18. август, Операције српских армија

645

Операције I. армије

У 20 часова послат је Врховној команди и II. армији извештај ОБр. 965 ове садржине:
,,У току 18. августа непријатељ је тукао артилеријом наш фронт. Под заштитом ове ватре непријатељски пешад. делови покушали су напад у правцу ка Ошину и вису Комита (код Клоша). На првом правцу непријатељ потпуно сузбијен нашом артилериском ватром а уз садејство француске артилерије, а на другом један непријатељски вод успео је да се увуче између наших првих стража, где су га наши делови ускоро потисли за нешто у назад.
На крају дана затишје. Непријатељ запалио манастир Св. Арханђел. Наши губитци познати: 2 војника рањено, један погинуо. У селу Ошину од непријатеља рањено: једна жена и једна девојка“.

Дејство Моравске дивизије

Командант Моравске дивизије издао је својим трупама заповест ОБр. 742 ове садржине:
„Општа ситуација може захтевати, да се одмах из демонстративног напада пређе у одсудан напад на целом нашем и савезничком фронту, а може бити да се демонстративан напад неће ни предузимати, но ће се наредити извршење одсудног напада.
Одсудан напад имао би у прво време за циљ заузеће положаја на граничном фронту, који би послужили као основа за наше даље операције а према развоју операција на целом савезничком фронту.
У духу боље припреме за остварење напред изнетих намера

Наређујем:

1) Десни одсек: Командант пуковник Мих. Филиповић, 2. пешад. пук; 1. пешад. пук (1. и 3. батаљон); две брдске батерије 8 мм.; Данглисова брдска батерија. Свега: 5 батаљона, 20 митраљеза и 12 топова.
1) Трупе десног одсека поседају и бране досадањи свој положај (од с. Љумнице искључно до с. Ошина искључно), одржавајући тесну везу десно са француским трупама а лево са трупама левог одсека. Одсек за извршење главног напада има да буде део садањег фронта од Љумнице до Сркади Легена закључно, у којој цељи одмах приступити што детаљнијем извиђању непријатељског претдерена и студији организације нападних колона за извршење напада, кад се овај буде наредио. Одашиљати што чешће нарочито јаче официрске патроле са задатком проналажења места непријатељских митраљеза пред целим фронтом тога одсека.
2) Леви одсек: Командант пуковник Драгутин Ристић: 3. пешад. пук (1. и 3. батаљон); једна брдска батерија 80 мм. Свега: 2 батаљона пешадије, 8 митраљеза и 4 топа.
2) Трупе левог одсека поседају и бране досадањи свој положај од с. Ошина (закључно) па до р. Бистрице (од Жарена – Сули Дере), одржавајући тесну везу десно са трупама десног одсека, а лево са трупама Шумадиске дивизије. Приступити одмах што детаљнијем извиђању непријатељског предтерена. Нарочито прикупити податке да ли је пут село Ошин – с. Хум употребљив за колски саобраћај. Одашиљати што чешће нарочите јаче официрске патроле са задатком проналажења места непријатељских митраљеза пред целим фронтом тога одсека.
3) Командант одсека продужиће енергично утврђивање својих одсека организујућу и другу одбранбену линију на својим одсецима. Исто тако продужиће најенергичније израду путева у правцу непријатељског фронта, нарочито тамо, где се пољска и тешка артилерија нису могле до сада извући.
4) Општа резерва: Командант пуковник Милан Гр. Миловановић: 16. пешад. пук; 2. батаљон 3. пешад. пука; 2. батаљон 1. пешад. пука. Свега: 5 батаљона и 20 митраљеза.
4) Дивизиска резерва сем 2. батаљона 1. пешад. пука прикупља се северно од Ливада на подесном месту изворног краја р. Бистрице и продужује израду комуникација за везу са позадином, а 2. батаљон 1. пешад. пука продужује израду комуникације Бержери – Лан – Франкин.
5) Командант артилерије груписаће сву осталу артилерију (три пољске и једну хаубичку батерију) на одсеку Клош – Ошин, имајући у виду, да артилерија треба да спреми и снажно помаже рад пешадије при нападу на одсек Љумница – Сркади Леген. Артилерија при нападу има тако да потресе непријатељску пешадију, да ова мора под притиском јаке артилериске ватре, напустити свој положај.
Рововску батерију за сада оставити у долини Бохемице код вароши Гуменџе.
2. хаубичку батерију и две Данглисове брдске батерије, пошто буду примиле артилериски материјал у Микри, довести и пласирати на истом одсеку и са истим задатком као и остале.
6) Пионирски полубатаљон продужиће са једном и по четом израду комуникације Гуменџа -Ливаде а са ½ чете израду комуникације од Бержери за Купу.
7) Коњички ескадрон убиваковаће се у с. Баровици и одржаваће релејну везу између одсека и дивизиског штаба у Гуменџи, а када се дивизиски штаб буде преместио у Ливади онда ће одржавати релејну везу између дивизиског штаба и армије. Један свој вод командир ескадрона истуриће и стално држаће у с. Крива.
8) Жандармериском одреду војводе Бабунског стављам у задатак хватање бугарских комита чије је присуство утврђено на простору с. Ливаде – с. Горнишор – Поглед.
9) 1. дивизиско завојиште Ливаде; 2. дивизиско завојиште Бержери; 3. дивизиско завојиште са 1. и 2. болничким одељењем у Гуменџи. Ово 3. дивизиско завојиште устројиће једну прихватну станицу у с. Бровици.
Болничка чета привремено вршиће оправку аутомобилског пута с. Бохемица – Бержери.
10) 1. и 2. одељење муниционе колоне по ешелонима на простору Ливада – Гуменџа; 3. одељење муниционе колоне Бержери; депои муниције за дводневну потрошњу у Ливади и Бержери.
1., 2. и 3. одељење профијантске колоне по ешелонима на комуникацији Ливада – Гуменџа; 4. одељење профијантске колоне на комуникацији Бержери – Лан – Франкин.
11) Покретна артилериска радионица и марвена болница у Гуменџи.
12) Трупне коморе трупа десног одсека и 2. батаљона 1. пешад. пука код Бержери; трупе левог одсека, артилерије и дивизиске резерве (сем трупне коморе 2. батаљона 1. пука) код с. Ливаде; све трупне коморе осталих јединица код својих јединица.
13) Исхрана из слагалишта у Гуменџи и из слагалишта у Бержери.
14) Телеграфско одељење обезбедиће исправну и сигурну везу између команданата одсека и дивизиског штаба и између ове и дивизиске резерве, као и између дивизиског и армиског штаба.
15) Дивизиски штаб од 19. тек. месеца у с. Ливаде. Дивизиска интендантура у с. Гуменџа.
16) Свима командантима скрећем пажњу да своје биваке увек обезбеђују јаким стражама, да око својих бивака на подесним местима израде потребне стрељачке ровове за заштиту бивака од евентуалног напада бугарских комита и да своје коморе увек упућују наоружане“.

Операције II. армије

У 21.15 час. послат је Врховној команди, I. и III. армији извештај ОБр. 1221 ове садржине:
„Стање у току 18. августа било је овако:
1) На фронту Шумадиске дивизије:
а) Један непријатељски брдски топ са Голог Виса повремено гађао наше делове на Ковилу.
Непријатељска пешадија са јужних падина Голог Била отворила ватру на наше делове на Буховској Коси али без успеха.
б) Непријатељ преко целог дана с времена на време тукао артилериском ватром са Доброг Поља и Ветерника Катунац. Нарочито је јака ватра била управљена против наше батерије на положају северозападно од Пребедишта.
в) Губитци: 1 редов рањен, 1 контузован.
г) Заробљени непријатељски војници на положајима код Г. Пожара припадају 46. рез. пуку и сви изјављују: да је непријатељ у јучерашњем свом нападу претрпео огромне губитке. Има чета, у којима је избачено из строја по 60 војника. Нарочито имају велике губитке у официрима.
2) На фронту Тимочке дивизије:
Непријатељски делови, који су се били јуче појавили према десном пододсеку одступили су у току ноћи.
Против левог крила левог пододсека избачено је у подне два зрна из брдског оружја са Кожуха. Против десног крила десног пододсека слаба пешад. ватра у 13 часова.
Један редов тешко рањен.
Један бугарски војник предао се на десном пододсеку“.

Операције III. армије

У току ноћи 17./18. августа код Дринске дивизије непријатељ се утврђивао северно од Метериотепеси. Пушкарање извиђачких делова. – Код Дунавске дивизије око поноћи наша јака патрола упућена ка Флоринској желез. станици изазвала је јаку пешачку и артилериску ватру према целом левом крилу ове дивизије.
У 11.10 часова примљена је депеша команданта Дунавске дивизије ОБр. 400 следеће садржине:
„Од 5.30 часова води се артилериска борба на левом крилу ове дивизије. Засути јаком унакрсном ватром наше артилерије непријатељски делови од железничке станице Флорина око 6.30 час. почели су одступати у нереду.
У 7.10 час. примећени су непријатељски еволуциони поредци позади (северозападно) села Арменохора чију јачину ценим најмање два батаљона. Наша пешадија наступа и подишла је Петорачком вису јужно од железничке станице Флорина.
У 7.50 час. примећено је развијање једног непријатељског батаљона од коте 735 у правцу с. Неокази.
Непријатељ туче артилериском ватром наше положаје источно од села Борешнице и Забрданску косу. Непријатељска артилерија открила се у три групе: једна хаубичка батерија на Петорачком вису; једна пољска батерија на коси северно од Неокази; једна брдска батерија на коси северозападно од Воштарана.
У 8.25 час. пре подне примећен је покрет непријатељског батаљона (у поредцима) са места позади Арменохора у јужном правцу ка међупростору железничке станице вароши Флорина са циљем обухватног дејства против крајњег левог крила ове дивизије.
На десном одсеку ове дивизије влада затишје“.
Предњи извештај достављен је Врховној команди и команданту II. армије под ОБр. 1256 у 11.45 час.
У 11 час. помоћник команданта Дунавске дивизије извештава телефоном да непријатељ избија на положај Борешница – Росна. Јавља да је наређено повлачење колонских делова ка Острову.
У 11.20 час. извештен је телефоном начелник Оперативног одељења Врховне команде да се ситуација на левом крилу Дунавске дивизије погоршала, да непријатељ избија на линију Росна -Борешница и да су возови Дунавске дивизије дириговани ка Острову.
У 12 час. начелник штаба ове армије са положаја, где је био и командант армије, извештава телефоном да је ситуација код Дунавске дивизије неповољна, да се сада борба води на линији Вртолом – Забрдани. Непријатељ напада снагом од најмање 4 пука и много артилерије. Дивизија ће се морати повући на главну линију положаја Ниџе – Церово – кота 590. – 9. пешад. пук заштићаваће повлачење. Командант наређује да се о овоме обавести Врховна команда и да се тражи појачање најмање три пешадиска пука и неколико батерија хаубичких.
У 12.05 час. извештен је о свему горњем начелник Оперативног одељења Врховне команде телефоном и тражено појачање како је командант армије наредио.
У 12.30 час. извештен је пуковник Грујић помоћник команданта Дунавске дивизије да ће се један воз упутити у Церово ради евакуације Церова (муниције и осталог материјала) и да ће нагомилана храна у Екшису бити евакуисана за Острово. Обустављено је слање хране у Невеску и Маврово за Добровољачки одред и за батаљон Срба добровољаца.
У 12.40 час. из Дринске дивизије мајор Радојевић јавља телефоном да је пред фронтом Дринске дивизије ситуација оваква:
„Непријатељ се пешачким деловима спушта од стране Старе Попадије ка левом крилу њиховом и десном Дунавске дивизије малим групама и долином Бродске реке. Француска брдска батерија врло успешно туче ове делове, који се не појављују из Бродске реке. Предузеће се са једном четом насилно рекогносцирање у долини те реке, ради констатације шта се тамо збива“.
Саопштено му је да се обрати највећа пажња на Кајмакчалан.
У 13.30 час. помоћник начелника штаба Врховне команде јавља телефоном да ће се упутити возом из Вертекопа као појачање једна бригада и три батерије (једна хаубичка и две пољске а можда и три) из Вардарске дивизије.
У 13.35 час. дат је телефоном задатак армиској ескадрили за извиђање по подне. Правац извиђања станица Баница – с. Кучковени – на југ до села Плешевице – на север варош Флорина – на исток с. Борешница, с. Забрдани – североисток с. Сетина у долини Бродске реке. Видети и констатовати све покрете.
У 13.55 час. извештен је телефоном командант дивизије преко помоћника пуковника Грујића да ће се из Вертекопа као појачање упутити из Вардарске дивизије једна бригада и три батерије (2 пољске и једна хаубичка) у Екшису и то возом. О ситуацији пуковник Грујић нема извештаја. Артилериска ватра слабија. Заповест за повлачење издата.
У 16 час. командант Дринске дивизије доставља извештај ОБр. 1477 у овоме:
,,Око 10 час. једна непријатељска чета спуштала се са Кајмакчалана ка Метериотепеси, али је убрзо растерана нашом арт. ватром. У 13.30 час. чета која је насилно рекогносцирала у правцу с. Старе Попадије и у долини р. Броди констатовала је један непријатељски батаљон, чета се постепено повукла. Непријатељ је био принуђен у 14 час. да се повуче до с. Старе Попадије, а делом се задржао на падинама леве стране реке Броди. Овог часа непријатељска хаубичка артилерија туче лево крило Дринске и десно крило Дунавске дивизије. Наредио сам покрет једног батаљона из дивизиске резерве ка Чеганској планини. Француска тешка батерија у покрету је од села Чегана ка положају. Ја се налазим на Чеганској планини“.
У 18.45 час. примљено је наређење Врховне команде ОБр. 3818, којим се ставља команданту армије на расположење једна пешад. бригада, две пољске и једна хаубичка батерија Вардарске дивизије. Пренос ће се извршити железницом. Командант армије може употребити ове трупе по свом нахођењу а према ситуацији.
У 19.20 час. начелник Оперативног одељења Врховне команде обавештен је телефоном о ситуацији. Наредио је да се пуковник Алимпије Марјановић задржи у Соровићу 2 – 3 дана док се ситуација не разбистри.
У 19.30 час. командант Дунавске дивизије доставио је извештај ОБр. 407 ове садржине:
,,Због напада надмоћнијих непријатељских снага правцем од с. Д. Врбени и Неокази и тучен јаком арт. ватром 1. батаљон 7. пешад. пука био је принуђен да у 11 час. отпочне одступање са косе источно од села Борешнице; ово је изазвало одступање и левог крила 7. пешад. пука са положаја код Борешнице на линију Забрданска коса – с. Росна.
Због овакве ситуације код п. пука био сам принуђен: да 8. п. пук који је у нападу од Вртолома био подишао на 800 метара од железничке станице Флорине, вратим на положај код с. Вртолома. Ово из тога разлога што је непријатељ почео обухватити лево крило овог пука.
Лево се никако није могла успоставити веза са Добровољачким одредом, ово због тога што су по извештају команданта коњичког дивизиона две деснокрилне чете Добровољачког одреда растурене, одступиле у назад и напустиле везу са својим одредом.
С обзиром на широки фронт ове дивизије, на велику јачину непријатеља и на попуштање 7. пешад. пука наредио сам: Да се продужи одбрана линије Забрданска коса – с. Росна – с. Вртолом, и да се главнина 1. пешад. бригаде прикупи на положају Горничево – с. Баница.
Ситуација у 14.30 час. је оваква: трупе левог одсека држе линију Забрданске косе – с. Росна – с. Вртолом. Непријатељ је овладао линијом Воштаранска коса – Борешница – Петошница и подишао је нашим положајима.
Главнина 1. пешад. бригаде (1. батаљон 9. и 2. батаљон 8. пешад. пука – ови од Вртолома) налазе се у покрету ка положају Горничево – с. Баница.
На целом фронту води се пешадиска и ређе артилериска борба.
Јачина непријатеља на правцу ка Крушограду и ка Воштарану 1 батаљон, на правцу (ка Крушограду) од Воштарана – Д. Врбени до Петорка 6 – 8 батаљона, код желез. станице Флорине 1. батаљон и на фронту Петошница – Ложани 3 – 4 батаљона. Сем тога на правцу преко вароши Лерина десно 1. пешад. пук и 1 коњички пук. Укупну снагу непријатеља на фронту Крушоград – Лерин ценим до 4 пешад. пука, 4 – 6 ескадрона и 8 – 12 батерија.
На десном одсеку није било озбиљне борбе.
Намеран сам: да за одбрану и отпор сутра 19. тек. мес. организујем положај с. Банице – кота 950, задржавајући предње делове на линији: Забрданска коса – с. Росна – Вртолом докле год то буде могуће.
Извлачење трупа са овог положаја и заузимање нове одбранбене линије извршићу у току ноћи.
Губитци за сада непознати, али ценим да су доста велики код 1. батаљона 7. пука и 8. пука који је већ био ангажован у блиској пешад. борби.
Од команданта десног одсека примљен је у 15.05 час. извештај: да један непријатељски батаљон напада на његов одсек и лево крило Дринске дивизије и да су предњи делови Дринске дивизије одступили на главни положај. Непријатељ јаком артилериском ватром туче цео десни бок ове дивизије“.
У 21 час. послато је команданту бригаде Вардарске дивизије наређење ОБр. 1267 ове садржине:
,,Са бригадом и артилеријом, која је упућена у састав ове армије стављени сте под команду команданта Дунавске дивизије.
Како са којим ешелоном будете стигли у Острово продужите марш сувим до села Горничева, одакле успоставите везу са штабом Дунавске дивизије, који ће бити у Горничеву. Снабдевање са Островске железничке станице“.
У 21.40 час. послат је команданту Дунавске дивизије депеша ОБр. 1267 следеће садржине:
„Бригада пешадије, две пољске и једна хаубичка батерија из Вардарске дивизије, које су послате као појачање овој армији стављају вам се на расположење, с тим да ће вам се по искрцавању у Острову, упутити у Горничево“.
У 23.50 час. послата је од команданта III. армије Врховној командн шифрована депеша ОБр. 1269 ове садржине:
Стање у току дана 18. августа:
Извештајем ОБр. 1256 од 18. ов. мес. достављено је стање на фронту Дунавске дивизије у 9 час.
Стање после 9 час. било је овако:
Нападнут надмоћнијим непријатељским снагама правцем од с. Д. Врбени – Неокази и тучен јаком арт. ватром 1. батаљон 7. пешад. пука био је принуђен да у 11 час. отпочне одступање са косе источно од с. Борешнице. Ово је изазвало и одступање и левог крила 7. пешад. пука са положаја код Борешнице на линији Забрданске косе – село Росна.
Због овакве ситуације код 7. пешад. пука 8. пешад. пук који је у правцу од Вртолома био подишао на 800 метара од железничке станице Флорине, био је принуђен да се врати код с. Вртолома јер је непријатељ био почео да обухвата лево крило овог пука. Лево се није могла ухватити веза са Добровољачким одредом, јер је његово десно крило растурено одступило назад и напустило везу са својим одредом.
Због широког фронта, велике јачине противника и попуштања 7. пука командант дивизије наредио је, да се продужи одбрана линије Забрданска коса – с. Росна – с. Вртолом, а да се главнина 1. пешад. бригада прикупи на положају Горничево – с. Баница.
Ситуација у 14.30 час.:
Трупе левог одсека држе линију Забрданска коса – с. Росна – с. Вртолом. Непријатељ је овладао линијом Воштаранске косе – Борешница – Петошница и подишао је нашим положајима.
Главнина 1. пешад. бригаде (један батаљон 9. пука и два батаљона 8. пука) налази се у покрету ка положају Горничево – Баница.
Укупна непријатељска снага на фронту Крушоград – Лерин цени се на 4. пешад. пука, 4 – 6 ескадрона и 8 – 12 батерија.
На десном одсеку није било озбиљне борбе.
Оваква ситуација без веће промене остала је до увече.
Дунавска дивизија ће за одбрану и отпор сутра 19. тек. мес. организовати положај село Баница -кота 590 задржавајући предње делове на линији Забрданска коса – с. Росна – Вртолом докле то буде могуће. Извлачење главне снаге и заузимање нове одбранбене линије извршиће се у току ноћи.
Око 15 час. непријатељ је почео да туче јаком артилериском ватром десно крило Дунавске дивизије и лево крило Дринске дивизије поглавито хаубичком артилеријом са Совичких положаја. Ова ватра трајала је дуже времена без јачих резултата.
2) Код Дринске дивизије:
У току дана није било озбиљније борбе. Непријатељски пешадиски делови који су се у току прошлог дана и у току ноћи спустили у реку Броди, покушали су, да се приближе нашим положајима али су сви ти покушаји одбијени нашом артилериском, митраљеском и пешадиском ватром са великим губитцима по непријатеља. Непријатељ је нарочито претрпео велике губитке при покушају да се спусти са извесним пешадиским деловима са Кајмакчалана. На целом фронту ове дивизије слабија артилериска ватра, а на левом крилу око 15 час. непријатељ је почео да туче јаком артилериском ватром, поглавито хаубичком, то крило.
3) Са Добровољачким одредом није ухваћена веза целога дана. Упућена је једна јача официрска патрола да ухвати везу, а из армиског штаба упућени су ордонанс – официри да ухвате везу са Добровољачким одредом и са батаљоном Срба добровољаца.
Ја сам лично са начелником армиског штаба присуствовао данашњој борби Дунавске дивизије на Забрданској коси, и кад сам, око 10.30 час. видео све јаче и јаче нагомилавање непријатељске снаге, наредио сам команданту дивизије да се постепено повуче на своје предње положаје за одбрану. Распоред, који командант дивизије намерава да заузме, одговара ситуацији“.

Дејство Дринске дивизије

У 22 часа достављен је команданту III. армије, Дунавској и Шумадиској дивизији извештај ОБр. 1483 ове садржине:
„Сем што је данас већ јављено непријатељ после тога ништа ново није предузимао. Констатовани су велики губитци код непријатеља на јужним падинама Кајмакчалана према Метеризи. Виђено је око 20 лешева.
Непријатељска артилерија била је данас активнија тукући десни и средњи одсек дивизије. Поред пољске и брдске дејствовала је и хаубичка артилерија. Тешка оруђа са линије Кајмакчалан -Старков гроб ни до данас се нису јављала.
Падом мрака налазиле су се три непријатељске чете према Метеризи и око једног батаљона у долини реке Брода.
Један батаљон из дивизиске резерве упућен је данас на Чегански одсек а остала су још два. На исти одсек упутиће се вод хаубичке батерије десног одсека и тешка француска батерија биће сутра из јутра пласирана на левом крилу Чеганског одсека“.
У 22.20 час. командант Дринске дивизије издао је својим трупама заповест ОБр. 1484 ове садржине:
„Непријатељска пешадија према Метериотепеси и Жервањском превоју вршила је извесне покрете и успешно тучена нашом артилериском и пешадиском ватром.
У долини р. Брода а према десном крилу левог пододсека преко целог дана пушкарање са непријатељским деловима.
Непријатељски батаљон од с. Старе Попадије покушао напад против Џауле, али је враћен у долину р. Брода.
Запажена је јача активност непријатељске артилерије. Данас се први пут јавља његова пољска, брдска и хаубичка артилерија са Совичког положаја а дејствовала против Чеганских положаја.
На фронту Шумадиске дивизије релативан мир а код Дунавске дивизије врло јака артилериска борба.

Наређујем:

1) Задатак дивизије досадањи.
2) У циљу ојачавања одбране левог одсека и одржавања што тешње везе са десним крилом Дунавске дивизије, данас по подне упућен је један батаљон 17. пука команданту левог одсека. У дивизиској резерви два батаљона 17. пука, један код с. Жерви један код с. Ослопа.
3) Командант десног одсека још ове ноћи 18./19. упутиће један вод хаубичке батерије команданту левог одсека.
Команданту левог одсека упућена је и једна француска 120 мм. батерија дугачких топова.
Командант артилерије издаће потребна наређења ради пласирања ових топова са задатком да се организује што успешнија одбрана наших положаја, као и да се, по могућству, подупре одбрана десног крила Дунавске дивизије.
4) Приликом данашње акције запазио сам: правилну употребу артилерије на десном одсеку а на левом одсеку врло слаба, готово никаква употреба артилерије и митраљеза. Ту је пешадија била остављена сама себи. Једино се истакао својим дејством брдски вод капетана Вукотића.
Скрећем пажњу командантима да се успех може постићи само потпуним дејством свих родова оружја“.

Дејство Дунавске дивизије

У току целог дана 18. августа вођена је борба на фронту ове дивизије.
Од 5.30 часова јутра дивизија је отпочела јаком артилериском ватром да туче железничку станицу Флорину у циљу извршења наређеног напада. Извештаји о борби до 15 час. достављени су команданту III. армије под ОБр. 400 и Бр. 407.
Од 15 час. развила се јака борба на фронту: коса западно од Забрдана – с. Росна – Вртолом. Непријатељ је продужио напад јаким пешадиским снагама у правцу с. Забрдана, потпомажући ово нападом једног до два батаљона правцем од с. Воштарана на десно крило Забрданске косе.
На левом крилу дивизије, код Вртолома, непријатељ је продужио свој напад, потпомажући исти обухватним дејством коњице са обе стране Вртоломске косе и то: једним ескадроном источно од Вртолома, а са 3 – 4 ескадрона правцем Лужани – Кучковени – Лесковац.
Око 17 час. непријатељски ескадрон извршио је јуриш на 1. пољску батерију која се налазила у покрету од Вртолома у правцу с. Баница. Непријатељ је упао у батерију, али је одмах дејством наше пешадије од Вртолома сузбијен са великим губитцима, – један непријатељски поручник и доста војника побијени су а 4 коњаника заробљена.
Под притиском надмоћнијег непријатеља са косе западно од с. Забрдана и од Росне наше трупе отпочеле су повлачење са линије с. Забрдани железничка станица Баница у 19.30 час. после чега је непријатељ ушао у с. Забрдане, а наше трупе повукле се на косе источно и југоисточно од с. Забрдани.
Око 20 час. одступио је и батаљон 8. пешад. пука са положаја код Вртолома, а у вези са њиме и коњички дивизион од с. Кучковени.
У 20.15 часова утишала се борба на целом фронту ове дивизије и стање у то време било је следеће: Непријатељ је овладао линијом с. Забрдани – железничка станица Баница – Вртолом. Наше трупе одржале су се на коси источно од с. Забрдана а батаљон 8. пешад. пука повлачио се преко косе јужно од железничке пруге ка коти 950.
У 20 час. командант Дунавске дивизије издао је својим трупама заповест ОБр. 415 ове садржине:
„У току данашњег напада непријатељ је избио на линију: с. Забрдани – с. Росна – с. Вртолом – с. Кучковени.
Трупе левог крила ове дивизије нападнуте надмоћнијим непријатељем у повлачењу су ка линији Горничево – с. Баница – с. Неговани.
Десно од нас Дринска дивизија држи своје положаје, лево од нас Добровољачки одред.
Овој дивизији стижу појачања у јачини једне пешад. бригаде, две пољске и једне хаубичке батерије.
За сутрашњи рад намеран сам: да са дивизијом заузмем положај кота 1500 – М. Ниџе – Горничево – с. Баница – кота 950.

Наређујем:

1) Десни одсек: командант пуковник Стеван Милетић, 18. и 9. пешад. пук; 2. пољ. арт. дивизион; брдски арт. дивизион (без једне батерије); 1. хаубичка батерија и 1. пионирска чета. Свега: 6 батаљона, 24 митраљеза и 24 топа.
1. Заузима положај на линији кота 1500 – М. Ниџе – Горничево, са задатком да овај одсек упорно брани. Десно одржавати тесну везу са левим крилом Дринске дивизије а лево са левим одсеком.
2) Леви одсек: командант пуковник Стојан Стојановић, 8. пешад. пук; 1. пољ. арт. дивизион; 1. брдска батерија. Свега: 3 батаљона, 12 митраљеза и 16 топова.
2. Заузима положај на линији Горничево – коса јужно од села Банице – кота 950, са задатком да овај одсек упорно брани.
Посести потребним делом снаге предњи положај Св. Илију.
Слабим деловима држати косу југозападно од железничке станице Банице за везу са коњицом.
Десно одржавати тесну везу са десним одсеком. Граница између десног и левог одсека с. Горничево – поток западно од Горничева ка коти 824.
3) Коњица: командант ппуковник Драгољуб Мостић, Дунавски коњички ескадрон и Дрински коњички ескадрон. Свега: 2 ескадрона.
3. Заузеће положај источно од с. Негована, са задатком да одржава везу између левог крила дивизије и Добровољачког одреда.
На случај дејства јачих непријатељских снага коњица ће дејствовати на правцу коса источно од Неговани – коса западно од Орехова, са задатком да затвара правац за Екшису, да штити леви бок дивизије и да осигура везу левог крила ове дивизије са Добровољачким одредом.
4) Општа резерва: командант пуковник Јован Јовановић, 7. пешадиски пук.
4. Прикупиће се код с. Горничева.
3. батаљон 7. пука заузеће положај предњи пред десним одсеком на коси „Гор“ у реци Горничево, са задатком да затвори правац Вотаран – Горничево. Са овога положаја повући ће се само на случај напада надмоћнијих снага. Десно одржавати везу са трупама десног одсека на М. Ниџе, лево са предњим деловима левог одсека на Св. Илији.
5) Санитет: 1. дивизиско завојиште источно од Горничева; 2. дивизиско завојиште код желез. станице Церова; 3. дивизиско завојиште код коте 606 (Чакон); болничарска чета код Горничева.
6) Једно одељење муниционе колоне код Горничева (источно од села) снабдевање левог одсека муницијом са желез. станице Церово.
У току ноћи артилерија ће се попунити са муницијом.
7) Трупне коморе источно од коте 606 (код Острова).
8) Колонска комора на простору к. 606 – железничка станица Острово.
9) Дивизиски штаб биће у селу Горничеву.
О пријему ове заповести одговорити.
У 21 час трупе Дунавске дивизије отпочеле су под заклоном ноћи повлачење ка Горничеву у циљу прикупљања дивизије за одбрану на положају М. Ниџе – с. Горничево – Баница – к. 950 у духу заповести ОБр. 415.
Јачина непријатеља пред фронтом дивизије ценио је командант дивизије на 4 – 6 пешад. пука, најмање 6 ескадрона и до 12 батерија“.

Коњичка дивизија

Командант Коњичке дивизије примио је овога дана наређење Врховне команде ОБр. 3834 од 18. августа ове садржине:
„Због извесних прилика наређење моје ОБр. 3591 од 13. овог мес. обустављам. Делови који нису пошли могу остати у Седесу“.
Предње наређење саопштено је команданту 1. и 2. бригаде и пошто је покрет обустављен то су се трупе ове дивизије збиваковале у логоре поред војне железничке станице (Зејтинлик).