Аутори

“За свако око, вероватно, обриси велике цивилизације дају другачију слику” Јакоб Буркхарт

Радојчић Милорад

Радојчић Милорад

    Име: Милорад Очево име: Презиме: Радојчић Место: Попучке Општина: Ваљево Година рођења: 1948 Година смрти:   Милорад Радојчић, рођен је 10. марта 1948. године у Попучкама код Ваљева. По занимању је дипломирани специјални педагог. Завршио и Школу резервних официра ОМЈ ЈНА и...

Ратковић Борислав

Име: Борислав Очево име: Презиме: Ратковић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Ђуришић Митар

Име: Митар Очево име: Презиме: Ђуришић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Шантић Милан

Име: Милан Очево име: Презиме: Шантић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Ђорђевић Милија

Име: Милија Очево име: Презиме: Ђорђевић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Паунић Драгутин

Име: Драгутин Очево име: Презиме: Паунић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Скоко Саво

У на­уч­но­и­стра­жи­вачком ра­ду ба­вио се, пр­вен­стве­но, рат­ном и на­ци­о­нал­ном исто­ри­јом Ср­би­је XIX и по­чет­ком XX ве­ка, по­себ­но Бал­кан­ским ра­то­ви­ма, Пр­вим и Дру­гим свет­ским ра­том, те ге­но­ци­дом над хер­це­го­вач­ким Ср­би­ма, за­тим ра­зно­вр­сном про­бле­ма­ти­ком Пр­вог срп­ског устан­ка, исто­ри­јом род­не Хер­це­го­ви­не.

Ћоровић Владимир

Веома је велик Ћоровићев стваралачки опус, који чине бројне књиге и појединачни текстови растурени по разним часописима и листовима. Иако су чињени и значајни покушаји, још није састављена и комплетна библиографија његових радова и прилога о њему.

Ђурић Антоније

Антоније Ђурић је српски новинар, публициста, аутор култне драме "Солунци говоре" и потресне књиге "Црвена куга".

Раденковић Милан

Име: Милан Очево име: Презиме: Раденковић Место: Општина: Година рођења: Година смрти: