Аутори

“За свако око, вероватно, обриси велике цивилизације дају другачију слику” Јакоб Буркхарт

Енгдал Вилијем

Енгдал Вилијем

Дипломирао је политичке науке на универзитету Принстон, а компаративну економију магистрирао у Стокхолму. Радио је као слободан новинар у Њујорку и у Европи.
Радојчић Милорад

Радојчић Милорад

Пуне четири деценије интензивно истражује завичајну прошлост.
Деспотовић Милијан

Деспотовић Милијан

Уредник је књижевних новина „Свитак“ и првог хаику часописа на српском језику „Паун.“ Пише поезију, прозу, афоризме, књижевну и ликовну критику.
Ђенић Милисав

Ђенић Милисав

Радио је као професор историје у основној и средњој школи у Чајетини до 1988. године. Бави се проучавањем златиборске историје.

Ратковић Борислав

Име: Борислав Очево име: Презиме: Ратковић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Ђуришић Митар

Име: Митар Очево име: Презиме: Ђуришић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Шантић Милан

Име: Милан Очево име: Презиме: Шантић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Ђорђевић Милија

Име: Милија Очево име: Презиме: Ђорђевић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Паунић Драгутин

Име: Драгутин Очево име: Презиме: Паунић Место: Општина: Година рођења: Година смрти:

Скоко Саво

У на­уч­но­и­стра­жи­вачком ра­ду ба­вио се, пр­вен­стве­но, рат­ном и на­ци­о­нал­ном исто­ри­јом Ср­би­је XIX и по­чет­ком XX ве­ка, по­себ­но Бал­кан­ским ра­то­ви­ма, Пр­вим и Дру­гим свет­ским ра­том, те ге­но­ци­дом над хер­це­го­вач­ким Ср­би­ма, за­тим ра­зно­вр­сном про­бле­ма­ти­ком Пр­вог срп­ског устан­ка, исто­ри­јом род­не Хер­це­го­ви­не.