15. septembar, Operacije II armije

446

Noć 14./15. septembra vidi se iz izveštaja OBr. 1983, koji je napred za ovaj dan iznet.
U toku dana:
Armija je primila ove važnije izveštaje:

Od komandanta III. armije

OBr. 2336, 2341 i 2348 iznet napred za ovaj dan.

Od komandanta I. armije

OBr. 1459 i 1494 iznet napred za ovaj dan u celosti.

Od komandanta Timočke divizije

OBr. 1472, 1573 i 1578 iznet kod ove divizije za ovaj dan.

Od komandanta Šumadiske divizije

OBr. 1556, 1561, 1566, 1570, 1576 i 1588 iznet kod ove divizije za ovaj dan.

Od Vrhovne komande

Str. Pov. OBr. 5044 i 5090 koji je napred u celosti iznet.
Ovoga dana oko 7 časova komandant armije otišao je iz Dragomanaca sa Načelnikom štaba na osmatračnicu Šumadiske divizije, gde ga je, u 8.25 časova komandant divizije obavestio o situaciji kod divizije a komandant 2. brigade ove divizije izložio mu situaciju na Veterniku: levo krilo došlo je na vrlo blisku daljinu 100 – 150 metara od neprijateljskih rovova, ali dalje ne može, jer ga neprijateljska pešadija tuče s fronta a artilerija sa Golog Bila ili sa graničnog fronta između Golog Bila i Šlema. Komandant armije naredio je, da se artilerijom precizno tuku i ruše neprijateljske saobraćajnice i da se prepreke i rovovi postepeno ruše rovovskom baterijom i bombama. Posle preciznog bombardovanja neprijateljskih rovova (koje ima da reguliše komandant 12. puka), da se danas prouči pitanje, ima li se mogućnosti za sigurno izvršenje noćnog napada na levo krilo Veternika.
U 9.30 časova pozvat je na armisku osmatračnicu kod s. Ranislava komandant 1. brigade Šumadiske divizije. Odmah po dolasku komandanta armije na osmatračnicu Šumadiske divizije – i upitan o situaciji na Golom Bilu, izjavio je: da je desno krilo došlo do prepreke od žica i da će frontalan napad, koji je preduzet zato što se drugojačije ne može, teško ići zbog oslabljene artilerije na ovom odseku, zbog veoma teškog terena i zbog neprijateljske artilerije sa bokova, koja se nikako ne može da nađe. Jedna je četa poslata u bok neprijatelju i ako uspe da izbije, uspeh je osiguran. Levokrilni bataljon došao je do prepreka od žice i sad prebacuje napred pojedine vojnike radi sečenja žice, ali i tu ide veoma teško zbog vrlo snažne neprijateljske vatre. Na pitanje o ishrani vojnika, komandant brigade odgovara, da vojnici u prvom borbenom redu redovno u veče dobivaju kuvano jelo, a imaju i vode. Komandant armije naredio je, da se na svaki način gleda da se bar iseku žice na preprekama, da se artilerijom dejstvuje na neprijateljske rovove i da se ostane na mestima do kojih se stiglo.
U 14.20 časova došao je komandant 1. brigade Šumadiske divizije na armisku osmatračnicu da pokaže gde se u ovom momentu nalazi njegovo desno krilo na Golom Bilu; ono je ispod samog vrha Zubčaste čuke – sa severne strane.
U 15 časova zapaženo je sa armiske osmatračnice da je kameni ćuvik na Veterniku obasut veoma jakom artileriskom vatrom i na pitanje o tome, načelnik štaba Šumadiske divizije odgovorio je telefonom, da se to artiler. vatrom vrši priprema za pašad. napad.
U 16.30 časova načelnik štaba Šumadiske divizije izveštava telefonom, da naši delovi, koji napadaju kameni ćuvik na Veterniku, izbijaju na njega, ali se nemogu održati na njemu zbog jake artileriske vatre sa pravca od Golog Bila i da je naređeno svoj artileriji koja je u stanju da tuče taj pravac – da nađe ovu neprijateljsku artileriju i da je spreči u dejstvu.
U 17.05 časova komandant 1. brigade Šumadiske divizije izveštava telefonom, da je kod neprijateljskih rovova zauzetih 12. septembra nađen 41 bugarski leš.

Dejstvo Timočke divizije

Noć 14./15. septembra kod ove divizije prošla na miru.
U toku dana:
U 6 časova artilerija sa kose istočno od Fuštana otvorila snažnu vatru protiv neprijateljske baterije kod Tušina, čije je mesto uočeno sinoć, prilikom njihovog dejstva. Cilj je: da se ova baterija uništi tačnom vatrom.
Vatra je, s prekidima trajala do 8 časova. Neprijateljska baterija ne dejstvuje.
Artilerija levog krila dejstvuje, s prekidima, protiv neprijateljskih zaklona, s ciljem da ih tačnom vatrom postepeno ruši.
Vrši se isprekidano osmatranje, ali do sad nisu zapažene nikakve promene kod neprijatelja.
U podne sa OBr. 1572 poslat je komandantu II. armije izveštaj o stanju u podne.
„1) Artilerija desnog krila produžila s dužim prekidima dejstvo protiv neprijateljske baterije i delova kod Tušina. Na ovu vatru neprijateljska artilerija do sad nije odgovarala. Tučeni su tačnom vatrom i neprijateljski rovovi na padini Kožuha prema Trsteničkoj kosi.
2) Sa levog krila produženo automatsko dejstvo. Tučeni su neprijateljski rovovi u s. Zborskom, na trećoj kosi i na padini Preslapa. Kada je vatra bila dostigla osetnu jačinu, umešala se neprijateljska artilerija sa Preslapa, tukući naše baterije oko Sevrijana. Protiv neprijateljske artilerije na Preslapu dejstvovala i naša artilerija sa desnog krila Šumadiske divizije.
Naša vatra s prekidima traje još.
3) Zapažen jedan nov rov kod s. Zborskog, izrađen u toku noći 14./15. septembra. Rov je za jedan vod, a ima i prepreke. Sa desnog krila nije zapažena nikakva promena kod neprijatelja“.
Stanje u 18 časova:
Sem puškaranja među izviđačkim delovima, u toku današnjeg dana nije bilo pešadiske borbe.
Artilerija je preciznom vatrom rušila neprijateljske zaklone i prepreke. Njeno je dejstvo bilo naročito jače prema neprijateljskim delovima kod Tušina i Zborskog. Kod Tušina naši prednji delovi javljaju, da je bilo dosta gubitaka na strani Bugara, a videli su da je od tog sela odneto u pozadinu 15 ranjenika. Kod Zborskog je primećeno da su porušene neke zgrade koje su služile neprijatelju za zaklone.
Sada dejstvuje samo artilerija leve kolone i na to dejstvo odgovara neprijateljska artilerija sa Preslapa, gađajući u pravcu naših baterija kod Sevrijana.
Podatci o gubitcima poslaće se naknadno.
Ovoga dana primljena su naređenja OBr. 5045 i 5084 koja su napred u celosti izneta.

Dejstvo Šumadiske divizije

Noć 14./15. septembra. – Vidi se iz sledećeg izveštaja komandantu II. armije sa OBr. 1561:
„Sinoć u 19 časova neprijatelj je pokušao napad prema našem desnom krilu na Golom Bilu, ali je brzo bio odbijen našom vatrom.
U to vreme izbacio je nekoliko zrna većeg kalibra (izgleda haubica), tukući pozadinu Veternika i s. Bahova.
U 20 i 21 čas na levom krilu Veternika bilo je jače puškaranje sa bacanjem bombi; zatim zatišje sa povremenim čas jačim čas slabijim puškaranjem koje i sada traje.
Na Katuncu i Požarskim položajima noć prošla na miru“.
U toku dana u 9 časova:
„Desnokrilni bataljon koji napada Golo Bilo, podišao je svojim levim krilom ćuviku br. 3 i tu se zadržao na odstojanju oko 200 metara.
Ispred neprijateljskih položaja nalazi se prepreka od žice. Dalji pokret bio je nemoguć usled neprijateljske artileriske, pešadiske i mitraljeske vatre i bombi.
Levokrilni bataljon još se nalazi pred preprekom od žice i zaseka i pojedinim patrolama pokušava da ih iseče i ukloni. I on trpi od neprijateljske pešadiske, mitraljeske vatre i bombi.
Napad na Veternik produžava se pod zaštitom artileriske vatre.
Stanje prema Katuncu i Požarskim položajima kao juče“.
Sa OBr. 1566 izveštena armija i susedne divizije.
U 12 časova situacija: Produžava se napad. Sa OBr. 1570 izveštena armija i susedne divizije.
„U 15 časova stanje prema Golom Bilu nepromenjeno. Od 14.30 časova artilerija jako bombarduje Veternik a naročito kameni ćuvik na njemu, pripremajući napad pešadije“.
Sa OBr. 1576 izveštena armija i susedne divizije.
U 18 časova kod trupa koje napadaju Golo Bilo stanje nepromenjeno. Ispred desnokrilnog bataljona nađen je 41 neprijateljski leš u neprijateljskim rovovima i na prostoru između naših i neprijateljskih rovova. Verovatno je bilo i više leševa koje je neprijatelj izneo i drugih koji se nisu mogli pronaći i izbrojati, jer se iz naših rovova ne vide.
Posle snažne pripreme artileriskom vatrom, naši su bili uspeli da ovladaju kamenim ćuvikom na Veterniku i da proteraju neprijatelja sa njega. Ali odmah posle toga, vatra neprijateljske artilerije sa Golog Bila, a možda i Poloveci i Kozjaka, što se nije moglo osmotriti, te se nije mogla ni paralisati, pomogla je neprijatelju, da izvrši kontra napad bombama i njime ponova ovlada. Naši su se zadržali ispred samog kamenog ćuvika. Svaki dalji rad bio je ukočen dejstvom neprijateljske artilerije sa Golog Bila, kao i neprijateljskom puščanom vatrom.
Prema Katuncu i Požarskim položajima, vršen pritisak na neprijatelja.
Nameran sam da sutra produžim izvršenje zadatka.
Komandant divizije sa OBr. 1581 ovog dana u 19 časova iz s. Prebedišta izdaje komandantu desnog i levog odseka, opšte rezerve i celokupne artilerije sledeću zapovest:
„S obzirom na završenu dnevnu situaciju naređujem, da komandanti oba odseka produže sutra u 7 časova izvršenje dobivenog zadatka“.
Komandant II. armije sa OBr. 1998 od 15. ov. mes. u 19.45 časova dostavlja naređenje Vrhovne komande OBr. 5084 koje je napred u celosti izneto.
Gubitci:
Poginuli: akt. major Dušan Đ. Milosavljević, komandir mitraljeskog odeljenja 1. bataljona 12. puka; 1 podoficir, 2 kaplara i 23 redova.
Ranjeni: akt. pporučnik Sreten J. Petrović vodnik 4. čete 1. bataljona 12. puka i rez. pporučnik David Lončarević vodnik 1. bataljona 11. puka; 10 podoficira, 15 kaplara i 124 redova.
Kontuzovan: 1 podoficir, 1 kaplar i 21 redov.
Obolelo: 17 ljudi.
Utrošeno municije: puščane 61.951, mitraljeske 6.260, ručnih bombi 157, bombi za azen top 157, za poljski top 75 mm. šrapnela 356, granata 2.004, za brdski top 80 mm. granata 965, za brdski top Danglis 75 mm. šrapnela 1.354, za haubicu 12 sm. granata 586, za teški 155 mm. granata 69, metaka za pištolje 30.