19. decembar, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande, Zaključak

583

Ovoga dana jak vetar sa kišom, važnijih događaja nije bilo. Otpočelo je skraćivanje fronta srpskih armija.
U toku dana Vrhovna Komanda je primila ove važnije izveštaje:

Od komandanta I armije:
OBr. 4765 u 8.25 čas.
„Kod Moravske divizije slabo puškaranje. Kod Konjičke ničeg novog. Od Vardarske i 2. ruske brigade nije dobijen izveštaj”.
OBr. 4778 u 14.20 čas.
„Pošto u pozadini novog armiskog fronta nema nijednog naseljenog mesta sa zgradom u koju bi se mogao smestiti najpotrebniji deo armiskog štaba sa najnužnijom udobnošću, to armiski štab i dalje mora ostati u Baču. Veza OBr. 8928 te komande”.
OBr. 4779 u 16.35 čas.
„Bila je namera, da se danas napada neprijatelj, ali ne i da se odloži smena trupa. Naprotiv u izveštaju o nameravanom napadu molio sam komandanta Istočne francuske vojske, da njegove trupe određene za smenu privuče danas do mraka pozadi levog krila ruske brigade, kako bi ove u toku noći smenile delove naših trupa, ma gde se oni zatekli. Međutim komandant 17. divizije izveštava me danas, da se smena trupa neće otpočeti noću 19./20. ov. meseca kao što je bilo ranije javljeno, već tek sutra 20./21. ovog meseca. Zbog vrlo jakog vetra, koji onemogućava pravilnu upotrebu artilerije, nameravani napad je obustavljen o čemu je blagovremeno izvešten i komandant Istočne francuske vojske. Sv. OBr. 9088 te komande“.
OBr. 1780 u 21.35 čas.
„19. decembra usled jakog vetra nije se moglo izvoditi precizno artilerisko gađanje te je projektovani napad na k. 1050 obustavljen. Preko dana povremena obostrana slaba artileriska vatra. Neprijateljski aeroplani nisu leteli”.

Od komandanta II armije:
OBr. 4835 u 7 časova.
„U toku noći kod ove armije slabo puškaranje i retka artileriska vatra”.
OBr. 4852 u 18.15 čas.
„U toku dana 19. decembra na frontu armije mestimično puškaranje i retka artileriska vatra. Magla i kiša ometale rad i osmatranje”.

Od komandanta III armije:
OBr. 5325 u 7.10 čas.
Noć 18./19. novembra: „Kod Drinske divizije: Slabije puškaranje, naša artilerija povremeno dejstvovala. Neprijatelj u više mahova bacao svetleće raketle na naše položaje. Kod 4. ruske brigade: Ništa naročito. Kod Dunavske divizije: Obično puškaranje i povremeno dejstvo artilerije”.
OBr. 5339 u 18.35 čas.
„Drinska divizija: Mestimično puškaranje. Neprijatelj sa Sokola i Trnavske kose javljao se sa po nekim artileriskim metkom. Neprijatelj se i dalje utvrđuje oko s. Bešišta i sa 2 čete utvrđuje dosta žurno k. 1004 (istočno od Starovine).
4. ruska brigada ništa naročito. Dunavska divizija: Pre podne na frontu slabija obostrana artileriska vatra. Diviziska artilerija retkom i preciznom vatrom potpomaže rad I armije tukući k. 1050″.
OBr. 5312 u 19.45 čas.
„Po izveštaju komandanta 4. ruske brigade neprijatelj je izbacio 18. tek. meseca nekoliko zrna artileriskih sa dvema eksplozijama, jedna u vazduhu a druga pri udaru u zemlju”.

Od delegata kapetana Jovičića:
Br. 994.
Situacija na engleskom frontu na dan 18. decembra:
„U toku dana naši su aeroplani uspešno bacili bombe na neprijateljski logor u blizini Angista. Jutros smo odbili jedno neprijateljsko odeljenje kod Kumči sa gubitcima po njih. Na Dojranskom frontu naša teška artilerija tuklaje neprijateljske položaje u blizini Čaništa”.
Od komandanta mesta u Bitolju:
„U toku_današnjeg dana neprijatelj je izbacio na varoš 10 projektila srednjeg kalibra, ranjen je jedan građanin i porušena jedna kuća”.

Od Ministra Vojnog:
Pov. FOBr. 3235.
„Na učinjeno mi pitanje od strane Vrhovne Komande sa OBr. 8430 objašnjavam:
1) Naređenje FĐOBr. 3217 od 27. prošlog meseca ne odnosi se na one vojne obveznike, koji se pronađu na oslobođenoj teritoriji, a koji su ranije služili u operativnoj vojsci. Ovakvi se obveznici po izvršenom lekarskom pregledu imaju upućivati u odgovarajuće svoje komande tamo i upotrebiti na službe na kojima su i ranije bili naravno u koliko se pri pregledu oceni, da su i sada za njih sposobni.
2 )Svi obveznici, koji se prikupe po naređenju FĐOBr. 3217 od 27. prošlog meseca, a koji ranije nisu služili u našoj vojsci imaju položiti zakletvu”.
Pov. FđOBr. 3632 aktom.
„Čast mi je izvestiti, da je transport dobrovoljaca iz Južne Amerike za Bordo otpočeo. Prva grupa od 250 ljudi već na putu. Svake subote ići će nove manje grupe. Iz Severne Amerike idu u Kanadu, odakle će se transportovati za Bizertu u većim grupama”.

Od delegata đenerala Rašića:
Br. 726 u 5.35 čas.
Tri baterije 120 m.m. dugačkih i 2 baterije 120 mm. kratki. Baterije od 4 topa. Svi vozovi i zaprežni materijal. Municiju davaće Saraj”.
Od vojnog izaslanika u Rumuniji:
Br. 627 u 9.35 čas.
“Danas nam saopšteno, da je 16. decembra otpočeo dejstvovati Rumunski front pod komandom rumunskog Kralja. Dakle neće se zvati južni front nego rumunski front. Položaj đenerala Saharova: Odgovorni pomoćnik rumunskog Kralja sa pravima komandanta fronta. Ostalo ostaje kao što sam javio s tom razlikom, što se Dunavska divizija sada zove VI armija i njome komanduje đeneral Zurikov”.

Od načelnika Inžinjeriskog Odeljenja Vrhovne Komande:
IBr. 5212 aktom.
Načelniku Operativnog Odeljenja:
„Načelnik štaba Vrhovne Komande sa IBr. 5212 od 18. tek. meseca izvolio je narediti sledeće:
„Ova komanda trebovala je 6000 komada čeličnih štitova za potrebe naših trupa, u cilju umanjenja gubitaka. koje se bore najvećim delom na brdovitim i planiiskom terenu gde je upotreba pionirskog nosećeg alata dosta ograničena i pri brzoj izradi zaklona, naročito sada, kada su mrazevi nastupili. Primena ovih štitova kao zaštite, veoma je velika. naročito kada je potrebno stvoriti zaklon za strelce za vreme borbe, za vreme samog utvrđivanja, na i za zaštitu radeničkih odeljenja pri savlađivanju preprečnih sredstava pri otvaranju prolaza za jurišne kolone pri napadu na utvrđene položaje.
Vrhovna Komanda savezničke vojske, dala je za sada 1000 komada da se podele našim divizijama. I svakoj armiji isposlaće se po 333 komada železnicom u Sorović, Sakulevo i Vertekop radi podele i predaje divizijama.
Izvoleće komandanti u pogledu upotrebe čuvanja i transportovanja dalje narediti što treba s tim, da se oceni i izveštaj o njihovoj praktičnoj upotrebi dostavi ovoj komadi”.

Naređenja (izveštaji) Vrhovne komande

OBr. 9082
Komandantu I, II i III armije, Bitoljske diviziske oblasti,
načelniku: Saobrićajnog, Sanitetskog i Ađutantskog odeljenja i Glavnom Intendantu:
„U vezi ranijeg svoga rešenja FĐOBr. 3217 od 27. prošlog meseca, Gosnodin Ministar Vojni sa Pov. FĐOBr. 3235 od 16. ov. meseca doneo je ovo objašnjenje:
„Na učinjeno mi pitanje od strane Vrhovne Komande sa OBr. 8430 objašnjavam:
1) Naređenje FĐOBr. 3217 od 27. prošlog meseca ne odnosi se na one vojne obveznike koji se pronađu na oslobodilačkoj teritoriji, a koji su ranije služili u operativnoj vojsci. Ovakvi se obveznici po izvršenom lekarskom pregledu imaju upućivati u odgovarajuće svoje komande i tamo upotrebiti na službe na kojima su i ranije bili, naročito u koliko se pri pregledu oceni da su sada za njih sposobni.
2) Svi obveznici koji se prikupe po naređenju FĐOBr. 3217 od 27. prošlog meseca, a koji ranije nisu služili u našoj vojsci imaju položiti zakletvu“.
Prema tome a u vezi naređenja OBr. 8268 od 1. tek. meseca, načelnik štaba naredio je:
I) Da komanda Bitoljske diviziske oblasti podnosi desetodnevni izveštaj o rezultatu rada regrutne komisije. Uz ovaj izveštaj priložiti tabelarni pregled iz koga će se videti:
1) Koliko je brojno iz koje opštine prikupljeno obveznika;
2) Koliko je od njih sada prvi put regrutovano od strane naših vlasti;
3) Koliko je onih, koji su ranije služili u našoj vojsci i to odvojeno od pojedina