19. фебруар, Извештаји и наређења Врховне команде

549

Извештаји

Врховна команда примила је у току 19. фебруара ове важније извештаје:

Од команданта Добровољаца

ОБр. Службено од 18. фебруара

„Срби добровољци приспели су јуче 17. овог месеца на полуострво Кораџио“.

Од војног изасланика у Русији ппуковника Лонткијевића

Бр. 7 од 16. фебруара

„Руси заузели Ерзерум“.

Од команданта III. армије

ОБр. 9150 од 18 фебруара

„Све јединице ове дивизије стигле су на острво Крф до 14. овог месеца. Из свију јединица остала је стока на десној обали Војуше са потребним бројем старешина и војника. – Св. ОБр. 27679 те команде“.

Од команданта трупа Нове Области

Ђ. ОБр. 11612 од 17. фебруара

„Према наређењу ОБр. 27679 од 15. овог мес. част ми је поднети следећи извештај:
Из Моравске дивизије I. позива стигле су на острво Крф све јединице изузев:
а) Митраљеских одељења 1., 2., 3. и 16. пешад. пука и бојне и трупне коморе 2. пешад. пука, што је остало на десној обали р. Војуше код села Дризиша.
б) Месарске чете, која је остављена на десној обали реке Војуше код с. Дризиша као орган III. степена за негу стоке.
Три батаљона 2. пешад. пука и митраљеско одељење коњичког пука стигли су на острво Крф после 14. фебруара, а занатлијска чета упућена је овој дивизији из Деповског пука 3. тек. месеца.
Из Моравске дивизије II. позива стигле су све јединице изузев: 3. пољске болнице, која је остала код с. Дризиша на десној обали Војуше за негу и лечење остављеног људства; ради чувања и исхране стоке.
Код села Дризиша на десној обали реке Војуше ради неге и исхране стоке остављено је 12 официра и 442 војника.
Из Вардарске дивизије I. позива стигле су све јединице.
За негу, чување и исхрану стоке, остављено на реци Војуши код с. Дризиша 9 официра и 325 војника.
Из Комбинованог одреда стигле су све јединице изузев: 710 људи из 10. кадров. пука и 294 људи из 19. кадровског пука, које је људство из Драча 6./7. јануара и 8./9. јануара, по приватном сазнању, транспортовано даље за Тунис.
На десној обали р. Војуше код с. Дризиша ради чувања, неге и исхране стоке остављено је укупно 4 официра и 192 војника.
Из Призренског одреда стигле су све јединице. За негу, чување и исхрану стоке код с. Дризиша остављено је на десној обали р. Војуше 1 официр и 30 војника.
Из штаба команде трупа Нове Области стигла су сва одељења. За негу, чување и исхрану стоке остављено је код села Дризиша на десној обали реке Војуше: 1 официр и 39 војника“.

Наређења Врховне команде

ОБр. 27794

Свима командама, Начелницима одељења Врховне команде, Главном Интенданту

Упут

За извођење нове формације српске војске

I. Пешадија

1. Ради извођења нове формације, дивизије II. позива спојиће се са дивизијама I. позива са одговарајућим родовима војске и установа а по одговарајућим јединицама.
Спојене дивизије I. и II. позива носиће обласне називе своје дивизиске области, нпр. „Дринска дивизија“ итд.
Ово спајање дивизија извршити тако, да се сваки пук из дивизије I. позива споји са одговарајућим пуком из дивизије II. позива са исте територије. Пошго ће четврти пукови из дивизија I. позива остати у неким дивизијама неспојени, јер немају одговарајући пук из дивизије II. позива, то ће команданти дивизија I. позива четврте пукове у дивизији, допунити уравњавањем из осталих пукова своје дивизије тако, да бројно стање пукова буде једнако, рачунајући да чете буду јаке од 200 бораца; батаљони од 4 чете; пукови од 3 батаљона.
2. Сви кадровски пукови, пукови I. и II. позива, људство граничне трупе, финансијски стражари и жандарми, као и све друге до сада ново образоване јединице, без обзира где се сада налазе, улазе у састав дивизија I. позива своје територије.
3. Пешадиски пукови Комбиноване дивизије, као и 3. и 4. прекобројни пук, улазе у састав Вардарске дивизије.
Команданти дивизија II. позива, команданти одреда и прекобројних јединица ставиће на расположење дотичним комадантима дивизија I. позива све своје јединице, а ови ће одмах извршити спајање са својим одговарајућим јединицама. Ако би што претекло преко формациског састава од подофицира, каплара и редова, онда ће се ово ставити на расположење Врховној командн, а ако би што недостајало, требовати од Врховне команде.
Официри из јединица дивизија II. позива стављају се на расположење привремено командантима дивизија I. позива.
4. Врховна команда вршиће уравњавање бројног стања по дивизијама, на основи поднетог јој бројног стања по завршетку спајања свију јединица и установа у саставу дивизија.
5. Штабови Тимочке војске, Одбрана Београда, трупа Нове Области, дивизија II. позива, Комбиноване и Брегалничке дивизије и одреда, престају дејствовати, и са својим особљем ставиће се на расположење Врховној команди за распореде, којој поднети бројно стање штаба.
6. Вардарска дивизија са свима својим јединицама, попуњеним до формациског састава дејствоваће и даље као шеста дивизија са називом „Вардарска дивизија“. Њени пешад. пукови носиће називе 21., 22., 23. и 24.
7. Од пукова III. позива једне обласне дивизиске територије образоваће се један пешад. пук III. позива са називом дотичне дивизиске области, нпр. „Моравски пешадиски пук III. позива“ итд. Овај пук биће под командом дотичног команданта дивизије.
8. Обвезници последње одбране стараца, где и у колико има, употребиће се за службу у позадини и формираће се у батаљоне односно чете, према њиховом броју.
9. Добровољачке трупе наше и добровољце из свију крајева формирати као „Добровољачки одред“ и придати га једној од дивизија. Ово придавање извршиће Врховна команда, а дотичне команде код којих се ови сада налазе, ставиће их одмах Врховној команди на расположење.
10. Сви који су у отаџбини Уредбом о ослобођавању чиновника и отправника јавних служби, били ослобођени од војне службе, имају сада одмах да ступе у своје јединице. Од овога се изузимају државни службеници по професији Српских Државних Железница, који ће бити окупљени код Војно – Железничке инспекције и службеници поште и телеграфа, који ће бити окупљени код Инспекције пошта и шефа војног телеграфа.
11. Команда резервних трупа дејствоваће дотле док не извежба рекруте и остало неизвежбано људство, и док се ово не расподели по командама.
Све команде, које имају неизвежбано људство, упутиће га одмах у састав команде резервних трупа.

II. Коњица

1. Коњичка дивизија ће попунити своје пукове из пукова односно дивизиона дивизиске коњице I. и II. позива тако, да ескадрони буду јаки до 150 сабаља; пукови од 3 ескадрона; бригаде по 2 пука.
2. Требовање за ову попуну поднеће командант Коњичке дивизије свима командантима пешадиских дивизија.
3. Команданти пешад. дивизија пошто оставе за своју дивизију један ескадрон, јачине до 150 сабаља, све остало људство са коњима упућују за попуну Коњичкој дивизији, а за ордонансе по штабовима употребити коњанике III. позива.
4. Коњанике без коња упутити у одговарајуће пешад. дивизије, а команданти пешад. дивизија сами ће ове распоређивати по пуковима одговарајуће територије.
5. Пуковски и дивизиони штабови дивизиских коњица I. и II. позива са митраљеским одељењима стављају се на расположење Врховној команди за распоред. Митраљеска одељења ће се додати Коњичкој дивизији као појачање.
6. Попуну у људству за коњичку артилерију и мунициону колону командант Коњичке дивизије тражиће од Врховне команде; а попуну одељења коњичких пионира и коњичке телеграфије извршиће сам из свога састава.

III. Артилерија

1. Официре и људство дивизија II. позива ставити на расположење дивизијама I. позива за спајање са одговарајућим јединицама.
2. Официре и људство брдске артилерије ће начелник артилериског одељења Врховне команде груписати на једном месту ради поделе по дивизијама.
3. Ово исто учинити за градску и хаубичку артилерију, као и за људство опсадног артилериског пука и паркове чете.
4. Састав и јачина јединица доставиће се накнадно.
5. Управа војно техничких завода и управа барутане спојиће се у једно и стајаће под Министарством Војним. Пиротехнички полубатаљон прикупити и ставити га под команду управника Војно Техничких завода.
6. Мунициске колоне дивизија II. позива спојити са мунициским колонама дивизија I. позива.
Артилериске радионице остају.
7. Разервна мунициона колона као и остале новообразоване муниционе колоне где их има, поделиће се по армијама. Ову ће поделу учинити Начелник артилериског одељења Врховне команде.
8. Под начелником артилериског одељења Врховне команде стоји аутомобилска команда са својом радионицом. Ову попунити испитаним шоферима, који су до сада с успехом руковали аутомобилима.

IV. Инжињерија

а) Пионири

1. Пионире из дивизија II. позива спојити са пионирима дивизија I. позива по одговарајућим дивизијама. Јачина чета до 180 људи, а две чете формирају полубатаљон.
2. Ако при овоме спајању бројно стање чета у полубатаљону буде мало, и по формацији недовољно код неких дивизија, извршиће се уравњавање пионира код свију дивизија на основи поднетог бројног стања.
3. Ако би и поред овога бројио стање чета по полубатаљонима било недовољно, онда ће се недостајући број пионира попунити из пешадије, а на основи требовања које ће поднети Врховној команди команданти пешад. дивизија, којима недостају пионири. Ако би било више пионира, упутити их у одговарајуће јединице.
4. Пионирски полубатаљони Комбиноване дивизије придаће се Вардарској дивизији. Недостатак у људству попунити из пешадије ове дивизије.

б) Понтонири

Начелник Инжињерског одељења Врховне команде од људства мостовних тренова свију дивизија I. позива и Тимочке војске као и људства Великог Мостовног Трена образоваће: три армиска мостовна трена и седам лаких понтонских тренова на товарним коњима – мазгама за све дивизије.
Јачина ових мостовних тренова по 100 људи.

в) Дивизиска телеграфска одељења

1. Телеграфска одељења дивизија II. позива спојиће се са телеграфским одељењима дивизија I. позива.
2. Телеграфско одељење армијских команада и Врховне команде образоваће се од свију досадањих армиских телеграфских одељења Врховне команде.
Јачина одељења по досадањој формацији.

г) Делови ван дивизиског састава

1. Минерска чета остаје по досадањем.
2. Рефлекторска одељења остају. Недостатак у људству код ових попунити из родова војске а од занатлија вичним овом послу.
3. Ваздухопловна команда попуниће се људством из свију родова војске способним обвезницима за овај посао. Требовање за ово поднеће командант Ваздухопловне команде Врховној команди.
4. Војно – железничка Инспекција и железничка команда остаје.
5. Резервни Инжињерски батаљон укида се и попуниће пионирске полубатаљоне појединих дивизија. Ово ће извршити Начелник Инжињерског одељења Врховне команде на основу поднетих му требовања од стране команданта дивизија.
6. Инжињериске алатне колоне свију дивизија образују три армиске алатне колоне, свака од по два одељења.
Првих пет одељења образују се из инжињерских алатних колона дивизија I. позива а шесто одељење из инжињерске алатне колоне Комбиноване дивизије.
Ово груповање по армијама извршиће начелник инжињерског одељења Врховне команде, на основи поднетих му бројних стања од команданата дивизија.

V. Санитет

1. Све санитетске установе и јединице ван дивизиског састава остају по старој формацији. Установљава се још и резервна санитетска колона.
2. Болничарске чете II. позива спајају се са болничарским четама I. позива и придају својим истоименим дивизијама.
Резервна Болничарска чета, која је сада при Комбинованој дивизији придаје се Вардарској дивизији као Вардарска болничарска чета.
Јачина дивизиских болничарских чета од по 7 водова износиће до 400 људи.
3. Санитетске колоне II. позива спајају се са санитетским колонама I. позива и образују санитетске колоне свију шест нових дивизија и резервну санитетску колону.
4. Пољске болнице II. позива спајају се са пољским болницама I. позива и образују по 4 пољске болнице за сваку дивизију, а за Вардарску дивизију начелник Санитетског одељења Врховне команде образоваће 4 пољске болнице од двеју пољских болница Комбиноване дивизије и људства које му стоји на расположењу.
5. Резервну болничарску чету образоваће начелник санитетског одељења Врховне команде од људства, које му стоји на расположењу.
6. Све сувишно људство које преостаје при спајању горе наведених санитетских јединица и установа, ставити на расположење начелнику санитетског одељења Врховне команде.
7. У недостатку болничара за образовање дивизиских болничарских чета и резервне болничарске чете узети потребан број болничара из дивизиских пољских болница и санитетских колона I. и II. позива, а за даљу попуну обратити се начелнику Санитетског одељења Врховне команде, који ће потребно људство ставити на расположење из сталних резервних болница, које сада не функционишу.
8. Недостатак болничара за пољске болнице и санитетске колоне попунити у првом реду од болничара III. позива, а у недостатку ових и обвезницима III. позива и полуспособним.
9. Ако се за санитетске колоне не би одмах добили санитетски аутомобили, то ће се људство за санитетске колоне у прво време придати резервној болничарској чети, па доцније када се добију санитетски аутомобили образовати санитетске колоне за сваку дивизију по једну као и резервну санитетску колону.
10. Бројну јачину резервне болничарске чете, санитетских колона и пољских болница одредиће начелник Санитетског одељења Врховне команде.
11. За Вардарску дивизију из дивизија II. позива и марвених болничара I. позива образовати једну пољску марвену болницу.
Јачину марвених болница одредиће начелник Санитетског одељења Врховне команде.

VI. Административна одељења

1. Профијантске колоне дивизија II. позива спајају се са профијантским колонама дивизија I. позива.
2. Пекарске чете I. и II. позива и њихове пољске пекарнице спојити уједно.
Јачина по досадашњој формацији, а ако шта претекне упутити у јединице дотичне дивизије.
Брдска пекарска чета укида се, а њено људство употребити за попуну осталих пекарских чета. Исто важи и за пекарске чете Комбинованог одреда и команде трупа Нове Области.
3. Месарске чете укинути, а људство распоредити у борачке јединице по територијалној подели.
4. Марвени депои укидају се.
5. Занатлијске чете I. и II. позива спојити уједно. Занатлиску команду, под управом Министра војног.
6. Интендантски воз да не постојн као целина под Врховном командом, а тако исто и остале ново образоване профијантске колоне где их има, него ће од њих образовати армијске профијантске колоне. Ову поделу извршиће главни интендант.
Људство Интендантског воза као и армиских интендантских возова упутити у одговарајуће јединице.

VII. Уређење позадине

Уређење позадине извршиће начелник Саобраћајног одељења Врховне команде у духу постојеће формације, по мери у којој то буде требало и у споразуму са француском мисијом. Потребно особље за уређење позадине држати организовано у приправности, па га употребити онда, када то и у колико потреба захте.
Ово важи како за организацију војних путева тако и организацију и експлоатацију железничких линија.
За ово особље узимати од оних, који су сасвим неспособни за неборачку службу, обвезнике чиновничког реда претекле за распоред у оперативној војсци и најзад оне, који се с обзиром на године старости и стање здравља неби могли ни на какву другу службу употребити.

VIII. Остала наређења

1. Све претекле пуковске заставе у пешадији и коњици после извршеног формирања предати ађутантском одељењу Врховне команде, а оно ће их предати на чување Министарству војном.
2. Војне музике распоредити по пешад. пуковима појединих дивизија. Уравњавање по дивизијама извршиће Ађутантско одељење споразумно са референтом војних музика у Министарству војном.
3. Команде дивизиских области и пуковских окружних команада биће на расположењу Министра војног.
4. Командама ће се ускоро доставити целокупна формација.
5. Припремити предају каса и архива код свију команада и установа, које овим наређењем престају дејствовати, о чему ће се накнадно издати засебан упут.

ОБр. 27748

Пуковнику Ђорђевићу – Бизерта (Тунис)

„Известите одмах, депешом, које се поименице трупе налазе у Тунису и колико је бројно стање сваке посебице. Пошаљите поштом:
а) Списак свих војника, који болују у болници и то из сваке јединице посебно.
б) Списак свих војника, који су тамо помрли и из којих јединица.
в) Извештај о целокупном стању тамошњих трупа у погледу здравствености, смештаја, обуке и командовања“.