Knjiga treća 1914. godina

Drugi period operacija – Bitka na Drini, IV, V i VI deo

Ofanziva srpske – Užičke vojske na gornjoj Drini i rovovska faza bitke na srednjoj...

26. septembra - 24. oktobra Od 26. septembra pa sve do 24. oktobra glavne snage srpske i austriske vojske bile su u tesnom dodiru na liniji: Ljubovija - Sokolska planina - Jagodnja - Boranja -...

26. septembar, Ofanziva srpske – Užičke vojske ka Vlasenici i Srebrnici

Operacije austriske vojske Ovog dana po podne stiže prethodnica srpske Šumadiske divizije II. poziva ispred hana Pijesak, gde se bila utvrdila austriska snaga od 1 landšturmskog bataljona i 3 dopunske čete, pod komandom ppukovnika Hvosteka....

27. septembar, Operacije austriske i srpske vojske

Operacije austriske vojske Ovog dana komandant 8. brdske brigade đeneral Andrijani, i ako mu je snaga bila smanjena detašovanjem jednog bataljona iz Srebrnice ka Miliću, uspeo je do podne, da odbaci srpske trupe - 4...

28. septembar, Operacije austriske i srpske vojske

Operacije austriske vojske Ovog dana potpukovnik Hvostek preduzima napad na srpsku predstražu, koja je bila utvrđena na visu Ploča, južno od Vlasenice, i posle jače borbe uspeo je da srpske trupe odbaci u nazad. Kapetan Najvirt...

29. septembar, Operacije austriske i srpske vojske

Operacije austriske vojske Ovog dana austriski odred u Vlasenici, pojačan sa 13. brdskom brigadom, preduzeo je delimične napade ka Ploči u cilju zavaravanja Srba, dok ne stigne iz Tuzle odred ppukovnika Karpelusa i 8. brd....

30. septembar, Operacije austriske i srpske vojske

Operacije austriske vojske Ovog dana deo 8. brdske brigade, krećući se ka s. Milići naišao je kod Pomola na jedan srpski bataljon i 2 brdska topa. Srbi su napadnuti i rasterani. Situacija na frontu V. armije Ovog...

1. oktobar, Operacije austriske i srpske vojske

Operacije austriske vojske Posle pola noći između 30. septembra i 1. oktobra, Srbi su pokušali jedan napad na položaj kod Vlasenice, ali bez uspeha. U ovom vremenu, kapetan Turudija sa 3. bataljonom 22. pešad. puka,...