Knjiga trinaesta 1915. godina

Odstupanje na Jadransko primorje

Raspored neprijateljske vojske 22. novembra u veče

Treći period 1915. godine Opšte odstupanje srpske vojske Treća faza Odstupanje na Jadransko primorje Raspored obostranih snaga 22. novembra u veče I. Raspored neprijateljske vojske a) Raspored III. austro - nemačke armije 1. - Na krajnjem desnom krilu pod komandom...

Raspored srpske vojske 22. novembra u veče

Vrhovna komanda u Prizrenu I. armija (ŠTAB u Mitrovici) 1. - Dunavska divizija II. poziva na desnoj obali Ibra. Glavnina na položaju ispred Mitrovice u visini sela Majdana; zaštitnica na liniji: Vitušići - Košutovo. 2. - Trupe pod...

23. novembar, Operacije neprijateljske vojske

Operacije III. austro - nemačke armije Dejstvo samostalne 62. austro - ugarske divizije U toku 23. novembra slabije trupe 9. landšturmske etapne brigade prešle su Lim kod Priboja. Kod Ruda i Ustibara moralo se 23. novembra...

23. novembar, Operacije srpske vojske

Operacije I. armije Dejstvo Dunavske divizije II. poziva Užički odred ušao je u sastav Dunavske divizije II. poziva. Oko 8 časova 23. novembra, štab Užičkog odreda bio je na visu južno od sela G. Žabare, zapadno od...

24. novembar, Operacije neprijateljske vojske

Operacije III. austro - nemačke armije Dejstvo 62. samostalne divizije Predlog komandanta trupa Bosne i Hercegovine, đenerala Sarkotića, odnosno daljeg dejstva 62. samostalne divizije primala je III. armiska komanda 24. novembra. Bilo je nezgodno, što upravljanje operacijama...

24. novembar, Operacije srpske vojske

Operacije I. armije Dejstvo Dunavske divizije II. poziva Komandant ove divizije izdao je 23. novembra oko 23 časa sledeću zapovest: „Naša divizija dobila je zadatak, da zajedno sa Užičkim odredom brani položaj od k. 1100, koju će...

25. novembar, Operacije neprijateljske vojske

Operacije III. austro - nemačke armije Kako je to već više puta izloženo, operacije III. armije preko linije: Sjenica - Novi Pazar -Mitrovica, mogle su se produžiti samo slabijim snagama, jer bi inače prestala svaka...