Knjiga devetnaesta 1916. godina

Operacije na Crnoj reci i zauzeće Bitolja (1. deo)

4. oktobar, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

Operacije na Crnoj reci Zauzeće Bitolja 4. oktobar 1916. godine U toku ovoga dana Vrhovna Komanda primila je ove važnije izveštaje: Od komandanta I armije: OBr. 2059 u 0.45 časova: ,,U današnjem gonenju delovi armije zanoćili su ovako: Moravska...

4. oktobar, Operacije II armije

Kako je noć 3./4. oktobra provedena vidi se iz napred navedenog izveštaja pod OBr. 2520. U toku dana: Armija je primila ove važnije izveštaje: Od komandanta Timočke divizije: OBr. 1925, 1933, 1931, 1937 a koji su kod iste...

4. oktobar, Operacije III armije

Kako je noć 3. 4. oktobra provedena na frontu ove armije vidi se iz napred navedenog izveštaja pod OBr. 3040. U toku dana: U 6.25 čas. Načelnik štaba Dunavske Divizije javlja, da na frontu nema ničeg...

4. oktobar, Operacije I armije

Kako je noć 3./4. oktobra provedena vidi se iz napred navedenog izveštaja OBr. 2061. U toku dana; Oko 7.30 čas. primećena neprijateljska kolona jačine jednog bataljona u pokretu od s. Balduenaca ka Tepavcima. Oko 10.30- 12 čas....

4. oktobar, Dejstvo Konjičke divizije

U 2 časa primljeno je naređenje komandanta I armije OBr. 2060 a koje je za 3. ov. mes. u celosti izneto. U 3.45 čas. naređeno je komandantu 5. konjičkog puka da izvesti komandanta 4. konjičke...

5. oktobar, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

U toku ovoga dana Vrhovna Komanda primila je ove važnije izveštaje: Od komandanta I armije: OBr. 2099 u 7.20 čas. ,,U toku noći 4./5. oktobra pod jačom pešad. vatrom, pešadija je krenuta u napred i znatnim delovima...

5. oktobar, Operacije II armije

Kako je noć 4./5. oktobra provedena vidi se iz napred navedenog izveštaja pod OBr. 2559. Od Vrhovne Komande dobijeno je naređenje LBr. 7874, da se jedno zavojište Timočke diviz. oblasti odmah uputi u sastav III...