23. новембар, Операције српске III армије

626

Као одговор на питање команданта III. армије, командант II. армије у 13.05 часова под ОБр. 3912 јавља, да ће Моравска дивизија I. позива остати на својим досадањим положајима, чинећи почесне испаде и што јачи притисак на непријатеља, у намери да га веже за себе, а у повољном моменту прећиће у напад, да противника по могућству пребаци преко Љига, у ком ће случају својим левим крилом предузети продирање преко Прњавора и Пепељевца ка Словцу. У својој релацији командант III. армије на овом месту примећује ово: Оваква намера команданта II. армије није одговарала директиви Врховне команде ОБр. 6887, где је сасвим јасно и категорички речено, да се I. армија држи упорне одбране, а II. и III. армија прелазе у напад. Намеравана офанзива опет би се претворила у једну усамљену акцију III. армије, која би била подухваћена с бокова и брзо заустављена. У 18 часова учињена је Врховној команди представка ОБр. 2907, која је изнета у ситуацији овог дана (види извештај III. армије).

Дејство Дринске дивизије II. позива

Ноћ 22./23. новембра прошла је без значајнијих догађаја. На предстражи левог одсека, било је пушкарање предњих делова са непријатељским стражарским деловима на левој обали Љига. Код предстража десног одсека пушкарање је слабо било. Од јуче по подне од 16 часова непријатељ је на левој обали Љига, а према левом одсеку почео је да израђује стрељачке заклоне. Нашом пушчаном ватром ометан је у овом раду. Од 5.30 часова 23. новембра непријатељска артилерија избацила је известан број метака. У току дана било је пушкарања на Љигу и слабија артилериска ватра. Утврђивање, које је непријатељ почео од јуче и то према левом одсеку на 100 – 500 м. од Љига, као и око Латковићске механе према десном одсеку ове дивизије, продужавао је и овог дана. Јачина непријатеља према фронту ове дивизије цени се 7 до 8 батаљона и 5 ½ батерија. Непријатељ је покушао да са омањим деловима пређе на десну обалу Љига, али није успео. Артилерија ове дивизије поред осталог гађала је и непријатељску артилериску групу на Пепељевцу.

Дејство Комбиноване дивизије I. позива

Ноћ 22./23. новембра прошла је без значајних догађаја. Данас 23. новембра у 5 часова било је пушкарање на предстражи, а непријатељ је отварао и слабу артилериску ватру. На одсеку између Брестова и Липовице непријатељ је покушао да направи прелаз преко Љига, дејствујући пешачком и митраљеском ватром, али у овоме није успео. У току дана било је само обостраног артилериског дејства. Код непријатеља се од артилерије појавило до сада, по 1 батерија на: Латковићској коси, Тополском брду и Цветановачкој коси; 2 брдска топа према Дудовици и 1 до 2 хаубице, чије се место није могло одредити.

Дејство Тимочке дивизије II. позива

У току 23. новембра дивизија је маршовала ка Смрдљиковцу преко Кика, где је и заноћила 23./24. новембра. На основи заповести команданта армије ОБр. 2877 командант Тимочке дивизије II. поз. издаје ову заповест: „Пошто се непријатељ групише према I. армији, то ће II. и III. армија прећи у општи напад. Тимочка дивизија II. позива, која је данас 23. ов. месеца понова ушла у састав III. армије, има што пре да заузме одсек од Брестовог потока до реке Качера и да тамо смени 6. пук I. позива, који је остао до доласка наших пукова. Наређујем:
1. Десни одсек командант ппуковник Милосав Дамњановић, 14. пук (3 батаљона) протеже се од Брестова потока до Потока. Трупе овог одсека имају задатак упорне одбране овог одсека, а за прелаз у напад добиће се наређење. Командант 14. пука кренуће се за одлазак на свој одсек сутра 24. ов. месеца у 4 часа.
2. Леви одсек, командант ппуковник Бора Суботић, 15. пук (3 батаљона) поседа и брани од Потока до Качера реке. Командант 15. пука повешће свој пук са Гроба сутра 24. ов. месеца у 4 часа путом преко Округлог поља на Забран, где ће заузети свој одсек, сменити делове 6. пука и добро се са одсеком упознати.
3. Општа резерва, под командом старијег команданта батаљона, 1 батаљон 14. пука и 1 батаљон 15. пука, биће између Орнице (244) и Округлог поља позади чуке на карти обележене са Виноградима, где команданти пукова имају упутити батаљоне за резерву.
4. Распоред артилерије по одсецима учинићу на лицу места.
5. Команданти одсека на својим одсецима проштудираће р. Љиг, пронаћи погодна места за прелаз и припремити брвна за пребацивање трупа преко Љига. Сва та места, као и долазак до тих места, обележити видним знацима, како би се ноћу брзо и без лутања могла наћи.
6. Командант пионирског полубатаљона прикупиће пионире и одмах извршити рекогносцирање реке Љига на простору од Брестовог потока до утока Качера реке, нарочито део према селу Моравцима. Ту да се припреми сав материјал за брзо постављање мостова и брвана за пребацивање трупа преко Љига, као и на одсеку од Потока до Брестовачког потока. Напомиње се команданту, да овај посао мора бити завршен сутра 24. ов. месеца до 22 часа, јер ће се напад и прелаз Љига предузети преко ноћи 24./25. овог месеца.
7. Командант Тимочког артилериског пука изрекогносцираће, обележити и поправити путове, којима ће се артилерија моћи кретати, ради праћења пешадије и њених покрета. Исто тако да прибави што подробније податке о распореду и јачини непријатељске артилерије, што ће најбоље учинити од команданта артилерије Комбиноване дивизије и Дринске дивизије I. позива.
8. Завојиште да сутра 24. ов. месеца дође код Чикора.
9. Први степен колонске коморе, – а у који улази једно одељење са пешадиском и једно одељење са артилериском муницијом – има да дође сутра 24. ов. месеца позади Парлога, код с. Шутци (поред пута).
10. Профијантска колона (три одељења) и 1 пољска болница да одмаршују 24. ов. месеца рано изјутра до Г. Трешњевице. Једно одељење профијантске колоне да остане код Белановице, ради дотурања хране трупним коморама. Начелник интендантуре да буде у вези са армиским интендантом, те да се обезбеди сигурно снабдевање хране. Промене места административних јединица доставити ми одмах. Трупне коморе биће код села Пољанице код реке Качера, одакле ће трупама дотурати храну. Једно одељење са пешадиском муницијом остаје и даље код ушћа реке Букуље поред друма.
11. Да начелник интендантуре изузме и изда конзерве и пексимит само борачким јединицама. Утрошак ове хране биће само по мом наређењу. На ово нарочито да обрате пажњу команданти пукова и командири чета, а ово ће се најбоље учинити, ако ову храну буду држали у својим трупним коморама и не буду је одмах издавали људима на руку.
12. Да се артилериски пук као и артилериско мунициско одељење снабде одмах потпуно са артилериском муницијом, која почиње стизати у већим количинама. Референт артилерије да води строго рачуна о овоме и да је у стању да ме обавести сваког момента о снабдевености свих јединица и одељења са муницијом.
13. Потписати ће се кренути сутра 24. ов. месеца у 4 часа из Смрдљиковца путом на Кик, Крстату Липу, Чикор, Округло поље, ради рекогносцирања одсека и положаја, а штаб дивизије биће између села Иванковца и Липоља.
14. Командир телеграфског одељења предузеће одмах у току данашњег и сутрашњег дана постављање телефонске везе између дивизиског и армиског штаба и предузети даљи рад за везу пукова и суседних јединица са штабом дивизије.

Претходни чланак23. новембар, Операције аустриске војске и српске II армије
Следећи чланак23. новембар, Операције српске I армије