30. октобар, Операције II. армије, Тимочке војске, трупа Нових области и Битољске дивизиске области

429

г) Операције Тимочке војске

У току ноћи 29./30. октобра, распоред Тимочке војске био је овакав:
1. – Књажевачки одред држи положај: Богово гувно – Малишов Камен – Главичица – Крстатац, и то: Десни одсек (2 батаљона): Богово гувно до потока Врела. Средњи одсек (4. пешад. пук I. позива, 2 пољска и 2 брдска брзометна топа): од потока Врела до Главичице искључно. Леви одсек (2 батаљона 10. пука II. позива; 2 батаљона 5. пука II. позива и 2 брдска брзометна топа): Главичица – Крстатац. Резерва (1 батаљон III. позива; 1 пољска брзометна батерија и 2 пољска Дебанжова топа): постављена је позади средњег одсека.
Напомена. У току пре подне 30. октобра, као појачање овог одреда стигао је 1. прекобројни пешад. пук I. позива из Комбиноване дивизије у јачини 2 батаљона и 3 митраљеза а истог дана по подне стигао је још 1 батаљон истог пука са 2 митраљеза. Непријатељска снага према Књажевачком одреду, код кога је морал био јако опао, цењена је до 1 дивизије.
2. – Комбинована дивизија I. позива, држала је линију: Ласово – Планиница – Оснић.
3. – Крајински одред држао је положаје на десној обали Злотске реке.
Због неуспеха Књажевачког одреда на источном делу Скробничке клисуре, командант Тимочке војске издао је 30. октобра наређење ОБр. 678 ове садржине: „Пошто је непријатељ потиснуо Књажевачки одред на линију: Крстатац – Главичица – Плашевица – Богово гувно и успео да се приближи Соко Бањи те тиме угрозио једину одређену комуникацију ове војске, наређујем:
1. – Да се Комбинована дивизија I. позива пребаци под заклоном ноћи 30./31. октобра на правац Соко Бања – Алексинац. При повлачењу кроз Бољевац користити леву страну моста ради једновременог пролаза јединица Крајинског одреда. При овом пребацивању дивизија може бити принуђена, да борбом обезбеди свој пролаз кроз Соко Бању. По пролазу кроз Соко Бању дивизија ће се ешелонирати на простору Соко Бања – Механа Клисура у поретку за даље одступање правцем преко Алексиначког моста на леву обалу Јужне Мораве.
2. – Да се Крајински одред у току ноћи 30. октобра прикупи на положајима западно од Бољевца за затварање праваца: Бољевац – Параћин и Бољевац – Лозница – Мозгово – Алексинац. По доласку на изабране положаје, исте утврдити што јаче ради што упорније одбране. Пошто се Комбинована дивизија I. позива повуче са правца: Зајечар – Бољевац – Параћин, овај одред има задатак, да упорном одбраном прибави потребно време за пролаз III. армије кроз Параћин. По извршењу овог задатка одред се има повући правцем: Лозница – Мозгово – Алексинац преко Алексиначког моста на леву обалу Јужне Мораве. До Алексинца преко Лознице и Мозгова подићи телефонску везу. При пролазу кроз Бољевац, на мосту одржавати десну страну ради једновременог пролаза са јединицама Комбиноване дивизије I. позива.
3. – Да Књажевачки одред на заузетим положајима по сваку цену обезбеди пролаз трупа Комбиноване дивизије I. позива за Соко Бању.
4. – При повлачењу извршити рушење свију објеката на железничкој линији и обичним путовима.
5. – Штаб ове војске одлази 30. октобра у 10 часова у Соко Бању, где стиже истог дана око 18 часова“.
Командант Тимочке војске послао је 30. октобра Врховној команди извештај ОБр. 678 у овоме: „Због неуспеха данашње одбране Књажевачког одреда на источном делу Скробничке клисуре, принуђен сам да Комбиновану дивизију пребацим на правац Соко Бања – Алексинац у току ноћи 30./31. октобра. Одбрану правца: Бољевац – Параћин поверио сам Крајинском одреду са наређењем, да се најенергичније одупре продирању непријатеља овим правцем и III. армији обезбеди пролаз кроз Параћин. Према диспозицији команданта Тимочке војске, већ је било предузето све што треба. Но око 22 часа, начелник оперативног одељења Врховне команде, позвавши начелника штаба Тимочке војске на телефон, категорички је захтевао, да се трупе Крајинског одреда задрже што дуже, а најмање два дана, источно од Бољевца, у циљу што дужег гарантовања бока III. армије.
Врховна команда са ОБр. 23446 од 30. октобра наређује команданту Тимочке војске: Књажевачки одред појачајте потребним делом снаге из Комбиноване дивизије, али Комбиновану дивизију одмах вратите на положаје код Бољевца одакле можете дејствовати у бок оних непријатељских трупа, које би успеле да потисну ваш Књажевачки одред у правцу ка Соко Бањи. Штаб Тимочке војске може још остати у Бољевцу. Све колонске делове и теже возове треба одмах одаслати одређеним правцима за повлачење, ако то већ до сад није учињено. Ако командант нађе, с погледом на боље командовање код Књажевачког одреда, да треба тамо упутити команданта Комбиноване дивизије са његовим штабом, онда то може одмах учинити“.
На основу овог наређења Врховне команде, командант Тимочке војске, одмах је наредио команданту Крајинског одреда да због измењене ситуације заустави покрет, наређен са ОБр. 678 с тим, да се задржи на десној обали Злотске реке, а батаљон на Кремену да задржи и даље ради обезбеђења левог крила Комбиноване дивизије, која остаје на досадањим својим положајима. Теже возове и један део тешке артилерије, да ешелонира на простору Бољевац – Луково. Комбинована дивизија остала је на својим положајима. Колонски и тежи возови упућени су правцем даљег повлачења. Књажевачки одред остаје на свом месту са истим задатком, а штаб Тимочке војске задржао се и даље у Бољевцу.
Командант Тимочке војске извештава Врховну команду: „Комбинована дивизија није упућивана на правац Соко Бања, већ је остала на својим положајима