Sastav i raspored srpske vojske 3. oktobra 1915

1048

Sastav i raspored srpske vojske 3. oktobra 1915. godine

Vrhovni komandant NJ. V. Prestolonaslednik Aleksandar.
Načelnik štaba vojvoda Radomir Putnik. Pomoćnik načelnika štaba đeneralštabni pukovnik Živko Pavlović.

Severni i zapadni front

I. armija (štab u Valjevu).
Na frontu: selo Ostružnica – ušće Drine – Višegrad. Komandant vojvoda Živojin Mišić. Načelnik štaba đeneralštabni pukovnik Stevan Hadžić.
Drinska divizija II. poziva (štab u Obrenovcu). Na frontu: Ostružnica – s. Ušće. Komandant, đ. štabni pukovnik Krsta Smiljanić. Načelnik štaba đ. štabni major Milan Zavađil. Sastav:
4., 5. i 6. puk II. poziva; Drinski konjički divizion od 2 eskadrona; 1 divizion Drinskog art. puka (3 baterije); 3. Drinska poziciska baterija (6 Debanžovih topova); 4. divizion zaplenjenih topova (2 baterije); 2 duga 12 sm. topa. Ukupno: 12 bataljona, 28 topova, 12 mitraljeza i 2 eskadrona.
Dunavska divizija II. poziva (štab u Vladimircima). Na frontu: s. Ušće – utoka reke Jadra. Komandant đ-štabni pukovnik Miloš Vasić. Načelnik štaba, đ-štabni major Milan Uskoković. Sastav: 7. puk I. poziva; 8. i 9. puk II. poziva; 3 brzometne baterije (12 topova); 2. poziciska baterija (6 topova); 1 Danglisova brdska baterija (4 topa); Dunavski konjički divizion (2 eskadrona). Ukupno: 12 bataljona, 12 mitraljeza, 22 topa i 2 eskadrona.
Sokolska brigada (štab u Krupnju). Od ušća Jadra do reke Trešnjice. Komandant konjički pukovnik Đorđe Đorđević. Sastav: 5. i 6. puk III. poziva; 3., 4. i 5. poziciska baterija; 1 odeljenje konjanika. Ukupno: 8 bataljona i 18 topova.
Užički odred (štab u Užicu). Od reke Trešnjice do utoka Lima. Komandant pešad. pukovnik Ivan Pavlović. Sastav: 4. kadrovski puk; 4. puk III. poziva; 2. prek. puk III. poziva; Donjovasojevićska brigada (3 bataljona); 2 poljske Debanžove baterije; 2 brdske Debanžove baterije; 2 Krupova poljska topa. Ukupno: 14 bataljona, 26 topova.
Moravska divizija II. poziva (štab u pokretu ka Ubu). Komandant pešadiski pukovnik Ljubomir Milić. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Dan. Kalafatović. Delove ove divizije, koji su ostali na frontu od utoka Jadra do utoka Trešnjice, smenjuje Sokolska brigada. Po naređenju komandanta I. armije, ova divizija prikuplja se u armisku rezervu na prostoriji izvornih delova Tamnave i Uba. Sastav: 1., 2. i 3. puk II. poziva; 6 poljskih brzometnih baterija. Ukupno: 12 bataljona, 12 mitraljeza i 24 topa.
Odbrana Beograda (štab na Torlaku).
Na frontu: od potoka Srednjaka (istočno od Grocke) do sela Ostružnice. Komandant, đeneral Mihailo Živković. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Milutin Lazarević. Sastav: 7. puk II. poziva; 10. kadrovski puk; 7., 11. i 15. puk III. poziva; 6 poljskih brz. baterija 75 mm. = 24 cevi; 6 pozic. sporometnih baterija 80 mm. = 24 cevi; haubica 120 mm. = 4 cevi; haubica 150 mm. = 2 cevi. Protiv aeroplanska baterija = 4 cevi.
1 ruska obalska baterija 150 mm. = 2 cevi; 1 francuska obalska baterija 140 mm. = 3 cevi; 2 ruska brz. topa 75 mm. = 2 cevi – sve na stalnom lafetu; 4 engleske opsadne baterije 220 mm. = 8 cevi, 2 Gruzunova topa u kupolama 57 mm. = 2 cevi. Ukupno: 20 bataljona, 75 topova i 2 eskadrona.
III. armija (štab u Požarevcu).
Na frontu: p. Srednjak – Smederevo – Ram – Boljetinačka reka (istočno od Golupca). Komandant, đeneral Pavle Jurišić – Šturm. Načelnik štaba, đ-štabni pukovnik Dušan Pešić.
Braničevski odred (štab u Požarevcu). Na armiskom frontu u prvoj liniji. Komandant, pukovnik Panta Grujić. Načelnik štaba, peš. ppukovnik Vladimir Belić. Sastav: 8., 9. i kombinovani puk III. poziva; 3., 4., 5. i 6. poz. baterija Dunavske diviz. oblasti; 5. i 6. pozic. baterija Timočke diviz. oblasti; kombinovana pozic. baterija; haubička baterija; vod 10. haubičke baterije 150 mm.; vod brdske brz. baterije; gradska baterija Skopskog odreda; gradska baterija Pirotskog odreda; eskadron konjice III. poz. Ukupno: 12 bataljona, 44 topa i 1 eskadron.
Dunavska divizija I. poziva (štab u Majilovcu). Divizija je u armiskoj rezervi u okolini Majilovca. Komandant, pešad. pukovnik Milivoje Anđelković. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Radoje Lazić. Sastav: 9. puk I. poziva; 18. puk I. poziva; 4. prek. puk I. poziva; 12. kadrovski puk; konjički puk od 3 eskadrona; Dunavski artileriski puk (7 baterija). Ukupno: 16 bataljona, 28 topova i 3 eskadrona.
Drinska divizija I. poziva (štab u Osipaonici). Divizija je u armiskoj rezervi u okolini Osipaonice. Komandant đ-štabni pukovnik Nikola Stevanović. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Pantelija Jurišić. Sastav: 5. puk I. poziva; 6. puk I. poz.; 3. prek. puk I. poziva; Drinski artileriski puk (9 baterija); konjički puk od 3 eskadrona. Ukupno: 12 bataljona, 36 topova i 3 eskadrona.
Krajinski odred (štab u Petrovom selu). Komandant pešadiski pukovnik Dragutin Dimitrijević. Načelnik štaba, major Bogoljub Ilić. Na frontu: od Sipa do Boljetinske reke. Sastav: 4. puk I. poziva „Stev. Nemanje“; 13. puk III. poziva; 14. puk III. poziva (3 bataljona); 3. puk III. poziva (2 bataljona); 3 poziciske baterije; 1 brz. baterija; 1 Debanžova baterija; 2 poljska zaplenjena topa 10,5 sm.; 12 ruskih topova 7,5 sm.; 3 topa 47 mm. i 2 spredpuneća topa. Ukupno: 13 bataljona i 47 topova.

Na raspoloženju Vrhovne komande

Timočka divizija II. poziva (štab u Sopotu). Grupisana na frontu oko Sopota. Komandant art. pukovnik Mirko Milosavljević. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Radisav Krstić. Sastav: 13., 14. i 15. puk II. poziva; konjički divizion; Timočki artileriski puk. Ukupno: 12 bataljona, 20 topova i 2 eskadrona.

Istočni front

Timočka vojska (štab u Zaječaru). Na frontu od planine Midžora – preko Sv. Nikole do ušća Timoka. Komandant, đeneral Ilija Gojković. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Dragutin Dimitrijević.
Negotinski odred (štab u Mokranji). Komandant, pukovnik Đura Dokić. Vrši dužnost načelnika štaba, konjički kapetan Petar Jurišić. Na odseku od Tabanovačkog potoka do ušća Timoka. Sastav: 8. puk I. poziva; 1. prek. bataljon 13. puka III. poziva; 1 bataljon poslednje odbrane 13. pukovskog okruga; 1 vod konjanika; 1 brz. baterija od 4 topa; 4. Timočka poz. baterija (6 topova). Ukupno: 6 bataljona, 10 topova i 1 vod konjanika.
Kombinovana divizija I. poziva (štab u Zaječaru). Komandant, ćeneral Mihailo Rašić. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Dušan Trifunović. Na odseku: od Tri Kladenca do Tabanovačkog potoka. Sastav: 1., 2., 5. i 6. prek. puk I. poziva; 1 eskadron konjice; 3. Moravski brz. divizion; zaplenjeni poljski brz. divizion (8 topova); 16 Debanžovih poljskih topova; 1 brdska Debanžova baterija; 2. haubička baterija. Ukupno: 16 bataljona, 44 topa i 1 eskadron.
Šumadiska divizija II. poziva (štab u Kalni). Komandant artiler. pukovnik Svetomir Matić. Načelnik štaba, đ-štabni major Dušan Simović. Na odseku od Repljanske crkve do Markovog kamena zaključno. Sastav: 5. kadrovski puk; 10. puk II. poziva; 11. puk II. poziva; Šumadiski dopunski puk II. poziva; konjički divizion; 3 poljske brzometne baterije; 2 poljska Debanžova topa. Ukupno: 16 bataljona, 22 topa i 2 eskadrona.
Trupe III. poziva. Upotrebljene za obezbeđenje graničnog fronta i kao posada utvrđenja i to: 1 kombinovani bataljon poslednje odbrane 14. pukovskog okruga; 1 bataljon 14. puka III. poziva; 3. bataljon poslednje odbrane 14. pukovskog okruga i 1 eskadron III. poziva. Ukupno: 4 bataljona i 1 eskadron.
Na raspoloženju komandanta Timočke vojske u Zaječaru: 3. i 4. haubička baterija Mod. 97. god. i 3. gradska opsadna baterija Mod. 97. god.
II. armija (štab u Pirotu). Na frontu: Midžor – Nišava – Daščani Kladenac. Komandant, vojvoda Stepan Stepanović. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Milan Gr. Milovanović.
Odred na Tumbi. Komandant pešad. ppukovnik Vl. Tucović. Za odbranu pravca od Daščanog Kladenca ka Vlasotincu na Tumbi i Talambasu. Sastav: 10. puk I. poziva (iz Šumadiske divizije I. poziva); 3. bataljon 3. puka III. poziva; 2 čete 4. bataljona 3. puka III. poziva; 1 poljska brz. baterija; 1 vod brz. brdske artilerije; 4 Debanžova topa. Ukupno: 5 ½ bataljona i 10 topova.
Moravska divizija I. poziva. Komandant, pešad. pukovnik Stevan Milovanović. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Emilo Belić. Na odseku od rečice Murgovice do Nišave. Sastav: 1., 3. i 16. pešad. puk I. poziva; 19. kadrovski puk; 1. i 2. divizion Moravskog art. puka (6 baterija); austriska zaplenjena haub. baterija (6 topova); 2 voda 6. poz. Debanžove baterije (4 topa); Timočki konjički puk I. poziva od 2 eskadrona. Ukupno: 16 bataljona, 2 eskadrona i 38 topova.
Timočka divizija I. poziva. Komandant, đ-štabni pukovnik Vojislav Živanović. Načelnik štaba, đ-štabni major Petar Kosić. Na odseku od Nišave do planinskog grebena Midžor – Babin zub – Brestovačka čuka. Sastav: 13., 14., 15. i 20. puk I. poziva; 4. bataljon 2. puka III. poziva; 3. haubička brz. baterija; 1. i 3. divizion Timočkog artiler. puka I. poziva (6 baterija); 1 vod 1. brd. haub. baterije; 1 brdska baterija Mod. 97. god. (4 topa); Krupova brdska baterija (4 topa); 3. Debanžova baterija Pirotskog gradskog odreda (6 topova). Ukupno: 17 bataljona i 44 topa.
Šumadiska divizija I. poziva. Komandant, đ-štabni pukovnik Božidar Terzić. Načelnik štaba, đ-štabni ppukovnik Mih. Jovanović. U rezervi kod Pirota. Sastav: 11., 12. i 19. pešad. puk I. poziva; diviziski konjički puk; Šumadiski poljski art. puk od 3 diviziona. Ukupno: 12 bataljona, 36 topova i 3 eskadrona.
Konjička divizija (štab u s. Ržani ji. od Pirota). Komandant, konjički pukovnik Branko Jovanović. Načelnik štaba, konjički ppukovnik Antonije Antić. Grupisana u Nišavskoj dolini ji. od Pirota. Sastav: 1. brigada: 1. i 3. konjički puk; 2. brigada: 2. i 4. konjički puk; divizion konjičke artilerije od 2 baterije. Ukupno: 16 eskadrona i 8 topova.
Vlasinski odred (štab u Surdulici). Komandant pešad. pukovnik Milovan Plazina. Obezbeđuje granični front od izvornog dela Gradske reke do Patarice. Sastav: Dobrovoljački odred (3 bataljona); 17. puk I. poziva; 1. bataljon 2. puka III. poziva; 2. bataljon 1. puka III. poziva; 5. brdska brz. baterija; dve poljske brzometne baterije iz Drinskog poljskog artileriskog puka I. poziva i 2 poljska Debanžova topa. Ukupno: 9 bataljona i 14 topova.
Trupe nove oblasti (štab u Skoplju).
Komandant, đeneral Damljan Popović. Načelnik štaba, pešad. ppukovnik Velibor Trebinjac.
Trupe Bregalničke diviziske oblasti (štab u Štipu). Komandant, pešad. pukovnik Jovan Viktorović. Načelnik štaba đ-štabni ppukovnik Ljubomir Marić. Obezbeđuje deo graničnog fronta od Kozjaka (na granici Bitoljske i Bregalničke diviziske oblasti) do Rujena isključno; osigurava železnicu od Đevđelije do Zelenikova i drži posade za održavanje reda i mira na diviziskoj teritoriji. Sastav: 21., 8., 12. i 24. četa Granične trupe; 14. kadrov. puk (3 bataljona); 2. puk I. poziva (4 bataljona); 13. kadrov. puk (3 bataljona); 20. kadrov. puk (3 bataljona); 16. kadrov. puk (3 bataljona); 1. i 4. bataljon 1. puka III. poziva; 3 obvezničke čete; 3., 6. i 9. baterija brdskog art. puka I. poziva; 1 francuska brdska baterija (6 topova); 3. pozic. baterija Moravske diviziske oblasti; 6. poziciska baterija Šumadiske diviz. oblasti. Ukupno: 18 bataljona; 3 čete obveznika; 5 četa granične trupe: 16 mitraljeza; 30 topova (8 brdskih brzometnih, 10 brdskih sporometnih i 12 poljskih Debanžovih topova).
Krivopalanački odred (štab u Krivoj Palanci). Komandant, pukovnik Lazar Belodedić (komandant 12. puka II. poziva). Obezbeđuje deo graničnog fronta od Rujeva do Patarice isključno. Sastav: 25. četa Granične trupe; 1 četa obveznika; 2 bataljona 3. puka III. poziva; 2 bataljona 12. puka III. poziva; 12. puk II. poziva; 18. kadrov. puk (3 bataljona); 4. baterija brdskog art. puka I. poziva; 2. francuska brdska baterija; 4. i 5. Debanžova baterija (bez 2 topa) Skopskog art. odreda; 3. haubička baterija 12 sm. Krupovih haubica. Ukupno: 11 bataljona; 1 četa granične trupe; 5 mitraljeza; 24 topa (4 brdska brzometna, 6 brdskih sporometnih, 10 poljskih Debanžovih i 4 haubice 12 sm.).
Albanske trupe (štab u Debru). Komandant, pešad.. pukovnik Dragutin Milutinović. Načelnik štaba, đ-štabni pukovnik Dušan Popović.
Prizrenski odred (štab u Ljum kuli). Komandant, pešad. pukovnik Svetolik Dimitrijević. Načelnik štaba major M. Radosavljević. Osigurava front: s. Lukinje (stara tromeđa srpsko – crnogorska – albanska) – Đafa Prušit – Đafa Kumuls – Maja Maze – Zebja – Bješka – Konajt. Sastav: 9., 10. i 11. četa Granične trupe; 11. kadrov. puk (3 bataljona); 1. bataljon 12. puka III. poziva; 1 obveznička četa III. poziva; brdska Brodvelova baterija: Prizrenska poziciska baterija (6 topova); vod 5. poziciske baterije Šumadiske div. oblasti. Ukupno: 3 granične čete, 5 bataljona i 12 topova.
Podrimski odred (štab u Debru). Komandant, rezervni pešad. pukovnik Milutin Mišković. Načelnik štaba, major Grgur Ristić. Osigurava front: Rungaja – Nanjšenjt – Mali Šenjt – Mali Dejce – Đafa, Saj – Duškoš – Đafa Bulćiz. Sastav: 13., 14. i 15. četa Granične trupe; 3. kadrov. puk; 3. brdska Debanžova baterija II. poziva; Debanžova poziciska baterija. Ukupno: 3 granične čete; 3 bataljona i 8 topova.
Ohridski odred (štab u Tirani). Komandant, pešad. pukovnik Petar Mišić. Načelnik štaba, major Vojislav Minić. Osigurava front: s. Prušaj – s. Lanana – s. Babru. Sastav: 16. i 17. četa Granične trupe; 1. kadrovski puk; 6. brdska Debanžova baterija. Ukupno: 2 čete granične trupe; 3 bataljona i 4 topa.

Ukupna jačina srpske vojske

Na severnom i zapadnom frontu

bataljona eskadrona topova
I. armija 58 4 112
Odbrana Beograda 20 2 75
III. armija 65 9 175
Svega: 143 15 362

 

Na istočnom frontu. Stara srpsko – bugarska granica

bataljona eskadrona topova
Timočka vojska 42 4 88
II. armija 59½ 21 150
Svega: 101½ 25 238

 

Na teritoriji Nove Oblasti. Nova srpsko – bugarska granica

bataljona eskadrona topova
Deo trupa Nove Oblasti prema Albaniji 31 54
Deo trupa Nove Oblasti 13 24
Svega: 44 78

 

Ukupno u celoj vojsci: 288 ½ bataljona, 40 eskadrona i 678 topova.

Direktiva Vrhovne komande obr. 21333 OD 3. oktobra

Komandantu I. armije – Valjevo

„Prema do sad dobivenim izveštajima o jačini i rasporedu neprijateljske snage prema frontu te armije zna se:
1) Da na celom zapadnom frontu u Bosni ima oko četiri brigade landšturma; sa štabom u: Rogatici, Srebrenici, Zvorniku i Beljini, u prvoj liniji; u Vlasenici jedan puk, a u Tuzli oko jedna brigada, u drugoj liniji. Aeroplanskim izviđanjem poslednjih dana primećeno je, da se železnicom odvlače nekud trupe od D. Tuzle, verovatno u Srem. Opšti je utisak, da je neprijatelj na ovom frontu slab i neaktivan.
2) U Sremu izgleda, da je neprijatelj skoncentrisao oko 3 – 4 divizije, među kojima ima i nemačkih trupa. Jače prikupljanje ove snage oseća se na frontu: Obrenovac – Šabac. Opšti je utisak: da je neprijatelj na ovom frontu dosta jak, te je verovatno, da će ovde ponajpre i činiti pokušaj prelaza na desnu obalu reke Save.
Pod vašu komandu stavlja se: Drinska divizija II. poziva sa štabom u Obrenovcu, koja obezbeđuje granični front od Pečinih bara do s. Ušća i Užički odred sa štabom u Užicu, koji obezbeđuje granični front od r. Trešnjice do ušća Lima. Vaš je zadatak, da na datom graničnom frontu, podesnim rasporedom vaše armije, a s obzirom na namere neprijatelja i grupovanje njegove snage, budete u mogućnosti, da blagovremeno sprečite nameravani prelaz neprijatelja na desnu obalu reke Save i Drine. Desno su trupe Odbrane Beograda, a levo trupe crnogorske Sandžačke vojske. Štab armije biće u Valjevu. O prijemu naređenja izvestiti“.