Knjiga deveta 1915. godina

Austro-nemačka ofanziva do stupanja Bugarske u akciju

Austro – nemačka ofanziva protiv Srbije

Prvi deo Austro - nemačka ofanziva protiv Srbije od 5. do 14. oktobra 1915. godine (do početka odlučne ofanzive bugarske vojske na istočnom frontu Srbije) Koncentracija, sastav i raspored vojsaka pred neposredni početak operacija Koncentracija austro -...

Sastav i raspored srpske vojske 3. oktobra 1915

Sastav i raspored srpske vojske 3. oktobra 1915. godine Vrhovni komandant NJ. V. Prestolonaslednik Aleksandar. Načelnik štaba vojvoda Radomir Putnik. Pomoćnik načelnika štaba đeneralštabni pukovnik Živko Pavlović. Severni i zapadni front I. armija (štab u Valjevu). Na frontu: selo...

5. oktobar, Operacije austro-nemačke vojske

Operacije na severnom i zapadnom frontu od 5. do 14. oktobra 5. Oktobar Operacije austro - nemačke vojske Korekturno gađanje artilerije otpočelo je 5. oktobra, u duhu gore iznetog programa. Nekoliko teških baterija nije još bilo u...

5. oktobar, Operacije srpske I. armije i Odbrane Beograda

Operacije srpske vojske - Operacije I. armije Raspored I. armije 3. oktobra Drinska divizija II. poziva (štab u Obrenovcu). Od Pečine bare do utoka r. Vukodraže u Savu. Desni odsek: Od Pečine bare do ušća Kolubare. 5....

5. oktobar, Operacije srpske III. armije

Raspored trupa III. armije 5. oktobra. Za odbranu graničnog fronta od Pesače (zapadno od D. Milanovca) do potoka Srednjaka (istočno od Grocke), određene su trupe Braničevskog odreda i Dunavske divizije I. poziva. Trupe Braničevskog...

5. oktobar, Situacija i naređenja Vrhovne komande

Situacija U toku 5. oktobra Vrhovna komanda primila je ove važnije izveštaje: Od komandanta I. armije OBr. 8128 (u 9.45 čas.) „Sem slabijeg puškaranja kod Skele na Savi i na utoku Banjskog potoka na Drini, noć je prošla...

6. oktobar, Operacije austro-nemačke vojske

Operacije III. austro - nemačke armije Dejstvo 62. pešadiske divizije. 62. pešadiska divizija kod Višegrada, nije mogla da otpočne ofanzivu 6. oktobra, već je dejstvovala ovoga dana sa leve obale Drine samo jačom vatrom. Dejstvo odreda...

6. oktobar, Operacije srpske I. armije i Odbrane Beograda

Operacije I. armije 6. oktobra u jutru neprijatelj je otpočeo napad na front Dunavske i Drinske divizije II. poziva. Obzirom na novu situaciju, komandant I. armije naređuje, da se Moravska divizija II. poziva iskupi sa...

6. oktobar, Operacije srpske III. armije

Komandant III. armije dobija iz Vrhovne komande naređenje OBr. 21552, koje je niže u celini izneto. Na osnovu direktive Vrhovne komande OBr. 21472 od 5. oktobra, komandant III. armije izdaje 6. oktobra u jutru: Zapovest...

6. oktobar, Situacija i naređenja Vrhovne komande

Situacija U toku 6. oktobra Vrhovna komanda primila je ove izveštaje: Od komandanta I. armije OBr. 8151 (u 10.20 čas.) „U 4.15 čas. danas neprijatelj je otvorio jaku artilerisku, pešadisku i mitraljesku vatru na naše trupe, koje drže Radinu...