29. септембар, Операције аустриске и српске војске

425

Операције аустриске војске

Овог дана аустриски одред у Власеници, појачан са 13. брдском бригадом, предузео је делимичне нападе ка Плочи у циљу заваравања Срба, док не стигне из Тузле одред ппуковника Карпелуса и 8. брд. бригада из Сребрнице. Пошто се није потврдило извешће о наступању српских појачања од Б. Баште, командант 8. брдске бригаде оставља један батаљон јужно од Сребрнице, а са остатком је одмаршовао овог дана ка с. Милићи.

Ситуација на фронту V. армије

Командант V. армије, водећи на своме фронту рововску борбу, старао се да што више растроји српске трупе према себи и да им што више нанесе губитака. Тешкоће, везане за напад у Парашници, истакле су идеју, да се тражи успех у Мачви, нападајући Комбинованим корпусом у позадину српског фронта на доњој Дрини. У овом циљу, упућене су на појачање Комбинованог корпуса све сувишне трупе у Срему и Банату, које су стајале под командом Ф. М. Л. Литгендорфа. На овај начин појачан је Комбиновани корпус са 13 ландштурмских батаљона. Првобитна намера да се ова снага, под командом Ф. М. Л. Литгендорфа пребаци преко Саве код Кленка и да нападне десни бок српских трупа према Комбинованом корпусу, показала се неизводљива, због јаког дејства српске артилерије. Стога је ова снага од 13 ландштурмских батаљона кренута дуж Саве, пребачена је код Јарка на мосту Комбинованог корпуса и упућена на десно крило овог корпуса, који је 29. септембра прешао у напад у правцу Табановића.

Операције српске – Ужичке војске

Наређење команданта Ужичке војске ОБр. 935 команданту Ужичке бригаде – Б. Башта

„Бој, који се данас водио према левом крилу Шумадиске дивизије II. позива, завршен је преласком у контра напад нашег левог крила и гоњењем непријатеља. Наши предњи делови ушли су у Власеницу. Како је са овим пресечена веза Сребрница – Власеница и даље за Спречко поље, то ће непријатељски делови од Сребрнице, који су према Бајиној Башти вероватно отпочети повлачење, ако то већ нису учинили. Како је потребно да се ово што пре дозна, то да се у духу раније издатог наређења пребаци 1 до 2 батаљона, који нису учествовали у борби, са 1 брдским и 2 пољска топа, и очисти просторија до Сребрнице од непријатеља. Дејство ових пребачених делова потпомогнуће се дејством једног одреда Шумадиске дивизије II. позива од Игришника преко Џиле и Подравно. Један батаљон 11. пешад. пука II. позива са 1 брдским топом упућен је у правцу Помола ради насилног извиђања и што јачег притиска на комуникацију Сребрница – Власеница“.
Добивши ово наређење командант Ужичке бригаде извештава, да је још јутрос упутио преко Дрине јаче патроле у извиђање и резултат се очекује, кад ће се поступити у духу горњег наређења.

Дејство Шумадиске дивиз. II. позива

Ноћ 28./29. септембра прошла је на миру, изузев обичног пушкарања.
У 6 часова 29.септембра, отпочела је јака борба на фронту 10. пука II. позива (Плоча – Игриште). У 6.30 часова командант дивизије наређује команданту коњичког дивизиона, да остави одређене патроле за извиђање у правцу Кладња и Спречког поља, а са дивизионом да се крене ка Јаворовом брду и Игришту (1406), где да садејствује нападу и одржању положаја 10. пука. О своме доласку и задатку да извести команданта пука ради избегавања евентуалних неспоразума.
У 8 часова послато је наређење команданту одреда на Игришнику и Радови ради оријентације и даљег рада ове садржине: „Дивизија је у току јучерашњег дана овладала линијом: Игриште – Плоча – Мажијевица – Краљева гора и одбила све непријатељске нападе од Власенице и Милића. Од заробљеника сазнало се, да су непријатељске снаге, које су се тукле према дивизији, дошле од Милића, Сребрнице и Дрињаче. Према овоме, стање се код тога одреда побољшава, те стога, не остављајући положај, треба непријатељске мање делове протеривати.
Лимски одред већим делом избио је јуче на Бијелину стену пред Кладњем а Црногорци су заузели Мокро (код Романије). Коњички дивизион порушио је железнички мост код Срња (источно од Олова).
У хану Пијеску запљењено је доста фуражи, ћебади, 1 локомотива, 16 вагона (од којих 7 са муницијом) итд.“.
Борба на фронту 10. пука није била јака. У 9 часова добивено је наређење команданта Ужичке војске, да се у току данашњег дана изврши насилно извиђање јачим одредима према Власеници, а нарочито према Помолу – Милићу, ради добивања података о непријатељу. На основи овог наређења, командант дивизије наређује командантима пукова, да са снагом од 2 чете до 1 батаљона и са 1 топом изврше насилно извиђање и то: 10. пук у правцу Власенице; 11. пук у правцу Милића и 12. пук у правцу Помола. У овом времену, борба на фронту 10. пука је постајала све јача.
У 10 часова добивен је извештај од команданта 2. прекобројног пука III. позива којим јавља, да је на Бабјак стигао 28. ов. месеца у 18 часова, да о непријатељу ништа није сазнао да ће доћи у везу са одредом на Радови и да ће осигуравати десни бок дивизије.
У 10.50 часова, командант 10. пука извештава телефоном, да је ситуација критична и да ће положај тешко моћи одржати. Наређено је телефоном команданту 10. пука, да положај држи по сваку цену, а појачања му се шаљу.
У 11.20 часова наређено је команданту 4. батаљона 11. пука, који је био у дивиз. резерви, да се одмах крене ка Плочи на појачање 10. пука. Пошто у дивиз. резерви није ништа остало, то је са Краљеве горе из 11. пука доведен 1. батаљон на хан Пијесак на место упућеног батаљона 10. пуку.
У 13 часова командант 10. пука извештава, да је извршио испад на непријатеља и да га је одбацио са Плоче ка Власеници.
У 14 часова командант 11. пука извештава, да је упутио ордонансе да врате 2. батаљон, к