6. октобар, Операције српске III. армије

511

Командант III. армије добија из Врховне команде наређење ОБр. 21552, које је ниже у целини изнето. На основу директиве Врховне команде ОБр. 21472 од 5. октобра, командант III. армије издаје 6. октобра у јутру:

Заповест ОБр. 7237 за одбрану граничног фронта

„У Банату, а нарочито на фронту Бела Црква – Ковин осећа се прикупљање и притисак јаче непријатељске снаге вероватно у циљу прелаза на десну обалу Дунава. Ова је снага видније групована у два главнија центра код Беле Цркве и Ковина. Изгледа да је јача група код Беле Цркве. Трупе III. армије својим распоредом и акцијом обезбеђиваће фронт на Дунаву од Добре (Песач) па узводно до потока Средњака код с. Сеоне западно од Смедерева и спречавати непријатељу прелаз преко Дунава на десну обалу. Десно, источно, од III. армије налазе се трупе Крајинског одреда, а лево, западно, трупе Одбране Београда. Наређујем:
1) Десни одсек – Браничевски одред, командант пуков. Панта Грујић (8. пешад. пук III. позива; 9. пешад. пук III. позива; Комбиновани пешад. пук III. позива; 2 ескадрона III. позива Дунавске дивизије; артилерија: 14 топова (10 Дебанжових, 2 хаубице и 2 Шкод.). Свега: 12 батаљона, 2 ескадрона и 14 топова. Поседа, обезбеђује и брани десни (Браничевски) одсек армиског фронта, од Добре (Песача) до Ђураковачке реке, као и острво код Кисиљева. Штаб одреда биће у Шувајићу.
2) Средњи одсек – Дунавска дивизија I. позива, командант пуковник Миливоје Анђелковић (4. прек. пешад. пук; 9. пешад. пук I. позива; 18. пешад. пук I. позива; коњички пук 3 ескадрона; артилериски пук (7 батерија). Свега: 12 батаљона, 3 ескадрона и 28 топова. Поседа, обезбеђује и брани средњи одсек (Пожаревачки) од Ђураковачке реке до Мораве. Штаб дивизије биће у Мијаиловцу.
3) Леви одсек, Дринска дивизија I. позива, командант пуковник Никола Стевановић (5. пук I. позива; 6. пешад. пук I. позива; 3. прек. пешад. пук; коњички пук; арт. пук; пионирски полубатаљон. Свега: 12 батаљона, 3 ескадрона и 36 топова). Поседа, обезбеђује и брани леви (Смедеревски) одсек од Мораве до потока Средњака код с. Сеоне.
4) Армиска резерва: 12. пешад. пук кадровски у Љубићу; 2. батаљон Вардарског пешад. пука у Ђириковцу, специјални вод артилерије против аероплана у Пожаревцу. Свега: 5 батаљона и 2 топа.
5) Артилерија Браничевског одреда остаће и даље у досадањем распореду по фронту и у тактичком погледу потпада под команданта дотичног одсека. Артилерија Дунавске и Дринске дивизије I. позива употребиће се као резерва дивизиска.
6) Задатак: Спречити непријатељу прелаз на десну обалу реке упорном и активном одбраном положаја, који непосредно и најбоље запречавају прелаз преко реке и упорно задржавати даље непријатељско надирање ка позадњим положајима, до доласка појачања са суседних одсека и из позадине.
7) Везу одржавати између одсека и са армиским штабом што тешњу и огарантовати је у свако доба, употребом свих средстава.
8) Узајамно помагање како трупа истог, тако и суседних одсека да буде брзо енергично и свесрдно, без изговора, како ватром тако и свом снагом.
9) Сваки командант одсека да има што јачу резерву, ради што јачег потпомагања угрожених тачака.
10) Положаје, како предње на самој обали, тако и главне за спречавање прелаза, фортификациски што више и непрекидно ојачавати и доправљати, удешавајући их за што удобније бављење бораца у њима.
11) Покрете за заузимање одсека и нов распоред трупа, извршити у току 7., 8. и 9. октобра и што прикривеније како од угледа са аероплана тако и од осматрача са леве обале. Маршовати у малим ешелонима, са великим растојањима и крај ограда и шума, смену вршити у зору.
12) Магацин за снабдевање: Паланка и Свилајнац.
13) Армиски штаб биће у Пожаревцу.
14) О пријему, као и о извршењу распореда, писмено известити“.
На основи наређења Врховне команде ОБр. 21552, командант III. армије шаље команданту артилерије у Сопоту наређење ОБр. 7338 у овоме: „Упутите хаубички дивизион и мерзерску батерију одмах преко Младеновца – Азање за Осипаоницу – Пожаревац“. Напомена. Трупе Дринске дивизије I. позива домаршовале су до подне 6. октобра на ново одређену просторију и овако се убиваковале: Дрински коњички пук северно од с. Скобаља. 3. прек. пук јужно од с. Скобаља. 5. пешад. пук у Осипаоници. Дрински арт. пук у с. Лугавчини. 6. пешад. пук северно од с. Сараорци. Пионирски полубатаљон и болничарска чета у с. Сараорци. Колонски возови на простору Паланка – Голобок. Пекарска чета у В. Плани. Дивизиски штаб, војна пошта и телеграфско одељење у Осипаоници. Покрет штаба армиског извршен је сувим 7. и 8. октобра од Сопота у Пожаревац.
На фронту III. армије готово целог дана (6. октобра) непријатељ је отварао артилериску ватру. Најјаче је тучен Рам, Горица и Затоње на која је места избацио по извештају преко 2.000 метака, дејствујући са истих положаја као и раније. На Костолачку косу бачено је преко 200 метака, у правцу Петке и Дубравице 50 метака. На положај код Смедерева 35 метака калибра преко 15 см. са врло велике даљине. На положај Рујна – Градиште и Голубац бачено је са даљине 6.000 м. око 200 топовских метака старијег система. Наша артилерија одговарала је слабијом ватром, а негде није ни одговарала. Спажен је пре подне у неколико махова покрет око 400 пешака, 100 коњаника и 9 коморских кола из Старе Молдаве у Каронину; из Сушне у Пожежену једне чете по водовима, а око 17 час. примећен је покрет једног батаљона и једног дивизиона артилерије од Плосице ка Смедеревском острву. На В. острву код к. 77, у 18 скела и 7 чамаца искрцало се око 500 људи. У 19 час. 8 тешких кола кретало се из Пожежене за Стару Молдаву. По подне око 15 час. летела су 4 непријатељска аероплана долазећи до линије: Осипаоница – Пожаревац, а 1 аероплан кружио је над Рамом, изгледа да је корегирао ватру; наша артилерија је гађала аероплане но без резултата. Један непријатељски воз дошао је у Ковин у подне, а у 13.30 час. отишао са 20 вагона. На основу заповести команданта III. армије 7237 коју смо горе изнели, команданти Дунавске и Дринске дивизије I. позива и командант Браничевског одреда издали су заповести за поседање додељених им одсека. По овим заповестима требало је заузети овакав распоред:
Дунавска дивизија I. позива. Десни о