Аутори

“За свако око, вероватно, обриси велике цивилизације дају другачију слику” Јакоб Буркхарт

Радојчић Милорад

Радојчић Милорад

Пуне четири деценије интензивно истражује завичајну прошлост.
Деспотовић Милијан

Деспотовић Милијан

Уредник је књижевних новина „Свитак“ и првог хаику часописа на српском језику „Паун.“ Пише поезију, прозу, афоризме, књижевну и ликовну критику.
Ђенић Милисав

Ђенић Милисав

Радио је као професор историје у основној и средњој школи у Чајетини до 1988. године. Бави се проучавањем златиборске историје.

Ратковић Борислав

Име: Борислав Очево име: Презиме: Ратковић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Ђуришић Митар

Име: Митар Очево име: Презиме: Ђуришић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Шантић Милан

Име: Милан Очево име: Презиме: Шантић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Ђорђевић Милија

Име: Милија Очево име: Презиме: Ђорђевић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Паунић Драгутин

Име: Драгутин Очево име: Презиме: Паунић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Скоко Саво

У на­уч­но­и­стра­жи­вачком ра­ду ба­вио се, пр­вен­стве­но, рат­ном и на­ци­о­нал­ном исто­ри­јом Ср­би­је XIX и по­чет­ком XX ве­ка, по­себ­но Бал­кан­ским ра­то­ви­ма, Пр­вим и Дру­гим свет­ским ра­том, те ге­но­ци­дом над хер­це­го­вач­ким Ср­би­ма, за­тим ра­зно­вр­сном про­бле­ма­ти­ком Пр­вог срп­ског устан­ка, исто­ри­јом род­не Хер­це­го­ви­не.

Ћоровић Владимир

Веома је велик Ћоровићев стваралачки опус, који чине бројне књиге и појединачни текстови растурени по разним часописима и листовима. Иако су чињени и значајни покушаји, још није састављена и комплетна библиографија његових радова и прилога о њему.