4. октобар, Операције III армије

455

Како је ноћ 3. 4. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3040.
У току дана:
У 6.25 час. Начелник штаба Дунавске Дивизије јавља, да на фронту нема ничег значајнијег. Наређено му је, да по сваку цену пребаци ма и најмање делове па леву обалу Црне реке и тамо их утврди, као заштиту даљег пребацивања; било би врло корисно пребацити који митраљез као ослонац.
Од команданта Дринске дивизије примљени су они извештаји:
ОБр. 2882, 2888, 2893, 2900 а који су код исте дивизије у целости изнети.

Од команданта Дунавске дивизије:
ОБр. 1090,1093, 1095, 1098, 1101 изнети код исте за овај дан.
Од Врховне Команде примљена су наређења ОБр. 5888, 5907 а која су напред у целости изнета.
У 21 час: На основи горњег наређења Врховне Команде ОБр. 5888 командант армије са ОБр. 3047 издао је следећу заповест команданту Дринске и Дунавске дивизије:
“Наређењем Врховне Команде ОБр. 5888 од данас одређен је нападни фронт овој армији на Црној реци од Крапе до Безименог потока западно од Скочивира, који тече од Чегана. С тога заповест моју ОБр. 3027 од јуче допуњавам у следећем: Да Дринска дивизија левом колоном врши главни напад у бок и позадину непријатеља на фронту Крапа- поток Строшнице и олакша осталим трупама прелаз преко Црне реке и напад са фронта. Дунавска дивизија да напада непријатеља на фронту поток Строшнице- безимени поток од Чегана, који утиче западно од Скочивира. Померање трупа и заузимање новог фронта извршити најдаље у току наступајуће ноћи споразумно. Трупе Дунавске дивизије са левог крила, смењене трупама I армије повући код батаљона Срба добровољаца у армиску резерву. 0 пријему овога наређења одговорити.
У 23.20 час. са ОБр. 3065 наређено команданту батаљона Срба добровољаца, да се батаљоном крене 5. тек. мес. из јутра и дође код Совича у близинн резерве Дунавске дивизије.

Дејство Дринске дивизије

У току ноћи 3. 4. октобра на фронту ове дивизије није било борбе. Са ОБр. 2882 извештена армија и суседне дивизије.
У току дана:
У 5 часова командант дивизије са ОБр. 2877 издао је следећу заповост:
Непријатељ се повукао на леву обалу Црне реке. Дунавска дивизија напашће непријатеља на фронту Скочивир закључно- Брод искључно. Дринска дивизија напашће непријатеља на фронту Крапа- Скочивир (искључно) а десном колоном, ојачана трупама Шумадиске дивизије има да нападне непријатеља на Добром Пољу у десни бок и позадину и потпомогну трупама II армије у овлађивању Добрим Пољем.
У име припреме за извршење овог задатка
Наређујем:
1) Да 12. пук, Шумадиска Данглисова и француска брдска батерија уђу у састав десне колоне.
2) Да командант десне колоне базирајући се на Флоку:
а) Изврши притисак у правцу десног бока Доброг Поља и у правцу с. Градешнице;
б) Да пошто затвори правац од с. Будимираца и с. Груништа, спусти делове потребне јачине на фронту према с. Крапи па узводно до средокраће између с. Крапе и с. Скочивира.
3) Да командант леве колоне базирајући се на линију Сиви брег- Старков зуб, упути делове потребне јачине на десну обалу Црне реке на фронту од средокраће између с. Скочивира и с. Крапе па узводно до с. Скочивира искључно.
4) Задатак делова спуштених на десну обалу Црне реке:
а) да створе ослонац за даљи рад;
б) да пронађу мостове и спрече непријатељу рушење ових; да изрекогносцирају газове;
в) да изрекогносцирају непријатељске положаје и фортификације.
5) Одржавати међусобну везу као и са десним крилом Дунавске дивизије код Скочивира.
6) Командант артилерије пласираће артилерију тако, да може помагати рад пешадије. Тешка артилерија тући ће Добро Поље.
7) Дивизиска резерва: 17. пук остаје на Кајмакчалану и утврђује га.
8) Да би се омогућило извлачење артилерије и снабдевање трупа:
а) Референт за инжињерију са 2. пионирском четом и батаљоном III позива најенергичније продужиће израду колског пута Плоча- Кочобеј- Флока;
б) Командант десне колоне да одмах отпочне поправку пута за колски саобраћај од Флоке и до с. Петелина ка Кочобеју и у сусрет батаљопу III позива. За ово употребити 5. пук, кога извући чим стигне 12. пук и докле буде пут радио сматраће се као дивизиска резерва.
Заповест достављена команданту десне и леве колоне. дивизиске резерве (17. пука), артлерије и референту за инжињерију.
У 5.10 час. командант леве колоне са ОБр. 1280 од данас доставља: Приступљено је извршењу заповести ОБр. 2877. Примећени су слабији непријатељски делови на Плочи где се утврђују. Код с. Скочивира постоје два моста, која је непријатељ покушао да поруши, али није успео.
У 5.10 час. начелник штаба саопштио је мајору Пурићу да је малочас примљена заповест из армије, по којој је задатак дивизије да нападне непријатеља на линији Крапа-Скочивир (искључно) а десном колоном ојачаном 12. пуком и шумадиском Данглисовом батеријом напасти непријатеља у позадину и бок Добром Пољу. Према томе данас јачим извиђачким деловима у правцу Црне реке и Доброг Поља извиђати непријатеља. Израдити путове ради превлачења артилерије и припремити све за одсудан напад. Батаљон III позива и пионири израдиће пут од Плоче до Кочобеја, а они са резервом да пођу на сусрет од Флоке. Добиће и писмену заповест.
У 5.15 час. командант III армије са ОБр. 3050 од јуче у 16.40 час. доставља:
,,Чим стигне једно завојшите Тимочке дивизије ставиће се овој дивизији на расположење”.
У 5.30 час. начелник ђ-штаба соапштио је мајору Брашићу армиску заповест као и мере које они треба да предузму: као рекогносцирање путева од положаја до Црне реке; пронаћи газове на Црној реци; извидети фортификације и положаје на левој обали Црне реке. Писмену заповест добиће накнадно.
У 7.50 часова: Команданту III армије са ОБр. 2885 послата је ова представка:
За извршење задатка предвиђеног са ОБр. 3027 од 3. ов. мес. неопходно је потребно:
1) Да се ручно слагалиште хране и муниције за ову дивизију постави нпа Јурки Кулбелери.
2) Да се стоци дотури бар штогод фуражи, иначе ће сва полипсати.
3) Молим команданта да верује да се у оваквој ситуацији не могу више оставити ојачане трупе ове дивизије.
У 8 час. начелник санитета известио је начелника ђ-штаба, да нам не може вратити 1. завојиште пошто има болесника, а тражиће 1 за