Knjiga dvanaesta 1915. godina

Odstupanje glavne snage na Kosovo Polje.

Raspored neprijateljskih snaga na dan 11. novembra u veče

Treći period 1915. godine Opšte odstupanje srpske vojske Druga faza Odstupanje glavne snage na Kosovo Polje Raspored obostranih snaga na dan 11. novembra u veče Raspored neprijateljskih snaga III. austro - nemačka armija a) 62. austrougarska divizija (đeneral Kalzer) Tvrđavska mobilna...

Raspored naše i savezničke snage na dan 11. novembra u veče

Vrhovna komanda srpske vojske - Raška Raspored I. armije - štab s. Ušće Studenički odred: 4. pešad. puk II. poziva; 6. pešad. puk III. poziva; 1 brdska baterija; 1 eskadron konjice; 1 poljska bolnica. Obezbeđuje pravac:...

12. novembar, Operacije neprijateljske vojske

Operacije III. austro - nemačke armije Dejstvo 62. pešadiske divizije. Prvi dan opšteg gonjenja Srba III. armijom bio je srećan za 62. pešadisku diviziju. Brigade u svome nastupanju nisu naišle na jak otpor; potiskujući protivničke...

12. novembar, Operacije I. i III. armije i Odbrane Beograda

Opšta situacija srpske vojske 11. novembra 1915. godine i odluka Vrhovne komande za povlačenje ka Kosovu Prema I. armiji neprijatelj je vršio jak pritisak na front i u pravcu Studeničkog odreda težeći da prodre ka...

12. novembar, Operacije II. armije, Timočke vojske, trupa Novih oblasti i Bitoljske diviziske oblasti

Operacije Timočke vojske Prema naređenju Vrhovne komande OBr. 24133 od 12. novembra Timočka vojska izašla je iz sastava II. armije i stavljena ponova neposredno pod Vrhovnu komandu. Po sporazumu sa komandantom III. armije, zaštitnica Drinske...

12. novembar, Situacija i naređenja Vrhovne komande

Situacija U toku 12. novembra Vrhovna komanda primila je ove važnije izveštaje: Od komandanta I. armije OBr. 9205 u 2.05 čas. „Noć 10./11. novembra na frontu ove armije prošla je bez borbe. U toku dana 11. novembra...

13. novembar, Operacije neprijateljske vojske

Operacije III. austro - nemačke armije Napomene. Đeneral pešadije fon Falkenhajn odgovorio je na predlog načelnika štaba austrougarske Vrhovne komande OBr. 17878 od 12. novembra ovo: „OBr. 18185. Divizije, koje se nalaze pozadi fronta XI. armije,...