21. јун, Дејство Шумадиске дивизије, извештаји и наређења Врховне команде

499

Дејство Шумадиске дивизије

На основу наређења Врховне команде ОБр. 1683 од 20. јуна, које је командант II. армије под ОБр. 439 од 20. јуна доставио команданту Шумадиске дивизије издата је ова заповест:

Штаб Шумадиске дивизије
ОБр. 344
10 часова
8. јуна 1916. године
Лутра

Заповест

Дивизија ће данас по подне отпочети покрет за село Арапли: Покрет ће се извршити по ешелонима на овај начин:
1. I. ешелон образује: ескадрон дивизиске коњице; 1. пешад. бригада; телеграфско одељење и дивизски штаб са комором.
Командант ешелона командант 1. пешад. бригаде.
Полазак из бивака данас у 18 часова правцем: Солун – Арапли. По доласку у Арапли распоредити трупе за одмор и заклон од жеге северно од пута Солун – Битољ не прелазећи р. Галико.
2. II. ешелон образују: пољски дивизион и брдски дивизион.
Командант ешелона биће командант пољског дивизиона.
Полазак у 19.30 часова од дивизиског штаба.
Правац кретања за првим ешелоном.
По доласку у Арапли распоредити трупе за одмор и заклон од жеге код с. Дудулара.
3. III. ешелон образују: 2. пешад. бригада; пионирски полубатаљон и људство мостовног трена.
Командант ешелона командант 2. пешад. бригаде.
Полазак у 20.30 часова из свога бивака. Правац кретања за другим ешелоном.
По доласку у Арапли трупе распоредити за одмор и заклон од жеге код с. Арапли јужно од пута Солун – Битољ не прелазећи р. Галико.
4. IV. ешелон образује: колонска комора под командом свога команданта. Са овим ешелоном ићи ће и болничарска чета.
Полазак у 22 часа челом са 14. километра.
Правац кретања за III. ешелоном.
По доласку код војне железничке станице, западно од с. Харманкеј, зауставиће се десно од пута и на погодном месту упарковати комору.
Људство и стоку распоредити за одмор и заклон од жеге.
5. У вече 22. ов. мес. дивизија ће наставити покрет даље, правцем Солун – Битољ, с тога не постројавати бивак.
6. Пешад. пук III. позива и батаљон последње одбране остају на досадањем месту до даљег наређења и биће под командом II. армије.
7. Материјал и спрему која се не може понети собом оставити у досадањим логорима под командом једног официра и најнужнијег броја војника за чување материјала и спреме.
Ово људство биће на храни код Шумад. пука III. позива, коме нека команде пошаљу одмах спискове војника који остају. За људство које остаје оставити потребно кухињско посуђе.
Из кога ће се магацина снабдевати храном Шумад. пук III. позива известиће начелник интендантуре накнадно.
8. Марвена болница са болесном стоком остаће на истом месту до даљег наређења.
9. Болесно људство упућивати на преглед у Шумад. пук III. позива.
10. Командант Шумад. пука III. позива смениће одмах стражу коју даје 12. пук код дивиз. слагалишта а по потреби и тражењу управника слагалишта даваће и људе за рад.
Дивизиско ручно слагалиште за сада остаје где је, до ликвидације целокупне заостале хране, па чим ово заврши доћи ће у састав дивизије. За ово ће се издати накнадно наређење.
11. Ако се не добије запрежни материјал за хаубички дивизион, рововску батерију као и штаб брдског пука са 1. брдским дивизионом сада ће они остати где су, па чим се попуне материјалом из Микре одмах доћи у састав дивизије код железничке станице Топчи. – Полазак јавити.
12. Издати трупама текући оброк хране за 22. ов. мес. и резервну храну: за људе два дана, а за стоку за један дан.
13. Команде које су до сада давале страже код пумпи и бунара за воду исте ће одмах сменити и људство повести собом.
14. Ја ћу са помоћником, начелником штаба и ађутантима кренути се раније и сачекати трупе у Солуну, остатак особља дивизиског штаба маршоваће са I. ешелоном.

Командант пуковник,
Ж. Г. Павловић с. р.

Дужина пута за овај дан око 30 километара. Чело I. ешелона стигло је код с. Арапли 22. јуна у 4.25 часова. Ред и дисциплина за време марша није била добра. Изостајање војника било је у већем броју, јер је за време овога марша изостало око 800 људи.
Узрок овоме великом изостајању војника је, оптерећење ранчевима, дугачак марш, немање обојака и чарапа, оскудица у води и слаб надзор од потчињених старешина.

Извештаји

Врховна команда примила је у току 21. јуна ове важније извештаје:

Од Команданта места у Солуну

Пов. Бр. 66 од 18. јуна

„Имам извештај, да је јуче прочитан указ о демобилизацији Грчке војске. Указ је прочитан у касарни код Марсовог Поља. Овај указ важи само за војнике из старих граница а за ново ослобођене не важи, те због тога влада велико незадовољство код последњих. У саставу овдашњег корпуса грчког већа је половина војника из нових крајева грчких“.

Од Команданта Источне војске ђенерала Сараја

Пов. Бр. 2804 од 24. јуна

„У одговор на ваше писмо 1596, част ми је известити вас, да сам већ наредио, да се смени заштитни грчки батаљон и да је та наредба извршена; осим тога поновио сам упуте мајору Фрумантроу, у Флорини и ппуковнику Поповићу, како би пресекли све телеграфске везе са Србијом и задржали свако лице, које би их хтело понова успоставити“.

Од војног изасланика у Италији

Депешу Бр. 528 од 20. јуна

„19. јун. Услед непријатељског против – напада десној обали Бренте заустављена је офанзива 18. и 20. корпуса, сем левог крила 20. корпуса (25. дивизија), која продужује напад на Монте Фјор. Корпус „3“ лагано напредује уз долину Френцела. На фронтовима: 14., 24. и 5. корпуса одбијени непријатељски напади; 10. корпус извршио је без успеха напад на Монте Ченџио. Једна бригада из 46. дивизије (V. армија) отишла у Примолано (Брента), где је на расположељу Врховне команде“.

Наређења Врховне команде

ОБр. 1712
Команданту I., II., III. армије и
команданту Коњичке дивизије

„Бугари су почели кришом да растурају прогласе међу наше војнике код Лерина, позивајући их, да се предају. Молим да се обрати пажња, да ти прогласи не доспу и до наших логора код Солуна“.

ОБр. 1716
Његовом Краљ. Величанству Престолонаследнику Александру – Крф

„На молбу ђенерала Сараја наредио сам, да се Шумадиска дивизија крене довече из свога логора и да иде да заузме утврђени положај са мостобраном на Вардару на путу Солун – Битољ.
Стићи ће у два марша. Путоваће ноћу због особито јаких дневних врућина од којих почињу коњи скапавати кад су на раду. Иначе нема ничега новог“.

Бр. 1701
Команданту I., II., III. армије,
Начелнику Инжињер. и Саобраћајног одељења и
Главном интенданту

„Услед указане потребе, наређујем да се што пре оправе путеви:
1. Суботско – Бахово.
2. Суботско – десна обала потока Кара Дере – Сули Дере – Борислав.
3. Острво – Батачин – Чарико – Бачило, и
4. Караула западно од Сендила на путу Јениџе – Вардар – Водена, па преко Јеникеја – кота 451 – Суботско.
Путеви се имају оправити тако, да њима могу саобраћати двоколице, а по потреби и пољска артилерија са местимичним гурањем или ојачавањем запреге.
Израда и оправка путева има се извршити по начелима за колонске путеве.
Оправку путева под 1. извршиће једна пионирска чета II. армије; путева под 2. и 4. један пионирски полубатаљон I. армије, а пут под 3. једна пионирска чета III. армије. Пут под 2. раде и француске трупе. При овоме постарати се и за уређење чесама, бунара и појишта дуж пута, те да би се осигурало снабдевање трупа и стоке довољном количином и добром пијаћом водом.
За потребне пумпе, материјал и кредите за инсталације водене, као и кредите за оправку путева, команданти армиских инжињерија обратиће се непосредно начелнику инжињерије Врховне команде, ако му материјал Французи не могу дати. Рад регулисати тако, да се што боље и што брже извести може.
О току рада подносити ми сваких 10 дана извештај.
Командири односно команданти инжињерије на раду одржаваће везу са својом и овом командом.
Чете пионирске употребиће се на рад са свом својом комором и алатом. Постарати се преко Француза, а и ове команде, да се искварени пионирски алат што пре оправи, попуни и новим замени, те да би дотичне пионирске јединице имале код себе на расположењу сваког момента прописну количину алата и експлозива.
Маршрута: 23. тек. месеца у 19 часова бити код железничке станице Солун; од Солуна до Вертекова превешће се железницом чете I. и II. армије, а до Острва чете III. армије а даље сви сувим до места почетка рада. Начелник саобраћајног одељења Врховне команде регулисаће све што се односи на пренос трупа железницом, коме треба одмах послати депешом бројно стање људи, стоке и возова.
Људима издати суву храну за 24. ов. месец, а за коње понети храну за овај дан.
За време рада на оправци горњих путева људство и стока биће на храни код француских трупа, што ће Главни интендант одмах регулисати“.

ОБр. 1723
Г. Министру Војном

„Према записнику Париске конференције занатлиска команда има се ставити на расположење команданту француске базе у Солуну. Молим за наређење, да се та команда што пре упути у Солун тим пре, што послове које би она вршила за сад врше борачке јединице. Молим за извештај кад ће се транспортовати“.

ОБр. 1725
Команданту I., II. и III. армије

„Догађаји се брзо развијају и могу нас изненадити и увући у акцију пре него што наша војска добије целокупно наоружање и материјалну спрему. Да би и поред овога наша војска могла узети учешћа у операцијама, ако то буде неопходно потребно, команданти армија, командант Коњичке дивизије, командант Шумадиске дивизије, изволеће настати, да њихове јединице са овим, што сада имају од наоружања и материјалне спреме, буду увек готове, да се могу употребити као бојеве јединице без обзира на то, што нису добиле сву спрему. Из овога разлога команданти армија изволеће наредити, да се по потреби код јединица изврши и један мали марш од 10 км. са одласком и повратком, те да се том приликом опроба материјална спрема и запрега код возова.
У опште, предузети све мере, да јединице буду увек готове, да се евентуално могу употребити у операцијама.
Главни интендант и начелници одељења Врховне команде настаће, да се материјална спрема, која стиже за нашу војску, одмах дели трупама и да све јединице и установе буду попуњене муницијом и целокупном спремом, у колико ова буде стизала и зато ће ми бити одговорни“.