4. децембар, Операције српске I армије

451

Избијајући на линију Угриновачка коса – Мрамор – Виноградине – Елдовиште – Чолића брдо – Трешњица, а левим крилом на раније нападне положаје: Дреновачко осоје – Галич – Шукунђед – Срезојевци, I. армија према заповести ОБр. 3346 од 3. децембра имала је данас да продужи напад. Крајњи циљ данашњег рада био је избијање на фронт: Лалинци – Проструга – Рајац – к. 881 – Безимени вис з. од Шиљкове косе – Сувобор – Мујов гроб – Бабина глава. Фронтови појединих дивизија опредељени су овако: Дринска дивизија I. позива са десним крилом наслања се на Голубац – к. 496 и простире на запад до к. 675 (старо издање карте) на Прострузи (з. од к. 600). Моравска дивизија II. позива лево од Дринске, па венцем закључно са поседањем Рајца. Дунавска дивизија I. позива лево од Моравске са Добрим пољем, па закључно са Безименим висом сз. од Шиљкове косе. Дунавска дивизија II. позива са наслоном на лево крило Дунавске дивизије I. позива избија на оба Сувобора – Мујов гроб – Бабину главу. Армиска резерва: 4. пешад. пук I. позива „Стев. Немање“, маршује друмом преко Г. Бранетића право ка саставцима на Прострузи, а 7. пешад. пук I. позива кад стигне креће се друмом преко Срезојеваца – Теочина – Коштунића ка Сувобору. Напад са целим армиским фронтом имао је почети у 7 час. Код суседних армија, напад је имао такође да почне у 7 час. На фронту Ужичке војске: 10. пешад. пук II. позива са 2 брдска топа упућен је за напад од Трњана Подовима, а остатак Шумадиске дивизије II. позива имао је да предузме напад са фронта: Рујевица – к. 787 – Гојна Гора – Годун – Зајчица. На фронту III. армије: Тимочка дивизија II. позива упућена је у правцу В. Липета, а остале правцем ка Смрдљиковцу.
Други дан боја 4. децембра. Ноћ 3./4. децембра на фронту армије прошла је без борбе, само пред фронтом Дринске дивизије I. позива, нарочито пред њеним десним крилом на Мрамору, целе ноћи трајало је пушкарање. Батаљон 17. пешад. пука I. позива, предузео је у току ноћи напад и бомбама успео да протера непријатељске делове, који су се били укопали на левој обали Плочник потока. Пред десним крилом Дунавске дивизије II. позива непријатељ је напустио Бранетићски Кремен, али се о томе тек доцније сазнало. На левом крилу армије код Ужичке војске борба је непрекидно трајала. По извештају команданта Ужичке војске непријатељ је нападао готово на целом фронту у тежњи, да потисне њене трупе са линије: Прањани – к. 370 -Рујевица – Гојна Гора – Годун.
Догађаји на десном крилу. Борба око положаја: Кик – Буковача – Голубац (к. 496). – Напад трупа Дринске дивизије I. позива имао је отпочети у 7 час. и то: Рељински одред има да продужи у правцу Голубца (к. 496); десна нападна колона (5. пешад. пук I. позива и 4. батаљон 17. пешад. пука I. позива са 2 брзометна топа) од Мрамора на фронт Голубац – Клаћа – Гукошки друм, а лева нападна колона на фронт од Гукошког друма до к. 675 (на Прострузи). Резерва да се креће за десном колоном. Од артилерије: 2 батерије пласиране на фронт Виноградине – Мрамор; 2 батерије у очекивању иза Мрамора на друму, а остатак на положајима Циганка – Шилопајска механа. Коњица је на десном крилу дивизије. Непријатељ пред фронтом Дринске дивизије држао је Голубац – к. 429 – Буковача – Кик. Напад Рељинског одреда и леве колоне отпочео је тачно на време, само се десна колона кренула тек око 8.30 час., очекујући да лева колона избије у њену висину. Већ први покрет био је дочекан снажном непријатељском ватром са Голубца и Кика. Наступајући лагано, лева колона до 10 час. подишла је била Кику, а десна Буковачи, али су обе због снажне непријатељске ватре са фронта, а десна колона још и због бочне артилериске ватре са Голубца, морале застати. Рељински одред за то време избио је на Проливницу, али увучен између Буковаче и к. 429 није могао ићи напред, очекујући да десна колона избије у његову висину. Данглисова батерија из састава Рељинског одреда тукла је Буковачу, а једним топом Голубац – к. 427 и к. 429. На тај начин око 11 час. Дринска дивизија, укочена на целом фронту, застала је и није могла даље кренути. Ово је окуражило непријатеља, да и сам покуша напад. Једна његова колона јачине око 1 пука, примећена у подне да се спушта према десном крилу леве колоне, већ је око 13.20 час. избила пред левом колоном и отпочела напад слабијим својим деловима. Напад је брзо одбивен, али је непријатељ успео да до 16 час. под заклоном магле прикупи целу колону и да под заштитом своје артилериске ватре са Кика понова крене у напад на оба крила. Поновни напад непријатеља убрзо је успео и лева колона Дринске дивизије I. позива принуђена је да се повуче на њене јутрошње положаје код с. Ручића. Дивизиска резерва (17. пешад. пук I. позива), упућена да потпомаже напад леве колоне стигла је доцкан. Само 1. батаљон 3. прек. пешад. пука на крајњем левом крилу, одвојен од осталог пука и не наишав на јачи отпор непријатеља, продужио је поред Врановице и до вечери избио сам на Простругу к. 600 где је и заноћио.
На тај начин распоред Дринске дивизије I. позива за ноћ 4./5. децембра био је овакав: Рељински одред са предњим деловима је на Проливници а главнином и коњицом у Угриновачкој реци. Данглисова батерија на десној обали Давидовачке р. с. од Рељинца. Десна колона са 6 чета 17. пешад. пука I. позива и 2 брдска топа на линији: Плочник п. – Безимена чука ј. од Проливнице. Лева колона (3. прек. пешад. пук – 450 пушака), ојачана са 2 ½ батаљона 17. пешад. пука (дивизиска резерва), налази се украј друма за Бољковце на утоку п. Парлога. Од артилерије: 1 батерија је на положају код с. Ручића, остале су на линији: Виноградине – Накучани – Липе. Од непријатељских трупа пред фронтом Дринске дивизије I. позива било је: на Голубцу 2 батаљона, на Буковачи 3 батаљона и 1 хаубичка батерија и на Кику 2 батаљона. У току данашњег дана заробљено је 55 непријатељских војника и 1 митраљез. Наступање Дринске див