15. децембар, Операције армијa

511

Операције III армије

Рад ове армије овога дана изнет је напред у наведеним извештајима Врховној Команди за овај дан.
Командант армије на основи наређења Врховне Команде Пов. ОБр. 8800 од 13. децембра наредио је ово:
„Потребно је да се за сваку евентуалност што скорије организује један прихватни положај, непрекидан и ојачан тако, да се може против стати непријатељу као једна непролазна баријера.
У углу Черне овај положај биће позади линије која се сада држи, наслањајући се на реку код Негочана или ниже Букри – где буде подесније – и ту ће се везивати са положајима на северној обали реке Сакулеве, које већ сада припрема француска Источна војска. Даље на исток линија би ишла косом између Тепаваца и Чегела с једне стране, Негочана и Јаротока с друге стране, затим преко к. 1212 ка Грунишким висовима.
На десној обали Черне положај да почне од Грунишких висова, па најподеснијим правцем на Ниџе планину, где да се веже, у колико је то могуће, са садашњим положајима III армије.
Командант II армије наредиће, да се и даље некоришћавају и одржавају у добром стању положаји, који су до сада већ организовани.
Нарочита радна снага не може се дати за овај посао, пошто је већ све дато армијама и Врховна Команда више је нема на свом расположењу. Према томе армија ће изводити овај посао постепено са својим снагама, у колико се за њега могу одвојити.
Усвојене положаје искрокирати, па на крокиу у исти како оне објекте, који већ постоје, тако и оне који се мисле израдити. Један примерак крокиа послати Врховној Команди.
О току рада шиљати повремене извештаје”.
Ово се доставља командангу на извршење, с препоруком: да се најбрижљивије осмотре постојећа утврђења, па да се допуне и појачају, где то буде требало, те да се оствари подизање баријере која ће бити непролазна за непријатеља и имати своју дубину за јачи отпор.
Како ови крокији, који су ми послати раније не представљају верно створ земљишта, јер нигде није представљен камењар и крш – то наређујем да ми се пошаљу до 28. ов. месеца нови крокији у размери 1 : 25000, који ће тачно представљати створ земљишта и његову тешку пролазност и неприступачност па да се на њима уцртају црвеним мастилом постојећа утврђења, а црним мастилом она која се имају израдити као допуна и појачања.
На крокијима да се уцртају профили утврђења и жичана ограда и засека пред њима.
Непријатељска утврђења уцртати зеленим мастилом.
О току рада на допуни и појачавању утврђења подносити ми извеппај 10., 20. и последњег дана у месецу почев од 23. ов. месеца.
У 12 час. командант армије са ОБр. 5207 наредио је команданту Дринске дивизије и 4. руске бригаде ово:
“Пошто трупама ове армије предстоји ново груписање наређујем: да до даљег наређења Дринска дивизија не продужава напад на непријатеља, сем ако јој се за то укаже нарочита повољна прилика. Исто тако ни 4. руска бригада да не предузима насилна рекогносцирања до даљег наређења. За сада и на фронту Дринске дивизије и 4. руске бригаде организовати што боље садање своје положаје и непријтеља стално држати под претњом напада”.
У 12.55 час. са ОБр. 2515 наређено је команданту Дринске дивизије и команданту 4. руске бригаде ово:
“На основи наређења Врховне Коаманде ОБр. 8884 од данас, а у циљу скраћивања фронтова и омогућавања постепене смене трупа ради давања потребног одмора, трупама ове дивизије, без 2. и 3. пука, додељен је фронт на десној обали Црне реке, од Ниџе до Црне реке, који сада држе трупе Дринске дивизије и 4. руске бригаде; десно трупе II армије остају даље на досадањим својим положајима, а лево фронт од Црне реке до Макова закључио посешће труне I армије, из чијег састава испадају француске трупе. Ово смењивање почиње с лева 16. децембра од подне на тај начин, што ће француске трупе прво заузети фронт до с. Макова искљуљиво, а одмах по том продужиће трупе I армије смену Дунавске дивизије. Поводом овога у циљу примене ове смене наређујем:
1) Да ми командант Дринске и Дунавске дивизије и 4. руске бригаде пошаљу 16. децембра из Јутра број ефектквних пушака по пуковима да дан 15. децембра.
2) Да командант Дунавске дивизије са 2. и 3. пуком поседне фронт, које држи сада десна колона Дунавске дивизије.
3) Да команлант Дринске дивизије, Дрински и Дунавски ескадрон повуче код најближих села.
4) За даље извршење горњег наређења следоваће накнадно моје наређење”.

Операције I армије

Рад ове армије овога дана изнет је напред у извештајима Врховној Команди за овај дан.
Командант ове армије по примљеном наређењу Врховне Команде ОБр. 8884 а које је напред у целости изнето, доставио је исто команданту 17. француске дивизије на извршење са овим додатком:
„Командант I српске армије изјављује трупама 17. француске дивизије своје потпуно задовољство и благодарност на њиховом храбром држању и непрекидним напорима за време борбе док су биле под његовом командом: Да би дошли до коначне победе заједничких непријатља, потребни су нови напори – нове скупоцене жртве. Ја сам уверен, даће ваше храбре трупе умети појмити и испунити своје тешке задатке са истим пожртвовањем, као што су чиниле борећи се у саставу 1 српске армије, у чије име ја им желим најлепше успехе.
Са ОБр. 4652 извештен командант Источне француске војске, да је потребно наређење издато команданту 17. француске дивизије, и умољен за извештај, када ће трупе те војске моћи заузети додељени фронт; сходно наређењу команданта Савезничких војсака.
По примљеном наређењу Врховне Команде ОБр. 8800 од 13. тек. мессца команданта армије са Пов. Бр. 4667 наредио је следеће:
„Да комисија одређена мојим наређењем ОБр. 4425, у свему поступи по наведеном наређењу у односу на одсек, који ће армија сада да заузме, т. ј. између линије Орле Маково (закључно)-к. 1378-к. 1212 (искључно)-поток Чегелски па на исток до Црне. Са овим похитати што је могуће више“.
Командант армије депешом ОБр. 4678 наређује за 16. децембар тек. године: „За сутра 16. децембра важи моја наредба ОБр. 4649 од 14. тек. месеца”.
На основу представке начелника санитета I армије ЛБр. 2706 од данас командант армије депешом ОБр. 4681 издаје наредбу за 16. децембар: „Да неби санитетске установе, које су заштићене женевском конвенцијом, страдале од непријатељских аероплана, који гађају незаштићене команде и установе, наређујем, да се у будуће ни једна команда или установа, која није заштићена женевском конвенцијом не пласира ближе завојишту или болници од 500 метара.
Где сада има случајева, да су команде или установе ближе завојишту или болници од 500 метара, референт армискога санитета учиниће ми предлог за премештај истих”.