Knjiga peta 1914. godina

Treći period operacija – Kolubarska bitka, II. faza – odbranbena

Kolubarska bitka, odbranbena faza

Napuštanje Beograda, Suvobora i Užica u cilju skraćivanja fronta srpske vojske: 23. novembar - 2. decembar Situacija austriske vojske Pošto se Srbi nisu povukli ka Aranđelovcu svom snagom, kako su pričali zarobljenici, nego su poseli visove...

23. novembar, Operacije austriske vojske i srpske II armije

Operacije austriske vojske Operacije V. armije Dejstvo Kombinovanog korpusa 104. landšturmska brigada, koja je bila na levom krilu ovog korpusa, potpomognuta vatrom monitora, počela je ovog dana u jutru, da forsira prelaz Kolubare kod Obrenovca. Delom, preko...

23. novembar, Operacije srpske III armije

Kao odgovor na pitanje komandanta III. armije, komandant II. armije u 13.05 časova pod OBr. 3912 javlja, da će Moravska divizija I. poziva ostati na svojim dosadanjim položajima, čineći počesne ispade i što jači...

23. novembar, Operacije srpske I armije

Sem slabog puškaranja kod prednjih delova Drinske divizije I. poziva i nekoliko izbačenih metaka neprijateljske artilerije na 17. pešadiski puk na odseku: Osoje - Donje brdo, noć 22./23. novembra prošla je bez borbe. Pokret...

23. novembar, Operacije Užičke vojske, Obrenovačkog odreda i Odbrane Beograda

Operacije Užičke vojske Noću 22./23. novembra na svima odsecima Užičke vojske nije se desilo ništa značajnije. Noć je prošla na miru. U toku 23. novembra stanje na pojedinim odsecima bilo je ovako: Prema Višegradu. U toku...

23. novembar, Situacija i naređenja Vrhovne komande

Situacija U toku 23. novembra stigli su u Vrhovnu komandu ovi važniji izveštaji: Od komandanta II. armije OBr. 3925 (u 7 časova) „Moravska divizija I. poziva javlja: 13. pešadiski puk mora da ostane pod ovom komandom iz razloga: što...

24. novembar, Operacije austriske vojske i srpske II armije

U veče ovog dana pao je opet sneg. Naizmenično, bez znatnog prekida, kiša i sneg padali su sve do 27. novembra, pretvarajući dolinu Kolubare u mulj i šljam. Ove atmosverske nepogode, pored strahovitog uticaja...