Sastav i raspored srpske vojske 3. oktobra 1915

1962

Sastav i raspored srpske vojske 3. oktobra 1915. godine

Vrhovni komandant NJ. V. Prestolonaslednik Aleksandar.
Načelnik štaba vojvoda Radomir Putnik. Pomoćnik načelnika štaba đeneralštabni pukovnik Živko Pavlović.

Severni i zapadni front

I. armija (štab u Valjevu).
Na frontu: selo Ostružnica – ušće Drine – Višegrad. Komandant vojvoda Živojin Mišić. Načelnik štaba đeneralštabni pukovnik Stevan Hadžić.
Drinska divizija II. poziva (štab u Obrenovcu). Na frontu: Ostružnica – s. Ušće. Komandant, đ. štabni pukovnik Krsta Smiljanić. Načelnik štaba đ. štabni major Milan Zavađil. Sastav:
4., 5. i 6. puk II. poziva; Drinski konjički divizion od 2 eskadrona; 1 divizion Drinskog art. puka (3 baterije); 3. Drinska poziciska baterija (6 Debanžovih topova); 4. divizion zaplenjenih topova (2 baterije); 2 duga 12 sm. topa. Ukupno: 12 bataljona, 28 topova, 12 mitraljeza i 2 eskadrona.
Dunavska divizija II. poziva (štab u Vladimircima). Na frontu: s. Ušće – utoka reke Jadra. Komandant đ-štabni pukovnik Miloš Vasić. Načelnik štaba, đ-štabni major Milan Uskoković. Sastav: 7. puk I. poziva; 8. i 9. puk II. poziva; 3 brzometne baterije (12 topova); 2. poziciska baterija (6 topova); 1 Danglisova brdska baterija (4 topa); Dunavski konjički divizion (2 eskadrona). Ukupno: 12 bataljona, 12 mitraljeza, 22 topa i 2 eskadrona.
Sokolska brigada (štab u Krupnju). Od ušća Jadra do reke Trešnjice. Komandant konjički pukovnik Đorđe Đorđević. Sastav: 5. i 6. puk III. poziva; 3., 4. i 5. poziciska baterija; 1 odeljenje konjanika. Ukupno: 8 bataljona i 18 topova.
Užički odred (štab u Užicu). Od reke Trešnjice do utoka Lima. Komandant pešad. pukovnik Ivan Pavlović. Sastav: 4. kadrovski puk; 4. puk III. poziva; 2. prek. puk III. poziva; Donjovasojevićska brigada (3 bataljona); 2 poljske Debanžove baterije; 2 brdske Debanžove baterije; 2 Krupova poljska topa. Ukupno: 14 bataljona, 26 topova.
Moravska divizija II. poziva (štab u pokretu ka Ubu). Komandant pešadiski pukovnik Ljubomir Milić. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Dan. Kalafatović. Delove ove divizije, koji su ostali na frontu od utoka Jadra do utoka Trešnjice, smenjuje Sokolska brigada. Po naređenju komandanta I. armije, ova divizija prikuplja se u armisku rezervu na prostoriji izvornih delova Tamnave i Uba. Sastav: 1., 2. i 3. puk II. poziva; 6 poljskih brzometnih baterija. Ukupno: 12 bataljona, 12 mitraljeza i 24 topa.
Odbrana Beograda (štab na Torlaku).
Na frontu: od potoka Srednjaka (istočno od Grocke) do sela Ostružnice. Komandant, đeneral Mihailo Živković. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Milutin Lazarević. Sastav: 7. puk II. poziva; 10. kadrovski puk; 7., 11. i 15. puk III. poziva; 6 poljskih brz. baterija 75 mm. = 24 cevi; 6 pozic. sporometnih baterija 80 mm. = 24 cevi; haubica 120 mm. = 4 cevi; haubica 150 mm. = 2 cevi. Protiv aeroplanska baterija = 4 cevi.
1 ruska obalska baterija 150 mm. = 2 cevi; 1 francuska obalska baterija 140 mm. = 3 cevi; 2 ruska brz. topa 75 mm. = 2 cevi – sve na stalnom lafetu; 4 engleske opsadne baterije 220 mm. = 8 cevi, 2 Gruzunova topa u kupolama 57 mm. = 2 cevi. Ukupno: 20 bataljona, 75 topova i 2 eskadrona.
III. armija (štab u Požarevcu).
Na frontu: p. Srednjak – Smederevo – Ram – Boljetinačka reka (istočno od Golupca). Komandant, đeneral Pavle Jurišić – Šturm. Načelnik štaba, đ-štabni pukovnik Dušan Pešić.
Braničevski odred (štab u Požarevcu). Na armiskom frontu u prvoj liniji. Komandant, pukovnik Panta Grujić. Načelnik štaba, peš. ppukovnik Vladimir Belić. Sastav: 8., 9. i kombinovani puk III. poziva; 3., 4., 5. i 6. poz. baterija Dunavske diviz. oblasti; 5. i 6. pozic. baterija Timočke diviz. oblasti; kombinovana pozic. baterija; haubička baterija; vod 10. haubičke baterije 150 mm.; vod brdske brz. baterije; gradska baterija Skopskog odreda; gradska baterija Pirotskog odreda; eskadron konjice III. poz. Ukupno: 12 bataljona, 44 topa i 1 eskadron.
Dunavska divizija I. poziva (štab u Majilovcu). Divizija je u armiskoj rezervi u okolini Majilovca. Komandant, pešad. pukovnik Milivoje Anđelković. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Radoje Lazić. Sastav: 9. puk I. poziva; 18. puk I. poziva; 4. prek. puk I. poziva; 12. kadrovski puk; konjički puk od 3 eskadrona; Dunavski artileriski puk (7 baterija). Ukupno: 16 bataljona, 28 topova i 3 eskadrona.
Drinska divizija I. poziva (štab u Osipaonici). Divizija je u armiskoj rezervi u okolini Osipaonice. Komandant đ-štabni pukovnik Nikola Stevanović. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Pantelija Jurišić. Sastav: 5. puk I. poziva; 6. puk I. poz.; 3. prek. puk I. poziva; Drinski artileriski puk (9 baterija); konjički puk od 3 eskadrona. Ukupno: 12 bataljona, 36 topova i 3 eskadrona.
Krajinski odred (štab u Petrovom selu). Komandant pešadiski pukovnik Dragutin Dimitrijević. Načelnik štaba, major Bogoljub Ilić. Na frontu: od Sipa do Boljetinske reke. Sastav: 4. puk I. poziva „Stev. Nemanje“; 13. puk III. poziva; 14. puk III. poziva (3 bataljona); 3. puk III. poziva (2 bataljona); 3 poziciske baterije; 1 brz. baterija; 1 Debanžova baterija; 2 poljska zaplenjena topa 10,5 sm.; 12 ruskih topova 7,5 sm.; 3 topa 47 mm. i 2 spredpuneća topa. Ukupno: 13 bataljona i 47 topova.

Na raspoloženju Vrhovne komande

Timočka divizija II. poziva (štab u Sopotu). Grupisana na frontu oko Sopota. Komandant art. pukovnik Mirko Milosavljević. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Radisav Krstić. Sastav: 13., 14. i 15. puk II. poziva; konjički divizion; Timočki artileriski puk. Ukupno: 12 bataljona, 20 topova i 2 eskadrona.

Istočni front

Timočka vojska (štab u Zaječaru). Na frontu od planine Midžora – preko Sv. Nikole do ušća Timoka. Komandant, đeneral Ilija Gojković. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Dragutin Dimitrijević.
Negotinski odred (štab u Mokranji). Komandant, pukovnik Đura Dokić. Vrši dužnost načelnika štaba, konjički kapetan Petar Jurišić. Na odseku od Tabanovačkog potoka do ušća Timoka. Sastav: 8. puk I. poziva; 1. prek. bataljon 13. puka III. poziva; 1 bataljon poslednje odbrane 13. pukovskog okruga; 1 vod konjanika; 1 brz. baterija od 4 topa; 4. Timočka poz. baterija (6 topova). Ukupno: 6 bataljona, 10 topova i 1 vod konjanika.
Kombinovana divizija I. poziva (štab u Zaječaru). Komandant, ćeneral Mihailo Rašić. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Dušan Trifunović. Na odseku: od Tri Kladenca do Tabanovačkog potoka. Sastav: 1., 2., 5. i 6. prek. puk I. poziva; 1 eskadron konjice; 3. Moravski brz. divizion; zaplenjeni poljski brz. divizion (8 topova); 16 Debanžovih poljskih topova; 1 brdska Debanžova baterija; 2. haubička baterija. Ukupno: 16 bataljona, 44 topa i 1 eskadron.
Šumadiska divizija II. poziva (štab u Kalni). Komandant artiler. pukovnik Svetomir Matić. Načelnik štaba, đ-štabni major Dušan Simović. Na odseku od Repljanske crkve do Markovog kamena zaključno. Sastav: 5. kadrovski puk; 10. puk II. poziva; 11. puk II. poziva; Šumadiski dopunski puk II. poziva; konjički divizion; 3 poljske brzometne baterije; 2 poljska Debanžova topa. Ukupno: 16 bataljona, 22 topa i 2 eskadrona.
Trupe III. poziva. Upotrebljene za obezbeđenje graničnog fronta i kao posada utvrđenja i to: 1 kombinovani bataljon poslednje odbrane 14. pukovskog okruga; 1 bataljon 14. puka III. poziva; 3. bataljon poslednje odbrane 14. pukovskog okruga i 1 eskadron III. poziva. Ukupno: 4 bataljona i 1 eskadron.
Na raspoloženju komandanta Timočke vojske u Zaječaru: 3. i 4. haubička baterija Mod. 97. god. i 3. gradska opsadna baterija Mod. 97. god.
II. armija (štab u Pirotu). Na frontu: Midžor – Nišava – Daščani Kladenac. Komandant, vojvoda Stepan Stepanović. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Milan Gr. Milovanović.
Odred na Tumbi. Komandant pešad. ppukovnik Vl. Tucović. Za odbranu pravca od Daščanog Kladenca ka Vlasotincu na Tumbi i Talambasu. Sastav: 10. p