4. октобар, Дејство Коњичке дивизије

584

У 2 часа примљено је наређење команданта I армије ОБр. 2060 а које је за 3. ов. мес. у целости изнето.
У 3.45 час. наређено је команданту 5. коњичког пука да извести команданта 4. коњичке бригаде, да из 1. коњичког пука пошаље 1 ескадрон команданту Вардарске дивизије и да буде у 7 час. у с. Букри.
У 4 часа командант коњичке дивизије на основи наређења команданта I армије ОБр. 2060 издао је заповест ОБр. 1986 следеће садржине:
1) Да 1. коњичка бригада са свога досадањег правца користи сваки повољан моменат и најенергичније гони непријатеља у правцу Битоља и Логоварди, одржавајући што тешњу везу десно са Вардарском дивнзијом а лево са француским трупама. При овоме раду придржавати се строго мојих наређења: ОБр. 1969 и 1981 од 3. ов. мес.
2) Командант 1. коњичке бригаде упутиће један ескадрон из 1. коњичког пука команданту Вардарске дивизије тако да ескадрон буде код с. Букри данас у 7 часова.
3) 2. коњичка бригада полази у 5 и по часова 4. ов. мес. правцем к. 735- с. Рахманли тако, да буде увек позади резерве Вардарске дивизије. Покрет прикривен. Код с. Рахманли зауставити се и чекати даља наређења.
4) Трупне коморе имају се прикупити на линији с. Неокази- с. Воштаран.
5) Завојиште биће у с. Д. Врбени.
6) Муницијом, по потреби, снабдети се из најближих пешачких јединица.
7) Ручно слагалиште остаје на досадањем месту.
8) Ја ћу се налазити у прво време око к. 735, а потом на правцу к. 735- с. Рахманли.
Заповест ова достављена по ордонанс- официру: команданту
1 и 2. коњичке бригаде, а саопштена на потпис начелнику интендантуре и референтима ове дивизије.
У току ноћи 3./4. октобра било је слабо пушкарање код предњих делова. Са ОБр. 1987 извештен командант 1 армије и команданти Моравске и Вардарске дивизије.
У току дана:
У 15.35 час. официр који је код патрола па железничкој станици код Кенали јавља:
Да су Французи чули, да ће Вардарска дивизија вршити напад на Кенали у 18 часова, па моле, да се известе, како би тај напад потпомогли са једним дивизионом артилерије. Француска пешадија сада се налази на 500 м. ј.з. од станице Кенали.
Французи су покушали да врше напад у своме правцу али су добили бочну непријатељску ватру из с. Кенали, те су се зауставили. Извештен о овоме помоћник команданта Вардарске дивизије пуковник Душан Васић, који је одговорио, да се његови пешачки делови налазе на 50- 200 мет. од Кенали, јуриш не могу да врше за то што добијају бочну ватру од бугарске артилерије која се налази на левој обали Црне реке и с. Букри.
Ако успеју артилеријом да истерају Бугаре из њихових ровова кренуће се одмах на јуриш зато нека Французи туку Кенали.
Ово је достављено ппуковнику Мостићу с тим, да јави Французима и команданту 1. коњичке бригаде.
У 15.18 час. Командант 1 коњичке бригаде под ОБр. 828 јавља да је ситуација на фронту непромењена.
У 18 час. упућен ордонанс официр ппоручннк Хајдук- Вељковић, да извести команданта 2. коњич. бригаде, да остане на истом месту на коме је.
У 18.30 час. командант 1. коњичке бригаде доставља извештај вође официрске патроле из с. Меџидли, који у 17 час. јавља:
,,До сала се у с. Негочане пребацио 1 батаљон руске пешадије и 1 чета Француза чије се пребацивање наставља. Са патролом ми није било могуће даље отићи од пешач. линија услед пешачке ватре, и артилерије, која туче са врло блиског одстојања (картечом), она се налази западно од с. Меџидли код Мртваја, који се налази између пута за Битољ и р. Ракове.
Наша пешадија посела је земљане ограде од њива на северној ивици села Негочана.”
У 19.30 час. командант ове дивизије са ОБр. 1997 извештава команданта I армије и суседне дивизије следеће:
..1. коњичка бригада је у истом распореду у коме је и синоћ била са официрским патролама: № 1 на путу Рахманли- Кенали; № 2 у желез. станици Кенали и № 3 у с. Негочанима.
2. коњич. бригада приспела је к. 735, напред се више није кренула, пошто ни резерва Вардарске дивизије није кренула напред. Француско- руске трупе држе својим предњим деловима линију св. Петка- ц. Негочане- ст. Кенали. У 17 час. почело је јако бомбардовање, од стране француза, с. Меџидли у циљу напада 311. француске бригаде, које још траје (17.30 час.).
Артилерија Вардарске дивизије потпомаже напад тукући Кенали, одакле Французи добијају бочну митраљеску ватру. Око 11 час. у с. Сакулеву дошла су два француска ескадрона.
О губитцима и утрошку муниције поднеће се извештај накнадно. Штаб дивизије у Воштарану. Исхрана добра.”
У 22.05 час. примљено је наређење команданта I армије ОБр. 2098 следеће садржине:
..Сутра 5. тек. мес. продужити рад у духу мога наређења ОБр. 2060 од 4. ов. месеца.”
У 22.20 час. командат дивизије на основу предњега издао је команданту 1. и 2. коњичке бригаде наређење:
,,Рад 5. тек. мес. има се продужити у духу заповести ОБр. 1986 од 4. ов. месеца.”
Ово је достављено телефоном под ОБр. 2007.