19. август, Операције српских армија

604

Операције I. армије

У току ноћи 18./19. августа на фронту армије ништа ново. Непријатељска одељења, која су јуче учествовала у нападу на наше положаје протерана су артилериском ватром.
Овога дана у 8.35 час. примљено је наређење Врховне команде ОБр. 3851 у овоме:
„Пошто је Румунија потписала војну конвенцију са нашим савезницима то 20. ов. мес. у 6 сати јутро приступите извршењу заповести ОБр. 3116 од 31. јула. Када ће се предузети одсудни напад, наредиће се накнадно“.
На основу овога наређења командант I. армије издао је команданту Моравске дивизије наређење ОБр. 972 ове садржине: „Сутра 20. тек. мес. у 6 часова јутра приступите извршењу моје заповести ОБр. 761 од 1. августа тек. год.“.
У 20.40 час. послат је Врховној команди и II. армији извештај ОБр. 976 ове садржине:
„У току 19. августа ситуација на фронту армије била је оваква: Наша артилерија са левога крила Моравске дивизије избацила 14 разорних зрна у правцу с. Нанте, чији мештани пљачкају куће исељеног села Лунзи. На Хуму се око 9 час. чуло око 10 минских експлозија.
Око 9 час. један непријатељски аероплан прелетео положаје Моравске дивизије и одлетео ка Дојрану.
(Према извештају Моравске дивизије ОБр. 754).

Дејство Моравске дивизије

На основу наређења команданта I. армије ОБр. 792 од 19. августа командант Моравске дивизије издао је својим трупама заповест ОБр. 756 ове садржине:
„Непријатељ држи гранични фронт онако како је то трупама из досадањег рада познато.
Наше су трупе у главном извршиле концентрацију и уређење својих положаја и позадине.
Источно од с. Љумнице налазе се француске трупе; западно од реке Бистрице – Сули Дере налазе се трупе Тимочке дивизије.
Румунија улази у акцију на страни наших савезника.
Да би се бугарске снаге задржале на садашњим местима, и тиме посредно заштитила концентрација Румунске војске, савезничке војске са Солунског фронта предузеће 20. овог месеца у 6 час. јутра привидан (демонстративан) напад на непријатеља на целом фронту.
Доцније кад буде погодан тренутак, предузеће одсудан напад.
Моравска дивизија предузеће привидан напад на непријатеља 20. ов. мес. у 6 час. јутра на фронту од р. Бистрице до с. Љумнице, саображавајући свој рад, раду француских трупа.

Наређујем:

1. Десна колона. Командант пуковник Мих. Филиповић: 2. пешад. пук, 1. пешад. пук и 3. батаљон, две брдске Дебанжове батерије, Данглисова брдска батерија. Десна колона предузеће привидан напад на непријатеља 20. тек. мес. у 6 час. јутра на фронту од с. Љумнице до Безименог виса северно од манастира Св. Архангела искључно, одржавајући везу десно са француским трупама а лево са трупама леве нападне колоне.
2. Лева колона. Командант пуковник Драгутин Ристић: 3. пешад. пук (2. и 3. батаљон), једна брдска Дебанжова батерија. Трупе леве колоне предузеће привидан напад на непријатеља 20. тек. мес. у 6 час. јутра на фронту од напред поменутог Безименог виса закључно до р. Бистрице, одржавајући везу десно са трупама десне колоне, а лево са трупама Тимочке дивизије.
3. Командант десне колоне саобразиће свој рад раду француских трупа, а командант леве колоне раду десне колоне.
Размере напада и његов успех саображавати терену и употребљеним снагама, с тежњом, да се поред демонстровања заузму згодне ослоне тачке, које ће касније послужити као ослонци за одсудан напад, или као отпорни центри за случај непријатељског напада.
Велике жртве избегавати, и цео рад нападних колона тако организовати да испадне повољно по морал наших трупа, ради чега им се може објаснити да је овај напад демонстративан и зашта се изводи, а да ће се доцније предузети одсудан напад, кад прилике буду то налагале.
4. Командант артилерије задржавајући под својом непосредном командом пољску и хаубичку батерију концентрисаће снажну артилериску ватру из свих оруђа, нарочито на одсек Сркади Леген – Бистрица, добијајући у исто време што тачније податке за дејство на део непријатељског положаја Љумница – Сркади Леген и Љумница – Хума.
5. Општа резерва. Командант пуковник Мил. Гр. Миловановић: 16. пешад. пук, 1. батаљон 3. пешад. пука, 2. батаљон 1. пешад. пука. Дивизиска резерва, у првом моменту остаје на месту где је – изворни крај р. Бистрице, с тим да је правац њеног кретања, ако то прилике дозволе за десном колоном.
6. Пионирски полубатаљон, коњички ескадрон и жандармериски одред војводе Бабунског на радовима и на местима према мојој заповести ОБр. 742 од 18. тек. месеца.
7. Завојишта, болничка одељења, болничарска чета, као и сви колонски возови и трупне коморе на местима како је то регулисано мојом заповешћу ОБр. 741.
8. Ја ћу бити од 6 часова јутра на ћувику и изворном крају р. Бистрице. Командир телеграфског одељења везаће телефоном ову тачку преко ноћи 19./20. ов. мес. како са одсецима, тако и са дивизиским штабом у с. Ливада.
9. Свима командантима скрећем нарочиту пажњу на трајно одржавање исправне телефонске везе самном.
Пре почетка рада трупе нахранити“.

Операције II. армије

У 4.50 час. послат је Врховној команди, I. и III. армији извештај ОБр. 1231:
,,Ноћ 18./19. августа прошла на миру. На десни пододсек Тимочке дивизије непријатељ са падине Кожуха око 19 час. отворио ватру из својих ровова, но без резултата. Наши нису одговарали“.
У 13 час. послато је команданту Тимочке и Шумадиске дивизије – шифрованом депешом – наређење ОБр. 1224 ове садржине:
,,Врховна команда са ОБр. 3851 од данас доставља:
Пошто је Румунија потписала војну конвенцију са нашим савезницима то 20. ов. мес. у 6 сати јутра приступите извршењу заповести ОБр. 3116 од 31. јула. Када ће се предузети напад одсудни наредиће се накнадно.
На основу овога наређујем, да се изврши напад по мојој диспозицији ОБр. 1109 од 16. ов. мес., но с тим да се напад врши на начин како је предвиђено у моме наређењу ОБр. 861 од 1. августа.
Напад да почне 20. овог месеца у 6 час. јутра.
Депешом одговорити о пријему овог наређења“.
У 14 час. послата је команданту I. армије депеша ОБр. 1239 у овоме:
„Трупе ове армије држе линију: почев од виса између доњег тока Бистрице и безименог потока, који тече од Ласма реке и Фуштани, затим косама северно од с. Трестеника и с. Извора и јужно од с. Зборског, па преко Ковила, источног дела Кукуруза и јужних падина Ветерника на Катунац (шумовити вис северозападно од Струпина), а одавде преко Пожарске косе (југоисточно од с. Г. Пожара), до потока који протиче поред села Тресине, а на 1 км. узводно од поменутог села, где је веза са трупама III. армије.
Непријатељ држи: с. Нанте – с. Тушин – Кожух – прва коса северно од Зборског – Голо Било (коса која везује Ковил са Вертекопом) – западни део Кукуруза – падине Доброг Поља – Пожарска коса (ћувици источно од села Г. Пожара) – падине планине Ниџе.
Св.ОБр. 912 од 14. ов. мес. те команде“.
У 19.32 час. примљен је из Врховне команде извештај ОБр. 3893 ове садржине:
„Непријатељ напада са јаком ватром нашу Дунавску дивизију, која се сада налази на линији: Чеган (1500) – Горничево – с. Баница – к. 950 – Орехово. Константована су и три пука 6. дивизије, од којих су два дошла са Дунава. Због овога је цела Вардарска дивизија стављена на расположење команданту III. армије и она је сад у покрету“.
У 21.30 час. послат је Врховној команди, I. и III. армији извештај ОБр. 1251 у овоме:
„Стање код ове армије у току 19. августа:
а) Код Тимочке дивизије:
Јутрос у 6 часова непријатељ је најпре у јачини једног вода, а потом једне чете са 1 – 2 митраљеза предузео наступање падином Кожуха у правцу с. Фуштани, али је задржан ватром наших предстража. После тога су се друге 2 чете спустиле у правцу села Трестеника и вечерас су успеле да заузму ћувик северно од поменутог села. Предузете су мере да се тај ћувик поврати. Напад је био потпомаган артилериском ватром са Кожуха, где су се јавиле: 1 хаубица и 1 – 2 брдске цеви, и Преслапа, где су примећене једна до две брдске цеви. О губитцима још није добивен извештај.
б) Код Шумадиске дивизије:
У току дана непријатељ је повремено тукао наше положаје на Ковилу и падини Ветерника и наше батерије код Пребедишта и на Катунцу и Пожарској коси. Наша артилерија је одговорила на ову ватру. Губитака нема. Заробљено 4 бугарска војника из 46. пука“.

Дејство Тимочке дивизије

У 14 час. издао је командант Тимочке дивизије својим трупама наређење ОБр. 1049 ове садржине:
„На основу наређења команданта II. армије ОБр. 1234 од данашњег, сутра 20. тек. месеца у 6 час. отпочеће извршење моје заповести ОБр. 996 од 16. ов. мес.“.
За команданта 2. бригаде још: напад да се претходно спреми јаком артилериском ватром и да се тако предузме да се садашњи положаји увек могу одржати.
У 18.30 час. послат је II. армији и суседним дивизијама следећи извештај:
„Непријатељ продужио напад на лево крило десног пододсека (ћувик северно од с. Трестеника); нападају две чете, а трећа се спуштала низ падине Кожуха. По извештају, борба је у току решења. Чети која брани ову тачку упућене су две чете из одсечне резерве под командом команданта батаљона“.
За овим у 18.45 час. послат је други извештај:
„Овога ми тренутка јављено, да је Трестеничка коса изгубљена. 2 ½ чете с митраљезима припремају се за контра напад“.
Командант 2. бригаде под ОБр. 552 извештава: да је упутио у Трестеник још 2 чете појачања и сад тамо има 1 батаљон и 2 митраљеза. За команданта тог левог крила десног пододсека одредио је ппуковника Александра Стојићевића.
По наређењу команданта дивизије усмено саопштено (у 21.15 час.) команданту бригаде, да се побрине да што пре прикупи тачне податке о стању на левом крилу десног пододсека, па да поново поднесе извештај, у коме да изложи: шта је све предузео да се изгубљена тачка поврати.
У 23.15 час. командант Тимочке дивизије издао је пуковнику Властимиру Николићу, потпуковнику Мићићу, команданту 2. бригаде и командиру 1. пољске батерије наређење ОБр. 1061 у овоме:
„Поводом измењеног стања код десне колоне, мењам моју заповест ОБр. 996 од 16. августа и наређујем:
1) Да команду над десном колоном (на одсеку од р. Сули Дере до р. Белице) прими још у току ове ноћи 19./20. августа командант 20. пука, пуковник Властимир Николић.
2) У састав десне колоне, поред делова одређених заповешћу ОБр. 996, уђу још и ове трупе:
а) Батаљон 20. пука (с митраљеским одељењем), упућен данас после подне као појачање десног пододсека.
б) Батаљон 20. пука, намењен заповешћу ОБр. 996 за општу (дивизиску) резерву.
в) 1. пољска батерија из састава дивизиске резерве.
3) Командир 1. пољске батерије кренуће батерију, одмах по пријему ове заповести, путем за Новоселце и још у току ове ноћи (19./20. августа) пласирати је код Новоселаца, што је више могућно северозападније, да може тући нагиб Кожуха према селу Трестенику.
Да ступи у везу са командантом десне колоне, одмах по доласку на положај.
4) Пуковник Николић, одмах пошто прими команду над повереним му трупама известиће ме о стању, о мерама које је предузео и о распореду који је наредио.
5) Док дивизиски штаб не оде на место предвиђено заповешћу ОБр. 996, команданти колона слаће своје извештаје у с. Капињани, а потом ће се саопштити ново место штаба, да би се тамо тражила и одржавала веза“.

Дејство Шумадиске дивизије

На основу наређења команданта II. армије ОБр. 1234 од 19. августа командант Шумадиске дивизије издао је својим трупама у 16 час. заповест ОБр. 1106 ове садржине:
„Наређујем, да се приступи извршењу моје заповести ОБр. 1039 од 15. августа ове године с тим, да напад почне 20. ов. мес. у 6 час.
Одговорити о пријему ове заповести“.
У 1.05 час. примљена је од команданта Вардарске дивизије депеша ОБр. 918, којом извештава да се према наређењу Врховне команде ОБр. 3818 од 18. ов. мес. ставља команданту армије на расположење 1. бригада Вардарске дивизије, 2 пољске и једна хаубичка батерија. Челни батаљон полази из Вертекопа возом 18. ов. мес. у 20 час. а остали ешелони на два сата одстојања.
У 7.35 час. послат је Врховној команди и команданту II. армије извештај ОБр. 1282 у овоме:
„Ноћ 18./19.: Дринска дивизија пушкарање у долини реке Броди. Од поноћи једно непријатељско оруђе дејствује повремено од к. 1944 на одсек Жервањски превој – Чеганска планина искључиво. Дунавска дивизија омањи сукоби патрола. Са Добровољачким одредом није још успостављена веза“.
У 6 час. командант III. армије наређује телефоном лично команданту Дунавске дивизије да се линија главних положаја те дивизије има одсудно бранити. Додирнуто питање о оскудици воде; учиниће се све што је могуће; језеро се мора употребити нарочито за стоку.
У 9.15 час. начелник штаба Дунавске дивизије и командант Дунавске дивизије лично извештавају да се непријатељ развија за напад. Према левом крилу осмотрено 6 батаљона. Два од њих иду ка с. Неговани. По исказу заробљеника утврђено је присуство 15., 51. и 52. пешад. пука, 3 батерије 12. арт. пука и 2 коњичке бригаде.
У 9.20 час. примљена је шифрована депеша Врховне команде ОБр. 3851 ове садржине:
„Пошто је Румунија потписала војну конвенцију са нашим савезницима то 20. ов. мес. у 6 час. јутра приступите извршењу заповести ОБр. 3116 од 31. јула. Када ће се предузети одсудан напад наредиће се накнадно. Одговорите депешом о пријему овог наређења“.
Предње наређење достављено је команданту Дунавске дивизије са ОБр. 1288 с тим да према стању пред својим фронтом продужи рад а команданту Дринске дивизије наређено је извршење заповести ОБр. 811 од 2. августа.
У 10.30 час. послата је Врховној команди шифрована депеша ОБр. 1289 ове садржине:
„Фронт који сада држи Дунавска дивизија износи 14 км. Са додељеним ми појачањем из Вардарске дивизије, према броју пушака, које са тим појачањем у Дунавској дивизији имам, а с обзиром на непријатељске снаге, које се находе пред Дунавском дивизијом, у могућности сам само да поузданије затворим правац Бањица – Горничево – Острово. Да бих могао затворити правац Бањица – Екшису – Кајалар, молим да ми се пошаље још једна бригада са артилеријом. Ако ми се ово пошаље бићу у могућности, да даље продирање Бугара онемогућим и евентуалним офанзивним дејством“.
У 10.50 час. помоћник команданта Дунавске дивизије јавља да је 1. батаљон 21. пука стигао у Горничево.
У 11 час. депешом ОБр. 1290 наређено је командиру чете у Екшису да се стави под команду командира 2. ескадрона 2. коњичког пука мајора Петрашковића, који је добио задатак да са својим људством и том четом поседне и брани станицу Екшису и осматра правце, који из с. Неговани и Ајтода изводе ка Екшису.
Под ОБр. 1290 издато је команданту 2. коњичког пука ово наређење:
„Наредите, да се све људство, које је обезбеђивало део пруге Флоринске железничке станице до Церова прикупи у Екшису. Упутите тамо једног поузданог командира и ставите му у задатак, да поседне и брани станицу Екшису и осматра правце, који од Негована и Ајтоса изводе ка Екшису. За овај циљ овом команданту ставља се под команду и чета III. позива која је била на станици у Екшису“.
У 11 час. командант Дринске дивизије депешом ОБр. 1491 извештава да се јутрос јавио један тежак непријатељски топ, чија су два зрна пребацила наше положаје правцем преко Чеганских колиба. Сем тога је тучен пут Чеганске колибе – Чеган, одакле није још утврђено. До 8 час. нема непријатељске пешад. акције.
У 11 час. ескадрила Бр. 99 доставља следећи извештај:
„Никакво кретање на Баничкој станици. Стрељачки строј североисточно од Забрдани, северно од потока; ова пешадија тучена од артилерије иде на југ. Западно од Вертолома у долиници потока коњица у месту; неки делови издвајају се и иду југу потоком. Источно од Вертолома стрељачки строј креће се ка селу. Јако кретање око Флорине и у вароши. Две батерије у покрету источно од Забрдани и туку поток северно од Банице. Између Петошнице и Вертолома важно прикупљање пешадије; згомилавање позади једног превоја. Путем Флорина – Клашћине многобројни транспорти и групе војника“.
Командант 2. коњичког пука са ОБр. 312 моли за објашњење ко ће бити надлежан за наређење у случају потребе ако треба вијадукт код Екшиса (км. 167,600) бацити у ваздух.
Команданту 2. коњичког пука издато је наређење ОБр. 1294 у овоме:
„Вијадукт на железничкој прузи на км. 167,600 код Екшиса немојте рушити на случај повлачења, а минска пуњења скините, како би се избегла могућност да се непријатељ користи њима“.
У 12.20 час. пуковник Миловановић саопштава да је ђенерал Сарај скренуо пажњу на значајан објекат – вијадукт – код Екшиса.
Командант III. армије обавестио је начелника штаба Врховне команде о ситуацији код Дунавске дивизије и о тежњи и покретима непријатеља да обиђе лево крило Дунавске дивизије (које је на коти 950 на Кирли Дербенду) преко с. Негована. Изнео му снагу, која је пред фронтом дивизије. Тражи као појачање и другу бригаду Вардарске дивизије.
Ђенерал Бојовић саопштио је да ће и ту бригаду упутити одмах за првом и да се сад само одрже положаји а да се напад остави за касније.
У 13.45 час. начелник штаба Дунавске дивизије извештава телефоном, да је ситуација оваква:
„Непријатељ је подишао пешадијом под положаје наше на центру и код с. Банице. Издато је наређење да се центри одбране држе одсудно. Наши се спремају да дочекају јуриш. Артилерија Дринске дивизије сјајно помаже својом ватром десно крило Дунавске дивизије. Уопште ситуација му изгледа као сношљива а помоћу појачања може се мислити и на активан рад“.
У 14.25 час. примљена је од команданта Дунавске дивизије депеша ОБр. 421 ове садржине:
,,Протезање фронта за одбрану додељеног овој дивизији од коте 1500 преко Горничева до коте 950 износи преко 22 км. Ово је и сувише велики фронт за држање и одсудну одбрану са слабом снагом ове дивизије.
Упућена бригада Вардарске дивизије тек је почела стизати и нема изгледа да ће у току данашњег дана доћи; а нарочито артилерија, у којој се осећа недостатак за снажно тучење предтерена на овако широком фронту. Молим за одсудније дејство да се појача још овај фронт“.
Шифрованом депешом ОБр. 1295 у 18.50 час. извештен командант Дунавске дивизије да су већ били предузети кораци и да је Врховна команда одговорила да се и остатак Вардарске дивизије ставља на расположење ове армије.
У 15.30 час. примљена је шифрована депеша Врховне команде ОБр. 3879, да ће се и остатак Вардарске дивизије транспортовати до Острова, где се ставља на расположење команданту III. армије.
У 15.10 час. примљена је депеша Врховне команде ОБр. 1806, да је команданту Дунавске дивизије стављен 18. ов. мес. један воз натоварен муницијом. Данас и сутра још по један воз биће на железничкој станици Острово. Овај материјал не треба истоваривати. Једна локомотива са потребним особљем стајаће на железничкој станици Острово да би се возови натоварени муницијом још могли отправити куда треба.
У 16.10 час. начелник штаба Дринске дивизије извештава телефоном о ситуацији: „Непријатељ туче артилер. ватром из великих и пољских топова средњи и леви одсек и пешадијом непознате јачине напада од Старе Попадије – Кулбелери. Предузете су потребне контра мере“.
У 15.30 час. примљена је од команданта Дунавске дивизије депеша (послата у 11.30 час.) ОБр. 425, којом извештава:
Да је у 6.15 час. почела борба на целом фронту те дивизије која још траје. Бугари су подишли нашим положајима. Командир коњичког ескадрона извештава да је ухватио везу са батаљоном Добровољачког одреда у с. Махала. Јачину непријатеља пред фронтом дивизије цени најмање 7 пукова пешадије, 10 ескадрона и 12 батерија. Непријатељ изражава тежњу да овлада северним крајем М. Ниџе. Мишљења је да би добровољци требали да се групишу на простору Орехова – кота 993 место што седе на гребену Неречке планине.
У 15.30 час. командант Вардарске дивизије депешом ОБр. 923 моли за наређење, на којој просторији има да се ешелонира колонска комора те дивизије?
Депешом ОБр. 1303 у 18.30 час. наређено да се ешелонира поред пута Острово – Владово и то од к. 551 па на исток.
У 16.40 час. командант Дунавске дивизије депешом ОБр. 426 извештава, да се од заробљеника сазнало да се на фронту Дунавске дивизије и Добровољачког одреда налазе 2 ескадрона 7. коњичког пука, 2 ескадрона 10. коњичког пука и 2 немачка ескадрона. Пре два дана дошли су на овај фронт 51., 52. и 53. пук а ту је и 30. пешад. пук. Такође су на том фронту и остали ескадрони 7. и 10. коњичког пука само их дотични нису лично видели.
У 17.20 час. команданту 1. батаљона 22. пука, који је са батаљоном стигао возом у Острово издато је наређење ОБр. 1306 у овоме:
,,Непријатељ у току данашњег дана напада на Дунавску дивизију, чије се лево крило налази на к. 950 на Кирли Дервену. Осмотрено је да се непријатељска коњица јачине 1 – 2 пука и до 2 непријатељска батаљона кренула још јутрос од Вртолома у правцу с. Негована. Сељаци с. Ајтоса нападали су данас транспорт хране, који је слат ппуковнику Поповићу за Невску.
Дивизион коњице Дунавске дивизије под командом ппуковника Мостића налази се за заштиту бока ове дивизије, јз. од к. 950. Добровољачки одред ппуковника Поповића налази се негде на коси Кукол – Вич. Са њиме се до сада није могла поставити веза.
Са батаљоном предузети покрет железницом за Екшису. По доласку у Екшису осигурајте Екшису и затворите правце који од Негована и Ајтоса изводе на Екшису.
Са левим крилом Дунавске дивизије дођите у везу код с. Орехова а са ппуковником Поповићем потражите везу у правцу Вича.
Коњичка посада у Екшису и чета Дунавског пука III. позива под командом мајора Петрашковића, који се налази у Екшису, стављају се под вашу команду.
Мајор Петрашковић, у сваком случају остаће за непосредну заштиту станице и пруге. Обратите пажњу на велики железнички вијадукт северно од Екшисуа, кога ни у ком случају не треба рушити.
У случају да будете потиснути, повлачите се ка Соровичу и даље ка Острову железничком пругом.
Снабдевање железницом из Екшисуа или Соровича“.
У 17.30 час. командант 2. коњичког пука потпуковник Ђорђевић извештава лично да је добио од мајора Петрашковића из Соровића извештај да је станица Екшису евакуисана.
У 18 час. примљено је наређење Врховне команде ОБр. 3880 ове садржине:
„Цела Вардарска дивизија упућена је у састав те армије. Обратите пажњу на правац Екшису -Катраница – Острово, где непријатељ може упутити своју коњицу са лаким одредом за дејство у позадину ваше армије.
Употребите на том правцу сву коњицу са којом располажете, потпомогнуту по потреби са нешто пешадије и артилерије“.
У 18 час. дат је ескадрили задатак: један авион за рекогносцирање простора станица Сорович – станица Екшису – с. Орехово – с. Баница – с. Горничево и да види шта се ту дешава.
У 18.40 час. помоћник команданта Дунавске дивизије извештава телефоном да је ситуација на фронту иста – повољна. Наша артилерија врло успешно туче непријатељску пешадију. Коњички дивизион налази се на левом крилу код Екшису или ту око њега. Кота 950 у нашим је рукама.
У 18.40 час. извештен је телефоном начелник Оперативног одељења Врховне команде о ситуацији и о стању код Екшису, као и да је један батаљон тамо упућен да затвори правац Сорович – Острово.
У 19 час. примљен је од команданта Дунавске дивизије извештај ОБр. 430 (послат у 18 час.) ове садржине:
„У току по подне вођена је на целом фронту ове дивизије јака арт. и пешад. борба.
Пред десним одсеком непријатељ у јачини једног пешад. пука, у своме нападу са фронта Стара Попадија – Сетина – Крушоград – Воштаран подишао је на одстојање 5 – 600 метара од наших положаја, где је задржат нашом јаком пешад. и митраљеском ватром. За сада је непријатељски покрет према овоме одсеку укочен.
На правцу Воштарана и Забрдана ка Горничеву, непријатељ је у јачини 3 батаљона заустављен нашом јаком унакрсном арт. ватром на источној ивици Забрданске косе на одстојању од 800 метара од косе североисточно к. 824, коју држи 3. батаљон 7. пешад. пука као предњи положај.
Пред левим одсеком непријатељ је у јачини до 3 батаљона ушао у с. Баницу и подишао на одстојање од 600 метара од наших положаја, где је заустављен врло јаком фланкирајућом ватром једне наше пољске батерије од Горничева.
На правцу Вртолом – Орехово непријатељске пешад. колоне јачине до два пука избиле су на гребен Мале Реке и обухватиле лево крило ове дивизије на коти 950. Један батаљон 8. пешад. пука држи овај положај, али је, према добивеном извештају од команданта 1. пешад. бригаде, коњички дивизион одступио са косе западно од Орехова ка Екшису. За осигурање левог бока поседнут је положај на линији Кар. – с. Петрско.
Од 14 час. примећен је покрет више реди непријатељских стрељачких стројева у покрету од села Вртолома ка с. Баници и улазу у теснац западно од Банице. Јаком ватром наше артилерије ови су стројеви тучени за све време кретања и делимично натерани у бегство.
Од 17 час. непријатељска артилерија у јачини једног дивизиона са 1 хаубичком батеријом обасипа врло јаком ватром косу јужно од села Банице.
У 17.30 час. примећене су две непријатељске колоне у јачини од по 1 батаљона у покрету преко косе западно од с. Забрдана ка Баници.
С обзиром на широк фронт левог одсека и обухватни покрет непријатеља, појачао сам леви одсек са 1 батаљоном из дивизиске резерве још пре подне, и другим батаљоном у 17.30 часова. Ситуација у 18 часова је следећа:
Пред десним одсеком стање непромењено; води се доста јака пешад. борба, непријатељ заустављен, наше трупе држе своје положаје.
Пред левим одсеком непријатељски густи стрељачки стројеви; више редова избијају преко гребена Свети Илија у село Баницу, тучени нашом снажном артилериском ватром.
Због јаке непријатељске хаубичке ватре и избијања и појаве горе поменутих непријатељских стрељачких стројева на боку, делови батаљона 7. пешад. пука са левог крила предњег положаја (коса североисточно од коте 824) отпочели су у 18.10 час. да се повлаче.
Непријатељска артилерија најснажнијом ватром обасипа део положаја 8. пешад. пука јужно од села Банице, а непријатељска пешадија прикупља се у с. Баници.
Наше трупе левог одсека држе своје положаје“.
У 20 час. начелник дивизиског штаба извештава телефоном помоћника начелника армиског штаба, да се од послатог извештаја у 18 час. па до сада ситуација знатно изменила. У 18.30 час. попустило је лево крило 1. бригаде на коти 950 и коси јужно од с. Банице. У то су доба ти положаји изгубљени. Непријатељ се сада прикупља за даљи напад. У 19.15 час. изгледа да је на десном крилу 2. батаљон 18. пука изгубио предњу линију и то крило повући ће се на сам гребен Малка Ниџе. Сви батаљони ове дивизије ангажовани су у првој линији, сем 2 батаљона 21. пука. Трупе се добро држе. Непријатељ је јак – сигурно 6 а вероватно и свих 8 пукова. Моли да се један вод, од две стигле батерије, упути северно од с. Патели ради потпомагања батаљона 22. пука упућеног у правцу Соровича од стране команде III. армије.
У 22 часа примљена је од мајора Гргура Митровића, који је од команданта армије (са 1. батаљоном 22. пешад. пука) послат у Соровић, депеша ове садржине:
„Стање у 20.20 час.:
Полубатаљон стигао у Соровић у 19 час. Екшису станица евакуисана. Полубатаљон искрцан на 1 км. од станице Екшису у 19.15 час. У 20 час. на к. 950 осмотрене 1 бела, затим 1 црвена, па зелена, опет црвена па зелена ракетла. Полубатаљон дошао у Екшису у 20.15 час. Чета III. позива и коњица су у селу Екшису. На коси где на карти стоји реч ,,река“ северозападно од Екшису виђени су војници и туда се чула пушчана ватра. По извештају мајора г. Петрашковића на ту косу избио је непријатељ у 14 часова.
Непријатељ туче из једног брдског оруђа околину вијадукта северно од Екшисуа, судећи по звуку оруђе је пласирано негде код Орехова. На вијадукту има 40 коњаника. Ватра је престала у 20.15 час. Полубатаљон продужава покрет“.
У 20.30 час. издато је команданту 1. батаљона 22. пука наређење ОБр. 1314 ове садржине:
„После данашње борбе Дунавска дивизија левим крилом повукла се са коте 950 на положаје источно од с. Церова и наслонила се на Петорско језеро. Према овом задржите се у Соровићу и затворите простор Острово – Петорско језеро. Северно од села Патели биће извучен један артилериски вод, који ће евентуално и ваш батаљон помагати“.
У 22.30 час. дат је пуковнику Марићу – Оперативно одељење – Врховне команде телефоном извештај о ситуацији на фронту армије. Пуковник Марић јавља да се батаљон Срба добровољаца јавио из Костура. Помоћник начелника штаба ове армије моли, да се тим батаљоном затвори пут Кожани – Бер и да се послати ордонанс официр штаба ове армије томе батаљону (поручник Којић) повуче са тим батаљоном. Моли да се са укрцавањем Вардарске дивизије пожури и да се за извршење тог укрцавања одреде енергични и искусни официри на Вертекоп станици. Ово је примљено знању и учиниће се.
У 23 часа командант 2. коњичког пука са ОБр. Службено извештава да мајор Петрашковић са четом III. позива и делом свог ескадрона држи с. Екшису и вијадукт. Пред вијадуктом налази се коњички дивизион; држи да је тамо пуковник Бесарабић посео положаје пред вијадуктом. Тражио је детаљан извештај од мајора Петрашковића.
У 23.20 час. начелник штаба Дунавске дивизије јавља телефоном да је стање на фронту онако како је јавио у 20 час. тј. да је вис јужно од Банице изгубљен и да се лево крило повукло са коте 950 на положаје источно од Царева. Јавља да су сада сви батаљони ангажовани сем једног из 9. пука и 3 батаљона из Вардарске дивизије. Људи и стока жедни и доста уморни.
У 23.20 час. шеф ескадриле доставља резултате аеропланског извиђања у 17 часова:
„Стрељачки стројеви иду од железничке пруге ка Церову. Јака активност артилерије у области Бањице. Распрскавање југозападно од к. 1504, јужно од Сетине и на гребену источно од Банице, а нарочито на источним падинама к. 950 и између железничке пруге и Петорског језера. Нагомилавање трупа у Баници и Забрдану.

Дејство Дринске дивизије

У 4 часа послат је команданту III. армије, Дунавској и Шумадиској дивизији извештај ОБр. 1488 ове садржине:
„Ситуација на фронту до 2.30 час.:
1) Пушкарање у долини р. Брода.
2) Од поноћи једно непријатељско оруђе са правца од коте 1944 дејствује повремено против одсека Жервањски превој – Чеганска планина искључно“.
У 10.20 час. достављен је команданту III. армије извештај у овоме:
„Изабрато место за бивак Врховног Команданта, с обзиром на садању ситуацију, апсолутно је неподесно. Од синоћ непријатељ дејствује једним дугачким тешким оруђем и туче целу позадину положаја а у стању је да на далеко пребаци и изабрато место. Исто тако тучена су сва она места, која су могла ући у комбинацију за један евентуалан бивак Врховног Команданта. Ескадрон Краљеве Гарде јутрос је овде приспео и задржао сам га у позадини положаја. О предњем, као веома хитној и важној ствари, част ми је известити“.
У 16.05 час. послат је команданту III. армије, Дунавској и Шумадиској дивизији извештај ОБр. 1495 ове садржине:
,,На целом фронту а нарочито против левог крила средњег и десног крила левог одсека јака непријатељска артилериска ватра. Поред пољске дејствује и тешка артилерија.
Против истог дела нашег положаја непријатељ врши напад пешадијом. Снага непозната. Команданти одсека упутили су три чете пешадије, сем тога постављена су два брдска топа за фланкирно дејство“.
У 23 часа командант Дринске дивизије издао је својим трупама заповест ОБр. 1502 ове садржине:
„Непријатељ је данас повремено тукао артилериском ватром положаје ове дивизије, а нарочито је јаче обасипао десно крило левог и лево крило средњег одсека, против кога је дела положаја предузео данас по подне и пешадиски напад. Нашом снажном пешадиском, митраљеском и артилериском ватром непријатељска пешадија је заустављена на 700 метара испред наших ровова. Јачина ових делова до два батаљона.
О ситуацији код Шумадиске дивизије нема извештаја. Трупе Дунавске дивизије после јаких борби остале су на својим данашњим положајима к. 1500 – М. Ниџе. Непријатељ је подишао на 6 – 800 метара.
У вези мога наређења ОБр. 1198 од 2. августа као и према данашњем наређењу III. армије ОБр. 1280 трупе ове дивизије извршиће сутра 19. ов. мес. могућно што јачи притисак на непријатеља.
Дунавска дивизија, којој стижу појачања, продужиће рад према ситуацији.

Наређујем:

1) Да целокупна артилерија притисне јаком ватром односне циљеве код непријатеља и савршено омогући лако извођење ниже наређених радњи пешадиских делова. Артилериска ватра има да се отвори 20. у 6 час., да буде ефектна тежећи и за моралним и материјалним дејством. Она треба да буде израз наше снаге.
2) У погодном моменту, а када се у довољној мери изрази дејство артилериске ватре против непријатељских делова на Плочи, Кара Тепеу, у Зеленом потоку, Члан потоку и у долинн горњег дела р. Брода:
а) Командант десног одсека упутиће до једног батаљона пешадије ка линији Плоча – Кара Тепе са задатком да се дохвати ове линије и на тај начин изврши насилно рекогносцирање према непријатељу на Кајмакчалану.
б) Командант средњег одсека једновремено, упутиће погодним правцем са свог десног крила једну своју чету на десну страну р. Брода са задатком, да осигура леви бок батаљона упућеног са десног одсека.
Артилерија има у пуној мери да огарантује како наступање, тако и евентуалан покрет у назад ових делова.
Командант одсека осигураће трајну и сигурну везу са деловима упућеним у насилно рекогносцирање.
3) Командант левог одсека има задатак, да сигурним држањем својих положаја огарантује како напред наређени рад тако и десно крило Дунавске дивизије.
Ватром а по могућству и слабијим деловима осигурати лево бок чете средњег одсека од евентуалних непријатељских покушаја.
4) Командант артилерије учиниће потребну поправку у распореду артилерије левог одсека, а с обзиром на сутрашњи рад.
5) Најенергичније настати да се муниција благовремено попуни.
6) Ако се ситуација сутра не измени до 6 час. налазићу се у току дана на десном одсеку“.
У 23 часа послат је команданту III. армије, Дунавској и Шумадиској дивизији извештај ОБр. 1503 у овоме:
,,У вези мојих данашњих извештаја јављам:
1) Непријатељ јачине до два батаљона и 4 митраљеза, који је данас напао десно крило левог и лево крило средњег одсека, задржан је нашом унакрсном ватром на 700 метара од наших ровова.
2) Сем пушкарања код с. Старе Попадије, на фронту дивизије других радњи није било.
3) По досадањим податцима изгледа да је распоред непријатељске артилерије следећи:
а) Једна пољска и једна брдска батерија на Кајмакчалану. Вероватно да се на овом положају налази и једна тешка дугачка цев.
б) Једна пољска батерија северно од Бачија Попадија – Кулбелери, која је данас три пут нађена и три пут мењала положај.
в) Једна до две дугачке цеви на Старковом гробу.
г) Једна пољска батерија на седлу између Старковог гроба и Совичког положаја“.

Дејство Дунавске дивизије

У 8.20 час. командант Дунавске дивизије доставио је команданту III. армије представку ОБр. 421 у овоме:
„Протезање фронта за одбрану додељеног овој дивизији од коте 1500 до коте 950 износи преко 22 км. Ово је и сувише велики фронт за држање и одсудну одбрану са слабом снагом ове дивизије.
Упућена бригада Вардарске дивизије тек је почела стизати и нема изгледа да ће у току данашњег дана доћи; а нарочито артилерија, у којој се осећа недостатак за снажно тучење предтерена на овако широком фронту.
Молим да се за одсудније дејство појача још овај фронт“.
У 8.30 час. издато је команданту 1. пешад. бригаде Вардарске дивизије, који је стигао у Горничево са 2 батаљона своје бригаде наређење ОБр. 422 ове садржине:
„Трупе ове дивизије заузеле су за одсудну одбрану положај на линији кота 1500 – Малка Ниџе -Горничево – Баница – кота 950 у следећем распореду:
Десни одсек: 2. пешад. бригада (18. и 9. пешад. пук) са 3 пољске, 2 брдске и једном хаубичком батеријом на одсеку кота 1500 – М. Ниџе – Горничево.
Леви одсек: 1. пешад. бригада (8. пешад. пук) са 3 пољске и 1 брдском батеријом на одсеку Горничево – к. 950.
Резерва: 7. пешад. пук код Горничева.
Та батерија прикупиће се источно од Горничева у општу резерву. Настаните да вам се људи и стока одморе и нахране.
Батерије чим стигну да ми се одмах јаве ради евентуалне брзе употребе истих.
Дивизиски штаб је у Горничеву. За време борбе ја ћу се налазити на вису северно од Горничева (код слова ,,Н“ у речи Ниџе).
Снабдевање те бригаде храном од железничке станице Острово а са муницијом из дивиз. мунициске колоне код Горничева.
Једно дивиз. завојиште је код Горничева друго код железничке станице Церово, а треће код к. 606 (Чеган)“.

На фронту ове дивизије отпочела је борба у 6.15 час. и вођена је у току целог дана.
Извештаји о борби до 18 час. достављени су команданту III. армије под ОБр. 425 и 430.
Извештај о даљем току борбе послат у 23 часа команданту III. армије под ОБр. 435 гласи овако:
,,Од 18 часова продужена је борба на целом фронту ове дивизије, нарочито на фронту левог одсека од Банице до коте 950.
Тучен најјачом артилер. ватром, нарочито хаубицом, 3. батаљон 8. пешад. пука на коси јужно од Банице попустио је и отпочео одступање у нереду. Наскоро затим отпочео одступање и 1. батаљон 8. пука са коте 950.
Од 18.10 час. као што је јављено, отпочео је одступање 3. батаљон 7. пешад. пука са предњег положаја на коси североисточно од коте 824.
У 19.15 час. 2. батаљон 18. пука, изложен је јакој артилер. ватри преко целог дана поколебао се и око 19.45 час. напустио је делимично своје предње ровове који су остали незаузети од стране непријатеља.
Борба на фронту ове дивизије утишала се у 20.20 час. увече.
Јачину непријатеља ценим: 6 – 8 пукова пешадије, 8 – 10 ескадрона коњице и 12 батерија. Очевидно је, да је непријатељ много надмоћнији.
Због тродневне борбе и немања воде осећа се већи замор људи и стоке. У току данашњег дана већи број стоке није појен.
Због овако створене ситуације наредио сам да лево крило ове дивизије поседне положај источно од Банице и Церова, на предњим падинама гребена Малка са наслоном левог крила на Петорско језеро“.
У 23.30 часова командант Дунавске дивизије пошто је предходно усмено издао потребне заповести за све делове ове дивизије издао је писмену заповест ОБр. 436 ове садржине:
„Непријатељ је у току данашњег дана овладао косом јужно од с. Банице и котом 950.
Све дивизије наше извршиће акцију према наређењу Врховне команде ОБр. 3116 од 31. јула (ове команде ОБр. 256 од 2. августа).
Овој дивизији упућена су знатна појачања, која се налазе на путу.
Дивизија ће остати на положају кота 1500 – гребен пл. Малка Ниџе са наслоном левога крила на Петорско језеро.

Наређујем:

1) Десни одсек: командант пуковник Стеван Милетић: 18. пешад. пук; 9. пешад. пук; 1 батаљон 21. пешад. пука; 2. пољски арт. дивизион; брдски арт. дивизион (без 1 батерије); 1. хаубичка батерија; 1 батерија Вардарског арт. пука; 1. пионирска чета. Свега: 7 батаљона, 28 митраљеза и 28 топова.
1. Остаје на своме положају к. 1500 – М. Ниџе – Горничево са досадашњим задатком, с тим да део ћувика западно од Горничева (северно од друма) припадне левом одсеку.
Једну батерију поставити за фланкирање предтерена пред левим одсеком.
2) Леви одсек: Командант пуковник Милутин Стефановић: 7. пешад. пук; 21. пешад. пук (без 1 батаљона); 1. пољски арт. дивизион. Свега: 5 батаљона, 17 митраљеза и 12 топова.
2. Заузеће за одбрану положај источно од Банице и Церова на предњим падинама гребена Малка с наслоном левога крила на Петорско језеро. Овоме одсеку припада и коса северно од друма Банице за Горничево и јаруге северно од друма.
Једну батерију поставити за крчење предтерена испред левог крила десног одсека.
3) Коњица: Командант ппуковник Драг. Мостић: Дунавски и Дрински коњички ескадрони; једна брдска батерија. Свега: 2 ескадрона и 4 топа.
3. Затвараће све правце од с. Петорско до језера Островског, нарочиту пажњу обратити на правац преко с. Петорског у циљу заштите левог бока дивизије.
Лево ухватити везу са батаљоном 22. пешад. пука, који се налази око Соровића у циљу затварања правца Екшису – Соровић – Петели.
Брдска батерија одмаршоваће сутра 20. из јутра са левог одсека у састав коњице.
4) Општа резерва: Командант пуковник Стојан Стојановић: 8. пешад. пук; 22. пешад. пук (без 1 батаљона). Свега: 5 батаљона и 20 митраљеза.
4. Прикупиће се код Горничева.
Извлачење делова 8. пука извршити пред зору а по наређењу команданта левог одсека пуковника М. Стефановића.
5) У току ноћи извршити утврђивање поседнутих положаја у циљу што упорније одбране.
6) Артилерија ће се у току ноћи попунити муницијом из дивиз. муниц. колоне у Горничеву.
7) Знак за распознавање наших предњих делова у циљу везе пешадије с артилеријом биће: махање у круг марамом (или кошуљом).
8) Санитет: једно завојиште код коте 907, једно на путу од М. Ниџе за Чакон, јужно од коте 1500, једно код Чакона (606).
9) Једно одељење муниц. колоне код коте 907, а један део артилер. муниције северно од коте 907 на путу М. Ниџе – Чеган.
10) Трупне коморе прикупиће се источно од коте 606 (Чегана).
11) Колонска комора између коте 606 и железничке станице Острова.
12) Снабдевање храном из дивизиског слагалишта на железничкој станици Острово.
Дивизиски штаб у Горничеву, а за време борбе на ћувику северно од Горничева.
О пријему заповести одговорити депешом“.
Око поноћи стигла је 2. Вардарска пољска батерија. Командиру батерије, који се јавио у дивизиском штабу око 23 часа издато је наређење да уђе у састав десног одсека и да се одмах телефоном јави команданту артилерије десног одсека.

Коњичка дивизија

Командант Коњичке дивизије примио је 19. августа наређење Врховне команде ОБр. 3850 од 18. августа да 2. коњички пук буде под непосредном командом команданта Коњичке дивизије а начелник Саобраћајног одељења Врховне команде да му достави упутства, која је издао команданту 2. коњичког пука у погледу његове специјалне службе, а у смислу наређења Врховне команде ОБр. 2813 од 24. јула 1916. године.