанско-костурска група
Група Биначке Мораве заузима један од највећих сливова у средини Полуострва

Струшко-охридска група и дебарска група
У овој групи Словени чине већину, према којој се губи турско-арбанашка мањина

Полошка, Сиринићко-средачка и група Врањског Поморавља
Овај је свет последњих десетина година примио много моравских утицаја из Северне Србије

Источнобалкански тип
Његова је права колевка доњодунавска плоча, ту се формирао словенско-бугарски народ и ту се развила бугарска држава

Развитак психичких особина код Источнобалканског типа у току историје
Потребно је да пропратимо развитак у менталитету овог становништва

Панонски тип
Највећи део земљишта са овим становништвом је изван Балканског полуострва

Панонски тип: Духовни развитак и опште особине
Панонски су Срби, као и динарски, чували успомене из своје прошлости

Главне психичке разлике код панонских Јужних Словена
У панонском типу треба разликовати становништво на западу, словеначких крајева и источно од Загреба