19. август, Операције српских армија

434

Операције I. армије

У току ноћи 18./19. августа на фронту армије ништа ново. Непријатељска одељења, која су јуче учествовала у нападу на наше положаје протерана су артилериском ватром.
Овога дана у 8.35 час. примљено је наређење Врховне команде ОБр. 3851 у овоме:
„Пошто је Румунија потписала војну конвенцију са нашим савезницима то 20. ов. мес. у 6 сати јутро приступите извршењу заповести ОБр. 3116 од 31. јула. Када ће се предузети одсудни напад, наредиће се накнадно“.
На основу овога наређења командант I. армије издао је команданту Моравске дивизије наређење ОБр. 972 ове садржине: „Сутра 20. тек. мес. у 6 часова јутра приступите извршењу моје заповести ОБр. 761 од 1. августа тек. год.“.
У 20.40 час. послат је Врховној команди и II. армији извештај ОБр. 976 ове садржине:
„У току 19. августа ситуација на фронту армије била је оваква: Наша артилерија са левога крила Моравске дивизије избацила 14 разорних зрна у правцу с. Нанте, чији мештани пљачкају куће исељеног села Лунзи. На Хуму се око 9 час. чуло око 10 минских експлозија.
Око 9 час. један непријатељски аероплан прелетео положаје Моравске дивизије и одлетео ка Дојрану.
(Према извештају Моравске дивизије ОБр. 754).

Дејство Моравске дивизије

На основу наређења команданта I. армије ОБр. 792 од 19. августа командант Моравске дивизије издао је својим трупама заповест ОБр. 756 ове садржине:
„Непријатељ држи гранични фронт онако како је то трупама из досадањег рада познато.
Наше су трупе у главном извршиле концентрацију и уређење својих положаја и позадине.
Источно од с. Љумнице налазе се француске трупе; западно од реке Бистрице – Сули Дере налазе се трупе Тимочке дивизије.
Румунија улази у акцију на страни наших савезника.
Да би се бугарске снаге задржале на садашњим местима, и тиме посредно заштитила концентрација Румунске војске, савезничке војске са Солунског фронта предузеће 20. овог месеца у 6 час. јутра привидан (демонстративан) напад на непријатеља на целом фронту.
Доцније кад буде погодан тренутак, предузеће одсудан напад.
Моравска дивизија предузеће привидан напад на непријатеља 20. ов. мес. у 6 час. јутра на фронту од р. Бистрице до с. Љумнице, саображавајући свој рад, раду француских трупа.

Наређујем:

1. Десна колона. Командант пуковник Мих. Филиповић: 2. пешад. пук, 1. пешад. пук и 3. батаљон, две брдске Дебанжове батерије, Данглисова брдска батерија. Десна колона предузеће привидан напад на непријатеља 20. тек. мес. у 6 час. јутра на фронту од с. Љумнице до Безименог виса северно од манастира Св. Архангела искључно, одржавајући везу десно са француским трупама а лево са трупама леве нападне колоне.
2. Лева колона. Командант пуковник Драгутин Ристић: 3. пешад. пук (2. и 3. батаљон), једна брдска Дебанжова батерија. Трупе леве колоне предузеће привидан напад на непријатеља 20. тек. мес. у 6 час. јутра на фронту од напред поменутог Безименог виса закључно до р. Бистрице, одржавајући везу десно са трупама десне колоне, а лево са трупама Тимочке дивизије.
3. Командант десне колоне саобразиће свој рад раду француских трупа, а командант леве колоне раду десне колоне.
Размере напада и његов успех саображавати терену и употребљеним снагама, с тежњом, да се поред демонстровања заузму згодне ослоне тачке, које ће касније послужити као ослонци за одсудан напад, или као отпорни центри за случај непријатељског напада.
Велике жртве избегавати, и цео рад нападних колона тако организовати да испадне повољно по морал наших трупа, ради чега им се може објаснити да је овај напад демонстративан и зашта се изводи, а да ће се доцније предузети одсудан напад, кад прилике буду то налагале.
4. Командант артилерије задржавајући под својом непосредном командом пољску и хаубичку батерију концентрисаће снажну артилериску ватру из свих оруђа, нарочито на одсек Сркади Леген – Бистрица, добијајући у исто време што тачније податке за дејство на део непријатељског положаја Љумница – Сркади Леген и Љумница – Хума.
5. Општа резерва. Командант пуковник Мил. Гр. Миловановић: 16. пешад. пук, 1. батаљон 3. пешад. пука, 2. батаљон 1. пешад. пука. Дивизиска резерва, у првом моменту остаје на месту где је – изворни крај р. Бистрице, с тим да је правац њеног кретања, ако то прилике дозволе за десном колоном.
6. Пионирски полубатаљон, коњички ескадрон и жандармериски одред војводе Бабунског на радовима и на местима према мојој заповести ОБр. 742 од 18. тек. месеца.
7. Завојишта, болничка одељења, болничарска чета, као и сви колонски возови и трупне коморе на местима како је то регулисано мојом заповешћу ОБр. 741.
8. Ја ћу бити од 6 часова јутра на ћувику и изворном крају р. Бистрице. Командир телеграфског одељења везаће телефоном ову тачку преко ноћи 19./20. ов. мес. како са одсецима, тако и са дивизиским штабом у с. Ливада.
9. Свима командантима скрећем нарочиту пажњу на трајно одржавање исправне телефонске везе самном.
Пре почетка рада трупе нахранити“.

Операције II. армије

У 4.50 час. послат је Врховној команди, I. и III. армији извештај ОБр. 1231:
,,Ноћ 18./19. августа прошла на миру. На десни пододсек Тимочке дивизије непријатељ са падине Кожуха око 19 час. отворио ватру из својих ровова, но без резултата. Наши нису одговарали“.
У 13 час. послато је команданту Тимочке и Шумадиске дивизије – шифрованом депешом – наређење ОБр. 1224 ове садржине:
,,Врховна команда са ОБр. 3851 од данас доставља:
Пошто је Румунија потписала војну конвенцију са нашим савезницима то 20. ов. мес. у 6 сати јутра приступите извршењу заповести ОБр. 3116 од 31. јула. Када ће се предузети напад одсудни наредиће се накнадно.
На основу овога наређујем, да се изврши напад по мојој диспозицији ОБр. 1109 од 16. ов. мес., но с тим да се напад врши на начин како је предвиђено у моме наређењу ОБр. 861 од 1. августа.
Напад да почне 20. овог месеца у 6 час. јутра.
Депешом одговорити о пријему овог наређењ