Распоред српске војске 17. августа 1916. године

942

Припреме за офанзиву на Солунском фронту од 17. до 31. августа и Горничевска битка

I. период

Распоред српске војске 17. августа 1916. године

Врховни Командант Њ. В. Престолонаследник Александар.
Штаб Врховне команде у источном делу Солуна.
Начелник штаба: ђенерал Петар Бојовић.
Помоћник Начелника штаба ђенералштабни пуковник Петар Пешић.
Начелник Оперативног одељења ђенералштабни пуковник Милан Ж. Миловановић.
Шеф обавештајног одељења ђенералштабни пуковник Данило Калафатовић.
Шеф за израду наређења у Оперативном одељењу Врховне команде ђенералштабни потпуковник Љубомир Марић.

I. армија (штаб у с. Гуменџи)

Командант: ђенералштабни пуковник Милош Васић.
Начелник штаба ђенералштабни пуковник Миливоје Зечевић.
Моравска дивизија (штаб у с. Гуменџи).
Командант пешад. пуковник Стеван Миловановић.
Начелник штаба пуковник Пантелија Јуришић.
Заузела је фронт од р. Коџа Дере преко Купе и Ошина до реке Сули Дере:
а) Десни одсек од реке Коџа Дере до Ошина: 2. пешад. пук, 1. батаљон 1. пешад. пука и две Дебанжове брдске батерије.
б) Леви одсек село Ошин до реке Сули Дере: један батаљон 3. пешад. пука, одред војводе Бабунског и једна брдска Дебанжова батерија.
в) Дивизиска резерва: 16. пешад. пук, 2 батаљона 3. пешад. пука, 2 батаљона 1. пешад. пука и пионирски полубатаљон.
Вардарска дивизија:
На простору Сендил – Вертекоп – Мечекли – Мандол на расположењу Врховне команде.
Командант: ђенералштабни пуковник Милан Туцаковић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Душан Трифуновић.
Састав: 1. пешад. бригада (21. и 22. пешад. пук); 2. пешад. бригада (23. и 24. пешад. пук). Артилерија: пољски артилериски пук од 2 дивизиона од по три батерије (24 топа); хаубички 12 см. дивизион од 2 батерије (3 цеви); друга батерија није још добивена; брдски артилер. дивизион (10 топова); рововска батерија (6 оруђа); коњички ескадрон; пионирски полубатаљон (2 чете).

II. армија (штаб у с. Драгоманце)

Командант: војвода Степан Степановић.
Начелник штаба: ђенералштабни пуковник Војислав Живановић.
Тимочка дивизија (штаб у с. Капињани).
Командант: ђенерал Љубомир Милић.
Начелник штаба: ђенералштабни пуковник Петар Косић.
Трупе дивизије – без 1. пешадиске бригаде и артилерије придате Шумадиској дивизији обезбеђују фронт од речице Сули Дере до потока Пороја.
а) Десни пододсек од речице Сули Дере до речице Белице поседају 2 чете са 2 митраљеза 15. пешад. пука и то једна чета држи јужне окомке Кожуха између Белице и Плаке а једна чета са два митраљеза држи косу између потока, који протиче кроз с. Фуштани и речице Сули Дере. Тимочки коњички ескадрон посео је косицу између Плаке и потока који протиче кроз с. Фуштани. Шумадиски коњички ескадрон је у пододсечној резерви у с. Фуштанима; 2 топа 3. батерије Тимочког артилер. пука пласирани су на северној ивици с. Фуштана а на левој обали потока, који кроз село протиче.
б) Леви пододсек од речице Белице до потока Пороја: 3. батаљон и 2 чете 1. батаљона 15. пешад. пука поседају косице у горњем делу потока, који извире јужно од Преслапа и косу између с. Зборског и потока Пороја до речице Белице у висини с. Трестеника.
2. батаљон 15. пешад. пука у пододсечној резерви северозападно од с. Севриана.
3. брдска батерија пласирана је на коси између с. Зборског и потока Пороја, а у висини утока потока, који извире јужно од Преслапа.
2. батерија 1. дивизиона Тимочког пољског арт. пука пласирана је на јужној ивици с. Севриана.
Одсечна резерва: 20. пешад. пук, половина 3. батерије Тимочког пољског артилериског пука и Тимочка рововска батерија код с. Севриана.
2. чета пионирског полубатаљона на изради пута Капињани – Севриан.
1. батерија Тимочког пољског артилериског пука код с. Каралада на расположењу команданта дивизије.
Дивизиски штаб (са телеграфским одељењем и војном поштом), део муниционе колоне, 3. дивизиско завојиште, трупне коморе јединица, које су на фронту дивизије и део профијантске колоне код с. Капињани.
1. пољска болница, дивизиско ручно слагалиште и део профијантске колоне код с. Слатине.
2. дивизиско завојиште с. Костурјан, ту и хаубичка 2. батерија на расположење Шумадиској дивизији.
Болничарска чета, део профијантске колоне, покретна артилериска радионица и пољска марвена болница код Дренова Чифлика. Део муниционе колоне јужно од с. Мечекли.
Напомена: 1. пешад. бригада Тимочке дивизије налази се у општој армиској резерви код с. Слатине.
Шумадиска дивизија (штаб с. Суботско).
Командант: ђенералштабни пуковник Живко Павловић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Милан Ускоковић.
а) Десни одсек: обезбеђује фронт од потока Пороја до Баховске реке: 10. пешад. пук са 12 митраљеза, пољски артилериски дивизион, брдски артилериски дивизион (без једне батерије), једна половина вода коњаника и једна хелиографска станица. Свега: 3 батаљона, 12 митраљеза, 20 топова, ½ вода коњаника, једна хелиографска станица.
б) Леви одсек: обезбеђује фронт од Баховске реке па до потока код с. Тресине један километар узводно: 12. пешад. пук са 12 митраљеза, 19. пешад. пук са 12 митраљеза, један пољски артилер. дивизион, један брдски артилериски дивизион, једна пионирска чета, пола вода коњаника, једна хелиографска станица. Свега: 6 батаљона, 24 митраљеза, 24 топа, једна пионирска чета, ½ вода коњаника и једна хелиографска станица.
Хаубичка батерија пласирана је са 2 оруђа код Пребедишта и 2 оруђа источно од села Струпина.
в) Општа резерва код с. Суботског: 11. пешад. пук са 12 митраљеза, један брдски дивизион са штабом брдског артилериског пука, једна рововска батерија, једна чета пионира, једна хелиографска станица. Свега: 3 батаљона, 12 митраљеза, 10 топова, једна чета пионира, једна хелиографска станица.
1. дивизиско завојиште у Суботском, 2. дивизиско завојиште у с. Костурјану, 3. дивизиско завојиште у Биџо Мали. Болничарска чета између Костурјана и Драгоманаца.
Мунициона колона један део Суботско, а остатак између Костурјана и Драгоманци.
Дивизиско слагалиште с. Костурјан.

III. армија (штаб у Острову)

Командант ђенерал Павле Јуришић.
Начелник штаба: ђенералштабни пуковник Никола Стевановић.
а) Дринска дивизија (штаб југозападно од с. Батачина) држи положаје: косу источно од с. Г. Родива – к. 854 – Јурки Кулбелери – Метериотепеси – Чеганска планина искључно.
Командант ђенералштабни пуковник Крста Смиљанић.
Начелник штаба: ђенералштабни потпуковник Богољуб Илић.
Десни одсек: с. Г. Родиво – к. 854 – Јурки Кулбелери – Метериотепеси до искључно каменити ћувик источно од Жервањског превоја држи 5. пешад. пук са једним батаљоном 4. пешад. пука, 2 пољске, 2 брдске и 2 хаубичке батерије, 3 топа рововска и 2 пионирске чете.
Средњи одсек: каменити ћувик источно од Жервањског превоја – Жервањски превој – Пресек – к. 1608 закључно држе 2 батаљона 4. пешад. пука, 2 брдске батерије, једна батерија 65 мм., 3 топа рововске батерије и један вод пионира.
Леви одсек: превој западно од к. 1608 – Чеганска планина до к. 1500 искључно, држи 6. пешадиски пук, једна пољска, 2 брдске батерије, коњички ескадрон, једна пионирска чета.
Резерва: 17. пешад. пук код с. Жерви.
б) Дунавска дивизија (штаб у с. Баници) – држи фронт к. 1500 – Мала Ниџе – Забрданска коса – с. Росна.
Командант: пешад. пуковник Миливој Анђелковић.
Начелник штаба ђенералштабни потпуковник Душан Симовић.
Десни одсек: к. 1500 – Мала Ниџе, 18. пешад. пук, 2 брдске батерије и једна пољска батерија.
Леви одсек: Забрданска коса – село Росна: 7. пешад. пук, 2 пољске, 1 брдска и 1 хаубичка батерија.
Дивизиска резерва: 8. пешад. пук ссверно од с. Банице.
Напомена: 9. пешад. пук налази се у армиској резерви.
в) Добровољачки одред потпуковника Поповића.
1. батаљон затвара путеве на простору Петорак – Каленик – Клештине – Лажец – Уши – Тумбас – Свилет – Грчка коса.
3. батаљон затвара путеве на простору Грчка коса – Попли.
2. батаљон: једна чета осматра простор јужно од Велике и Мале Преспе, од коте 862 до Остима. Једна чета у резерви код с. Клештине.
г) Батаљон Срба добровољаца налази се на простору западно од Добровољачког одреда и осигурава правце, који од Охрида и Ресне изводе ка Корчи као и правац од Москопља.
д) Армиска резерва: 9. пешад. пук на путу Острово – с. Горничево код к. 606.
Аеропланска ескадрила у Вертекопу. Армиски мостовни трен источно од Водене. Минерска чета на оправци пута Вертекоп – Владово.

Коњичка дивизија (штаб у логору код Седеса)

Трупе ове дивизије (сем 2. коњичког пука, који је наређењем Врховне команде ОБр. 2813 од 24. јула 1916. године стављен на расположење начелнику Саобраћајног одељења Врховне команде за осигурање железничке пруге) налазе се 17. августа још у логору код Седеса.