Децембар 1914, Ситуација српске војске

849

После добивене Колубарске битке, у првој половини децембра 1914. год. и протеривања аустоугарске војске преко Дунава, Саве и Дрине, Врховиа команда издала је 16. децембра директиву ОБр. 8219, која је изнета у целини у претходној књизи, а којом је регулисано ново груписање српске војске у циљу удобнијег размештаја, одмора, исхране и снабдевања материјалним потребама и припрема за даље операције. На основу ове директиве, командант I. армије издао је у Ваљеву 17. децембра 1914. год. заповест ОБр. 3709 у овоме: „Нашим непрекидним гоњењем, побеђени непријатељ потпуно је потучен, а заузећем Београда дефинитивно је протеран са целе наше територије. Ми смо на прагу нових ратних подвига, ради чега је потребно да се трупе ове армије претходно освеже, угоднијим размештајем, бољом исхраном и попуном бојних и материјалних потреба. Међутим, не сме се ни за тренутак изгубити из вида стално осматрање непријатеља и потпуно обезбеђење од његових евентуалних покушаја. У том циљу, Врховна команда наређењем својим ОБр. 8219 од 16. ов. м-ца, ставља I. армији у задатак: потпуно обезбеђење правца од Шапца, Лознице и Љубовије ка Ваљеву, при чему ће десно од I. армије код Обреновца бити Дринска дивизија II. поз., обезбеђујући фронт од Остружице до Ушћа, а лево Ужичка војска у Ужицу, обезбеђујући правце од Вишеграда, Б. Баште и Рогачице ка Ужицу. Према овоме, I. армија има да осматра и штити део граничног фронта од села Ушћа на Сави па до реке Трешњевице на Дрини. Ради извршења овог задатка наређујем:
Дринска дивизија I. поз. осматра и штити део фронта од села Ушћа до Самуровића колебе, обезбеђујући главни правац: Шабац – Ваљево. Главнина дивизије код В. Бошњака. За осматрање и обезбеду овога фронта, истура здружене одреде код Шапца и Метковића.
Дунавска дивизија II. позива осматра и штити део фронта од Самуровића колебе до Боринске реке, обезбеђујући главни правац: Лозница – Ваљево. Главнина дивизије код Завлаке. За осматрање и обезбеду овог фронта, истура здружене одреде на Видојевцу и код Лознице.
Дунавска дивизија I. поз. осматра и штити део фронта од Боринске реке до реке Трешњевице, обезбеђујући главни правац Љубовија – Ваљево. Главнина дивизије код Пецке. За осматрање и обезбеду овог фронта, истура здружене одреде код Крупња на Рожњу и Прослопу.
Јачину и састав истурених одреда подесити према ширини дотичног граничног фронта, како би се стално и поуздано могао осматрати покретним патролама. Детаљан распоред ових одреда, као и њихову смену, вршиће команданти дивизија према својој увиђавности и стварној потреби, водећи рачуна о подесности одреда за стално и поуздано осматрање непријатељских покрета.
Моравска дивизија II. поз., која према наређењу Врховне команде ОБр. 8219 од 16. ов. м-ца. понова улази у састав ове армије, домаршоваће у Ваљево у армиску резерву. У њен састав ућиће привремено и кадровски 8. пук.
Све дивизије у погледу целокупног снабдевања базираће на Лазаревац, а доцније на Ваљево, чим се успостави железничка веза. Комуникациски правац армије у оперативном смислу биће: Ваљево – Г. Милановац. Према томе административно базирање дивизија до успостављења железничке везе са Ваљевом биће: за Дринску дивизију I. поз. линија: В. Бошњак – Коцељево – Уб – Лазаревац. За Дунавску дивизију II. позива: Завлака – Каменица – Ваљево – Лазаревац. За Дунавску дивизију I. поз.: Пецка – Ставе – долином Обнице – Ваљево – Лазаревац. За Моравску дивизију II. поз.: Ваљево – Лазаревац.
Обзиром на суровост зимског времена препоручујем командантима дивизија да одмах, по заузимању додељених им фронтова, приступе подизању земуница и заклона за људе и стоку, а где год буде могуће користити и кантонмански размештај. При овоме нарочиту пажњу обратити на ред и дисциплину, предузимајући све мере ради спречавања појаве и ширења заразе.
Велика ширина фронта као и дубина додељене просторије ове армије за осматрање и обезбеђење захтева, да се најозбиљнија пажња обрати на сталну и исправну телефонску везу, јер је ова једино средство за брзу релацију армиског штаба са дивизиским. Истурени одреди за осматрање и обезбеђење морају безусловно бити у сталној телефонској вези са својим дивизиским штабовима.
Оно време, док не почну нове операције, користити, да се трупе попуне: оружјем, муницијом, оделом, обућом и осталом спремом. У овоме смислу издата су потребна наређења команданту армиске артилерије и армиском интенданту. Верујем и надам се, да ће команданти дивизија и у овом периоду показати сву енергију и личну иницијативу за што потпуније и безбедније извршење свега напред поменутог онако исто, како су са својим трупама обављали и оне деликатне послове у току минулих операција.
Штаб армије биће у Ваљеву. По извршеном размештају и распореду известити ме и поднети на олеати скицу распореда дивизије. О пријему одговорити, а покрет према овом новом размештају обазриво отпочети по споразуму команданата 18. ов. м-ца“.
На основу исте директиве командант Одбране Београда издао је на Екмеклуку 17. децембра 1914. год. заповест ОБр. 890 у овоме: „II. и III. армија, које су заједно са трупама Одбране Београда повратиле Београд од Аустријанаца, по наређењу Врховне команде ОБр. 8219 од 16. ов. м-ца, повућиће се у кантонман јужно од Београда с једне и с друге стране железничке пруге, да се тамо за извесно време одморе, боље исхране и снабду материјалним потребама и припреме за нове операције. Одбрана Београда, коју образују све трупе које су се и пре пада Београда налазиле у њеном саставу и Обреновачки одред без трупа III. поз., које ће се упутити у Обреновац команданту Дринске див. II. поз., обезбеђиваће и браниће гранични фронт од Брестовика до Остружнице закључно, где ће ступити у додир са Дринском дивизијом II. поз., која осигурава гранични фронт лево од Остружнице. Стога наређујем:
1. Да напред поменуте трупе заузму овакав распоред:
Грочански одсек: од Брестовика до реке Болечице, посешће и браниће: 15. пешадиски пук III. позива; један допунски батаљон 7. пешадиског пука I. позива (који ће доћи из Браничевског одреда, у чијем се саставу сад налази). Скопљански батаљон (који се налази код 7. пешадиског пука II. позива); 1 вод 6. Дунавске брзометне батерије; 1 Шумадиска позициска батерија и 4. хаубичка батерија Мод. 97. год., под командом команданта 15. пешадиског пука III. позива, потпуковника Петра Милошевића, чији ће се штаб и одсечна резерва налазити у с. Заклопачи.
Велико – Селски одсек: од реке Болечице до Карабурме, посешће и браниће: 7. пешадиски пук III. позива; 1 вод 6. Дунавске брзометне батерије; 2. Дунавска позициска батерија; 2 хаубице 3. хаубичке батерије Мод. 97. год. и један рефлектор, под командом команданта 7. пешадиског пука III. позива, пуковника Јована Ивковића, чији ће се штаб и одсечна резерва налазити на Екмеклуку.
Београдски одсек: од Карабурме до карауле Јарац, посешће и браниће: 19. кадровски пешадиски пук; један батаљон 7. пешадиског пука II. позива; 11. пешадиски пук III. позива; 3. Дунавска брзометна батерија; један вод Дринске брзометне батерије; 1. Дунавска позициска батерија; 1. Дринска позициска батерија; 1. хаубичка брзометна батерија; 2 градска топа 12 см. и један рефлектор, под командом команданта Обреновачког одреда, пуковника Душана Туфегџића, чији ће се штаб и одсечна резерва налазити на Топчидерском брду.
Остружнички одсек: од карауле Јарац до Остружнице закључно (до десног крила Дринске дивизије II. позива), посешће и браниће: прекобројни батаљон 10. пешадиског пука III. позива; батаљон 14. кадровског пешадиског пука; један вод 2. Дринске брзометне батерије; 2. Дринска позициска батерија и једно оруђе 3. хаубичке батерије, под командом команданта батаљона 14. кадровског пешадиског пука, потпуковника Војислава Павловића, чији ће се штаб и одсечна резерва налазити на положају изнад Остружнице.
Општу резерву образоваће: 7. пешадиски пук II. позива без једног батаљона; 10. кадровски пешадиски пук; 2 гранич. чете; Дунавски коњички дивизион II. позива заједно са коњичким ескадроном Обреновачког одреда и 1. и 3. Дринска брзометна батерија, под командом команданта 7. пешад. пука II. позива пуковника Милосава Лешјанина и налазиће се на Торлаку.
2. Да се све означене трупе, са места где се налазе, одмах крену на места, означена за седиште штабова одсека и одсечних резерава, одакле ће их команданти одсека распоређивати на положаје.
3. Штаб Одбране Београда преместиће се на Торлак, о чему ће команде бити благовремено обавештене.
4. Све трупе које се за сад налазе у саставу Одбране Београда а нису обухваћене у тачци 1. ове заповести, командант леве колоне ће упутити и то: 18. пешад. пук I. поз. у Браничевски одред а 15. пешад. пук I. поз. и Тимочки пољски дивизион у Тимочку дивизију I. поз., која се налази у саставу II. армије. Но јединице, које се налазе на граничном фронту ради његовог непосредног осигуравања, упутиће се на ново опредељење онда, кад буду смењене трупама, означеним у тачци 1. ове заповести.
5. Моравска дивизија I. поз., чим јој се пешад. пук и артилериски дивизион на граничном фронту смене и врате у њен састав, известиће ме, како бих је могао ставити на расположење II. армији у чији састав улази.
6. Слагалишта хране и муниције налазе се у Раљи, куда шиљати комору за попуну, док се не добије део главног интендантског воза; а комуникациска линија је пут: Београд – Раља.
7. Чим одсеци буду поседнути, команданти ће ме известити, како бих могао известити Врховну команду, те да ова може повући II. и III. армију у одређене им кантонманске просторије“.
Врховна команда издаје 17. децембра наређење ОБр. 8301 ове садржине: Команданту II. армије – Торлак: „Због добивене вести да Аустријанци шаљу појачања из Брука ка Земуну ставите Моравску дивизију I. поз. привремено на расположење команданту Одбране Београда и групишите је на Торлаку“. Команданту Одбране Београда – Мали Мокри Луг: „Због добивене вести да Аустријанци шаљу појачања из Брука ка Земуну, наређено је команданту II. армије да вам привремено стави на расположење Моравску дивизију I. поз., да вам служи као резерва код Торлака“. На основу овога наређења командант Одбране Београда издаје 18. децембра заповест ОБр. 911 у овоме: „Због добивених вести да Аустријанци шаљу појачања из Брука ка Земуну, Врховна команда под ОБр. 8301 од 17. ов. м-ца. ставила је понова под моју команду Моравску дивизију I. поз. Због овако измењеног стања наређујем ово:
1. Да трупе заузму овакав распоред:
Грочански одсек: од Брестовика до Болечице посешће: 15. пешад. пук III. поз.; допунски батаљон 7. пешад. пука I. поз. (који ће доћи из Браничевског одреда); један батаљон 11. пешад. пука III. поз.; 6. Дунавска брзометна батерија; 1. Шумадиска позициска батерија; 1. Дунавска позициска батерија и 4. хаубичка батерија Мод. 97. год., под командом команданта 15. пешад. пука III. поз., ппуковника Петра Милошевића, чији ће се штаб и одсечна резерва налазити у селу Заклопачи.
Велико – Селски одсек: од Болечице до Карабурме посешће и браниће: 7. пешад. пук III. поз., један батаљон 11. пешад. пука III. поз., 3. Дунавска брзометна батерија; 1. Дринска позициска батерија; 2. Дунавска позициска батерија; 2 хаубице 3. хаубичке батерије Мод. 97. год. и један рефлектор, под командом команданта 7. пешад. пука III. поз., пуковника Јована Ивковића, чији ће се штаб и одсечна резерва налазити на Екмеклуку.
Београдски одсек: од Карабурме до карауле Јарац посешће и браниће: батаљон 19. кадровског пешад. пука; 7. пешад. пук II. поз. са Скопљанским батаљоном; 1. прекобројни батаљон 10. пешад. пука III. поз., 8. Тимочка и 2. Дринска брзометна батерија са штабом дивизиона; 4. Моравска и 4. Дринска позициска батерија; 1. хаубичка брзометна батерија; два градска топа 12 см. и један рефлектор, под командом команданта Обреновачког одреда, пуковника Душана Туфегџића, чији ће се штаб налазити као и одсечна резерва између Топчидерског брда и Дедиња.
Остружнички одсек: од карауле Јарац до Остружнице закључно (до десног крила Дринске дивизије II. поз.), посешће и браниће: два батаљона 11. пеш. пука III. поз., батаљон 14. кадровског пешад. пука; 7. Шумадиска брзометна батерија; 2. Дринска позициска батерија; једна хаубица 3. хаубичке батерије под командом команданта 11. пешад. пука III. позива, ппуковника Милијана Недељковића чији ће се штаб и одсечна резерва налазити на положају изнад Остружнице.
Општу резерву образоваће Моравска дивизија I. поз. и 10. пешад. кадровски пук под командом команданта Моравске дивизије I. поз., пуковника Стевана Миловановића, на Торлаку.
2. Тачке 2., 3., 4., 6. и 7. моје заповести ОБр. 890 остају и даље у важности“.
На основу директиве Врховне команде ОБр. 8219 од 16. децембра, командант II. армије на Торлаку издаје заповест ОБр. 4661 у овоме: „Заузећем Београда завршен је успешно један велики и тежак, али у исто време и величанствен период у нашим операцијама са Аустроугарском. Непријатељ је потучен, растројен и побеђен и дефинитивно протеран са наше територије. Врховна команда, увиђајући потребу да се трупе за извесно време угодније разместе, одморе, исхране и снабду материјалним потребама, наредила је наређењем ОБр. 8219 од 16. ов. м-ца. да се II. армија, коју образују Моравска, Тимочка и Шумадиска дивизија, све три I. поз., разместе на простору источно од железничке пруге: Раља – Влашко поље на потребну ширину. За извршење тога наређујем:
1. Дивизије ће се распоредити и разместити на овим просторијама и то: Шумадиска дивизија I. поз. на просторији омеђеној овако: од утока потока Гаглова (на западној ивици с. Поповића) у р. Раљу, па њоме до утока Сењског потока источно од М. Пожаревца, па тим потоком и потоком Мрчевица на Умку (к. 281). Одатле у правој прузи на к. 255, па потоком Радосавци до железничке пруге и њоме ка Раљи до потока спрам Сикирице к. 274, а потом њиме код к. 286 и потока Гаглово до ушћа његова у Раљу. Тимочка дивизија I. поз. на просторији омеђеној овако: од утока Сењског потока (источно од с. М. Пожаревца), па тим потоком и потоком Мрчевица за Умку (к. 281), одатле у правој прузи на к. 255, па потоком Радосавци до железничке пруге и њоме у правцу Младеновца до наспрам к. 206, па преко Кокорин потока уз потоке Доњи Луг – Мариновац и Буковац у правој прузи на коте 351 и 333 и одатле сеоским путом источно од с. Шепшина преко Гусковог поља до р. Раље и њоме до утока Сењског потока. Моравска дивизија I. поз. на просторији омеђеној овако: од железничке пруге према к. 206, па преко те коте и Кокорин потока уз потоке Доњи Луг, Мариновац и Буковац и одатле у правој прузи на к. 351, одатле преко Варовнице и Матејиних вода на друм М. Орашје – Младеновац до Кривалица (к. 370) и потом реком Серавом до железничке пруге и њоме у правцу Ђуринаца до наспрам к. 206.
2. На просторији одређеној појединим дивизијама имају се разместити све трупе дотичне дивизије, њене трупне коморе, најпотребнији део профијантске колоне и до две пољске болнице. Остали делови и установе разместиће се код Међулужја и то: Шумадиске дивизије I. поз., западно од друма Младеновац – Топола, а између пута Пружатовац – Међулужје и сеоског пута јужно од к. 177; Тимочке дивизије I. поз., западно од друма Младеновац – Топола између пута Пружатовац – Међулужје и Јабланица потока. Моравске дивизије I. поз., источно од друма Младеновац – Топола, између с. Луга и северне ивице с. Међулужја, не употребљујући исто.
3. Армија ће бити у другој линији распоређена фронтом према северу. Испред армије (северно) биће трупе Одбране Београда; западно од железничке пруге на простору: Раља – Ђуринци, трупе III. армије, а у Паланци Коњичка дивизија.
4. Трупе разместити што угодније, кантоновање не примењивати, већ припремити земунице за становање људи и заклоне за стоку. Команданти ће настати да се трупе што угодније разместе, одморе и снабду храном и муницијом и осталом материјалном спремом, материјал поправе и доведу у ред, јединице попуне људством и стоком тако, да се трупе за што краће време успособе за евентуалну акцију.
5. Места дивизиских штабова биће и то: Шумадиске дивизије I. поз. у Поповићу; Тимочке дивизије I. поз. у Ђуринцима а Моравске дивизије I. поз. у Влашком пољу.
6. Армиски штаб биће у Младеновцу.
7. Постарати се да се дивизиски штабови што пре телефоном вежу са армиским штабом и да се одржава телефонска и обична веза са суседним трупама своје и туђе армије. Командири дивизиских телеграфских одељења добиће потребна упутства од командира армиског телеграфског одељења за подизање армиске телефонске везе.
8. Свабдевање храном биће за Шумадиску и Тимочку дивизију I. поз. из магацина у Ђуринцима, а за Моравску дивизију I. поз. из Влашког поља.
9. Пекарнице за Шумадиску и Тимочку дивизију I. поз. да се инсталишу у Ђуринцима.
10. Комуникациски правац биће: Младеновац – Топола.
11. Начелници санитета, интендантуре, артилерије и инжињерије армиског штаба издаће потребна наређења сваки у своме ресору: Да се предупреди код трупа појава сваке заразе, да се умањи проценат побољевања, да се може свакоме брза лекарска помоћ указати а болесницима добра нега; да се трупе на време снабдевају са довољно и добре хране и да се како трупе тако и установе и сви возови снабду са прописном количином хране и резервним оброком, да се трупе снабду обмундировном, логорском и осталом материјалном спремом, у колико исте има на расположењу; да се све трупе и возови снабду са прописним бројем муниције, оружјем и оружном спремом. Да трупе буду снабдевене потребним алатом, телефонским материјалом, експлозивом и осталим инжињерским потребама, у колико истих има на расположењу.
12. Начелник интендантуре издаће потребна наређења, одакле ће снабдевати хлебом Моравску дивизију I. поз., пошто она нема својих пекарница, као и одакле ће се снабдевати храном и фуражи возови груписани око Међулужја по тачци 2. ове заповести.
13. Команданти ће предузети најстрожије мере да се код трупа, а нарочито код возова и установа, одржава најстрожији ред, те да не могу војници, нарочито коморџије да лутају по селима, досађују становницима па им чак и штете наносе. Стога своје возове груписати на одређеном им месту, поставити им одговорног команданта и доставити ми његово име.
14. Дивизије ће за одлазак на одређену им просторију користити крагујевачки друм.
15. Кад ће се покрети дивизија извршити и којим редом, наредиће се накнадно.
16. Изволеће команданти припремити све што је потребно, да се одмах може приступити извршењу ове заповести и брзом размештају дивизије на одређеној им просторији, чим се то нареди.
17. По доласку на одређену просторију и по извршеном распореду поднети ми извештај, као и распоред дивизије са скицом.
18. По размештају дивизије продужити и даље рад по наређењу ОБр. 4592 од 2. ов. м-ца. у колико то до сад није свршено.
19. За четнички одред и за тешку артилерију издаће се наређење накнадно.
20. О пријему наређења одговорити“.
На основу исте директиве командант III. армије издао је 18. децембра заповест ОБр. 3654 у овоме:
„1. Комбинована дивизија, разместиће се на просторији: између Љуљевачког и Лесковца потока и јужне ивице села Парцана па до Бадске реке.
2. Тимочка дивизија II. поз. разместиће се на простору: између реке Луга, потока Каленовца и потока Сопота са Рогачким брдом закључно.
3. Дринска дивизија II. поз. разместиће своје трупе с обзиром на распоред, који командант буде учинио за заштиту свога одсека.
4. За склониште људства и стоке да се израде што угодније земунице и склоништа. Кантоновати се неће.
5. Снабдевање ће бити са Раљске железничке станице.
6. Комуникациска линија: За Тимочку дивизију II. поз. пут преко Сопота, Рогаче и Раниловића за Аранђеловац; за Комбиновану дивизију пут: село Бабе, Сибница, Венчане, Даросава за Аранђеловац; за Дринску дивизију II. поз. као што је речено у заповести ОБр. 3610. Колонски возови Комбиноване дивизије и Тимочке дивизије II. поз., армиски интендантски воз и 4. одељење резервне мунициске колоне, да се разместе код Аранђеловца и да се снабдевају са Аранђеловачке железничке станице.
7. Сечење шуме за израду земуница и гориво, да се врши под најстрожијим надзором.
8. Одлазак војника у села дозволити само по потреби и под командом. Употребити најстрожије мере, да се беспослени не виђају по селима. Појаве отимања и растурања приватне имовине најстрожије ћу осудити и сматрати као крајни нехат од дотичних команданата.
9. За покрет Комбиноване и Коњичке дивизије издаће се накнадно наређење, а Тимочка дивизија II. позива кренуће се најудобнијим правцем, чим је буде сменила Дринска дивизија II. позива.
10. Маршруте ће одређивати сами команданти дивизија, а благовремено ће извештавати о месту штабова дивизиских.
11. О извршењу овога известити ме.
12. Армиски штаб биће 19. ов. м-ца у Сопоту“.
Командант Ужичке војске 18. децембра шаље Врховној команди извештај ОБр. 2064 ове садржине: „Директивом ОБр. 8219 овој војсци стављено је у задатак и обезбеђивање Вишеграда. Код Вишеграда су од наших трупа по прикупљеним податцима: 5. кадровски пук, пријепољски, косовски, кумановски, прилепски и битољски обвезнички батаљон. Ове трупе обезбеђују простор према Старом Броду до Бање потока. Вишеград и просторију између Рзава и Лима поседају црногорске трупе. Ако према директиви ОБр. 8219 поседање Вишеграда треба да изврши ова војска, онда молим: Да се све наше тамошње трупе ставе под моју команду; да ми се у интересу лакшег командовања и снабдевања дозволи да горе поменуте обвезничке батаљоне, који су са разним наоружањем употребим за попуну јединица ове војске, које су сад врло слабог састава, ако се ова попуна неће добити с које друге стране; и да се нареди црногорској Лимској дивизији, да обезбеди простор: десна обала Лима до Сухе горе, а од Сухе горе па на север да обезбеђују трупе ове војске“. На ову представку Врховна команда шаље команданту Ужичке војске 18. децембра наређење ОБр. 8332 ове садржине: „Да се Лимска дивизија црногорске војске и наш Лимски одред, који су обезбеђивали правац ка Прибоју, а сад су код Вишеграда, стави под команду тога команданта. Обвезничке батаљоне Лимског одреда оставити и на даље у саставу тога одреда. Командант ће, поред одређеног задатка Ужичкој војсци, имати још и задатак да обезбеђује правац Лимом“. Напомена. Ово наређење достављено је и команданту трупа Нове Области и делегату ђенералу Јанковићу.
Командант Одбране Београда шаље Врховној команди 19. децембра извештај ОБр. 942 у овоме: „Трупе Одбране Београда поселе су своје одсеке и ноћас ће потпуно завршити распоређивање. Према томе II. и III. армија, могу се кренути сутра 20. ов. м-ца. у јутру“. На основу овог извештаја Врховна команда 20. децембра шаље команданту II. и III. армије наређење ОБр. 8389 у овоме: „Пошто су трупе Одбране Београда заузеле и поселе дати им гранични фронт, то у вези директиве ОБр. 8219 наређујем, да се трупе те армије сутра 21. децембра зором и неопажено крену у своје дате им рејоне“.
Истог дана Врховна команда издаје наређење ОБр. 8399 у овоме: Команданту II. армије – Торлак; команданту Одбране Београда – Мали Мокри Луг: „Наређење Обр. 8301 мењам и наређујем, да у саставу команде Одбране Београда привремено остане у резерви на Торлаку Шумадиска дивизија I. позива“. На основу овога командант Одбране Београда издаје наређење ОБр. 960 команданту Шумадиске дивизије I. позива у овоме: „Дивизију прикупите на просторији, која обухвата села: Велики Мокри Луг, Кумодраж, Јајинци и Раковица. Колико не може стати у овим селима, има се разместити у бивак. Јединице везати са штабом дивизије помоћу телефона, како би им се могло у случају потребе брзо издати наређење за покрет. Слагалиште хране и муниције налази се у Раљи, одакле ћете се свабдевати помоћу ваше колонске и трупних комора, чије ћете ешелонирање дуж друма сами регулисати“.
На основу наређења команданта I. армије ОБр. 3709 од 17. децембра, трупе ове армије заузеле су 21. децембра овакав распоред:
Дринска дивизија I. позива: Мачвански одред: 6. пешад. пук I. поз., 1 пољска батерија, допунски дивизиски коњички пук (1 ½ ескадрон). Овај одред истурио је пола чете и по 10 коњаника у села: Дреновац, Ноћај, Црну бару и Бадовинце, а са главнином налази се у селу Метковићу. Коњичким и пешадиским патролама осматра непрекидно део граничног фронта од Шабца до Самуровића колебе. Шабачки одред: 3. прекобројни пук, 1 пољска батерија, ½ ескадрона коњице, налази се са главнином на Мишару, а један батаљон са једним водом коњице истурен је у село Звезда. Овај батаљон упутио је по један вод у села: Ушће, Ново село, Прхово и Драгојевац. Коњичке и пешадиске патроле непрекидно осматрају део граничног фронта од Ушћа до Шабца. Главнина дивизије скантована је у околини В. Бошњака и то: 5. пешад. пук у селу Каони; 17. пешад. пук у Брдарици; 4. пешад. пук I. поз. „Стев. Немање“ у Свилеуви; Дрински пољски арт. пук у М. и В. Бошњаку; пионирски полубатаљон и болничарска чета у Коцељеву; 1 Дебанжова батерија у Ваљеву. Штаб дивизије је у Каменици (Шабачкој).
Дунавска дивизија II. позива: Видојевачки одред: 1 батаљон 8. пешад. пука II. поз.; 1 батаљон 10. пешад. пука III. поз.; 2 брдска топа и 1 вод коњаника, са резервом на положају Карапанџин гроб – М. Видојевица, осматра и брани део граничног фронта Самуровића колиба – уток Љешнице. Јадарски одред: 1 батаљон 9. пешад. пука II. поз.; 1 батаљон 5. пешад. пука III. поз.; 1 батаљон 15. пешад. пука III. поз.; 2 брдска топа и 1 вод коњице, са резервом у Обрежу, осматра и брани део фронта од утока р. Љешнице до Кравића колибе. Гучевски одред: 2 батаљона 9. пешад. пука II. поз.; 1 батаљон Крушевачких резервних трупа; 1 допунски батаљон 7. пешад. пука II. поз.; 2 брдска топа и један ескадрон коњице, са резервом на Тршићском брду, осматра и брани део граничног фронта од Кравића колибе до утока Боринске реке. Главнина: 2 батаљона 8. пешад. пука II. поз.; 4 батаљона 7. пешад. пука I. поз.; пионирски полубатаљон; артилерија на простору Д. Завлака – Мајковци – Завлака. Штаб дивизије је у с. Равнаји.
Дунавска дивизија I. позива: Крупањски одред: 1 батаљон 9. пешад. пука I. поз.; 2 брдска топа и 1 вод коњице, са главнином у Крупњу, осматра и осигурава део граничног фронта од Боринске реке до Чермановића гаја. Од овог одреда је једна чета на Црном врху (890) а једна на Рујевачким рудинама. Љубовиски одред: 1 батаљон 8. пешад. пука I. поз.; 2 брдска топа; 1 вод коњице са главнином код Г. Љубовије осматра и осигурава део граничног фронта од Чермановића гаја до р. Трешњице. Главнина: 8. пешад. пук у селима: Лелеци, Царина, Пуљези; 9. пешад. пук у селима: Паланка, Гуњаци, Кокорово и Буричићи; 4. прекобројни пешад. пук у селима: Скадар, Погаревац, Марјановићи и Драгодо; Дунавски пољски артилериски пук у Пецкој; коњички пук у с. Лопатњу. Штаб дивизије је у Пецкој.
Моравска дивизија II. позива. Као армиска резерва код Ваљева у оваквом је распореду: 8. кадровски пешадиски пук на Боричевцу; 1. и 3. пешадиски пук на Ђеновцу; 2. пешадиски пук на Крушику; артилерија (Шнајдеров дивизион) и ескадрон коњице у Ваљеву. Штаб дивизије је у Ваљеву.
Штаб армије је у Ваљеву.
Командант Одбране Београда шаље Врховној команди 26. децембра извештај ОБр. 1039 о распореду трупа у овоме:
Грочански одсек. Простире се од Брестовика до р. Болечице. Командант одсека је командант 15. пешадиског пука III. позива потпуковник Петар Милошевић. У овом одсеку се налазе ове трупе: 15. пешадиски пук III. позива од 4 батаљона; 1. батаљон 11. пешадиског пука III. позива; 6. Дунавска брзометна батерија I. позива; 1. Шумадиска позициска батерија без једног вода; 1. Дунавска позициска батерија и 4. хаубичка батерија Мод. 97. год. Укупно: 5 батаљона III. позива; 4 пољ. брзом. топа; 10 Дебанжових топова и 3 хаубице Мод. 97. год. Штаб одсека и одсечна резерва налазе се у Заклопачи.
Велико – Селски одсек. Простире се од р. Болечице до Карабурме. Командант одсека је командант 7. пешадиског пука III. позива, пуковник Јован Ивковић. У овом одсеку налазе се ове трупе: 7. пешадиски пук III. позива од 4 батаљона (у чији су састав ради попуне губитака увучене две станичне чете); 2. батаљон 11. пешадиског пука III. позива; 3. Дунавска брз. батерија I. позива; 2. Дунавска позициска батерија (7 оруђа); један вод Шумад. позиц. батерије и 3. хаубичка батерија Мод. 97. год. Укупно: 5 батаљона III. позива, 4 пољска брзом. топа, 9 Дебанжових топова и 3 хаубице Мод 97. год. Штаб одсека и одсечна резерва налазе се у Сланцима. Одсечна резерва прећиће на Градац, чим буду тамо израђене земунице.
Београдски одсек. Простире се од Карабурме до карауле Јарац (више узводног дела Аде Циганлије). Командант одсека је командант Обреновачког одреда пуковник Душан Туфегџић. У овом одсеку налазе се ове трупе: 7. пешадиски пук II. позива од 4 батаљона; Скопљански батаљон; 10. кадровски пешадиски пук од 3 батаљона; 1 батаљон 19. кадров. пешадиског пука; 1. прекобројни батаљон 10. пешадиског пука III. позива; 4. Дрински коњички ескадрон II. позива (Обреновачког одреда); 8. Тимочка брзометна батерија I. позива; 2. Дринска брз. батерија II. позива; 4. Моравска позициска батерија; 7. хаубичка брзометна батерија од 4 оруђа; 10. хаубичка батерија од 2 оруђа 15 см.; 2. градска батерија од 2 топа 12 см.; 3. градска батерија од 2 топа 12 см.; Бродарска команда и 2. одељење вел. мостовног трена. Укупно: 10 батаљона (4 батаљона II. позива, 1 батаљон обвезника са Нове Области, 4 кадров. батаљона и 1 батаљон III. позива), 1 коњички ескадрон, 8 пољ. брз. топова, 6 Дебанжових топова, 4 брз. хаубице 12 см., 2 хаубице 15 см. и 4 градска топа 12 см. Примедба. Очекује се долазак 1 француског и 2 руска обалска топа. Чим стигну ућиће у састав овога одсека. Штаб одсека и одсечна резерва налазе се на Топчидерском брду.
Остружнички одсек. Простире се од карауле Јарац до десног крила Дринске дивизије II. позива (обухватајући село Остружницу). Командант одсека је командант 11. пешадиског пука III. позива, потпуковник Милијан Недељковић. У овом одсеку налазе се ове трупе: 3. и 4. батаљон 11. пешадиског пука III. позива са пуков. штабом; батаљон 14. кадров. пешадиског пука; Дунавски коњички дивизион II. позива Одбране Београда од 2 ескадрона; 7. Шумадиска брзометна батерија I. позива; 4. Дринска позициска батерија и хаубичка батерија Мод. 97. год. Укупно: 3 батаљона (2 батаљона III. поз., 1 1 кадровски), 2 коњичка ескадрона, 4 пољ. брзом. топа, 6 Дебанжових топова и 3 хаубице Мод. 97. год. Штаб одсека и одсечна резерва налазе се на положају изнад Остружнице (к. 120 – коса Жанића брдо).
Општа резерва. Њу образује цела Шумадиска дивизија I. позива, без њене 7. батерије и распоређена је овако: 10. пешадиски пук у Малом Мокром Лугу и пољ. артил. дивизион у Вел. Мокром Лугу – за брзо потпомагање Велико – Селског одсека у случају потребе. 11. пешадиски пук и 1 пољски арт. дивизион у просторији обухваћеној селом Кнежевцем, Кнежевачким кречанама и Манас. Раковицом за брзо потпомагање наших трупа на Бановом брду или код Остружнице према указаној потреби у даном моменту. Остатак дивизије је на Торлаку и Кумодражу“.
Командант II. армије шаље Врховној команди 26. дец. извештај ОБр. 4779 о распореду трупа у овоме:
„Тимочка дивизија I. позива: 13. пешадиски пук североисточно од села Ђуринаца на левој обали Кокорин потока; 14. пешад. пук: 1 батаљон у селу Сенаји, а 3 батаљона у логору источно од Сенаје; 15. пешад. пук северозападно од с. Ђуринаца на левој обали потока Радосавци; 20. пешадиски пук у с. Шепшину; коњички пук југозападно од с. Ђуринаца; артилериски пук југозападно од с. Ђуринаца; пионирски полубатаљон источно од села Ђуринаца; болничарска чета, телеграфско одељење и војна пошта у Ђуринцима; дивизиски штаб код железничке станице у с. Ђуринцима; месарска чета, марвени депо, пекарска чета са пољ. пекарницама и прво одељење профијантске колоне источно и западно од села Ђуринаца, а остатак колонске коморе код села Међулужја, прва пољска болница у Младеновцу; трећа пољска болница у Сенаји, а четврта пољска болница и марвена болница у Ђуринцима.
Моравска дивизија I. позива: 1. и 2. пешадиски пук у с. Раковцу; 3. и 16. пешадиски пук у с. Влашка; коњички дивизион, хаубичка батерија и артилериски пук источно од железничке станице „Влашко поље“, на путу за село Влашку; пионирски полубатаљон на путу железничка станица „Влашко поље“ – с. Влашка; дивизиски штаб, телеграфско одељење и војна пошта у с. Влашка; болничарска чета, месарска чета, марвена болница и артилериска радионица код железничке станице „Влашко поље“; друга пољска болница у с. Влашка, 3. пољска болница у селу Влајковцу и колонски возови код Међулужја.
За Шумадиску дивизију I. позива резервисан је простор северно од Тимочке дивизије I. позива (с. Поповић и М. Пожаревац)“.
Командант III. армије шаље Врховној команди 26. децембра извештај ОБр. 3827 о распореду трупа у овоме:
„Дринска дивизија II. позива. Десни одсек: 6. пук II. позива и 1 позициска батерија од Печине баре до ушћа реке Тамнаве; леви одсек: 4. пук II. позива, једна Шнајдерова и једна аустриска брзометна батерија и један ескадрон коњице од ушћа Тамнаве до с. Ушћа; општа резерва: 5. пук II. позива и две брзометне батерије у с. Стублини, Трстеници и Орашцу. 5. и 6. пук III. позива одмарају се за сад и уређују код с. Звечке и Обреновца. Друга опсадна батерија је код Обреновца. Пионири оправљају мостове на Колубари. Остали дивизиски делови су на комуникацији: Обреновац – Лазаревац. Све трупе ове дивизије, изузев мртве страже, прихватнице и потпорнице, скантоноване су. Штаб дивизиски је за сад у Обреновцу.
Комбинована дивизија: 1. прекобројни пук и ескадрон коњице у с. Ропочеву; 2. прекобројни пук у селу Америћу, М. Врбици и Кораћици; 5. прекобројни пук и 3 батерије у Неменикућама; 6. прекобројни пук и 2 батерије у селима Рогачи и Дрлупи; пионирски полубатаљон у Неменикућама; штаб дивизиски у Неменикућама, а остали делови дивизије су на комуникацији: Рогача – Раниловић – Аранђеловац.
Тимочка дивизија II. позива: Коњички дивизион – Дучина; 13. и 14. пук – Парцане; 15. пук – Губеревац; артилериски пук у Стојнику, а пионирски полубатаљон и дивизиски штаб су у селу Бабама. Остали делови дивизије су на комуникациском правцу: Сибница – Венчани – Даросава – Аранђеловац.
Колонски (армиски и дивизиски) возови су у Аранђеловцу. Снабдевање са Раљске станице и станице Влашко поље. Армиски штаб је у Сопоту. Армиски распоред је нешто више продужио на југ, јер се сва села нису могла за распоред искористити због заразе у истима. Предузете су потребне мере, да се поједини пукови могу брзо скупити на случај потребе и упутити у одређене правце“.
Командант Коњичке дивизије шаље Врховној команди 30. децембра извештај ОБр. 2485 о распореду трупа у овоме: „Коњичка дивизија по доласку из Београда смештена је у кантонман овако: 1. коњичка бригада са штабом је у Азањи; 1. коњички пук је у селима Азањи и Кусадак; 3. коњички пук је у Наталинцима и селима Церовцу и Башину; 2. коњичка бригада је са штабом у В. Плани; 2. коњички пук је у Вел. Плани и В. Орашју; 4. коњички пук је у Старом и Новом Аџибеговцу. Штаб дивизије, дивизион коњичке артилерије, одељење коњичке телеграфије и одељење коњичких пионира су у Паланци. Мунициска колона је у Марковцу“.
Распоред Браничевског одреда. Смедеревски одсек: Од потока Средњака до ушћа Мораве. Командант потпуковник Светозар Цвијовић. Трупе: Комбиновани пук III. позива из претеклих обвезника 1., 8., 9. и 10 војног округа; 4. батаљон 8. пешад. пука III. поз. и 3 чете 4. батаљона 10. пешадиског пука III. позива; 3. позициска батерија Дунавске дивизиске области; 5. позициска батерија Тимочке дивизиске области; 1 батерија турских хаубица; 1. градска батерија Пиротског одреда и 1 вод коњице III. позива. Свега: 5 ¾ батаљона (3.213 пушака), 12 пољских Дебанжових топова, 4 хаубице 10 ½ см., 2 дугачке цеви 12 см. и вод коњице. Пожаревачки одсек: од ушћа Мораве до ушћа Млаве. Командант потпуковник Љубомир Балтић. Трупе: 3 батаљона 8. пешад. пука III. позива, 2. батаљон Вардарског пешад. пука, 5. позициска батерија Дунавске дивизиске области, 2 вода 4. позициске батерије Дунавске дивизиске области, 2 вода 6. позициске батерије Тимочке дивизиске области, 1 градска батерија Скопског одреда и 1 вод коњичког ескадрона III. позива. Свега: 4 батаљона (2.994 пушака), 14 пољских Дебанжових топова, 2 дугачке цеви 12 см. и вод коњице. Рамски одсек: од ушћа Млаве до ушћа Ђураковачке реке. Командант резервни мајор Благоје Радуловић. Трупе: 2. батаљон 9. пешад. пука III. позива, једна комбинована чета III. позива, 1 вод 4. позициске батерије Дунавске дивизиске области, 1 вод 6. позициске батерије Тимочке дивизиске области, 1 вод коњице III. позива. Свега: 5 чета (830 пушака), 4 пољска Дебанжова топа и вод коњице. Градиштански одсек: од ушћа Ђураковачке реке до потока Песаче. Командант мајор Љубомир Бајић. Трупе: 3 батаљона 9. пешадиског пука III. позива, 2. батаљон 12. кадровског пука, 6. позициска батерија Дунавске дивизиске области, комбинована позициска батерија (4 оруђа), 1 вод коњице III. позива, 1 чета последње одбране стараца 190 пушака, осматра источно од Голубца до Песаче потока. Свега: 4 батаљона (3.298 пушака), 10 пољских Дебанжових топова, вод коњице. Привремено су на том одсеку: 2. чета пионирског полубатаљона Моравске дивизије I. позива, 2 чете Приштинског батаљона и 10. батерија хаубичког пука. Општа резерва: 18. пешад. пук – 3 батаљона у Пожаревцу, један батаљон у Малој Крсни, 2 батаљона 12. пешад. кадров. пука у Пожаревцу, 2 чете Приштинског батаљона у Лучици, 4. батерија Дунавског пољског артилериског пука у Љубичеву, 2. ескадрон Дунавске дивизије II. поз. у Љубичеву. Свега: 6 ½ батаљона (2.715 пушака), 4 пољска брзометна топа и ескадрон коњице II. позива. Ескадрон последње одбране растурен је на релејне станице у свима правцима. Штаб одреда је у Пожаревцу.
Распоред Крајинског одреда. На фронту од ушћа Тимока до Доњег Милановца. Десни одсек: од п. Стара Ковилова до Церовинског виса закључно: 13. пешад. пук III. поз. (без1 батаљона), 1 позициска батерија, 1 хаубички вод од 2 оруђа и 1 пољски брзометни вод – под командом команданта 13. пешад. пука III. поз., потпуковника Филипа Ковинића, чији се штаб и одсечна резерва налази на Великом Пепелу. Овај одсек има помоћу стражарских одељења да осматра и део Дунава од Церовинског виса до Сипа. Средњи одсек: од п. Стара Ковилова до Голих брда закључно: 14. пешад. пук III. поз. од 2 батаљона, прекобројни батаљон истог пука, 1 позициска батерија, 1 хаубица, 1 вод позиц. брдске артилерије – под командом команданта 14. пешад. пука III. поз., потпуковника Живана Грбића, чији се штаб и одсечна резерва налази на Метеризу. Овај одсек има помоћу стражарских одељења да осматра и део Дунава од Голих брда до Плоче закључно. Леви одсек: Од потока Шина до Бољетинске реке: 3. пешад. пук III. поз. од 2 батаљона и 2 позициске батерије од којих једна са 4 топа – под командом команданта 3. пешад. пука III. поз., мајора Јована Цветковића, чији се штаб и одсечна резерва налази у с. Мирочу. Општа резерва: 1 батаљон 13. пешад. пука III. поз., прекобројни батаљон 13. пешад. пука – налази се на простору Бачија – Циганлија – Петрово село. Кладовска тврђава: наоружана са једним топом 15 см. цариградским, једним топом 12 см. спредпунећим и 6 мерзера жљебних 12. см. На делу фронта од Брзе Паланке до ушћа Тимока: 1 чета последње одбране и 1 позициска батерија.

РАСПОРЕД ТРУПА НОВЕ ОБЛАСТИ

Трупе Подримског одреда. Командант пуковник Милутии Мишковић. Одређене су за осигурање граничног фронта према Албанији од реке Буштерице до с. Жупа Селце. Штировички одсек: Од реке Буштерице до Корабских врата закључно. Трупе: 13. чета Граничне трупе. Штаб чете у Штировици, 1. чета 3. батаљона 18. кадров. пешад. пука и 100 обвезника Тетовског батаљона у Штировици. 13. чета Граничне трупе даје страже за осигурање граничне линије и то на путу за Растелицу; на путу код Старе Куле; изнад Штировице и у с. Жужну. 1. чета 3. батаљона 18. пешад. пука даје посаду по једну десетину: у селу Бродецу и Кракорници. Жировнички одсек: Од Корабских врата искључно до коте 1500 закључно. Трупе: 14. чета Граничне трупе. Штаб чете у Жировници, 2. чета 2. батаљона 18. пешад. пука и 100 обвезника Тетовског батаљона у Жировници. 14. чета Граничне трупе даје страже: северно од села Грекоја на путу за Цигански прелаз; западно од Танушајса на путу за Танушајски прелаз; северно од Жировнице; западво од Жировнице; више села Водуше и Требишта; више Требишта; више села Битуше; више села Растуше; у селу Грекоју; у селу Требишту и посаду од 15 војника граничне чете у Жировници. Дебарски одсек: Од коте 1500 закључно до села Жупа Селце (к. 607). Трупе: 15. чета Граничне трупе и 3. кадров. пешад. пук; штаб пука је у Дебру. Распоред 3. кад. пешад. пука: 1. батаљон. Штаб је у селу Качанику; две чете осигуравају гранични фронт од ушћа Радике до села Жупа Селце; две чете су у Дебру. 2. батаљон. Штаб је са две чете у Дебру, а две чете осигуравају гранични фронт од к. 1500 до с. Селокући. 3. батаљон. Штаб и три чете су са 2 митраљеза у Дебру, а једна чета осигурава гранични фронт од с. Селокући до ушћа Радике. Код штаба 3. пешад. пука у Дебру налазе се на вежби 553 рекрута из 9. пуковске окружне команде наоружани са руским брзометним пушкама. Дебарски батаљон је у Дебру (од четири чете, јачине 471 војника са 20 коморџија). 3. брдска Дебанжова батерија (4 топа) је у Дебру. Дебарска позициска батерија (6 пољ. Дебанж. топа) је у Дебру. Резерва Подримског одреда: Штаб Подримског одреда је у Мавровим Хановима. Трупе: вод митраљеза 18. пешад. пука (2 митраљеза) је у Мавровим Хановима. Једна чета Тетовског батаљона (125 људи) је у Мавровим Хановима. 4. Дебанжова батерија Скопског градског артилериског одреда. Командир батерије са 2 вода (4 топа) и послугом је у Мавровим Хановима а један вод (2 топа) са осталим људством и запрегом је у Гостивару. Штаб 18. кад. пешад. пука је у с. Маврову са 2 чете 2. батаљона (3. и 4. чета), 2 чете 3. батаљона (2. и 4. чета) са штабом батаљона и 1 чета Тетовског батаљона (125 људи). Штаб 2. батаљона 18. пешад. пука је у Гостивару са 1. четом 2. батаљона и 3. четом 3. батаљона и 120 обвезника 4. чете Тетовског батаљона. 1. батаљон 18. пешад. пука је у Тетову. На источној падини планине Враце 4. чета 3. батаљона 2. пешадиског пука III. поз. са по једном стражом јачине од 10 војника у селима: Калишту, Прошевцу, Врановцу, Д. Јеловицу и Г. Јеловицу. На вежби код 18. пешад. пука налазе се у селу Маврову 794 а у Гостивару 572 рекрута из 14. војног округа наоружаних Манлихеровом пушком. У Тетову се налазе 1.583 рекрута из 13. војног округа наоружаних Манлихеровом пушком.

ТРУПЕ КОСОВСКЕ ДИВИЗИСКЕ ОБЛАСТИ

11. кадровски пешад. пук са 9., 10. и 11. граничном четом дислоциран је на граничном фронту према Албанији, на пограничној просторији од Српско – Црногорске – Албанске тромеђе до реке Буштерице на одсецима: Ораховачки одсек. Од Ивањског моста до коте 404 је: 9. чета граничне трупе са штабом у с. Г. Круша. Призренски одсек. Од к. 404 до к. 2381 искључно је: 10. чета граничне трупе, штаб чете је у с. Журу. Вранишки одсек. Од к. 2381 искључно до реке Буштерице је: 11. чета граничне трупе са штабом чете у с. Враништу. Од 11. чете, први вод налази се у селу Заподу, са стражама у с. Бјелони, Врхиљи, Урнољеву; други вод у селу Коловозу са стражама у с. Нифе, Брекиње и Топољанима; трећи вод у с. Шиштевцу са стражама у селу Срезни, Новом Селу и Броду. Штаб команданта 4. граничног одсека је у Призрену. Укупна јачина 9., 10. и 11. чете је 535 људи. Дислокација 11. кадров. пешад. пука: штаб 11. пешад. пука са митраљеским одељењем је у Призрену. 1. батаљон. Штаб је у Урошевцу, 1. чета појачана са обвезницима (укупна јачина 248 људи) је у с. Враништу, са једним водом у с. Бастелици; 2. чета је у Урошевцу; 3. чета је у Митровици а 4. чета је у Призрену. 2. батаљон. Штаб, 1., 2. и 4. чета је у Приштини; 3. чета је у Вучитрну. 3. батаљон. Штаб и све четири чете су у Призрену. Код 11. пешад. пука налази се на вежби и то: у Призрену 1.597 рекрута из 11. и 12. војног округа. Наоружани су Манлихеровим пушкама; у Приштини 1.320 рекрута из 10. војног округа, наоружани су Манлихеровим пушкама; у Урошевцу 693 рекрута из 12. војног округа, наоружани су Манлихеровим пушкама; у Митровици 742 рекрута из 12. војног округа, наоружани су Манлихеровим пушкама; у Вучитрну 414 рекрута из 10. војног округа, наоружани су Манлихеровим пушкама.
12. пешад. пук III. поз. (без 3. и 4. батаљона). Штаб пука је у Призрену. 1. батаљон је у Призрену. 2. батаљон. Штаб, 3. и 4. чета је у Призрену; 1. чета је у с. Журу а 2. чета у с. Г. Круша.
Приштински батаљон, јачине 462 обвезника сва три позива и последње одбране из Приштинског војног округа. Призренски полубатаљон јачине 294 обвезника III. поз. и последње одбране из Призренског војног округа. Једна чета Штимљанског батаљона, јачине 128 обвезника II. поз. из Штимљанског војног округа је у Урошевцу. Један вод Гиљанског батаљона, јачине 54 обвезника II. поз. из Гиљанског војног округа је у Гиљану. Митровички полубатаљон: једна чета (јачине 158 обвезника II. поз.) из Митровичког војног округа је у Митровици, а једна чета јачине 109 обвезника II. поз. из истог округа је у Лауши (Дреници) као посада. 4. батерија брд. арт. пука је у Призрену. Призренска позициска батерија је у Призрену. 5. позиц. батерија Шумад. дивиз. области је у Приштини. Косовска болничка чета са 4 резервне болнице са 3.350 постеља је у Приштини и 597 постеља у Митровици. Косовски возарски ескадрон са 15 колских и 70 волујских кола је у Урошевцу. Аутомобилско одељење је у Урошевцу са једним теретним аутомобилом. Осигурање железничке пруге, од Качаника до Митровице врше 270 обвезника сва три позива из Косовске дивизиске области под командом полициских органа и жандарма.

ТРУПЕ ВАРДАРСКЕ ДИВИЗИСКЕ ОБЛАСТИ

4. батаљон 12. пешад. пука III. поз. Штаб је у Кратову. 1. чета је у Кратову; 2. чета осигурава железничку пругу од Александрова до Ристовца; 3. чета осигурава железничку пругу од Александрова до ушћа Пчиње у Вардар; 4. чета, штаб чете са три вода је у Кривој Паланци, а један вод као посада у околним селима. Железничко осигурање на територији Вардарске дивизиске области од Ристовца до Скопља појачано је са: 675 обвезника Вардарске дивизиске области, 3. четом 2. пешад. пука III. поз. и 50 добровољаца из аустроугарске војске; два брдска брз. топа 3. брдске батерије код резерве између два моста на Вардару јужно од Зеленикова. 3. батаљон 2. пешад. пука III. поз. Штаб и три чете су у Скопљу, а једна чета је на осигурању железничке пруге. 4. батаљон Крушевачких резервних трупа је у Скопљу. Образован је од рекрута Пријепољског, Ново Пазарског, Приштинског, Гиљанског, Митровичког и Сјеничког војног округа. Свега 939 рекрута; наоружани су Манлихеровом пушком. Ђачки батаљон од 4 чете је у Скопљу. Осигурање железничке пруге од Скопља до Качаника врше 215 обвезника III. поз. Вардарске дивизиске области под командом жандарма. Скопски батаљон (502 обвезника I. поз.) је у Скопљу. Кумановски батаљон (378 обвезника I. и II. поз.) је у Куманову. Прешевски батаљон (448 обвезника I. и II. поз.) је у Прешеву. Тетовски батаљон (648 обвезника I. и II. поз.) и то: 188 обвезника су у Тетову, а 450 је у саставу Подримског одреда. Пријепољски батаљон (775 обвезника I. поз.) је у Скопљу. 5. Дебанжова батерија Скопског градског одреда (6 пољ. Дебанж. топова). Два вода (4 топа) су у Скопљу, а један вод (2 топа) у саставу железничког осигурања у Демир Капији. 3. батерија 12 см. Крупових хаубица (без муниције) је у Скопљу. Вардарска болничка чета је у Скопљу, Куманову и Гостивару. Вардарски возарски ескадрон је од 35 волујских кола. Аутомобилско одељење од 4 теретна аутомобила у Скопљу и 1 у Куманову.

ТРУПЕ БИТОЉСКЕ ДИВИЗИСКЕ ОБЛАСТИ

16. кадров. пешадиски пук дислоциран је на граничном фронту према Албанији од с. Жупа Селце до Галичнице планине. Штаб пука и два митраљеза су у Охриду. 1. батаљон према левом одсеку од Св. Наума до Порте са 18. и 19. четом граничне трупе. Штаб батаљона, 1., 3. и 4. чета су у Охриду. 2. чета је у манастиру Св. Наум. 2. батаљон према десном и средњем одсеку од с. Жупа Селце до Лина са 17. и 14. четом граничне трупе. Штаб батаљона, 3. и 4. чета су у Струги. 1. чета је у манастиру Св. Богородице; 2. чета је у с. Лабуништу. 3. батаљон, штаб батаљона и све четири чете су у Охриду. Код 16. пешад. пука налазе се на вежби и то: у Охриду 673 рекрута из 9. војног округа, наоружани са Манлихеровим пушкама и 6. брд. Дебанж. батерија; у Струзи су 200 рекрута из истог војног округа, наоружани са Манлихеровим пушкама.
1. кадров. пешад. пук. Штаб са 2 митраљеза је у Битољу. 1. батаљон. Штаб и све четири чете су у Битољу. 2. батаљон. Штаб, 1., 2. и 4. чета су у Битољу; 3. чета је у Ресну. 3. батаљон. Штаб, 1. и 2. чета је у Прилепу; 3. и 4. чета је у Кичеву, са једним деташованим водом у Крушеву. Код 1. кадров. пешад. пука налазе се на вежби и то: у Битољу 3.513 рекрута, од којих 1.885 рекрута из 7. војног округа, наоружани руским брзометним пушкама и 1.628 рекрута из 8. војног округа, наоружани Манлихеровим пушкама; у Прилепу су 870 рекрута из 6. војног округа, наоружани са Манлихеровим пушкама; у Кичеву 601 рекрут из 9. војног округа, наоружани су руским брзометним пушкама; у Ресну 334 рекрута из 8. војног округа, наоружани су руским брзометним пушкама.
Битољски батаљон од 4 чете, јачине 630 војника и 25 коморџија су у Битољу. Прилепски батаљон од 4 чете, јачине 630 војника и 64 коморџије су у Прилепу. Кичевски батаљон, од 4 чете, јачине 630 војника и 45 коморџија су у Кичеву. Дебарски батаљон од 4 чете, јачине 471 војник и 20 коморџија су у Дебру. Батаљон Ибарског пука од 2 чете је као посада у Битољу, Виталишту, Охриду и Кичеву. 3. позициска батерија Моравске дивизије је у Охриду (6 пољ. Дебанжових топова). Битољска болничка чета је у Битољу. Битољски возарски ескадрон, 2 коњска и 55 воловских кола је у Битољу. Битољско аутомобилско одељење, 3 теретна аутомобила су у Битољу.

ТРУПЕ БРЕГАЛНИЧКЕ ДИВИЗИСКЕ ОБЛАСТИ

14. кадровски пешад. пук са 20. и 21. четом граничне трупе, дислоциран је према Грчкој и Бугарској на Вардарском одсеку од Порте (кота 2050) до малог Саланџака (к. 571). Штаб пука је на станици Струмици. 13. кадровски пешадиски пук са 22. четом граничне трупе дислоциран је према Бугарској на Радовишком одсеку од Криве Лакавице (километар 571) до Џам – Тепе (кота 1540). Штаб пука је у Радовишту. 20. кадровски пешадиски пук дислоциран је према Бугарској на фронту од Џам – Тепе до Рујева. Штаб пука је у Кочанима. 1. пешад. пук II. позива од два батаљона. 1. батаљон, појачан са 500 обвезника из Косовске дивизиске области, даје страже на објектима на железничкој прузи од Зеленикова (мост км. 208) па до српско – грчке границе. Штаб батаљона је у Криволаку. 4 батаљон. Штаб, 1., 2. и 4. чета су у Штипу; 3. чета је у Кавадару. Штипски батаљон: једна чета од 150 људи II. поз. у Штипу на вежби је у 3. батаљону 13. кадров. пешад. пука. Кочански батаљон: једна чета II. поз. од 150 људи на вежби је код 20. кадров. пешад. пука у Кочанима. Кавадарски батаљон: једна чета од 100 људи II. позива на вежби је код 3. чете 4. батаљона 1. пешад. пука III. поз. у Кавадару. Велешки батаљон: једна чета од 326 људи I. поз. у Велесу је на железничком осигурању. Сјенички батаљон: једна чета од 148 људи на вежби је код 3. чете 1. батаљона 1. пешадиског пука III. поз. у Кавадару. Гиљански батаљон II. поз. (400 људи) на осигурању железничке пруге у саставу 1. батаљона 1. пешад. пука III. поз. 6. позициска батерија Шумадиске дивизије. Командир батерије са два вода (4 оруђа) је у Штипу, а један вод (2 оруђа) је на положају станице Струмице. 3. брд. брз. батерија, у саставу је железничког осигурања као покретна резерва. Брегалничка болничка чета је у Штипу. Брегалнички возарски ескадрон је у Штипу са 10 коњских и 60 волујских кола. Аутомобилско одељење је у Штипу са 2 аутомобила.

СИТУАЦИЈА НА ФРОНТУ ЦРНОГОРСКЕ ВОЈСКЕ

На фронту црногорске војске од 14. децембра 1914. год. до почетка операција 1915. године.
Санџачка војска: Командант дивизијар – сердар Јанко Вукотић. Начелник штаба командир Петар Мартиновић. Јачина: 30 батаљона, 38 топова и 24 митраљеза. Свега 23.635 људи. Држи фронт од Лима – Таре (десна обала Дрине) и одржава везу са Ужичком (српском) војском. Херцеговачки одред: Командант војвода Ђуро Петровић. Начелник штаба командир Риста Лакић. Јачина: 20 батаљона, 30 топова и 35 митраљеза. Свега 12.824 војника. Држи фронт Крстац – Грахово. Ловћенски одред: Командант бригадир Књаз Петар Петровић. Начелник штаба командир Петар Ломпар. Јачина: 18 батаљона, 51 топ и 33 митраљеза. Свега 9.093 војника. Држи фронт Ловћен – Суторина. Старосрбијански одред: Командант бригадир Радомир Вешовић. Јачина: 20 батаљона, 20 топова и 13 митраљеза. Свега 7.374 људи. Осигурава границу према Албанији. Овакав распоред у главноме остао је до почетка операција 1915. године.

СТАЊЕ ТРУПА НОВЕ ОБЛАСТИ

Под командом команданта трупа Нове Области, чији је штаб био у Скопљу, стајале су све трупе распоређене на територији: Вардарске, Брегалничке и Битољске дивизиске области, као и трупе које су биле према Албанији. Командант трупа Нове Области шаље 20. децембра Врховној команди извештај ОБр. 3212 ове садржине: „По извештају начелника округа Охридског, међу муслимане растурају се прокламације о светом рату против нас и Црногораца. Те прокламације потписују виђене одбеглице са ваше територије. Прилике на граничном фронту Албаније врло су озбиљне због јаких и сталних агитација Младотурака и Аустрије. Положај Есад паше у Албанији није још утврђен. Молим да ми се хитно пошаљу 2 брдске батерије“. На основу овог извештаја Врховна команда издаје 22. децембра наређење ОБр. 8507 у овоме: „Команданту III. армије. Упутите једну брдску батерију са по 150 метака на топ, железницом од Младеновца до Скопља, где ће се ставити на расположење команданту трупа Нове Области“. Наредног дана (23. децембра) послато је команданту Ужичке војске наређење ОБр. 8518: „Одмах упутите једну брдску батерију железницом у Скопље команданту трупа Нове Области“. Командант трупа Нове Области шаље 22. децембра Врховној команди извештај ОБр. 3236 ове садржине: „Рад бугарске и турске четничке организације; рад Аустрије и Младотурака у Албанији и припреме које наши непријатељи чине за акцију, која се још сад јако осећа, и која ће раног пролећа почети свом снагом захтева, да се трупе на овој области појачају артилеријом, митраљеским одељењима и пешадијом. Намеран сам да у току ове зиме припремим, организујем и спремим сопственим средствима довољан број трупа, како бих са сигурношћу могао пролеће дочекати и сваки рад бугарске и турске организације још у почетку енергично сузбити и извршити окупацију целе Албаније, чим климатске и политичке прилике буду ову операцију дозволиле и то се буде желело. У циљу извршења припреме, организовања потребне снаге, као и остале спреме за ову акцију, потребно ми је:
1. Да ми се из јединица са ове територије више не узимају здрави и способни официри, а да се празна места водника, командира и команданата попуне.
2. Да ми се одмах стави на расположење од заплењених батерија три брдске, три брдске хаубичке и три пољске батерије са одговарајућом шаржом у муницији. За ове батерије потребно је да ми се стави на расположење по један командант дивизиона, по један командир батерије и по два водна официра за сваку батерију. Остало потребно људство за формирање батерија, а у колико га не бих могао добити од прекобројних ислуженика брдске и пољске артилерије, створио бих од људства из 4. батерије брдског артилериског пука, од 12 см. турске хаубичке батерије и пољских Дебанжових батерија са ове области. Командирима батерија дао бих за помоћнике при настави добровољце аустриске војске, који су служили у брдској и пољској артилерији и митраљеским одељењима.
3. Да ми се одмах стави на расположење 8 комплетних митраљеских одељења од по 6 оруђа у одељењу и два официра на свако одељење. За формирање ових одељења употребио бих људство садашњих митраљеских одељења, добровољце који би се употребили као помоћници наставника и кадровце пешадиских пукова са ове територије.
4. Да ми заробљеничка команда стави на расположење све добровољце Србе, Хрвате и Словенце који су служили у брдској артилерији, брдским хаубицама и митраљеским одељењима, који би изјавили да пристају да буду помагачи наставницима у новоформираним батеријама и одељењима под досадашњим условима за добровољце из аустриске војске.
5. Да ми се стави на расположење 25.000 Манлихерових пушака са одговарајућом количином муниције, које бих пушке употребио за наоружање кадровских пукова који су сад на овој територији, и све кадровске пукове појачао бих извежбаним обвезницима са ове територије до активног састава од по три батаљона активне јачине у сваком пуку. За извођење овога потребно ми је решење Г. Министра војног, да се извежбани обвезници не отпуштају по издржаној вежби кући, већ да се задрже у саставу пука, где би се сматрали као резервисти дотичних пукова. Ово задржавање по пуковима имало би се вршити све дотле, док батаљони у пуку не достигну јачину активног састава. За ово људство потребно је, да ми се стави на расположење потребна обмундировна, логорска и инжињерска спрема. Потребну товарну стоку како за брдске батерије, тако и за митраљеска одељења узео бих са ове територије. Пошто коњску запрегу за пољске батерије не могу да добијем са ове територије, то би било потребно, да ми се запрега и запрежни прибор пошаљу. Молим да се овај предмет сматра као хитан и да ми се достави решење, како бих даље могао наредити шта је потребно“. На основу овог извештаја Врховна команда издаје 24. децембра наређење ОБр. 8584 начелнику оперативног одељења Врховне команде, да са начелником артилериског и ађутантског одељења одмах предузме и изврши даљи рад у духу представке команданта трупа Нове Области, достављајући Министру војном оно што спада у његову надлежност.
Командант трупа Нове Области шаље 24. децембра извештај Врховној команди ОБр. 3240 у овоме: „Сви се извештаји слажу да Аустроугарска и Бугарска спремају јаке нове чете ојачане са машинским пушкама и митраљезима и снабдевене нарочито вештим људима за употребу експлозива под командом официра, да поново изврше напад на железнички мост. Са тога разлога 3. брдску батерију, која је данас стигла из Младеновца ставио сам на расположење железничког осигурања и то: командир батерије са два топа да буде у станици Струмичкој а старији водник са 2 топа између два моста на Вардару јужно од Зеленикова“.

Наредба ОБр. 8676

Врховног Команданта Њ. Кр. Височанства Престолонаследника Александра свој српској војсци за 28. децембар 1914. год. у Крагујевцу

Јунаци!

Већ се навршио пети месец, како је на нашу милу Отаџбину напао непријатељ. Истрошени у два славна али тешка рата, ми смо га ипак мушки и јуначки дочекали. И пошто смо га једном потукли на Церу и Јадру, ми смо му после толиких дугих крвавих али славних бојева, сад задали удар тежи од свих досадашњих. Хиљаде заробљеника, стотине топова и силна опрема војна што је од непријатеља задобисмо сведоче о његовом поразу и нашој слави.

Јунаци!

Ја сам поносит да објавим да на земљишту краљевине Србије нема више непријатеља. Изагнали смо га крваве главе. У том свечаном тренутку, кад се на поноситом српском Београду вије понова победна српска застава, ја хоћу пре свега другог да испуним један дуг захвалности. У редовима нашим, раме уз раме с нама, ратују у овом трећем рату и браћа наша коју од Турака ослободисмо. Ви сте сведоци њиховог јунаштва и њихове љубави према Отаџбини. Косовци и Вардарци, Жегљиговци и Брегалничани, Битољци и Поречани показали су се достојни своје браће Шумадинаца и Дунаваца, Подринаца и Мораваца, Тимочана и Ужичана. Покузали су се достојни потомци јунака Милутинових и Душанових, што некад далеко пронеше славу Српског имена и оружја. Ја хоћу да им дам видан знак признања Отаџбине. Пред овако несумњивим доказом свог великог пожртвовања и пред тако јуначки проливеном својом крвљу за своју Србију; пред таквим стварним доказом вршења своје најтеже грађанске дужности и то са таквим одушевљењем, – Ја објављујем њихово право на све политичке и уставне тековине Ослободитељке Србије. Прва редовна Народна Скупштина по закључењу мира решиће све потребне мере, те да се то потпуно и у живот уведе.

Јунаци!

Гвоздени обруч наших моћних савезника стеже се све више око нашег заједничког непријатеља. Осећајући се пред поразом и страхујући од његових тешких последица, он се бори очајно али упорно. Али узалуд. Број његових војника је све мањи, а наши савезници уводе сваког дана све нове војске у борбу. Крај тој џиновској борби већ је данас јасан и ако она још није завршена. Ми морамо још неко време вршити нашу тешку дужност и стајати уз наше велике и силне савезнике који се боре и за нас, докле они не сможде нашег заједничког непријатеља на њиховим пространим пољима, а тада ће настати мир, и то дуги мир, који ће достојно наградити жртве за нашу Велику Србију. Тада ће наша Отаџбина бити много већа, силнија и срећнија но што је икада била. А за то ће витезови, Србија бити вама благодарна.

Врховни Командант, Престолонаследник,
АЛЕКСАНДАР, с. р.