19. новембар, Операције I армије и Коњичке дивизије

506

Како је ноћ 18./19. новембра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3719 и 3750.
У 0.30 ч. примљено је наређење Врховне Команде ОБр. 7784 а које напред у целости за 18. тек. м. изнето.
У току дана:
Јутрос продужен напад и гонење непријатеља. Непријатељ одступа.
У 5.30 часова 1. коњичка бригада гони непријатеља који се повлачи у правцу Тополчана. Распоред бригаде: 5. коњички пук с. Врањевци-с. Биљаник; 1. коњички пук с. Рибарци -с. Новаци; 8. Шасерски коњички пук са коњичком батеријом у другом борбеном реду – правац ка Биљанику.
У 7.20 час. 1. коњички пук подилази с. Новацима. Не добивши овде ватру, добија правац: Новаци-Битољ-Тополчане. Штаб коњичке дивизије креће се правцем: с. Брод-Балдуенци- Биљаник.
У 7.50 час. предњи коњички делови избијају на линију: с. Добромир-Суходол, где добијају пушчану ватру.
У 8.02 час. Источна француска војска јавља телефоном, да је прешла Бистрицу и да се непријатељ, повлачи на целој линији.
У 9 час. 1. коњичка бригада налази се главнином на линији: Биљаник-Новаци, а предњи делови заустављају се пушчаном ватром на левој обали Суходолске реке. Непријатељ је посео и утврдио десну обалу ове реке и село Добромир и Суходол. Једна батерија непријатељска дејствује са косе северо-западно од Суходола.
Јачина непријатеља код Добромира око два батаљона, код Суходола до једног пука. У то време предњи делови француске пешадије избијају у висину с Рибарци. У 9.30 час. 1. коњички пук прелази Црну реку западно од с. Новака и продужава извиђање преко Оризара у правцу Битоља, и у правцу Прилепа десном обалом Црне реке.
III армија телефоном у 9 час. извештена, да је у изгледу скори пад Битоља и да би Дунавска требала да крене напред.
Командант III армије депешом ОБр. 4410 у 9.25 час. извештава. У вези моје заповести ОБр. 4408 од 18. тек. м-ца наредио сам, да Дунавска дивизија гонећим одредом одмах продужи гоњење разбијеног непријатеља правцем гребеном Селечке планине и што пре овлада линијом Чаниште-Бобиште, о чему се одмах известити, продужујући гоњење и даље.
Са I армијом одржавати везу на линији: Орехово- Мојно Морихово-Бонче, која линија припада I армији.
До 10 час. 35. пук својим челним батаљоном избија источно од с. Биљаника у вези са Вардарском, 44 пук. јужно од Биљаника. У овом времену примећена једна непријатељска колона у повлачењу ка Прилепу. 1. коњички пук који је већ на десној обали Црне, прати покрет непријатеља. Бригада Сикрова предњим деловима стиже на линију: Биљаник-Рибарци, одакле се у току целог дана није померила.
Пошто је 1. коњички пук прегазио Црну реку под непријатељском артилериском и пешадиском ватром, гонио је непријатеља испред себе до Горњих Оризара, затим претходничким ескадроном у 9.45 час. а после 1/4 часа са целим пуком и заставом продире под борбом у Битољ, дочекан одушевљено од народа. (При улазу у Битољ он срета у вароши само једну руску патролу, а тек у 10.30 час. у варош улази и руска пешадија.
У подне 8. Шасерски пук налази се код с. Биљаника, 5. коњички пук у с. Новацима, 1. коњички пук у с. Оризарима и 34. пук француски у покрету од с. Тепаваца ка с. Јаротоку.
Испред Вардарске непријатељ се у подне налази на линији:
к. 1378-с. Суходол-с. Добромир. Јављају се: једна брдска, две пољске и две хаубичке батерије. На тој линији примећени слабији пешадиски делови.
До 13 час. 35. пук се не креће, а 44. налази се на истој висини, лево од 35. пука. Челни батаљон 56. пука у Новацима, остали батаљони у Рибарцима. Пољска артилерија 17. француске дивизије на положају јужно од Биљаника.
У 14.50 час. командант коњичке извештава: поред података о распореду његових делова: да је заробљено још 52 војника, да је у с. Новацима заплењен један немачки и један бугарски пионирски парк, са великом количином грађе, алата и материјала; да у с. Биљанику има доста материјала за утврђивање и да у с. Оризари има један магацин са 150 џакова брашна.
Око 15 час. Сикрова бригада заузима положај 1. коњичке бригаде: 56. пук пред мрак смењује 1. коњички пук у Новацима, истурно испред северне ивице села на 300 метара по два вода; код с. Биљаника 35. пешадиски пук развио се нешто мало испред северне ивице села. Између ова два пука остала целе ноћи празнина од 3 км., коју је морао попунити 5. коњички пук.
Напомена: сутра 20 тек. м-ца ови делови 5. коњичког пука се повлаче, јер је празнина била резервисана за 44. пук, који данас још није био пристигао.
Око 15 часова непријатељ према коњичкој држи линију Добромир-Суходол-Могленци. Јачина непријатеља један до два пука, а од артилерије има две пољске и једну хаубичку батерију у околини села Могленци, а два топа код с. Добромира.
До мрака Моравска успела, да подиђе коти 1050 и да овлада јужним делом те коте. Пред њом се вероватно налазе и заштитнички делови са две до три артилериске групе на простору Арма- Туш-Добромир. Осмотрено повлачење непријатељских возова друмом ка Прилепу. Вардарска предњим деловима прешла Ореховачку реку и заузела село Суходол, дочекана јаком пешадиском и митраљеском ватром са коса северно од с. Суходола. Наша артиљерија дејствује снажном ватром; напад продужен, да се непријатељ протера; борба још траје. 17 француска дивизија избила на фронт Биљаник-Новаци.
Коњичка има I коњички пук код с. Оризара, 5. коњички пук у с. Новацима. 8 шесерски афрички коњички пук у с. Рибарцима, 54. пешадиски пук југо-западно од манастира Јаротока. Штаб дивизије у с. Негочанима.
Непријатељ заноћио на линији: с. Снегово-с. Трн-с. Добромир-с. Суходол-на коти 1378.
Јачина непријатеља на левој обали Црне цени се на један до два пука пешадије, са једном хаубичком и са две пољске батерије. Између Моглени и с. Трна примећена два непријатељска коњичка пука.
Гонећи одред Дунавске (2., 9., 18. пук, дивизион коњице и три брдске батерије) наишао на отпор на гребену ћувика западно од с. Макова. Пре подне осмотрене непријатељске коморске колоне и артилерија у повлачењу правцем Битољ- Прилеп, патроле су дознале од мештана с. Макова, да је наређено повлачење ка Бабуни.
Командант 17. француске колонијалне дивизије депешом № 3319 у 13 час. доставља: Заузеће Битоља изазива у нама највећу радост, срећни смо. што вам на њему честитамо и што смо у њему са вама учествовали.
Живела Србија! Живели Савезници !
Командант депешом ОБр. 3762 наређује за 20. новембар 1916 године.
„Благодарећи храбрости наших и савезничких трупа и умешности њених старешнна, а нарочито одличноме дејству свеколике артилерије, досадашњи напори савезничких војсака данас су крунисани значајним успехом, јер су данас наше и савезничке трупе ушле у Битољ, најглавнију варош јужне Србије.
Непријатељ разбијен, повлачи се ка Тополчанима и Прилипу, задржавајући се вероватно само заштитним деловима на линији Суходол-Добромир. Делови Дунавске дивизије допрли су вечерас до Макова, а делови Источне Француске Војске вероватно су прешли Оризари.
Похваљујући трупе ове армије за њихову досадашњу храброст и издржљивост, за сутрашњу акцију армије наређујем: да се продужи гоњење у смислу моје наредбе ОБр. 3716 за 19. тек. месеца.
Очекујем енергичну акцију, те да се не допусти пораженом непријатељу, да се поступно задржава и добије времена за организовање нових положаја у његовој позадини.

Командант,
Војвода Ж. Мишић

Дејство Моравске дивизије

У 1.40 часова примљено је наређење команданта I армије ОБр. 3716 од 18. тек. м-ца а које је напред у целости изнето. По овом наређењу Командант дивизије издао је следећу заповест:
„У данашњем дејству Моравска дивизија са 2. пуком зуава заузела неколико важних висова и заробила 5 официра, 2 официрска кандидата и 315 војника од којих су и 1 официр и 94 војника Немци; запленила 5 митраљеза и много другог материјала. За сутра трупе I армије продужиће акцију у свему по досадањим одређеним правцима с тим, да Моравска дивизија са делом снаге по могућству управи дејство правцем ка Суходолу у позадину непријатеља, који се налази пред фронтом Вардарске и 17. француске дивизије. Наређујем: 1). Обе нападне колоне продужиће сутра зором даљу акцију у до сада обележеним им правцима. 2) Командант десне колоне, са садањег свог положаја сев. од с. Орехова упутиће по могућству један свој батаљон са што више митраљеза правцем ка Суходолу у позадину непријатеља, који се налази пред фронтом леве колоне ове дивизије, Вардарске и 17. француске дивизије. Овај батаљон на довршетку дана ућиће понова у састав своје колоне. 3) Командант дивизиске артилерије погодним пласирањем својих батерија, које да се заврши до 7 час. изјутра. потпомоћи ће што знатнијом артилериском ватром даље надирање нападних колона, старајући се, да једним делом својих батерија дејствује у непријатељску позадину испред фронта Вардарске и 17. француске дивизије. Све остало по досадањем”.
У 5.10 час. Командант артилерије са ОБр.839 јавља, да данглисове муниције нема, има свега 191 гранату и 19 шрапнела а хаубичке 77 граната, да би се Данглисове и хаубичке батерије могле употребити за извршење задатка према наредби за данас, моли, да се ове батерије што пре попуне муницијом. На основи предњег под ОБр. 1946 достављена је предња представка Команданту I армије.
У току дана:
Од 9 ч. на целокупном фронту у опште слаба активност. На непријатељском положају на коси северно од села Суходола и Ореховца види се по где који војник; непријатељски ровови се јасно оцртавају. Некаква два непријатељска топа, већег калибра из равнице повремено гађају пут који кроз врата иде у Ореховац. Туку без икаквог резултата поједине наше коморџије, који се крећу тим путем. Наша артилерија ретком ватром гађа непријатељске ровове на највишем делу гребена. Пешадија десне колоне челом је избила на левокрилни к југу повијени део непријатељског положаја. Са овог правца је назгодније да се непријатељев положај очисти, јер се може уздуж да туче готово на целој дужини пред фронтом ове дивизије. Резерва леве колоне – 175. француски пешадиски пук (два батаљона) кретала се косом сев. од линије „врата”-Орехово. Непријатељ је гађао својом артилеријом, али без резултата. Код леве колоне пешадија са првом линијом избила је на први басамак непријатељског гребена источно до Суходола, а северно од Орехова. Резерва ове колоне избила је на последње северне окомке косе изнад с. Јаротока. Десно стање код Дунавске дивизије не може да се види. Лево предњи делови Вардарске дивизије су у висини села Суходола укопапи у десну обалу потока, који кроз село протиче. Код села Новаци виде се западно и јужно од самог села неке трупе; наше су трупе, а вероватно да је коњица. Помоћник начелника дивизиског штаба јавио је, да су руске и француске трупе ушле у Битољ, међу њима има нешто и наше коњице. На данашњи дан 1912. године Битољ је био на сличан начин освојен од Турака, само смо тада дошли са севера.
У 20.30 час. командант 1. бригаде са ОБр. 1212 јавља: на основу добивене заповести за данашњи рад, ток борбе, код ове колоне текао је овако: Још у току ноћи 18./19. ов. м-ца 2. бис зуавски пук заузео је последњи каменити окомак ј-з. од села Орехова и 3-ћи батаљон 1. пука посео је село Орехово са једном четом. 19. ов. м-ца око 8 час. отпочело је пребацивање 1. пука у правцу к. 1050 у почетку без борбе, а по том кад се дошло к. 1050 са ј.-ист. и источне стране цео 1. пук је развијен за борбу и отпочео је напад на ову коту под веома слабом артилериском припремом, услед чега је напад текао споро. Непријатељски положај је доста јако утврђен и фронт му је већим делом на ј.-истоку, а како ова колона већим делом напада фронтално на овај положај, то ће напад ове колоне на положај с.-источно од к. 1050 морати да траје дуго; ако и наша лева колона не буде енергично напала на саму к. 1050 са југа и ј.-западне стране. У току данашњег дана заузет је камењар источно од к. 1050, који може да послужи као мали ослонац за даљи напад на положај према овој колони. На целом делу фронта (сем камењара који је заузет) трупе ове колоне подишле су под сам непријатељски положај. Брдске батерије ове колоне су пласиране на даљини најјачег дејства непријатељског положаја. Примећено је повлачење непријатељских возова, у знатној мери из равнице пред фронтом ове колоне правцем ка Прилепу. Наређено је утврђивање трупа на заузетим положајима. Обилазећи трупе, приметио сам знатну замореност 1. пука због непрекидног ангажовања дању и ноћу свих батаљона овога пука.
У 21.15 час. командант 2. бригаде са ОБр. 1629 јавља: Стање на фронту редовно. 1 борбени ред 16. пука подишао је непријатељском положају на десној обали Сухе реке левим крилом на 600 метара, а десним на 1200 мет. Распоред трупа је следећи: На десном крилу 2-ги бат. 16. пука са 4 чете у стрељачком струју и 2 чете у батаљонској резерви. На левом крилу 3-ћи батаљон са 3 чете у стрељачком строју, а две у батаљонској резерви. Две чете у поковској резерви на вису ј.-источно од с. Орехова и једна чета у колон. резерви позади пуковске резерве. 1 борбени ред 16. пука јутрос зором отпочео је наступање са освојеног положаја, чим су патроле запазиле да непријатељ одступа. Прво је заузето с. Јароток, потом убрзо и с. Орехово. Око 11 час. стрељачки стројеви подишли се непријатељском положају левим крилом на 600 мет. а десним на 1200 мет. Према топографском створу терена непријатељских положаја, главна акција треба да буде управљена у леви бок к. 1050 то треба да учини десна колона ове дивизије. И ова колона делом би управила напад од троугласте зелене косе, а главном снагом такође својим десним крилом противу бока к. 1050. Веза са суседним трупама постоји и добра је. Непријатељ има на највишој чуци-к. 1050 два митраљеза који апсолутно не дозвољавају да се ма и један војник може кретати уз нагиб ове коте. Наша артилерија треба претходно ове митраљезе да уништи. Брдска артиљерија је са освојеног положаја да прати пешадију, дејствујући ватром на непријате.ља, који се налазио на левој обали суходолске реке, али услед даљине, дејство је слабо било. Услед тога, што је у обема батеријама било свега 120 метака, наредио сам, да само један вод са овом количином муниције крене напред. Четири топа остала су на старом положају. Доцније је добивена извесна количина муниције, те сам наредио, да и остала 4 топа крену напред, што је и учињено. Али због даљине непријатељских положаја, дејство је било слабо. Сада је артилерија ове колоне пласирана код манастира Св. Ђорђа у два степена. До 14.30 час. утрошено је 5 шрапнела и 10 разорних. Данас је заробљено 11 немачких војника из 42. пешад. пука и 4 бугарска војника из 28. пука и 1 коњ, али је задржан за бојну комору 16. пука. Губитака нема.
Утрошено 4000 пешад. метака. Онеспособљен 1 митраљез 1-ог батаљона 16. пука.
У 21.30 час. под ОБр. 1955 послат је команданту I армије и суседним дивизијама следећи вечерњи извештај: “Јутрос је продужен напад и гоњење непријатеља. Десна колона отпочела је
пребацивање и подилажење с. Орехова ка к. 1050 и до мрака својим десним крилом је у висину косе, која маркантно затвара све прилазе с југа од с. Орехова и од с. Суходола, а својим левим крилом подишла је до на први јужни басамак поменуте косе. Лева колона у току дана подишла је у вези са десном колоном, такође до на први јужни басамак означене косе везујући се са Вардарском дивизијом на ивици села Суходола. На коси више села Орехова и Суходола која је утврђена, како по свему изгледа, налазе се непријатељски заштитнички делови подупрти са две до три групе непријатељске артилерије, која се налази на простору Арматуш-Добромир. Са фронта десне колоне осмотрено је повлачење непријатељских возова у знатној мери, друмом ка Прилепу. Извештај о губитцима послаћу накнадно. Заробљеника у току данашњег дана било је 23 од којих су 12 Немаца и 11 Бугара“.
У 23 час. под ОБр. 1961 послат је извештај о губитцима
18. ов. м-ца команданту I армије и суседним дивизијама: Губитци у току дана 18. ов. м-ца и ноћи 18./19. били су следећи: Код леве колоне погинуло: 2 подофицира и 32 редова; рањено 6 официра 3 подофицира, 2 каплара и 77 редова; контузовано: 4 редова. Код десне колоне: рањен 1 подофицир из брдског дивизиона. Рањени официри: командир 3 чете 2. батаљона 16. пука акт. поручник Драгомир Б. Ранковић; заступник командира 4. чете 2. батаљона 16. пука рез. потпоручник Стеван Атанацковић и водник 2. чете 2. батаљона 16. пука акт. потпоручник Славко Петровић, водник 3. чете 2. батаљона рез. потпоручник Љубомир Д. Јовановић, заступник командира 3. чете 1. батаљона 3. пука акт. поручник Божидар Јончић, водник 3. чете
1. батаљона 3. пука резерв. потпоручник Вујица Митровић.
У 23.30 час. командант I армије са ОАБр. 615 од данас наредио је да 1 батерија 105 мм. (две цеви) остану и даље у саставу дивизије. Команданту Вардарске дивизије наређено је да одмах врати овој дивизији брдску дебанжову батерију и да стави на расположење коњичку брдску батерију од 65 мм. О предњем је са ОБр. 1956 извештен командант дивизиске артилерије.

Дејство Вардарске дивизије

У току ноћи 18./19. новембра на фронту ове дивизије стање било овако:
Лево крило десне колоне налази се у заузетим рововима а десно крило десне колоне налази се у заузетим рововима и десно крило десне колоне примакло је се непријатељу до на 150 корака са циљем да у зору изврши јуриш и овлада непријатељским положајима.
Код леве колоне врло слаба пешадиска ватра. Наши губитци у току 18. и ноћу 18./19. новембра били су:
Погинуло: 1 официр, 3 каплара и 12 редова; рањено: 1 официр, 6 подофицира и 54 редова; контузовано: 2 редова; Нестало: 2 редова. Губитци код батаљона 175. француског пука који је у саставу 21. пука су: ногинуло: 1 официр, 1 наредник, и 5 каплара; рањено: 4 официра, 1 наредник, 4 каплара и 17 редова.
У току ноћи овај батаљон француски запленио је 2 митраљеза.
У 1.20 час. примљено је наређење Команданта I армије ОБр. 3716 изнето напред за 18. тек. мес. у целости.
У 4 час. командант дивизије са ОБр. 2472 издао је следеће наређење: У јучерашњем нападу Моравска дивизија са 2. зуавским пуком заузела је неколико важнијих висова и заробила 5 официра, 2 официрска кандидата и 315 војника, од којих су 1 официр и 94 војника Немци, заплењено је 5 митраљеза и много другог материјала ратног.
Десно крило десне колоне ове дивизије заузело је непријатељске ровове даљих податак још нема.
Данас 19. ов. мес. I армија са суседним једницима продужава напад и гоњење непријатеља. Моравска дивизија један део снаге, управиће по могућству ка Сухололу у позадину непријатеља пред фронтом ове и 17. француске дивизије.
За даљи рад
Наређујем:
Да се продужи акција у свему по моме наређењу ОБр. 2455 од 18. ов. м-ца.
Командант десне колоне са ОБр. 1247 од 4 часа извештава: „У току ноћи 22. пук примакао је се непријатељу до на 150 корака с циљем да у зору изврши јуриш и овлада непријатељским положајима. 21. пук налази се у заузетим непријатељским рововима са левокрилном четом нешто заломљеном у назад ради одржавања везе са десним крилом 22. пука. Веза лево са 2. бригадом одржава се као и десно са левим крилом Моравске дивизије.
У току дана:
У 8.25 час. са ОБр. 2478 команданту опште резерве наређено је следеће: Дивизија је јутрос заузела јучерашње непријатељске положаје, непријатељ је одступио на север. Од 7 час. обе колоне отпочеле су гоњење непријатеља.
Командант наређује: да се општа резерва одмах крене правцем с. Тепавци-с. Јароток- с. Суходол за десном колоном дивизије. Једну пионерску чуту упутити за оправку пута с. Брод-с. Врањевци (пут којим је ишла бугарска стална телефонска линија) а друга пионерска чета да се употреби за прикупљање ратног плена на правцу кретања опште резреве.
Командант ће ићи за десном колоном“.
Командантима десне и леве колоне, артилерије и опште резерве, рефернту артилерије и командиру трупних комора са ОБр. 2480 од 12.40 час. наређено је:
Да референт артилерије одмах устроји муницијско међу-слагалиште западно од с. Тепавца а у близини пута. За дотурање муниције употреби целу мунициску колону, сва кола профијантске колоне, која нису заузета за дотурање хране као и сва слободна кола и товарни коњи трупних комора“.
Команданту I армије са ОБр. 2481 од 13 час. достављено је: Непријатељ се задржао на линији: к. 1378-с. Суходол- с. Добромир. Појавиле су се до сада 1 брдска, 2 пољске и 2 хаубичке батерије. До сада, 12 час., примећени су слабији пешадиски делови на горњој линији а на одсеку пред гонећим колонама ове дивизије. Наше батерије гађају непријатеља и пешадија наступа.
Са ОБр. 2483 од 18.50 час. командантима десне и леве колоне и опште резерве наређено је следеће:
1) Да се 21. пешад. пук смени 3. и 4. коњичким пуком и да дође у општу резерву источно од с. Врањевци, где је сада општа дивизиска резерна.
2) Смена има да се изврши у току ноћи 19./20. новембра тако да све јединице буду на својим местима до зоре.
3) Батаљоном 175. француског пука, 3. и 4. коњичким пуком командоваће командант 21. пука пуковник г. Чеда Поповић са својим штабом.
4) Командант опште резерве биће помоћник команданта 22. пешад. пука“.
Командант десне колоне са ОБр. 1256 од 17 час. извештава: „Бригада у гоњењу стигла је гонећим одредима на косу се- верно од с. Суходола, а главнином пукова јужно од истог села, бригадном резервом југо-источно од с. Врањевци. Предње делове непријатељ, је дочекао јаком пешадиском, митраљеском и артилериском ватром, с тога сам наредио јаку артилериску ватру и успео да непријатељ умањи своју и олакшам предњим деловима, да би овладао непријатељским положајем а предпостављајући да непријатељ поседа слабијим снагама, наредио сам напад извесним деловима, о резултату известићу.
Податке о губитцима, утрошку муниције, и исхрани и дошлима из болнице и амбуланте јавићу накнадно.
Командант леве колоне са ОБр. 860 од 18.15 час. а од 18. тек. м-ца извештава:
Пре подне артилерија ове колоне стално је бомбардовала непријатељске опкопе и после јаче артилериске припреме у 11.45 час. отпочео је напад, који је дочекан од непријатеља снажном артилериском, пешадиском и митраљеском ватром. Напад се продужава и даље.
У 15.20 час. издао сам наређење командантима колона, да што енергичније напад продуже што сам био извештен од њих, да не могу даље напредовати. Непријатељска артилериска ватра била је све јача, а од 16 час. непријатељ је почео да се појачава према мом левом крилу. Тешка артилерија наша није ни у колико паралисала непријатељску артилериску ватру, која је потпуно слободно и тачно гађала.
До 17.30 час. пребачени су стрељачки стројеви првог борбеног реда на 3-400 мет. од противника, резерве су привучене ближе. Французи лево и ако су обавештени о нападу нашем апсолутно нису напредовали ни корака са десним крилом.
У 21 час. са ОБр. 2485 издата је следећа заповест:
„Дивизија је данас гонила непријатеља правцем с. Тепавци- с. Врањевци-с. Суходол-с. Д. Алимци и вечерас је избила до Суходола. За покрет позадњих јединица
Наређујем:
1) Да се 20. ов. м-ца 3. завојиште и болничарска чета преместе из Бача западно од с. Тепавца поред пута с. Бач-с. Врањевци.
1) Завојиште премештено је из села Живоње у с. Бач. А 1. завојиште биће премештено из с. Д. Врбени у с. Сакулево, зашта је издао наређење начелник армиског санитета.
Марвена болница у с. Сакулеву.
2) Да се 1. одељење муницуске колоне 20. ов. м-ца премести из села Бача западно од с. Тепавца поред пута с. Бач-с. Врањевци. Ту да се установи међуслагалиште.
2. одељење мунициске колоне преместиће се 20. ов. м-ца из с. Живоње у с. Бач, а 3. одељења из села Воштарана у с. Сакулево. 3. одељење са 100 кола профијантске колоне превлачиће муницију из с. Росне до с. Сакулева.
2. одељење привлачиће муницију од с. Сакулева до с. Бача. 1. одељење превлачиће муницију од с. Бача до места бивака одељења. Командир трупних комора помагаће ово одељење у дотурању муниције са што већим бројем товарних коња. У колико буде ово армиско слагалиште муниције у с. Сакулеву снабдевено са потребном муницијом, у толико ће 3. одељење помагати 2. одељења у дотурању муниције од с. Сакулева до с. Бача.
3) Трупне коморе преместиће се 20. ов. м-ца из с. Живоње у с. Бач.
4) Профијантска колона преместиће се 20. ов. м-ца из с. Неокази у с. Сакулево где се образује армиско слагалиште хране одакле ће се одпочети издавати храна 21. ов. м-ца. Профијант колона у колико не буде заузета преносом муниције, дотураће храну од с. Сакулева до с. Бача. Војна пошта и музика код профијантске колоне.
5) Комуникацијска линија ове дивизије биће с. Сакулево-с. Рахмални-с. Бач-с. Брод-с. Врањевци-с. Суходол.
6) Ја ћу бити код с. Јаротока.
Утрошак муниције послаће се накнадно.

Дејство Коњичке дивизије

У 1.20 час. примљено је наређење команданта I армије ОБр. 3716 од 18. тек. м-ца, а које је напред у целости изнето.
У 4 час. са ОБр. 2959 извештена је I армија следеће:
„У току ноћи 18./19. новембра није било примене у распореду трупа.
У току дана:
У 5.40 час. командант 1. коњичке бригаде са ОБр. 1317 извештава:
„По многим знацима изгледа да се непријатељ повукао ноћас главнином из ровова које је јуче држао. У Битољу се виде велике ватре а чују се и експлозије. – Бригада је у покрету од 5.30 час. на припремни положај ради евентуалног гоњења. Са бригадом је и коњичка батерија.
У 6 часова Помоћник начелника штаба I армије телефоном јавља, да се непријатељ повлачи. Ово је јављено команданту 1. коњичке бригаде, који је одговорио да му је то познато и да је се са бригадом већ кренуо у гонење.
У 7.05 часова примљен је извештај од команданта 1. коњичке бригаде ОБр. 1320 ове садржине:
„Непријатељ је у повлачењу ка левој обали Црне реке у правцу ка Тополчанима. Упућене су две даљне официрске патроле: једна правцем Биљаник- Путурас-Канатларци-Прилеп; друга Новаци-Добрушево-Тополчани. Бригада је у покрету; 5. коњички пук правцем левог крила Вардарске дивизије: Врањевци- Биљаник; 1. коњички пук правцем: Рибарци-Новаци; 8. шасерски коњички пук као други борбени ред правцем: Биљаник и даље по потреби. Коњичка батерија на челу другог борбеног реда. Битољ је у пламену. 1. коњички пук прешао је линију села Рибарци.
У 7.45 часова њен командант телефоном јавља, да је 1. коњички пук са предњим деловима подишао с. Новацима, непријатељ не даје отпора.
У 7.35 добијен и писмен извештај команданта бригаде ОБр. 1322 који јавља, да 1. коњички пук својим предњим деловима подилази Новацима и да му је дао правац Новаци-Битољ-Тополчани.
У 9 часова командант дивизије под ОБр. 2960 послао је најхитнијом депешом команданту I армије следећи извештај о предњем:
У 10.30 час. са ОБр. 2961 извештена је I армија следеће: У 7.50 час. претходници 1. и 5. коњичког пука стигли су до линије с. Добромир-с. Суходол одакле су добиле пешачку ватру. Мост западно од села Новаци порушен. Главнина 1. коњичке бригаде северно од с. Биљаника.”
У 11.20 часова добијен извештај команданта 1. коњичке бригаде ОБр. 1324 – којим у 9 часова јавља: „Бригада са главнином дошла је на линију Биљаник-Новаци, а предњи делови до леве обале Сухе реке. Непријатељ је посео и утврдио линију, на десној обали Сухе реке. Његова пешадија посела је село Добромир и источно од њега ка с. Суходолу. Непријатељска артилерија дејствује противу нас са косе с. з. од Суходола.
Јачина непријатеља у околини с. Добромира и к. 637 око два батаљона и код с. Суходола око 1 пешад. пука; јачина непријатељске артилерије по отварању ватре за сада је оцењена свега 1 батерија. – Наша француска пешадија која треба да се креће овим правцем још је врло далеко; њени предњи делови тек су у висини с. Рибарци.
I. коњички пук покушава да се пребаци преко Црне реке гажењем у околини с. Новаци, да би се извидио непријатељ на десној обали Црне реке. – Имам око 20 заробљеника и доста плена у муницији и инжињерском материјалу код с. Биљаника и с. Новаци”.
На основи овога извештаја командант дивизије под ОБр. 2962 издао је команданту 1. коњичке бригаде следеће наређење: „Ја ћу се налазити источно од Негочана. Штаб ће ми за вечерас вероватно бити у селу Негочану. Извештаје слати у томе правцу.”
У 11.50 часова из армије питају, када је ушла у Битољ патрола поручника Мишића? јер су французи јавили да је њихова патрола ушла у 9.15 часова, а врло је важно да се зна када је наша ушла. Мајор Димитријевић одговорио је, да ми немамо везу са том патролом пошто је она на десној обали Црне реке и до сада смо извештаје од ње добијали преко Армије.
Из армије је наређено да г. Војвода Мишић хоће да зна, шта је са том патролом и наредио, да се пошаље патрола која ће доћи до потребног извештаја.
У 11.55 часова ово достављено начелнику штаба на осматрачници. – Начелник штаба јавља: у 9 часова потпуковник Вемић са 1. пуком прешао Црну реку западно од с. Новака. Од мештана дознао, да је Битољ поседнут. Извиђа у правцу Битоља и Прилепа десном обалом Црне реке. Предњи делови бригаде заустављени су на Суходолској реци. Непријатељ држи село Суходол и Добромир; јачина непријатеља у околини Добромира око 2 батаљона, у околини Суходола до једног пука. Од артилерије до сада се јавила једна непријатељска пољска батерија.
У 12.15 час. преко поручника Лазаревића саопштено команданту I. коњичке бригаде да одмах упути једну патролу у правцу Битоља да нађе поручника Александра Мишића и да од њега узме писмени извештај у колико је сати ушао у Битољ. Французи јављају, да су њихове патроле око 9 часова дошле у Битољ.
У 12.25 часова добијен извештај команданта 1. коњичке бригаде ОБр. 1326 – којим извештава:
У 10 часова ушао је 1. коњички пук са заставом у Битољ. – Патроле су ушле нешто раније.
Непријатељ је све до тога времена држао поседнуте ивице Битоља – источну ивицу Битоља и с. Оризари. Пук је под борбом ушао.“ Овај је извештај у целости достављен I армији одмах под ОБр. 2965.
У 12.45 часова добијен извештај команданта 1. коњичке бригаде ОБр. 1325 – којим у 10.20 часова јавља: „Од команданта 1. коњичког пука добио сам извештај писан у 9.30 час. којим јавља: Прешао сам Црну реку; по исказу мештана Битољ је поседнут. У Новацима заплењене две каре. Код Биљаника сад избија француска пешадија и заузеће линију Биљаник-Рибарце. Даље се ноћас неће кретати. Тако вечерас заузеће 1 батаљон с. Новаци. То ми је казао сам генерал Сикр.”
На основу овога извештаја и извештаја под ОБр. 1324 – командант дивизије под ОБр. 2962 у 12.50 часова послао је команданту I армије следећи извештај: „У 9 часова 1. коњичка бригада са главнином налази се на линји с. Биљаник-с. Новаци.
Предњи делови задржани су пушчаном ватром на левој обали Суходолске реке. Непријатељ је посео и утврдио леву обалу ове реке, као и села Добромир и Суходол. Непријатељска артилерија у јачини једне батерије дејствује са косе северозападно од с. Суходола. Јачина непријатеља у околини с. Добромира око два батаљона а у околини с. Суходола до 1 пешад. пука. Француска пешадија са предњим деловима избила је око 9 часова у висини с. Рибарци. По изласку француског команданта пука заузеће линију с. Рибарце-с. Биљаник и за данас се не мисли даље кретати.
1. коњички пук у 9.30 часова прегазио је Црну реку нападно од с. Новаци и од мештана сазнао, да је Битољ. поседнут.
1. коњички пук продужиће извиђање правцем Битоља и правцем Прилепа десном обалом Црне реке.
Заплењене 2 каре. доста муниције, инжињерског материјала и 20 заробљеника. Ја се налазим североисточно од с. Негочана.“
У 13 часова добијен извештај команданта 1. коњичке бригаде ОБр. 1327 писан у 12.15 часова – којим јавља:
“Са бригадом овладао сам потпуно комуникацијом Новаци-Битољ. Мостови на Црној реци порушени су, те је 1. коњички пук гажењем Црне реке пребацио се и ушао у Битољ. Непријатељ држи на левој обали Црне реке још једнако линију Добромир-к. 1050. Јачина непријатеља један и по до два пука пешадије са 2 пољске и 1 хаубичка батерија у околини с. Мегленци, а два топа код Добромира.
Француске трупе ђенерала Сикра заузеле су линију Биљаник-Рибарци и даље неће за сада наступати. Непријатељ на десној обали Црне реке држи положај северозападно од Битоља. Детаљан распорел и јачину за сада незнам. Око 10 часова примећена је једна непријатељска колона која се повлачи од Битоља ка Прилепу. 1. коњички пук који је на десној обали Црне реке слeдује за непријатељем, који се повлачи друмом ка Прилепу. Има доста плена који се сада пописује, а број заробљеника стално се увеличава.
Са бригадом не могу даље се кретати.
На основу овога извештаја командант дивизије у 13.25 часова под ОБр. 2966 послао је команданту I армије следећи извештај: „Непријатељ и даље држи линију: Добромир-Суходол-Мегленци. Јачина непријатеља 1-2 пешачка пука. Од артилерије има две пољске и 1 хаубичку батерију у околини села Мегленци, а два топа код с. Добромира. Француске трупе дошле до линије Рибарци-Биљаник и неће даље да крећу. – На десној обали Црне реке непријатељ држи положаје северо- западно од Битоља. Јачина непозната.
Око 10 часова примећена једна непријатељска колона која се повлачи од Битоља ка Прилепу. 1. коњичкн пук, који је на десној обали Црне, следује за непријатељем.”
У 17.40 часова командант 1. коњичке бригаде под ОБр. 1330 доставља извештај вође патроле коњичког поручника Александра Мишића – који гласи:
„Данас пре подне ушао сам са патролом у Битољ заједно и нешто унапред од руских патрола ушли су моји предњи извиђачи. Непријатељска пешадија је одступила на коту 821 и Снегово. Пошто сам имао за крајњи циљ Битољ, то молим за наређење за даљи рад. Ја сам на своју руку поставио у вароши привремену власт, до доласка полиције, а у исто време са војницима одржавам ред у вароши, пошто српске војске осим мене нема.“
Командант бригаде наредио је да се поручник Мишић, врати у састав бригаде.
У 14.45 часова армија пита команданта о ситуацији и где се сада налази 54. пешач. француски пук. Одговорено: 1 коњички пук северно од Битоља од прилике код свете Недеље; 5. и 8. на линији: Новаци Биљаник; 54. на маршу од с. Тепаваца ка Манастиру Јаротоку. Имамо око 50 заробљеника.
У 15.10 часова командант 1. коњичке бригаде јавља, да су дошла два батаљона француска да их смени.
Распоред бригаде сада је овакав: 1. коњички пук код с. Горњи Оризари; 5. коњички пук с. Новаци, 8. код села Рибарци. Командант је наредио, кад их Французи смене, да 1. коњички пук остане и даље код с. Г. Оризари и да одржава додир са непријатељем. 5. коњички пук код села Новаци а 8. код Рибарци.
У 18.30 часова командант дивизије говори са војводом. Одлучено је да 1. коњички пук пређе до зоре на леву обалу Црпе реке. Патрола поручника Мишића да остане у Битољу. – Командант дивизије наредио команданту 1. бригаде да 1. коњички пук у зору пређе на леву обалу Црне реке, а патрола поручника Мишића да остане у Битољу до даљег наређења.
У ово време већ је послата команданту I армије под ОБр. следећа депеша: „Командант 1. коњичке бригаде са ОБр. 1330 од данас извештава, да је поручник Александар Мишић са патролом ушао у Битољ заједно а нешто унапред од руских патрола ушли су његови предњи извиђачи. – Наређено му да се врати у састав бригаде.”
У 20 часова добијен извештај команданта 1. коњичке бригаде ОБр. 1332 писан у 16.50 часова – следеће садржине:
„Бригада је заноћила у распореду: 1. коњички пук код с. Горњи Оризари, 5. коњички пук у с. Новаци а 8. шасерски код с. Гибарци.
Губитци код 1. коњичког пука: погинуло 2 војника; рањено: 10 војника и 1 тешко контузован; погинуло 6 коња и 7 мазги; рањено: 4 коња и 6 мазги. Код 5. коњичког пука: 1 војник контузован и 3 коња погинула. Из 8. шасерског пука: 2 војника рањена и 1 коњ официрски погинуо и 2 коња рањена.
Трофеји бригаде: Заробљено: немачких и бугарских подофицира и војника 52 (23 предати најближој нашој пешадији 23-ћег пука). Заплењено: У с. Новацима бугарски и немачки пионирски парк: 3000 греда, 1000 дасака,. 1 носила, 200 ћускија, 3000 кочева гвоздених за утврђивање, 100 комада извијеног плеха, 2000 дрвених кочева за утврђивање, 150 веза бодљикавих жица (котурова), 100 котурова жице глатке, 10 џакова малих ексера за утврђивање, 48 џака цемента, 100 сандука од муниције празних, 9 кола за 1 коња са амовима, 10 гвоздених самара, 20 пушака, 200 пари старе обуће, 10 маказа за жицу, 50 ашова и пијука, 2000 лебова (дато војницима) 6 комплет телефона, 2 предњака и један велосипед.
У селу Биљанику: 70 котура обичне жице глатке, 4 већа котура жице бодљикаве, 90 мањих котурова жице бодљикаве, 200 комада мина за утврђивање већи, 100 комада мина за утврђивање мањи, око 10.000 џакова за песак, 39 сандука артилериске муниције, 2 сандука експлозива, 55 ћускија, 20 штитова за митраљезе, и 150 колаца дрвени.
У с. Оризари: 1 мазга, 1 магацин брашна од 150 џакова брашна.”
Све ово стављено у вечерњем извештају и достављено под ОБр. 2976 у 21 час. команданту I армије, Моравске и Вардарске дивизије.

Претходни чланак19. новембар, Операције III армије
Следећи чланак20. новембар, Извештаји и наређења Врховне команде