Knjiga šesnaesta 1916. godina

Izlazak na Solunski front i početak operacije srpske vojske

Raspored srpske vojske 17. juna 1916. godine i produženje njene reorganizacije na poluostrvu Halkidiku

Raspored srpske vojske 17. juna 1916. godine na poluostrvu Halkidiku Vrhovni Komandant NJ. V. Prestolonaslednik Aleksandar Štab Vrhovne komande u Solunu Načelnik štaba đeneral Petar Bojović. Pomoćnik načelnika štaba đeneralštabni pukovnik Petar Pešić. Načelnik operativnog odeljenja đeneralštabni pukovnik Milan...

Raspored savezničkih francusko – engleskih trupa kod Soluna na dan 17. juna 1916. godine

Desno krilo: od Tahiskog jezera (na donjoj Strumi) do Ložišta (kod jezera Butkova) drži Engleska vojska. Centar: od s. Sokolova (jugoistočno od Dova Tepe) do Vardara kombinovan je od francuskih i engleskih trupa. Levo krilo: od...

17. jun, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Izveštaji Vrhovna komanda primila je u toku 16. juna ove važnije izveštaje: Delegat đeneral Rašić Depešom Br. 102 od 16. juna 1916. god. javlja „Englezi počeli ekspediciju kamiona i bolnica za Solun; 4.000 mazgi kupiće od Grka za...

18. jun, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande, Raspored neprijateljskih snaga na Balkanu 24. maja...

Izveštaji Vrhovna komanda primila je u toku 18. juna ove važnije izveštaje: Od delegata đenerala Rašića Br. 70 od 24. maja „Čast mi je u prilogu poslati raspored snaga neprijateljskih na Balkanu i M. Aziji. Molim da mi...

19. jun, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Izveštaji Vrhovna komanda primila je u toku 19. juna ove važnije izveštaje: Od vojnog izaslanika u Rumuniji Depešom od 18. juna „Saznao sam, da se u Bugarskoj naročito od trupa u Makedoniji kriju vesti o ruskoj uspešnoj ofanzivi....

20. jun, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Izveštaji Vrhovna komanda primila je u toku 20. juna ove važnije izveštaje: Od vladinog komesara „U ovdašnjim germanofilskim krugovima, kao što me izveštava jedan poverenik, kruže glasovi: da će Bugari danas sa jakim snagama izvršiti napade na...

21. jun, Dejstvo Šumadiske divizije, izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Dejstvo Šumadiske divizije Na osnovu naređenja Vrhovne komande OBr. 1683 od 20. juna, koje je komandant II. armije pod OBr. 439 od 20. juna dostavio komandantu Šumadiske divizije izdata je ova zapovest: Štab Šumadiske divizije OBr. 344 10...