3. децембар, Операције српске III армије

458

Пошто се није могао постићи са II. армијом користан споразум, а у 10 часова већ је било и сувише доцкан за почетак напада II. армије, то је решено да и III. армија почне напад у исто време, рачунајући, да ће Дринска дивизија II. позива ипак моћи, заламањем десног крила, да обезбеди свој бок, док делови Моравске дивизије не избију у њену висину. Према томе 3. децембра у 0.45 часова командант III. армије издаје заповест ОБр. 3211 у овоме: „Из саслушања многих непријатељских бегунаца види се, да су код непријатеља наступиле тешке прилике и то како у погледу исхране и снабдевања потребама, тако и у погледу моралном и физичке исцрпљености његове. Да би се искористио овај моменат слабости код непријатеља, Врховна команда је наредила да данас (3. децембра) све три армије и трупе Ужичке војске на левој обали Западне Мораве енергично нападну непријатеља на својим фронтовима и принуде га на повлачење. Непријатељ се према овој армији са јачим деловима налази на линији: Брајковац (Смрдљиковац) – Чикор – Камаљ (на левој обали Великог п.) – с. Штавица. Наређујем:
1. Дринска дивизија II. позива напада на Кик, а потом наступа на Гај. При нападу на Чикор помоћи Комбиновану дивизију довољном снагом, о чему ће се команданти дивизија споразумети. Десно одржавати везу са одредом Моравске дивизије I. позива, који ће нападати десном обалом Оњега.
2. Комбинована дивизија напада непријатеља на фронту Чикор – Камаљ, а потом наступа правцем Парлог – Липље.
3. Тимочка дивизија II. позива наступа правцем преко Липета па излази на фронт Дићска главица – Јасика. У свом покрету одржавати везу са одредом Дринске дивизије I. позива на Рељинцу, који ће наступати у правцу Голупца (496), кад његова дивизија стигне у исту висину са њиме.
4. Команданти дивизија да буду стално у узајамном споразуму, да одржавају непрекидну везу и да један другом указују помоћ како ватром тако и живом снагом.
5. Напад почиње у 10 часова. Ја ћу бити у почетку на Лелечкој бари (к. 446)“.
Кад су дивизије примиле ово наређење, онда се командант Дринске дивизије II. позива јавио на телефону и категорички изјавио, да он с обзиром на непријатељско груписање у рејону Смрдљиковца (Брајковац), Трбушнице и Крушевице, апсолутно не може почети никакав озбиљан напад, пре но што делови Моравске дивизије I. позива не избију у висину његових трупа. После обавештења са командантима дивизија, командант III. армије решио је да напад, и ако доцнији, ипак буде једновремен, те је у 6 часова послао наређење ОБр. 3214 команданту Дринске дивизије II. позива у овоме: „У допуну моје заповести ОБр. 3211 наређујем, да напад почне кад Моравска дивизија I. позива својим покретом буде довољно обезбедила десни бок Дринске дивизије II. позива, о чему ћу и сам издати наређење на лицу места“. У 7 часова командант армије отишао је на положај. Непријатељ је и овог дана око 7 часова продужио напад на Липет помажући га артилеријом, и кад је командант батаљона око 9 часова био рањен, батаљон је одступио.
У 11.58 часова издато је Комбинованој дивизији ово наређење под ОБр. службено: „Тимочка дивизија II. позива нападнута је јачим снагама на своме положају к. 549 – Вис (527).
Наређујем да колона Комбиноване дивизије са Горњег брда одмах наступа преко Ковиљаче на Врлају у бок и позадину непријатељских трупа. Лева колона Моравске дивизије I. позива стићиће кроз један час у висину Дебелог брда и тада нека наступају и остале ваше колоне“.
У 20.45 часова I. армија са ОБр. 3346 јавља, да је за крајњи циљ операција за 3. децембар и почетних за 4. децембар одређено избијање трупа I. армије на линију: Лалинац – Проструга – Рајац – к. 881 – сз. од Шиљкове косе – Сувобор – Мујов гроб – Бабина Глава. У 21.15 часова начелник штаба I. армије телефоном јавља, да су предњи делови Дринске дивизије I. позива на Угриновцу (427) и Мрамору (448) и да је наређено, да преко ноћи иде напред докле год је могуће. Та дивизија је запљенила 4 топа, 4 митраљеза и око 300 војника. У 22.30 часова послат је Врховној команди, I. и II. армији извештај ОБр. 3228, који је у целини изнет ниже у ситуацији 3. децембра.

Дејство Дринске дивизије II. позива

У 1.30 часова добивена је заповест команданта армије ОБр. 3211, која је горе у целини изнета. У 2.20 часова позват је на телефон начелник штаба Моравске дивизије I. позива и саопштено му: да је примљена заповест за прелаз у напад и умољен за обавештење, којим ће правцем, у колико часова и са кога места отпочети наступање одред Моравске дивизије I. позива, за који је у армиској заповести наведено, да ће нападати десном обалом Оњега, као и јачина тога одреда. Одговорено је: јачина је 1 пешад. пук (2. пук I. позива); правац кретања: Лелечка бара – к. 356 – Балин гроб; пук ће се развијати од ове линије јужно; чело главнине отпочеће покрет у 10 часова. Начелник штаба ове дивизије изјавио је, да ако се тај одред крене са Лелечких бара у 10 часова онда је, обзиром на повучени распоред Моравске дивизије I. позива, немогућно трупама Дринске дивизије II. позива да отпочну напад у 10 часова. У том би случају десни бок ове дивизије био откривен стално. Према томе наступање колона ове дивизије може отпочети тек тада, кад трупе Моравске дивизије I. позива избију у висину Мрамора. Начелник штаба Моравске дивизије I. позива потпуно се сагласио са овим и навео, да је у овом смислу већ чињен предлог команданту II. армије, да се трупе Моравске дивизије I. позива раније крену, али је командант II. армије одговорио, да покрет има да отпочне у 10 часова. Одмах је зват на телефон начелник штаба III. армије с намером да се ово питање регулише, али је овај био ангажован разговором на другој страни.
У 3.10 часова, с начелником штаба Комбиноване дивизије третирано је питање телефонским путем, којим би правцем и коликом снагом требала Дринска дивизија II. позива да потпомогне Комбиновану дивизију у циљу овлађивања Чикора. Одговорено је, да се њихова десна колона јачине 5 батаљона, раз