19. фебруар, Извештаји и наређења Врховне команде

384

Извештаји

Врховна команда примила је у току 19. фебруара ове важније извештаје:

Од команданта Добровољаца

ОБр. Службено од 18. фебруара

„Срби добровољци приспели су јуче 17. овог месеца на полуострво Кораџио“.

Од војног изасланика у Русији ппуковника Лонткијевића

Бр. 7 од 16. фебруара

„Руси заузели Ерзерум“.

Од команданта III. армије

ОБр. 9150 од 18 фебруара

„Све јединице ове дивизије стигле су на острво Крф до 14. овог месеца. Из свију јединица остала је стока на десној обали Војуше са потребним бројем старешина и војника. – Св. ОБр. 27679 те команде“.

Од команданта трупа Нове Области

Ђ. ОБр. 11612 од 17. фебруара

„Према наређењу ОБр. 27679 од 15. овог мес. част ми је поднети следећи извештај:
Из Моравске дивизије I. позива стигле су на острво Крф све јединице изузев:
а) Митраљеских одељења 1., 2., 3. и 16. пешад. пука и бојне и трупне коморе 2. пешад. пука, што је остало на десној обали р. Војуше код села Дризиша.
б) Месарске чете, која је остављена на десној обали реке Војуше код с. Дризиша као орган III. степена за негу стоке.
Три батаљона 2. пешад. пука и митраљеско одељење коњичког пука стигли су на острво Крф после 14. фебруара, а занатлијска чета упућена је овој дивизији из Деповског пука 3. тек. месеца.
Из Моравске дивизије II. позива стигле су све јединице изузев: 3. пољске болнице, која је остала код с. Дризиша на десној обали Војуше за негу и лечење остављеног људства; ради чувања и исхране стоке.
Код села Дризиша на десној обали реке Војуше ради неге и исхране стоке остављено је 12 официра и 442 војника.
Из Вардарске дивизије I. позива стигле су све јединице.
За негу, чување и исхрану стоке, остављено на реци Војуши код с. Дризиша 9 официра и 325 војника.
Из Комбинованог одреда стигле су све јединице изузев: 710 људи из 10. кадров. пука и 294 људи из 19. кадровског пука, које је људство из Драча 6./7. јануара и 8./9. јануара, по приватном сазнању, транспортовано даље за Тунис.
На десној обали р. Војуше код с. Дризиша ради чувања, неге и исхране стоке остављено је укупно 4 официра и 192 војника.
Из Призренског одреда стигле су све јединице. За негу, чување и исхрану стоке код с. Дризиша остављено је на десној обали р. Војуше 1 официр и 30 војника.
Из штаба команде трупа Нове Области стигла су сва одељења. За негу, чување и исхрану стоке остављено је код села Дризиша на десној обали реке Војуше: 1 официр и 39 војника“.

Наређења Врховне команде

ОБр. 27794

Свима командама, Начелницима одељења Врховне команде, Главном Интенданту

Упут

За извођење нове формације српске војске

I. Пешадија

1. Ради извођења нове формације, дивизије II. позива спојиће се са дивизијама I. позива са одговарајућим родовима војске и установа а по одговарајућим јединицама.
Спојене дивизије I. и II. позива носиће обласне називе своје дивизиске области, нпр. „Дринска дивизија“ итд.
Ово спајање дивизија извршити тако, да се сваки пук из дивизије I. позива споји са одговарајућим пуком из дивизије II. позива са исте територије. Пошго ће четврти пукови из дивизија I. позива остати у неким дивизијама неспојени, јер немају одговарајући пук из дивизије II. позива, то ће команданти дивизија I. позива четврте пукове у дивизији, допунити уравњавањем из осталих пукова своје дивизије тако, да бројно стање пукова буде једнако, рачунајући да чете буду јаке од 200 бораца; батаљони од 4 чете; пукови од 3 батаљона.
2. Сви кадровски пукови, пукови I. и II. позива, људство граничне трупе, финансијски стражари и жандарми, као и све друге до сада ново образоване јединице, без обзира где се сада налазе, улазе у састав дивизија I. позива своје територије.
3. Пешадиски пукови Комбиноване дивизије, као и 3. и 4. прекобројни пук, улазе у састав Вардарске дивизије.
Команданти дивизија II. позива, команданти одреда и прекобројних јединица ставиће на расположење дотичним комадантима дивизија I. позива све своје јединице, а ови ће одмах извршити спајање са својим одговарајућим јединицама. Ако би што претекло преко формациског састава од подофицира, каплара и редова, онда ће се ово ставити на расположење Врховној командн, а ако би што недостајало, требовати од Врховне команде.
Официри из јединица дивизија II. позива стављају се на расположење привремено командантима дивизија I. позива.
4. Врховна команда вршиће уравњавање бројног стања по дивизијама, на основи поднетог јој бројног стања по завршетку спајања свију јединица и установа у саставу дивизија.
5. Штабови Тимочке војске, Одбрана Београда, трупа Нове Области, дивизија II. позива, Комбиноване и Брегалничке дивизије и одреда, престају дејствовати, и са својим особљем ставиће се на расположење Врховној команди за распореде, којој поднети бројно стање штаба.
6. Вардарска дивизија са свима својим јединицама, попуњеним до формациског састава дејствоваће и даље као шеста дивизија са називом „Вардарска дивизија“. Њени пешад. пукови носиће називе 21., 22., 23. и 24.
7. Од пукова III. позива једне обласне дивизиске територије образоваће се један пешад. пук III. позива са називом дотичне дивизиске области, нпр. „Моравски пешадиски пук III. позива“ итд. Овај пук биће под командом дотичног команданта дивизије.
8. Обвезници последње одбране стараца, где и у колико има, употребиће се за службу у позадини и формираће се у батаљоне односно чете, према њиховом броју.
9. Добровољачке трупе наше и добровољце из свију крајева формирати као „Добровољачки одред“ и придати га једној од дивизија. Ово придавање извршиће Врховна команда, а дотичне команде код којих се ови сада налазе, ставиће их одмах Врховној команди на расположење.
10. Сви који су у отаџбини Уредбом о ослобођавању чиновника и отправника јавних служби, били ослобођени од војне службе, имају сада одмах да ступе у своје јединице. Од ово