26. новембар, Операције српске војске

400

а) Операције I. армије

На основи директиве Врховне команде ОБр. 24942 од 25. новембра за повлачење кроз Црну Гору и Албанију командант I. армије издао је 26. новембра наређење ОБр. 9602 ове садржине:
1) Дринска дивизија II. поз. по ранијем наређењу упућена и већ кренула од Пећи ка Рожају. Избијајући ка Рожају, саобразно тамошњим приликама, упућује одмах потребну снагу право на север ка Суходолу и потребну снагу у правцу Рибарића са задатком, да својим распоредом и борбом обезбеди за што дуже време правце од Сјенице, Новога Пазара и Рибарића ка Рожају и Беранима. Нека командант има на уму да ће се од Пећи преко Рожаја ка Беранима и даље Андријевици кретати III. армија и трупе Београдске Одбране, а на послетку за њима истим правцем Дунавска дивизија II. поз. са Ужичким одредом.
Све ово казује, да трупе Дринске дивизије II. поз. треба упућивати што даље на север и исток до Рожаја бранећи поменуте правце што енергичније, како би напред поменуте трупе могле дебушовати ка Рожају и одатле кренути ка Беранима и Андријевици. По издуживању последњих делова Дунавске дивизије II. поз. и Ужичког одреда, Дринска дивизија врши прикупљање својих делова ближе свом левом крилу чинећи места Дунавској дивизији, која ће са Ужичким одредом у даљем покрету организовати десно крило армије (рачунати по фронту кретања) у даљем повлачењу ка Беранима и Андријевици.
2) Дунавска дивизија II. поз. у чијем саставу биће и даље Ужички одред, остаје и на даље у заштитници ове армије на правцу Митровица – Пећ. У колико је год могуће, за дуже време, на свима положајима штитити овај правац, док се сва позадина ове армије не евакуише од Пећи путем ка Рожају као год и делови III. армије и Београдске Одбране. Затим и сама предузима покрет ка Рожају. Дебушујући ка Рожају трупе Дунавске дивизије и Ужичког одреда, истурајући своје делове што више ка истоку од Рожаја, чине десно крило армије. У даљем повлачењу ка Беранима одржати што јачу везу са Дринском дивизијом II. позива.
3) Командант Дунавске и Дринске дивизије, по избијању првих делова Дунавске дивизије, ка Рожају, споразумно одређују фронт дивизијама у циљу заштите даљега правца ка Беранима и Андријевици са севера и истока.
Споразумети се са командантом III. армије и Београдске Одбране, да и они потребним деловима, по избијању ка Рожају са потребним снагама, ојачају делове Дринске и Дунавске дивизије, ако за то потреба наступи.
Команданту Дунавске дивизије скрећем пажњу на јачину положаја источно од села Бресника, Сиге и Доње Јабланице, који положаји затварају и штите на великој даљини ка истоку правац Пећ – Рожај.
Обратити нарочиту пажњу на десни бок при покрету од Пећи, од правца села Мојстира преко села Истока, који избија на пут Пећ – Рожај.
На правцу Рожај – Беране, трупе ове армије упорном борбом морају створити време трупама III. армије и Београдске Одбране, као и властитој позадини, да могу учинити покрет ка Андријевици и Подгорици.
По пристизању трупа ове армије у висини Берана наредити даљи покрет и правац ка Андријевици и Подгорици саобразно улози ове армије по предњој директиви Врховне команде.
Препоручујем командантима дивизија и команданту Ужичког одреда као и свима командирима одељења армиског штаба безусловно испуњавање и поступак са возовима и осталим материјалом, који је поступак изложен под тач. 8 предње директиве Врховне команде. Исто тако учинити све могуће да се пљачкање спречи сходно напомени под тачком 9 предње директиве. Најенергичније настави да се учине све припреме за евакуисање возова и потреба преко планина дотичним правцем.
Командантима дивизија препоручујем што јачу прикупљеност својих трупа и истурање патрола у потребним правцима на што већу даљину.
Са армиским штабом путоваће батаљон 14. пука II. позива и етапна команда, којима ће се издати благовремено потребно наређење из армиског штаба.
Комуникациска линија за трупе ове армије јесте линија: Андријевица – Подгорица – Скадар.
Магацин хране: Андријевица и Подгорица.
Дунавска дивизија II. позива. У току 26. новембра, командант ове дивизије у споразуму са командантом суседне Шумадиске дивизије I. позива, повукао је своје трупе на линију: Радишево – Рудник. Ужички одред који је стављен под команду команданта Дунавске дивизије II. позива остао је био на положају код села Чичева. Наређено му је да 27. новембра дође на положај западно од Радишева и да штити правац од Ковача. Веза телеграфска на линији Рудник – Пећ прекинута је код села Вел. Исток од стране побуњених Арнаута. Послата је коњичка патрола да ово хитно извиди.
Дринска дивизија II. позива. У току 26. новембра трупе ове дивизије вршиле су марш од Пећи ка Рожају, а за угушивање побуне Арнаута упућен је Вел. Истоку одред јачине: 1 вод коњице, 2 батаљона пешадије са 1 водом митраљеза и 2 топа.
У вече 26. новембра, распоред дивизије био је овакав:
5. пешад. пук II. позива (2 батаљона) и коњички дивизион код Рожаја; 6. пешад. пук II. позива (2 батаљона) и 5. пешад. пук III. поз. код Савине воде; 4. пешад. пук II. позива код с. Радовце; 1. батаљон 5. пука са 1 батаљоном 6. пука и водом митраљеза налази се у одреду упућеном ка Великом Истоку за угушивање побуне Арнаута; 1. батаљон 6. пука помаже извлачење артилерије од с. Радовце ка Жлебу.
Дрински пољски артилериски дивизион (4 батерије) извлаче се великим напором од с. Радовце ка Жлебу.
Пионирски полубатаљон оправља пут: Савине воде – Рожај.

б) Операције трупа Одбране Београда

У току 26. новембра, трупе Одбране Београда вршиле су повлачење, одржавајући везу лево са I. армијом (Дунавском дивизијом II. позива) а десно са III. армијом (Дринском дивизијом I. позива).
У вече овог дана трупе Одбране Београда заузеле су положаје и то:
Шумадиска дивизија I. позива од везе са Дунавском дивизијом II. позива код Рудника па до с. Воћника (800).
Тимочка дивизија II. позива од с. Воћника до везе са Дринском дивизијом I. позива у правцу планине Обиље до с. Плужине.

в) Операције III. армије

У току ноћи 25./26. новембра, команд