Аутори

“За свако око, вероватно, обриси велике цивилизације дају другачију слику” Јакоб Буркхарт

Скоко Саво

У на­уч­но­и­стра­жи­вачком ра­ду ба­вио се, пр­вен­стве­но, рат­ном и на­ци­о­нал­ном исто­ри­јом Ср­би­је XIX и по­чет­ком XX ве­ка, по­себ­но Бал­кан­ским ра­то­ви­ма, Пр­вим и Дру­гим свет­ским ра­том, те ге­но­ци­дом над хер­це­го­вач­ким Ср­би­ма, за­тим ра­зно­вр­сном про­бле­ма­ти­ком Пр­вог срп­ског устан­ка, исто­ри­јом род­не Хер­це­го­ви­не.

Ћоровић Владимир

Веома је велик Ћоровићев стваралачки опус, који чине бројне књиге и појединачни текстови растурени по разним часописима и листовима. Иако су чињени и значајни покушаји, још није састављена и комплетна библиографија његових радова и прилога о њему.

Ђурић Антоније

Антоније Ђурић је српски новинар, публициста, аутор култне драме "Солунци говоре" и потресне књиге "Црвена куга".

Раденковић Милан

Име: Милан Очево име: Презиме: Раденковић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Петровић Илија

Од 1994. објавио четрдесетак књига, а за разне стручне часописе написао приближно толико дужих или краћих текстова, углавном са тематиком из српске историје с почетка и краја XX века.
Лукић Ђорђе

Лукић Ђорђе

Посмртно му је издата књига „Битка на Дрини 1914“, издање Војноиздавачког завода, Београд 1966. године.

Пилчевић Ђорђе

Пилац, како су га од милоште звали, задужио је Ужице својим писањем локалне историје, и учинио најбитније кораке за праведно сагледавање живота и рада академског сликара Михаила Миловановића.

Цвијић Јован

Колики су одјек имали научно дело и друштвена делатност Јована Цвијића показују и многобројна признања и одликовања која су овом научнику додељивале академије наука, научна и стручна друштва, универзитети и угледне културне установе у нашој земљи и свету.
Поповић Васиљ

Поповић Васиљ

Васиљ Поповић је био српски историчар, један од водећих српских међуратних историчара и проучавалаца нововековне европске историје.