Knjiga sedamnaesta 1916. godina

Gorničevska bitka

Raspored srpske vojske 17. avgusta 1916. godine

Pripreme za ofanzivu na Solunskom frontu od 17. do 31. avgusta i Gorničevska bitka I. period Raspored srpske vojske 17. avgusta 1916. godine Vrhovni Komandant NJ. V. Prestolonaslednik Aleksandar. Štab Vrhovne komande u istočnom delu Soluna. Načelnik štaba: đeneral...

17. avgust, Operacije srpskih armija

Operacije I. armije U toku noći 16./17. avgusta na frontu armije stanje redovno, a u toku 17. avgusta bilo je ovako: „Oko 5 čas. jutra letelo 7 neprijateljskih aeroplana iznad položaja Kupe, ali su se vratili...

17. avgust, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Vrhovna komanda primila je u toku 17. avgusta ove važnije izveštaje: Od komandanta I. armije OBr. 908 od 14. avgusta ,,3a osmatranje fronta pravcem ka Livadi mora se upotrebiti dva dana, automobilom se ide 1.15 čas. do...

18. avgust, Operacije srpskih armija

Operacije I. armije U 20 časova poslat je Vrhovnoj komandi i II. armiji izveštaj OBr. 965 ove sadržine: ,,U toku 18. avgusta neprijatelj je tukao artilerijom naš front. Pod zaštitom ove vatre neprijateljski pešad. delovi pokušali...

18. avgust, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Izveštaji Vrhovna komanda primila je u toku 18. avgusta ove važnije izveštaje: Od komandanta III. armije OBr. 1242 od 18. avgusta u 3 časa „Stanje u toku 17. ovog meseca: 1) Kod Dobrovoljačkog odreda: po telefonskom izveštaju komandanta ovog...

19. avgust, Operacije srpskih armija

Operacije I. armije U toku noći 18./19. avgusta na frontu armije ništa novo. Neprijateljska odeljenja, koja su juče učestvovala u napadu na naše položaje proterana su artileriskom vatrom. Ovoga dana u 8.35 čas. primljeno je naređenje...

19. avgust, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Izveštaji Vrhovna komanda primila je u toku 19. avgusta ove važnije izveštaje: Od Vrhovne komande savezničkih vojsaka OBr. 5614 od 18. avgusta „Preduzete su sledeće mere za prenos izvesnih jedinica Vardarske divizije u predeo Sorović - Cerovo: Prvi...