24. новембар, Операције српске војске

403

Операције I. армије

Дејство Дунавске дивизије II. позива

Командант ове дивизије издао је 23. новембра око 23 часа следећу заповест:
„Наша дивизија добила је задатак, да заједно са Ужичким одредом брани положај од к. 1100, коју ће посести Шумадиска дивизија I. поз. Безимени вис југозападно од села Трновце – Илиница – Црепуља – Чечева (1350).
Десно од нас биће Шумадиска дивизија I. позива, а лево на положају код Рибарића биће Доњо Васојевићска бригада.
Наређујем:
1) Командант 9. пука II. поз. припремиће за одбрану и посести положај: од к. 1100 па преко друма и Трнавског виса до превоја источно, наслањајући десно крило на Шумадиску дивизију I. поз. а лево на 8. пук II. поз. Врло је потребно да се распоред тако подеси, да се друм добро држи.
2) Командант Ужичког одреда одмаршоваће 2. тек. мес. рано из јутра правцем: Варошко брдо -Црепуља и посести са 8. пуком (који ће бити сутра под мојом командом) положај Илиницу од левог крила 9. пука, па у лево до изворног дела Цреп потока, а са остатком снаге положај: Црепуља – Чечева (1350) с тим, да се један пешад. пук држи у резерви.
Са једном побочницом затворити пут: Придворница – Радошево.
Помоћу јачих одељења коњичких и пешадиских ухватити везу са Доњо Васојевићском бригадом код Рибарића.
На положају код села Г. Жабари, оставиће командант Ужичког одреда јачу заштитницу (најмање 2 батаљона), која ће се сутра испред јачег непријатељског надирања кретати преко Варошког брда – Орљића – Илинице, одржавајући најтешњу везу са 7. пуком.
Батерије мајора Николића улазе у састав Ужичког одреда и остаће сутра у саставу заштитнице Ужичког одреда. Ако се не може кретати истим правцем којим и заштитница, благовремено је спустити ближе друму и упитати пре поласка 7. пука.
3) Командант 7. пука, са 1 брзометним водом и коњичким митраљеским одељењем, образоваће заштитницу, која ће се испред јачег непријатељског надирања постепено кретати друмом, штитећи извлачење артилерије и коморе како наше дивизије тако и осталих команди.
По свршеном послу заштитница ће доћи у општу резерву, око села Горње Клине, зашта ће следовати нарочита заповест.
Помоћу јачих одељења, која ће се кретати десном обалом реке Љуште, командант заштитнице ухватиће везу са трупама Београдске Одбране. Наређено је команданту трупа Београдске Одбране да огарантује десни бок наше заштитнице.
4) Командант 4. пука III. позива прикупиће сутра свој пук у општу резерву на погодном месту иза средине међупростора Илиница – Безимени вис, код села Трнавце, на месту погодном за покрет у све стране.
5) Скрећем пажњу команданту 7. пука и Ужичког одреда на потребу, да заштитница у току сутрашњег дана благовремено заштити коморе и артилерију, ма које команде, које се покрећу друмом.
6) Командант Дунавског артилериског пука, по извршеном рекогносцирању положаја, извршиће сутра распоред на означеним положајима и споразумеће се са командантом артилерије Ужичког одреда о пласирању потребног броја брдске артилерије на фронту Ужичког одреда.
Батерију капетана Радосављевића привући одмах са Љубовца.
7) Командант коњичког дивизиона, пошто прикупи патроле са досадањег фронта извиђања, остави ће на фронту: уток Љуште – Ресала и на десном боку потребан број патрола, а са остатком дивизиона доћи ће у резерву код села Клине.
8) Препоручујем потребну обазривост према овдашњем несигурном становништву. Кад год се одашиљу патроле и одељења за везу увек треба да буду довољно јака и увек опрезна.
9) Како се карта у опште не слаже са тереном, то команданти имају по извршеном рекогносцирању положаја, да их поседну онако, како се то покаже као потребно, обзиром на остале прилике на терену и да се лично суседни команданти споразумевају о вези крила одређених одсека за поседање.
Где се карта не слаже са тереном послати ми скицу распореда.
Нарочито је потребно, да се пронађу сви путеви и стазе које изводе на фронт и добро поседну трупама, држећи што јаче резерве на погодним местима.
Командант Ужичког одреда, да подигне засебну телефонску линију до овог штаба.
Командант 8. и 9. пука да се користе и сталном телефонском линијом“.
На основи ове заповести командант Ужичког одреда 24. новембра у 2 часа наредио је следеће:
„Студенички одред (5. и 6. пук III. позива са брдским Дебанжовим и Данглисовим топовима) да одмаршује 24. новембра у 6 часова правцем: Варошко брдо – Црепуља и поседне положаје: Црепуља – Чечева (1350), почев од изворног дела Цреп потока.
2. прекобројни пук 3. позива да се крене у 6 часова преко Варошког брда – Црепуља – Превлака, одакле упућује 1 чету на гребен Чечевске планине, западно од Чечева (1350), да затвори Придворница – Радешево, а пук долази у општу резерву на западну страну Чечевске источно од села Котора.
Командант 8. пука, са 2 батаљона, под командом команданта пука, образује заштитницу у чији састав улази и батерија мајора Николића код Г. Жабара, а остала 2 батаљона у 6 часова упућује преко Варошког брда на положај Илинцу, коју поседа од левог крила 9. пука па у лево до изворног дела Цреп потока.
По доласку на Илинцу, 8. пук долази под непосредну команду Дунавске дивизије II. позива.
За одржавање везе са Доњо Васојевићском бригадом одређено је једно коњичко одељење са једним водом пешадије 2. пука, који се креће гребеном Чечевске планине на Перим планину, за тим преко села Оклаци на Св. Аранђела – Црном реком ка Рибарићу, где да ухвати везу са Доњо Васојевићском бригадом“.
Командант I. армије добио је од команданта Доњо Васојевићске бригаде извештај послан 23. новембра у 8 часова из Рожаја, ове садржине:
„Пошто је Јаворски одред одступио, те нисам могао везу ни са њим, ни са мојим десним крилом ухватити, а истовремено био сам нападнут са сваке стране од мештана Турака, а и непријатељ је био са већом снагом заобишао подручну ми бригаду, то сам 22. новембра у 24 часа одступио на врх положаја на Вучу (пут Рибарић – Рожај), где се сада налазим.
Храном се нисам могао ни на један начин снабдевати, а тако