4. октобар, Операције II армије

532

Како је ноћ 3./4. октобра проведена види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 2520.
У току дана:
Армија је примила ове важније извештаје:

Од команданта Тимочке дивизије:
ОБр. 1925, 1933, 1931, 1937 а који су код исте за овај дан изнети.

Од команданта Шумадиске дивизије:
ОБр. 1885, 1889, 1892, 1895, а који су код исте за овај дан изнети.

Од команданта III армијe:
ОБр. 3027.
Десна колона Дринске дивизије са појачањем из Шумадијске дивизије има заповест да нападне пепријатеља па Добром Пољу у десни бок и позадину те да потпомогне трупама 11 армије у заузимању непријатељских положаја пред њима. Да би пак трупе II армије што пре заузеле највиши врх Пожарске косе и потом што успешније напале непријатеља на Добром Пољу са јужне стране потпомоћи их дејством артилериске ватре са Кајмакчалана и Ниџе у том правцу.
Са ОБр. 2515 у 11:30 час. достављено Шумадиској ливизији у вези са ОБр. 2528 (тач. за данас).
Под истим бројем у 11.50 час. умољена III aрмија за извештај, када ће ојачана дeсна колона Дринске дивизије отпочети напад на Добро Поље и његову позадину, како би се могло издати одговарајуће наређење за сагласан рад трупа ове армије.
III армија, ОБр. 3006. – Непријатељ се повукао па утврђене положаје па левој обали Црне реке. Предњи делови ове армије достигли су до Црне реке. За даљи рад наређено, да се положај што пре организује за даљи напад и пласира тешка артилерија, Дринска дивизија нападаће фропт Крапа- Скочивир, а Дунавска дивизија Скочивир- Брод. Појачана десна колона Дринске дивизије продужује напад у десни бок и позадину непријатеља на Добром Пољу те да олакша акцију трупа II армије.
У 11.30 час. командант армије сходно наређењу ОБр. 5888 Врховне Команде издао је наређење ОБр. 5228 следеће садржине: ,,I и III армија у току јучерашњег дана гониле су непријатеља пред собом, који је био у повлачењу. 1 армија доспела је синоћ до Црне реке и железничке станице Кенали са пребаченим предњим деловима на леву обалу поменуте реке између с. Добровени и с. Букри и по извештају њеног команданта ОБр. 2059 од ноћас она данас продужује да гони непријатеља. III армија по извештају њеног команданта ОБр. 3006 од данас стигла је са својим предњим деловима до Црне реке и данас ће организовати заузете положаје и па њима пласирати тешку артилерију за даље наступање и то Дринском дивизијом на фронту Крапа- Скочивир, а Дунавском дивизијом на фронту
Скочивир- Брод. Десна пак колона Дринске дивизије, ојачана 12. пеш. пуком и 2. Даnглисоvом батеријом из Шумадискe дiвизијe добила је прeма наређењу Врховnе Команде ОБр. 5847 од 3. ов. мес. задатак од команданта III армије, да продужи наступање ка Добром Пољу, те да дејством у десни бок и позадину непријатељеву олакша II армији овлађивање линијом Козјак- Ветреник- Добро Поље.
II армија, пак, према напред поменутом наређењу Врховне Команде има да предузме потребне мере у циљу овлађивања означеном линијом, а у сагласности са ојачаном десном колоном Дринске дивизије.
С тога, а у вези мога наређења ОБр. 2492 од 3. ов. мес.. издатог команданту Шумадиске дивизије, наређујем:
1) Да командант Шумадиске дивизије одмах групише главин део своје снаге на своме левом крилу за одсудан напад на Добро Поље, који ће се извести у вези са ојачаном десном колоном Дринске дивизије, тако, да на томе крилу буду 4 батаљона и онај број оруђа, који је предвиђен у моме наређењу ОБр. 2492 од 3. ов. мес. А ако налази за нужно може примаћи у резерву позади свога десног крила онај батаљон од 3 чете из Тимочке дивизије. који му је иначе за пеопходну потребу стављен на расположење по моме наређењу ОБр. 2475 од 2. ов. Мес.
2) Да командант Шумадиске дивизије са овако ојачаном својим левим крилом предузме напад у правцу Доброг Поља онда, кад десна колона Дринске дивизије буде избила на потребну висину и да даљи свој рад саображава раду те колоне, одржавајући непрекидно тесну везу са њом.
3) Да десно крило Шумадиске дивизије према Ветренику и Голом Билу као и Тимочка дивизија за то време продуже да врше снажан притисак на непријатеља према себи у духу досадањих наређења, подешавајући свој рад према левом крилу Шумадиске дивизије, а имајућн увек у виду моје наређење ОБр. 2501 од 3. ов. мес.
4) Редовне извештаје о ситуацији слати ми по досадањем, а важне и хитне извештаје одмах.
5) О пријему овог наређења одговорити.

Дејство Тимочке дивизије

Ноћ 3. 4. октобра прошла на миру.
Јучерашњи губитци: 1 војник погинуо и 3 рањена. Са ОБр. 1930 извештена армија.
У 12 час. под ОБр. 1933 послат је армији следећи извештај: Јутрос је акција почела у 7 часова дејством артилерије. Извиђачки делови подишли су непријатељским заклонима и бацили у њих бомбе, после чега је отворена обострана пушчана ватра и дејство бомбама с обе стране.
Непријатељска артплерија са Преслапа отварала је ватру на делове леве колоне од 9.15 до 10.15 час., без резултата.
Код непријатеља није запажена никаква промена”.
У 13.40 час. под ОБр. 1931 извештена је армиска команда у следећем:
„На дан 3. октобра било је:
1) Способних за дејство:
а) У пешадији: бораца са пушком 2354, митраљеза 24.
б) У коњици: бораца са пушком 135.
в) У артплерији: бораца са пушком 173; топова пољских 75 мм. 8, топова брдских 80 мм. 2. топова рововских 6.
г) У инжињерији (пионира): бораца са пушком 171.
2) Неспособно за борбу: бораца (у пешадији, артилерији, коњици и инжињерији) укупно 2249.
Веза са наређењем ОБр. 2500”
У 14.25 час. од команданта II армије, под ОБр. 2528, добијено је наређење, а које је напред у целости изнето.
На основи овога наређења командант ове дивизије са ОБр. 1934 издао је следећу заповест:
„I и III армија у току јучерашњег дана гониле су непријатеља пред собом и синоћ је I армија била доспела до железничке станице Кенали са пребаченнм предњим деловима на леву обалу Црне реке, између с. Добровени и Букри, а III армија је прошле ноћи стигла својим предњим деловима до Црне реке, на фронту Крапа- Брод.
Једна колона III армије има да продужи наступање ка Добром Пољу те да дејством у десни бок и позадину непријатеља, олакша нашој армији овлађивање линијом Козјак- Ветреник- Добро Поље.
По заповести команданта II армије ОБр. 2528 од данашњег, Шумадиска дивизија има да групнше главни део своје снаге на своме левом крилу за одсудан напад на Добро Поље, подешавајући своје дејство према наступању тамошње колоне III армије; десно крило Шумадиске дивизије, према Ветренику и Голом Билу, и ова дивизија, за то време, има да врши снажан притисак на непријатеља пред собом, имајући у виду увек: да се одржава додир са непријатељем, па, чим се примети колебање и повлачење његових делова, да заузму непријатељске положаје и врше енергично гонење.
Наређујем:
1) Да се акција и даље продужи у духу мога наређења ОБр. 1919 од 3. ов. месеца.
2) Да команданти колона саображавају своје дејство један према другом и са суседним командантима, т. ј. командант десне колоне према 3. пешад. пуку, односно суседном француском команданту, а командант леве колоне према десном крилу Шумадиске дивизије, обавештавајући те команданте о своме раду и тражећи од њих исто то.
3) Почетак акције по овоме, а да би се саобразио рад са суседним деловима, наредићу накнадно.
Стање у 19 час. било је овакво:
Од 16- 19 час. на фронту ове дивизије није било ничега значајнијег. Непријатељска артилерија по подне није дејствовала према левој колони, а према десној од групе са Кожуха и од Тушина бациле око 18 час. неколико зрна на Трстеничку косу.
Предњи делови одржавају додир са непријатељем.
Предњи непријатељски делови код Тушина су опет појачани и помакли се мало у напред, иначе никаква друга промена код непријатеља није уочена.
Промене у распореду нема”.
Армиска команда са ЛБр. 1276 паређује:
„Начелник штаба Врховне Команде са ЛБр. 7874 од данас наредио је да одмах упутите једно завојиште са болничким одељењем команданту III армије у Острово.
Све болнице са одређенога завојишта предходно евакуисати или предати задржаном завојишту па негу.
Одређену јединицу упутити сувим, истим путем, којим је и I бригада упућена”.
О извршењу предњег наређења молим известите ову команду
На основу овога наређења, по № 1938 издато је наређење команданту 2. завојишта, да се за завојиштем и другим болничким оделењем сутра 5. ов. мца у 18 часова крене и одмаршује у Острово, где да се стави на расположење команданту III армије.
Правац кретања с. Костурији- с. Драгоманци- ц. Лукавац- с. Владово- с. Острово.
Одмор од 4 часа код к. 327 северозападно од Водене.
Храну да понесе у комори за 2 дана. Све болеснике да евакуише у споразуму са референтом санитета.
О овоме је извештен референт санитета.
О извршењу наређења извештена је армиска команда са ОБр. 1938.

Дејство Шумадиске дивизије

Ноћ 3./4. октобар на фронту ове дивизије прошла на миру. Било је обострано пушкарање и слаба артилериска ватра. Са ОБр. 1885 извештен командант армије и суседне дивизије.
У току дана:
У 12.45 часова: Обострана артилериска и слаба пушчана ватра. Наша патрола упућена са Пожарских положаја у правцу непријатеља заробила из његове једне објавнице 1 поднаредника и 1 редова из 3. батаљ. 46. пука.
Од команданта армије примљено је наређење ОБр. 2528 а које је напред у целости изнето.
На основи овог наређења командант дивизије са ОБр. 1891 у 17 часова издао је следећу заповест: Команданту левог и десног одсека целокупне артилерије и опште резерве:
I и III армија у току јучерашњег дана гониле су непријатеља пред собом, који је био у повлачењу.
I армија доспела је синоћ до Црне реке железничке станице Кенали са пребаченим предњим деловима на леву обалу ове реке између села Добровени и с. Букри и данас продужује гонење.
II армија стигла је синоћ својим предњим деловима до Црне реке и пошто данас организује заузете положаје, продужиће даље наступање. При овоме Дринска дивизија наступаће на фронт Крапа- Скочивир а њена десна колона ојачана 12. пешад. пуком 2 Данглис батеријом продужиће наступање ка Добром Пољу, те да дејствује у десни бок и позадину непријатеља олакша нашој армији овлађивање линијом Козјак- Ветерник- Добро Поље.
Сходно заповести команданта II армије наша дивизија има одмах да грунише главни део својсеснаге на свом левом крилу, за одсудан напад на Добро Поље, који ће се известе у вези са ојачаном десном колоном Дринске дивизије, кад она буде избила на потребну висину.
На основи овога наређујем:
1) Да командант левог одсека, коме се ставља на расположењу 1 батаљон 10. пешад. пука са 4 митраљеза из Бахона и 1 пољске батерије са десног одсека, групише 19. пешад. пук и 1 батаљон 10. пука на своме десном крилу тако, да може напад отпочети у правцу Доброг Поља сутра из јутра ако дотле десна колона Дринске дивизије избије на потребну висину. Циљ је напада прво заузеће Шумовите чуке северно од Д. Пожара, па потом напад па Д. Поље саображавајући рад према напредовању десне колоне Дринске дивизије.
Да би о раду десне колоне Дринске дивизије био обавештен а према томе одредио и час почетка напада, командант левог одсека везаће се телефоном са командантом ове колоне и с њим одржавати стално везу. Потребан телефонски кабл добиће од командира телеграфског одељења. И ова ће команда предузети са своје стране нужне мере за везу са Дринском дивизијом.
2) Да командант целокупне артилерије споразумно са командантом левог одсека данас и ноћас изврши груипсање артилерије онако, како је то данас устаљено, имајући у виду, да је командант III армије известио, да ће трупе на нашем левом крилу за време овог напада на Добро Поље бити потпомагане артилериском ватром са Кајмакчалана и Ниџе планине, која ће тући најпре пајвиши врх на Пожарској коси, како би ова тачка што пре била заузета. Детаље по питању потпомагања овом ватром регулисаваће у току борбе командант левог одсека споразумно са команедантом десне колоне Дринске дивизије.
У сваком случају нападу на Шумовиту чуку северно од Пожара и даље у правцу Доброг Поља има предходити најинтензивнија припрема артилериском ватром.
3) Да команданти оба одсека и даље продуже притисак на непријатеља на Голом Билу и Ветренику по постојећим заповестима с тим, да овај притисак буде врло снажан, кад отпочне напад на нашем левом крилу, према овоме ваља и саображавати рад према Голом Билу и Ветренику.
4) Да командант десног одсека стави одмах на расположење команданту левог одсека 1 пољску батерију.
5) Попуна муницијом трупа левог крила у Биџо-махале и Д. Пожару, осталих по досадашњем.
Референт артилерије требоваће за сутра и даље вишак муниције за трупе левог крила по тач. I за остале по тач. III. Да би се могла остварити интензивност нарочито артилериске ватре треба благовремено снабдети трупе прописном количином и вишком муниције.
6) Ја ћу се налазити за време напада на осматрачници код с. Биџо Махала. Командир Телеграфског одељења устројиће још данас потребне везе са командантом армије, командантима одсека и командантом целокупне артилерије.
7) Тражио сам од команданта Тимочке дивизије, да сутра до сванућа упути у општу дивизиску резевру код с. Бахова један батаљон до 3 чете”.
У исто време командант дивизије са ОБр. 1891 у 15.30 час. је известио и команданта Дринске дивизије о следећем:
“Сходно заповести командатнта II армије наредио сам:
1) Да се у току данашњег дана и ноћи групишу на левом крилу дивизије: 4 батаљона, 14 митраљеза, 8 пољских 4 Данглисова, 6 Дебанжових топова, б хаубица и 2 рововска оруђа.
2) Да се учине припреме за напад сутра из јутра на Шумовиту чуку северно од Пожара и даље у правцу Доброг Поља, ако дотле ваша десна колона избије на потребну висину.
3) Да се командант левог одсека ове дивизије телефоном веже са командантом ваше десне колоне и с њим одржава стално везу.

Да би се могао одредити час напада потребно ми је да знам, када ће и с које линије отпочети напад у правцу десног бока и позадине Доброг Поља наше десне колоне, пошто се напад ове дивизије у правцу Доброг Поља има саображавати раду ваше десне колоне”.
Командант дивизије са ОБр. 1891 од данас у 15.30 час. из Суботског извештава команданта Тимочке дивизије:
,,У вези заповести команданта II армије ОБр. 2528 од данас молим:
1) Да се батаљон од 3 чете упути у Бахово сутра до сванућа где ће образовати општу дивизиску резерву.
2) По доласку у Бахово молим, да ми се командант батаљона јави телефоном”.
Командант дивизије са ОБр. 1891 од данас извештава команданта II армије о следећем:
Достављајући приложену заповест за рад ове дивизије час ми је известити:
1) Да сам са десног одсека узео једну пољску батерију ради пласирања на левом крилу у намери, да остварим што јачу припрему напада ватром тако потребну с обзиром на јачину наше нападне пешадије, створ, природу, јачину и добру утврђеност ненријатељског положаја и потребу заштите од артилериске ватре са Ветреника, Кравице и Доброг Поља.
За притисак на Голо Било и Ветреник и евентуалну одбрану од непријатељског напада са те стране остаје ми ипак довољно артилерије.
2) Молио сам команданта Тимочке дивизије, да ми сутра до сванућа упути у Бахово батаљон од 3 чете, који ће остати у општој резерви и биће употребљен само у крајњој нужди.
3) Известио сам о решењу команданта Дринске дивизије и молио га да ме извести: Кад ће и с које линије његова десна колона почети напад у правцу десног бока и позадине Доброг Поља, да би могао одредити време почетка напада”.
Према наређењу команданта II армије ОБр. 2500 од 3. ов. мес. командант дивизије са ОБр. 1892 од данас подноси следеће бројно стање:
1 ) Бораца са пушком у строју 3736.
2 ) Митраљеза за дејство 35.
3) Топова за дејство 62(22 пољска, 10 хаубица, 8 брдских 75 мм. Данглис, 16 брдских 80 мм. и 6 рововских).
4) Бораца са пушком из митраљеског одељења 178.
5) Бораца са пушком у батеријама 514.
6) Болесних бораца са пушком код пешадије и митраљеских одељења, који се не могу употребити за борбу 253.
7) Болесних војника у артилерији који се за време борбе не могу употребитп 1023,,.
На основи извештаја команданта одсека командант дивизије са ОБр. 1893 од данас у 16.30 час. извештава команданта II армије, Тимочке и Дринске дивизије:
„Ситуација од 12- 16 часова: Сем слабог пушкарања са бацање бомби и повремене обостране артилериске ватре на фронту дивизије ништа ново”.
Командант II армије са ОБр. 2533 од данас у 18.10 час. изештава:
„Командант III армије под ОБр. 3026 од данас известио је: Десна колона Дринске дивизије, која је 3. ов. мес. овладала котом 1881 и косом што се спушта у реку Строшницу, овог је састава: 5. пешад. пук, 1 батаљон 4 пешад. пука, 7. пешад. пук и 1 батаљон 8; пешад. пука, вод Данглисових тонова, француска брдска батерија и једна пољска батерија.
Ноћас је ушао у састав те колоне 12. пешад. пук са једном батеријом”.
На основи извештаја команданта одсека командант дивизије са ОБр. 1895 од данас у 19.20 час, из Суботског извештава, команданта II армије, Тимочке и Дринске дивизије:
„Ситуација од 16 до 19 часова:
Сем повремене обостране пушчане и артилериске ватре на фронту дивизије ничег значајнијег”.
На основи извештаја команданта левог одсека командант дивизије са ОБр. 1896 од данас подноси следећи извештај команданту II армије:
1) Нападу на Добро Поље има да претходи напад ради заузећа трију Пожарских чука (Шумовите, Камене и највише) и првог теренског басамака (Гривнице) на вези Катунац- Добро Поље. Сви су ови положаји (све три чуке и Гривица) солидно утврђени, ојачани жичаном препреком негдеу више реди и снабдевени приближницама. Прилаз к њима стављен је под артилериску ватру са Ветреника, Кравице, Доброг Поља и са правца од Сокола.
Само Добро Поље, према исказима свих бегунаца и заробљеника, врло је добро утврђено и ојачано са неколико реди препрека од жица најсолидније му је утврђена страна, којој се прилази од Ниџе и Сокола.
2) Правци напада на Добро Поље ови су:
а) Од Ниџе и Сокола ка Добром Пољу изводи у десни бок и позадину, али са врло тешком везом Добро Поље- С0кола.
б) Од Пожара преко Пожарске косе изводи на фронт положаја.
в) Са Катунца теренском косом везом ка Добром Пољу изводи на фронт положаја.
Кад једна јака колона Дринске дивизије на коју би пало тежиште рада у нападу на Добро Поље, напада у његов десни бок и позадину, са наше стране главни напад има се извести Пожарском косом а споредни од Катунца ка Добром Пољу.
3) Под извесном претпоставком да тежиште рада падне на десну колону Дринске дивизије, за одсудан напад на Добро Поље с наше стране потребан је још један пук, али пук потпуне формациске јачине. Ипак, ако је пук јак као наш 19., који броји 1200 пушака онда и читава бригада, за коју снагу по избијању пред Добро Поље има довољно места за развој.
4) Да би се овај напад на Добро Поље могао спремити јаком артилериском ватром, да би се ровови и препреке могли порушити, потребно је да поред артилерије којом располажемо имамо најмање једну батерију 15 см. брзометних хаубица и једну батерију 105 мм. дугачких брзометних топова.
5) Једновремено са овим нападом требало би нападати демонстративно на Ветреник, у ком циљу 11. пук треба ојачати још са најмање једним батаљоном, кога треба упутнти у Струпино на западни Мали Ветреник.
На осталом делу Ветреника вршио би се снажан притисак ватром, пошто је због бочне и леђне ватре ненријатељских батерија са Голог Била, покрет наше пешадије на овом делу фронта веома тежак.
За извођење овог дела задатка, довољно је оволико артилерије са колико располажемо.
6) Да би се напад могао снажно припремити ватром, потребно је да све време напада следује као вишак муниције за артилерију у дејству Доброг Поља но таб. 1 а за сву осталу по таб. III наређења АрБр. 2995 од 22. септембра. Наредио сам да се овако муниција и требује.
Губитци: рањено 1 поднаредник, 2 каплара и 5 редова.
Утрошено муниције: пушчане 59.463, митраљеске 3.075, ручних бомби 116,бомби за Азен топ 125, артилериских зрна 1716.