Офанзива српске – Ужичке војске ка Вишеграду од 5. до 14. септембра

671

6. септембар

Овога дана, као што ћемо у другом делу видети, предузета је офинзива на северном фронту са I. армијом уз садејство Тимочке дивизије I. позива из II. армије и деловима трупа Одбране Београда.
Ово напомињемо, да би се имао бољи преглед целокупних операција наше војске у овом периоду рата.

Операције Ужичке војске на Горњој Дрини

Дејство Шумадиске дивизије II. позива

У току овог дана трупе ове дивизије вршиле су утврђивање положаја на горе поменутој линији.
Командант Шумадиске дивизије II. поз. наредио је овог дана, да се за 7. септембар изврши овакво груписање снага:
На Паносу: 3 батаљона 11. пешад. пука II. позива и 2 батаљона 12. пеш. пука II. позива са 2 брзометне брдске батерије.
На линији Гостиље брдо – Јањача: 4. пешад. пук I. поз. „Стевана Немање“ са 1 пољском и 1 брдском брзометном батеријом.
На Орлини: 1 батаљон 9. пешад. пука II. поз. са 2 пољска позициска и 2 брдска Дебанжова топа.
На Крсту (с. Заовине): 2 батаљона 12. пешад. пука II. поз. са 4 брдска Дебанжова топа.
На Милошевцу: 3 батаљона 10. пешад. пука II. позива, 2 пољска топа и 1 брдска Дебанжова батерија.
На Шаргану: 1 батаљон 10. пешад. пука II. поз., 1 пољска хаубичка батерија и 1 ескадрон коњице.
Пионирски полубатаљон ради на оправци пута Милошевац – Гостиље брдо.

Дејство Лимског одреда

У току овог дана трупе Лимског одреда вршиле су утврђивање заузетих положаја.
Распоред одреда био је овакав:
Десна колона, држећи својим предњим деловима Игриште и Голеш, груписала је главну снагу на Сухој гори. Вршена су извиђања у правцу Мириловића и Шупље стене и на непријатеља нигде се није наишло.
Средња колона, држећи са предњим деловима Голу главу, Јежеву главу и Бујак, груписала је главну снагу на Рудинама.
Лева колона држала је Виогор и Врноград.
Десна колона са Сухе горе одржавала је везу са трупама Шумадиске дивиз. II. поз. на Паносу. Лева колона са Вијогора одржавала је везу са црногорским трупама на Слатини и Треботину.

 

7. септембар

У циљу прелаза преко Дрине, а обзиром на директиву Врховне команде ОБр. 2044, по којој је командант Ужичке војске имао да предузме све припреме за офанзиву ка Вишеграду, предузето је ово:
а) Извештен је командант Ибарске дивиз. области, да се 8. и 9. септембра има извршити прикупљање трупа Ужичке војске у циљу припреме прелаза преко Дрине и напада на Вишеград. Према томе, 2. прекоброј. пук III. позива, који је у левој колони Лимског одреда, прикупиће се код Дебеле главе, а обе граничне чете и добровољачка чета на Врнограду.
Потребно је да Ибарски обвезнички пук, ради јаче везе са Црногорцима и Лимским одредом, поседне Гостиље, те да упорном одбраном заштити леви бок Лимског одреда за време прелаза преко Дрине. О времену почетка напада на целом фронту, командант Ибарске дивиз. области биће извештен накнадно, како би о томе могао известити и сердара Вукотића.
Груписање снага има се извршити до 9. септембра у вече.
б) Наређено је даље ово:
1. Команданту Ужнчке бригаде, да потпуно гарантује правце: Рогачица – Ваљево и Бајина Башта – Ужице и да припреми материјал за прелаз Дрине, ако за то наступи потреба.
2. Команданту Шумадиске дивиз. II. поз., да на десној обали Дрине заузме најзгодније ослоне тачке за припрему и потпомагање прелаза Дрине код Старог брода.
3. Команданту Лимског одреда, да се десна колона на Сухој гори што јаче утврди и припреми материјал за прелаз Дрине на фронту: Вишеград – ушће реке Крушевице.
Груписање снаге и све припреме имале су се завршити у највећој тајности и најдаље до 9. септембра у вече. Наглашено је, да ће наређење за почетак напада на целом фронту следовати.
У току овог дана, непријатељ је дејствовао само артилериском ватром против Паноса и Сухе горе. Наша артилерија није одговарала. Тако исто, непријатељ је дејствовао артилериском ватром из утврђења на Коњској равни и Церовићу према ушћу Лима.

 

8. септембар

Овог дана, као што ћемо у трећем делу видети, Аустријанци су предузели офанзиву на средњој и доњој Дрини, да би парирали офанзиву наше I. армије у Срему, а тиме укочили и офанзиву наше Ужичке војске на горњој Дрини. Ово напомињемо, да би се имао бољи преглед целокупних операција наше војске у овом периоду рата.
У току овог дана, на фронту Ужичке војске није било ничега значајног.
На фронту према Рогачици, од стране трупа Ужичке бригаде, примећено је јаче кретање непријатеља између с. Петрића и Стрмена. Поједини делови спуштали су се ка Дрини на које је отварана наша артилериска ватра.
На фронту према Вишеграду непријатељ је дејствовао само кратком артилериском ватром.

 

9. септембар

Одлагање напада на Вишеград

У 11 часова, командант Ужичке војске добија наређење Врховне команде, да се из састава Ужичке војске, због указане потребе, извуче 4. пешад. пук I. позива „Стевана Немање“; 4. пешад. пук II. позива, оба њихова допунска батаљона и 1 брдска брзометна батерија, да се ове трупе најкраћим путем прикупе у Ужицу и упуте преко Косјерића и Ваљева на расположење команданту III. армије.
У 20 часова, командант Ужичке војске добија ову директиву Врховне команде:
„Према последњим извештајима, непријатељ врши јаче груписање своје снаге на линији: Зворник – Бјељина – Митровица – Рума, остављајући слабију снагу на горњем току Дрине.
Наша главна снага на Дрино-Савском војишту чини припреме и јаче прикупљање за офанзиву против главне непријатељске снаге.
Са смањеном јачином Ужичке војске сада имате задатак да се на садашњим положајима добро утврдите и да упорно обезбеђујете правац ка Ужицу. Тако исто имате да обезбеђујете правац: Бајина Башта – Ужице.
Ако вас непријатељ знатно јачом снагом буде потиснуо у назад, ви имате задатак, да на свима угодним одбранбеним линијама на правцу Вишеград – Ужице дајете што јаче и дуже отпоре. А, ако се непријатељ код Вишеграда буде ослабио одвлачењем снаге у неком другом правцу, и укажу се повољне прилике за успех, ви ћете заузети Вишеград. На осталом делу Ужичког фронта бити у дефанзиви. Чините јаче извиђање и прикупљање података на главним правцима и одржавајте везу са црногорском војском“.
Због овога, као и због извештаја команданта Шумадиске дивиз. II. поз. да још није извршен распоред артилерије, командант Ужичке војске одлучује се, да одложи напад на Вишеград, у толико пре што се имала извести и смена трупа, које су се, према напред изнетом наређењу Врховне команде, имале прикупити у Ужицу и упутити у састав III. армије.

 

10. септембар

На фронту Ужичке војске, сем местимичног пушкарања и кратког артилериског дејства непријатељске артилерије против Сухе горе, није се ништа значајно десило.

Распоред Шумадиске дивиз. II. позива

Због упућивања 4. пешад. пука I. поз. из састава Шумадиске дивиз. II поз. у састав III. армије, учињена је промена у распореду трупа ове дивизије, који је сада био овакав:
На Великом Столцу: 1 чета 4. пука I. поз. са једним Дебанжовим брдским топом и добровољачком четом.
На Јањачи: 1 батаљон 12. пука II. поз. са три брдска Дебанжова топа.
На М. Паносу (654), Јаловику, Дачиму и Гостиљем брду: 10. пук II. позива са 1 брдском и 1 пољском брзометном батеријом.
На Паносу (978): 3 батаљона 11.,пука II. поз. са 1 пољ. и 1 брд. брзометном батеријом.
На Орлини: 1 батаљон 11. пука II. позива.
На Крсту (Заовина): 2 батаљона 12. пука II. поз. са 1 брдском Дебанжовом батеријом у дивизиској резерви.
Пионирски полубатаљон на изради путева.
Коњички дивизион и хаубичка батерија у Вардишту на расположењу команданта Ужичке војске.
Штаб дивизије, телеграфско одељење, болничарска чета и санитетска колона у с. Заовине.
I. степен колонске коморе, делом на Милошевцу, а делом у Кремнима.
II.. степен колонске коморе на Гредици.
Пољске болнице: 1. у Кремнима, 2. на. Љутом пољу и 3. у Мокрој Гори.

Распоред Лимског одреда

Пошто је пуковник Милутин Стевановић као командант 4. пешад. пука II. позива, који је до сада командовао ојачаним Лимским одредом имао са својим пуком ићи у састав III. армије, то је команду над Лимским одредом примио ппуковник Јеврем Михаиловић.
Одред је био у овом распореду:
Десни одсек: од р. Рзава до р. Крушевице: 4. кадровски пешад. пук са 3 брдска Дебанжова топа и 2 Крупова пољска стара топа. Предстраже на линији: Голеш – Јаловик. Одсечна резерва на Сухој гори.
Средњи одсек: Бујак – Јазева глава, држи 5. кадровски пешад. пук са 3 Дебанжова брдска топа.
Леви одсек: Градина к. 778 – Дебела глава – Врноград: 2 батаљона 2. прекоброј. пука III. позива са гранично-добровољачким батаљоном и једна брдска Дебанжова полубатерија.
Одредска резерва: 2 батаљона 2. прекобројног пука III. позива и 3 Крупова пољска топа у Врановини.

 

11. септембар

Дејство Ужичке бригаде

Врховна команда доставља телефоном непосредно команданту Ужичке бригаде пуковнику Ивану Павловићу наређење ОБр. 2928 у 21 час ове садржине:
„15. прекоброј. пук III. позива са Кадињаче спустите одмах у Бајину Башту и смените 4. пук III. позива. Са 4. пуком III. позива и 2 Дебанжова топа крените се низ Дрину ка Љубовији против непријатеља, који од Љубовије наступа ка Пецкој. Марш извршите смотрено, да не бисте били изненађени. Према Баурићу вероватно је, да ћете наићи на слабија непријатељска одељења.
На Прослопу и Рожњу је одред мајора Војислава Ковачевића.
Команду над трупама код Бајине Баште предајте најстаријем. Са Рогачицом одржавајте везу и преко ње шаљите извешћа“.
Према овоме, командант Ужичке бригаде наредио је команданту 15. прекобројног пука III. позива да изврши ову смену, а команданту 4. пука III. позива, чим се изврши смена, да буде спреман за покрет.

Дејство Шумадиске дивиз. II. позива

4. пешад. пук I. поз. са 1 брдском брзометном батеријом стигао је у Ужице, где ће сачекати 4. пешад. пук II. позива који стиже у Ужице 12. септембра и сви ће продужити марш преко Коцељева у Ваљево и даље ради уласка у састав III. армије.
На фронту ове дивизије било је пушкарање патрола, које су упућене ка Вишеграду.
У 18 часова командант дивизије наређује команданту 10. и 12. пука II. поз., да батаљони у првој линији на Илијаку, Градини и М. Паносу (654) продуже израду материјала за прелаз Дрине; да се положаји што јаче утврде; да пионирски полубатаљон продужи израду пута за артилерију од Гостиљег брда ка Велетову.
У вече непријатељ је рефлекторима осветљавао Суху гору и долину Рзава. Непријатељ са 2 брдска топа од с. Хамзића (509) туче Дачим. Наша стражарећа одељења према Старом броду избила су до саме Дрине.
Иначе ничега значајнијег на фронту дивизије није било.

Дејство Лимског одреда

Трупе су остале у истом распореду, као и прошлог дана, сем што су 2 батаљона 2. прекобројног пука III. поз. (6 чета) у 9 часова доведена у одредску резерву на Врановину и што су изведена три Крупова пољска топа на положај између Голе главе и Бујака.
Непријатељ је на десној обали Дрине држао још са предстражама Родића брдо (292) и Биковац.
Црногорска Санџачка војска извршила је прелаз преко Дрине код Фоче, потиснувши непријатеља, који је одступио ка Калиновику.
Наређено је да бригадир Божовић са својим одредом наступа ка Устипрачи и ту да сачека долазак Дринског одреда, који иде из Горанског.

 

12. септембар

Дејство Ужичке бригаде

Врховна команда телефоном извештава команданта Ужичке бригаде, да се обуставља наређење, односно покрета 4. пешад. пука III. позива са два Дебанжова топа ка Љубовији.
Према овоме, командант бригаде наређује команданту 15. прекобројног пука III. позива, који је био на маршу са Кадињаче ка Б. Башти, ради смене 4. пешад. пука III. позива, да се са пуком врати на Кадињачу.
На фронту бригаде било је пушкарање, иначе ничега значајнијег.

Дејство Шумадиске дивиз. II. позива

На фронту дивизије било је пушкарање. Непријатељ преко ноћи 11./12. септембра осветљавао је рефлекторима Стари брод.
Командант пионирског полубатаљона извештава око подне, да се за грађење моста преко Дрине може наћи на месту само дрвена грађа, те је неопходно потребно набавити: 250 комада кламфи, 100 кгр. ексера, 15 комада ленгера и конопаца, 1 понтон са пет весала и 1 шпицом и 20 вештих понтонира. У исто време моли, да му се бар приближно означи место за подизање моста на Дрини.
Командант Шумадиске дивизије II. позива требовао је хитно горњи материјал од команданта Ужичке војске, а командиру пионирског полубатаљона саопштио, да је приближно место за подизање моста код Старог брода, али да прикупља грађу и лево од М. Паноса, како би се непријатељу одвукла пажња од главног места прелаза код Старог брода.

Дејство Лимског одреда

Сем пушкарања на Дрини није било ничега значајнијег. Распоред одреда остао је исти, сем што је један батаљон 2. прекоброј. пука III. позива са Врановине из одредске резерве упућен на појачање трупа на Сухој гори.

Наређење команданта Ужичке војске ОБр. 670

Командант Ужичке војске у 18 часова наређује ово:
„Да би се сазнала јачина, груписање и намера непријатеља код Вишеграда, извршиће се 13. септембра насилно извиђање на целокупном фронту, који држи ова војска.
За ово наређујем:
1. Ужичка бригада наредиће, да се добровољачка чета мајора Косте Тодоровића пребаци преко Дрине код Дервенте, а артилериском ватром потпомоћи пребацивање и једног батаљона код Бајине Баште ради дејства у позадину Сребрнице, те тиме загрозити одступници непријатељских трупа, које су прешле код Љубовије.
2. Добровољачка чета са четом 4. пука I. позива на Вел. Столцу извршиће извиђање у правцу Земљице и Слапа. Добровољачка чета ће тежити, да се пребаци преко Дрине код Земљице и дејствује у правцу Игришника и даље ка Сребрници.
3. Шумадиска дивиз. II. поз. извршиће извиђање правцима ка: с. Ђуревићу, Старом броду, Косову пољу и Вишеграду.
4. Лимски одред са десном колоном извршиће извиђање у правцу Родића брда и Дулице, са средњом колоном у правцу ушћа Лима и Међеђе, а са левом колоном уз садејство са Ибарским обвезничким пуком према Устипрачи и Градини на левој обали Дрине.
5. Артилерија ће отпочети дејство на целом фронту у 6 часова против непријатељских објеката, те да омогући наступање пешадије.
6. Хаубичка батерија у току ове ноћи кренуће се дуж железничке пруге и заузети положај око хана Јагодине. Задатак је ове батерије, да дејствује против непријатељске казаматиране батерије. Заштиту од једне чете даће батаљон са Орлине.
7. Два пољска Крупова топа са Сухе горе дејствоваће против непријатељских објеката код Родића брда, Дулице и Биковца, а потом косом ватром против непријатељских објеката на десној обали Рзава и левој обали Дрине.
8. При наступању извиђачких колона, где се укаже могућност, нека се пребаце и преко Дрине и теже да заузму подесне тачке, које треба одмах утврдити као мостобране, продужујући даље извиђање. Одмах их треба појачати, а артилерија да се постави тако, да их може потпомоћи.
9. При овом извиђању, да се пронађу и згодна места за прелаз и приступи прикупљању материјала за подизање моста.
10. Коњички дивизион кренуће се у 5 часова за Добрун, а батаљон 15. пука III. позива за Орлин.
11. Извешћа треба слати на Орлин телефоном, а у вече у Вардиште.

 

13. септембар

Дејство Ужичке бригаде

У 5.20 часова отпочела је јака артилериска ватра на фронту ове бригаде и то: 4 позициска пољска топа са Мусиног брда, а 2 топа са Главице (576). Овом ватром је рашчишћена падина Градине, те је одређени батаљон отпочео у 6 часова прелаз Дрине код Црвене стене наспрам с. Крижевца и Јовића.
Батаљон је био комбинован од 3 чете (4 официра и 600 војника) под командом капетана Николе Огњановића. Прелаз је извршен без отпора. Батаљон се кретао ка Градини (829) где је избио у 11 часова.
Добровољачка Златиборска чета мајора Косте Тодоровића од 150 људи, прешла је Дрину у исто време код Бурђевца близу Дервенте и преноћила на левој обали Дрине.
Капетан Огњановић у 17 часова јавља да се утврдио на Градини, није дошао у везу са мајором Тодоровићем и мисли да на Пашином брду има непријатеља у јачини једног пука.
Командант Ужичке војске наређује команданту Ужичке бригаде, да у току ноћи 13./14. септембра пребаци на леву обалу Дрине још један батаљон и да са оба батаљона од Градине дејствује обема обалама Јадра ка Пашином брду и Сребрници.
Командант Ужичке бригаде наређује да 2. батаљон 4. пука III. позива пре зоре изврши прелаз и дође на Градину, а затим заједно са батаљоном капетана Огњановића да продужи наступање ка Пашином брду. У исто време наређује, да 15. прекобројни пук III. позива дође са Кадињаче на Мусино брдо.
Командант Ужичке бригаде добија извештај од команданта 12. кадровског пука са Дебелог брда, да се воде јаке борбе на Рожњу, Петковом камену и даље ка Јагодњи. Веза са Дебелим брдом одржавана је помоћу коњичких релејних станица.

Дејство Шумадиске дивизије II. позива

У 6 часова, артилерија са целог фронта дивизије отворила је ватру на непријатељска утврђења и мостобран код Вишеграда. У 6.25 часова, јаки извиђачки делови 10., 11. и 12. пука II. позива били су у покрету ка Дрини, не наилазећи нигде на непријатеља.
Тек по избијању на Дрину, добивена је пешадиска ватра са леве обале реке према Старом броду, где су избили делови 10. и 12. пешадиског пука II. позива и према Вишеграду, где су делови 11. пешадиског пука II. позива успели да заузму мостобран на десној обали реке.
Пред вече добивено је наређење команданта Ужичке војске ове садржине:
„Ради пребацивања преко Дрине и даљег наступања наређујем, да Шумадиска дивизија II. позива отпочне пребацивање у току ноћи 13./14. септембра око Старог брода и Вишеграда, и ово продужи и сутра 14. септембра.
11. пуку наредите, да још ноћас пошто пото овлада мостом преко Дрине код Вишеграда и спречи његово рушење.
Пољска артилерија са десног одсека и 12 брдске батерије, пошто потпомогну пребацивање десне колоне код Старог брода поставиће се према Вишеграду и са хаубичком батеријом потпомагаће прелаз леве колоне код Вишеграда, а затим да се и саме пребаце потпомажући наступање пешадије ка Лијесци и Семећу.
Задатак је дивизије, да наступа преко Лијеске и Семећа, тежећи обухвату левог непријатељског крила, ако би се овај задржао код Семећа.
Добровољачка чета са једним топом, ако се већ није пребацила, да се пребаци код Слапа и Ђурђевића и тежи ка селу Живаљевићу и даље ради обезбеђивања десног бока.
Десна колона Лимског одреда са 3 брдска топа наступаће преко Власиња, а остатак одреда тежиће линији: Богдашићи – Заглавак у десни бок и позадину Семећских положаја“.

Дејство Лимског одреда

Овај одред успео је, да у току овог дана пребаци заостале непријатељске делове на леву обалу Дрине.
Десна колона заноћила је са главнином на положају Мириловић (807), а предњим деловима на десној обали Дрине.
Средња и лева колона наишле су на јачи отпор непријатељски према Међеђи и Градини (901).
Командант Ужичке војске наређује пред вече команданту Лимског одреда ово:
„Шумадиска дивизија II. позива предузеће пребацивање преко Дрине на фронту Стари брод -Вишеград и наступаће преко Лијеске ка Семећу, наређујем:
Да се десна колона вашег одреда са брдском батеријом пребаци преко моста на Дрини, или ако овај буде порушен, тада код Дулице и наступа преко Власиња и Језера ка Лишком пољу у десни бок Лијеске и Семећа, одржавајући везу са Шумадиском дивизијом II. позива.
Крупови топови, ако се не могу спустити преко Мириловића у Вишеград, да се спусте на пут и дођу у Добрун, о чему известите.
Остатак вашег одреда ћете прикупити и извршити прелаз на простору Међеђе – ушће Лима и тежити линији: Буршићи – Заглавак у десни бок и позадину Лијеске и Семећа.
Предузмите све мере, да овладате железничким мостом и спречите његово рушење, те да преко њега и извршите прелаз. Крупове топове средње колоне пребацити преко железничког моста и пругом довести до Међеђе. Не буде ли то могуће, упутите и њих у Добрун.
Потребно је да Ибарски обавезнички пук пређе Дрину на Устипрачи и наступа ка Лумбардићима и даље, ради обезбеђења вашег левог бока. Ако имате везе саопштите му ово, а ја ћу известити и команданта Ибарске дивизиске области.
Предузмите све мере да будем извештен благовремено, докле вам трупе буду доспеле 14. септембра.

 

14. септембар

Дејство Ужичке бригаде

Пред зору пребачен је 2. батаљон 4. пука III. позива преко Дрине (4 официра и 594 војника) и чим је стигао на Градину, где је већ био батаљон капетан Огњановића, оба су батаљона кренута наступним маршем ка Биљегу, где су стигли у 10.30 часова. Око 15 часова дошло се на Биљегу у везу са добровољачком четом мајора Тодоровића.
Код Црквице пребачена је 1. чета 10. пука III. позива (1 официр и 200 војника), која се са пребаченом још прошлог дана 2. четом овог пука, кретала преко Стражевице ка Пашином брду.
Непријатељ, је држао линију Столац – Пашино брдо (јачина до једног батаљона). Борба је вођена од 16 – 18 часова, кад је непријатељ напустио положај и одступио ка Осмачи.
Добровољачка чета и оба батаљона преноћила су на Столцу.
Командант Ужичке војске био је наредио, да се пребаце на леву обалу Дрине ноћу 14./15. септембра и 2 позициска пољска топа ради потпомагања пешадије, али се од овога одустало на представку команданта Ужичке бригаде, због немогућности кретања пољске артилерије по планинском земљишту и без путова на левој обали Дрине, зашта је потребна брдска артилерија, коју ова бригада није имала.

Дејство Шумадиске дивизије II. поз.

Тек у 6.30 часова 14. септембра, командант Шумадиске дивизије добија наређење команданта Ужичке војске, да дивизија изврши прелаз преко Дрине ноћу 13./14. септембра.
На основи овог наређења командант дивизије издаје телефоном ово наређење:
„У току јучерашње борбе утврђено је, да се на левој обали Дрине налазе само непријатељски заштитнички делови, наређујем:
1. Да командант 11. пука са 3 батаљона форсира Дрину преко каменог моста и отпочне пребацивање, тежећи Лијесцн и Семећа хану. Батаљон са Орлине треба привући ка мостобрану, а тако исто и пољску батерију са Паноса.
2. Да командант 10. пука, са пуком и брдском Дебанжовом батеријом из резерве, отпочне одмах пребацивање код Старог брода, тежећи Плочи и Старој гори, а потом Семећу, обухватајући лево непријатељско крило.
3. Да командант 12. пука са два своја батаљона, такође отпочне пребацивање код Старог брода и надире десно од 10. пука ка Семећу.
4. Да два батаљона 12. пука из резерве дођу на Гостиље брдо.
5. Да командант пионирског полубатаљона оде код Старог брода и руководи пребацивањем и даље израдом моста.
6. Да командант 12. пука достави најхитније командиру чете на Вел. Столцу, да се са четом и брдским топом и добровољачком четом (ако се она већ није пребацила), пребаци у току дана код с. Слапа или Ђуровића и тежи селу Живаљевићу и даље, ради обезбеђења десног бока 10. и 12. пука, који ће се кретати преко Старе горе ка Семећу“.
У 7.20 часова командант Шумадиске дивизије II. позива шаље овај извештај команданту Ужичке војске:
„Командант 11. пука јавља, да ноћас 13./14. септембра није могао да пребаци ни једно одељење преко моста код Вишеграда, због елементарних непогода и непријатељске ватре. Наређење ОБр. 680 упућено Шумадиској дивизији II. позива преко команданта 12. пука примљено је тек јутрос у 6.30 часова и по истом наређено: да 11. пук форсира прелаз преко каменог моста код Вишеграда, да 10. пук и два батаљона 12. пука отпочну пребацивање код Старог брода, где да буде и пионирски полубатаљон, да два батаљона 12. пука буду у дивизиској резерви на Гостиљем брду, док се ситуација не расветли, где ћу бити и ја“.

Покушај прелаза код Вишеграда

Непријатељ је преко ноћ 13./14. септембра порушио камени мосг код Вишеграда, а већ раније је запалио дрвени мост, из чега се закључило, да се непријатељ решио на пасивну одбрану и да је слаб.
Командант 4. батаљона 11. пука, који је био у првој линији према порушеним мостовима, водио је борбу са непријатељем, који је дејствовао из кућа на десној обали Дрине, бранећи приступ ка реци.
Командант Шумадиске дивизије II. позива доставља команданту 11. пука ово: „Са осматрачке тачке на Гостиљу види се, да непријатељ одступа. Делови непријатељски који су код Вишеграда слаби су, јер је непријатељ повукао артилерију, и зато наређујем да се убрза напад. За прелаз преко реке користити у прво време бурад из дела вароши на десној обали, као и чамце, греде и шине, те да се порушени део моста што пре оправи.
На осталим тачкама напредује се“.
У 10.30 часова командант дивизије наређује, да се од Старог брода упути пола чете пионира команданту II. пука код Вишеграда за поправку каменог моста.
Непријатељска пешадиска ватра из Вишеграда са леве обале Дрине била је јака, па се ништа није могло учинити без артилерије, те командант 11. пука чини предлог команданту дивизије, да се доведе ближе пољска артилерија ради дејства на куће, из којих непријатељ трокатно дејствује.
Одмах је наређено команданту пука, да са Паноса доведс на мостобран вод пољске артилерије ради потпомагања прелаза пешадије преко реке. Дејство овог вода пољске артилерије почело је са мостобрана око 15 часова, али је убрзо престало због дејства јаке непријатељске артилериске ватре са Лијеске.
Због дејства јаке пешадиске и артилериске ватре непријатељске, 11. пук II. позива није успео у току дана да изврши прелаз преко Дрине код Вишеграда.

Прелаз код Старог Брода

Командант 10. пешадиског пука II. позива покушао је, да сплавом пребаци нешто пешадије на леву обалу реке ноћу 13./14. септембра, али није успео због јаке непријатељске пешадиске ватре. Тек у подне отпочео је пребацивање војника 10. пука преко Дрине помоћу сплавова. Пребацивање је ишло врло споро. По извештају команданта пука, коњи са муницијом и митраљезима оваквим сплавом не могу се пребацити, те је потребно до ноћи подићи мост.
Командант 12. пука II. познва, који је имао да пребаци код Старог брода своја два батаљона, такође јавља, да је у 8 часова пуштен први сплав, али се њиме превозе само по два војника, те је до подне пребачено свега по један вод из 10. и 12. пука, да непријатељ брани прелаз слабом пешадиском ватром и да је пионирски официр изјавио, да је немогуће мост преко Дрине направити са оваквим материјалом, већ да су потребни понтони, тј. мостовни трен.
Напомена. Из свега овога види се, како су надлежни олако схватили извршење једног овако важног задатка, као што је форсирање реке Дрине, кад се нису постарали, да трупама осигурају првенствено средства за овакав задатак, па тек онда да наређују његово извршење.

Распоред Шумадиске дивизије II. поз. ноћу 14. и 15. септембра

1. Код мостобрана према Вишеграду на десној обали Дрине: 3 батаљона 11. пука II. позива и пола чете пионира са 1 брзометном брдском батеријом и једним водом пољске артилерије.
2. Према Старом броду, на левој обали Дрине, пребачена два вода пешадије (по један из 10. и 12. пука II. позива), а на десној обали Дрине 10. пук II. позива, 2 батаљона 12. пука II. позива, 1 ½ чета пионира са једном брдском брзометном батеријом, 2 брдске Дебанжове батерије и 1 пољска батерија.
3. На Гостиљем брду у дивизиској резерви: два батаљона 12. пука II. позива и 1 пољска батерија.
Штаб дивизије на Гостиљем брду.
Сувоборска добровољачка чета мајора Душана Димитријевића пребацила је само три војника преко Дрине код с. Штитарева ноћу 13./14. септембра.

Дејство Лимског одреда

Покушан је прелаз преко Дрине ноћу 13./14. септембра, али без успеха.
Заповест команданта Ужичке војске ОБр. 680 примљена је 14. септембра у 2 часа, на основи које командант Лимског одреда наређује ово:
„На Вишеградском бојишту непријатељ је свуда пребачен на леву обалу Дрине.
Данас 14. септембра, трупе Ужичке војске извршиће прелаз Дрине: Шумадиска дивизија II. позива прећиће на фронту Стари брод – Вишеград и наступаће преко Лијеске ка Семећу (друм Вишеград – Рогатица); Ибарски обавезнички пук прећиће Дрину око Устипраче и наступаће ка Лумбардићима, ради осигурања нашег левог бока, наређујем:
1. Десна колона, командант мајор Јован Катанић: 4. кадровски пук и 2 митраљеза; 1 батаљон 2. прекобројног пука III. позива; 3 Дебанжова брдска топа и 2 Крупова пољска спорометна топа. Свега: 4 батаљона, 2 митраљеза и 5 топова.
Има задатак, да се пребаци преко моста код Вишеграда или ако овај буде порушен, тада код Дулице и да дејствује у десни бок фронта Лијеска – Семећ, саображавајући своје дејство према истој.
2. Средња колона, командант потпуковник Милорад Митровић: 5. кадровски пук и 2 митраљеза; 4 брдска брзометна и 3 Крупова пољска спорометна топа. Свега 3 батаљона, 2 митраљеза и 7 топова.
Извршиће прелаз код ушћа Лима и наступати преко Заглавка ка Семећу у десни бок Вишеградских положаја. Предузети мере, да се овлада железничким мостом и спречи његово рушење, те да се преко њега изврши прелаз.
3. Лева колона, командант мајор Аврам Драгојловић: 2 батаљона 2. прекобројног пука III. позива; гранично-добровољачки одред; 3 брдска Дебанжова топа. Свега: 2 батаљона, гранично-добровољачки одред (3 чете) и 3 топа.
Прикупити што више снаге и извршити прелаз око Међеђе и дејствовати у правцу Буршић – Хадровић и у позадину Вишеградских положаја, одржавајући лево везу са Ибарским обавезничким пуком.
4. Резерва: 1 батаљон 2. прекобројног пука III. позива креће се за средњом колоном.
5. По извршеном прелазу одржавати међусобно везу и то: десна и средња колона на линији: Грабовица (817) – Трвдковић – Кочарин – Студен (1248), а средња и лева колона на линији: Џанкићи – Лишко поље – Гријаковина.
6. Део мунициске колоне за десни одсек биће на Црном врху (1108) код Сухе горе, а за средњу и леву колону код Д. Стрмице, где ће се поставити скела на Лиму.
7. Пољска болница за средњу и леву колону биће до даљег наређења у Прибоју, а десна колона ће користити пољску болницу Шумадиске дивизије II. позива у Мокрој Гори. За пренос рањеника средње и леве колоне служиће дресине, које ће командант места Прибоја упутити у Д. Стрмицу. Дресине ће радити на прузи од Д. Стрмице до Увца, а даље до Прибоја користити кола пољске болнице.
Командант десне колоне за своје рањенике ће користити завојиште Шумадиске дивизије II. позива.
8. Профијантска колона ће издати трупним коморама храну у Руду, а доносиће је из Прибоја, где остаје ручно слагалиште.
9. Телефонске везе остају исте.
10. Ја ћу бити до 8 часова на Врановини, а затим се крећем на Бујак, где ми слати извештаје“.
Напомена. О овоме је извештен и командант Ибарског обавезничког пука.
Према овој, овако прецизно издатој заповести, трупе Лимског одреда, чиниле су покушаје на више места за прелаз Дрине, али без успеха. Не толико непријатељска ватра, колико брзина воде у Дрини, несолидност превозних средстава и невештина сплавара, узрок је неуспеха.
Десна колона је покушавала у два маха прелаз код Дулице и коте 293, јер је мост код Вишеграда био порушен, али без успеха. Непријатељ је код коте 293 снажном ватром ометао склапање сплавова.
Средња колона развила се према железничком мосту, код Међеђе, али предвиђајући тешкоће, командант колоне се решио да сачека ноћ, па да под заклоном ноћи изврши прелаз код Блаза.
Лева колона јс спуштала сплавове на воду, али је била одбивена непријатељском ватром.
Пред подне стигао је командант Лимског одреда на Бујак са одредском резервом од 1 ½ чете 2. прекобројног пука III. позива.
Командант Ибарског обавезничког пука извршио је прелаз преко Дрине у току 14. септембра између Устипраче и Требаљевог брда уз помоћ Црногораца. Због удаљености овог пука и честих промена у ситуацији, командант овог пука молио је команданта Ужичке војске, да регулише питање о потчињености овог одреда.
Лимски одред није успео у току 14. септембра да изврши прелаз Дрине из истих разлога, из којих ни трупе Шумадиске дивизије II. позива нису могле форсирати реку, а то су: оскудица у солидним превозним средствима и спремним трупама за руковање тим средствима.
Напомена. У овом делу изложили смо офанзивне операције Ужичке војске закључно са 14. септембром, а даље операције ове војске на горњој Дрини, у интересу целине, излагаћемо једновремено са операцијама I., II. и III. армије на средњој и доњој Дрини, јер од 15. септембра почиње друга фаза битке на Дрини.
Због кратких података о операцијама аустриске војске на југозападном фронту према нашој Ужичкој војсци, нисмо у овом делу износили паралелно по данима дејства наше и аустриске војске, стога ћемо овде изнети податке аустриске војске са којима располажемо.