5. oktobar, Operacije srpske III. armije

545

Raspored trupa III. armije 5. oktobra. Za odbranu graničnog fronta od Pesače (zapadno od D. Milanovca) do potoka Srednjaka (istočno od Grocke), određene su trupe Braničevskog odreda i Dunavske divizije I. poziva. Trupe Braničevskog odreda bile su raspoređene na samom graničnom frontu, a Dunavska divizija I. poziva, kao rezerva odbrane za ceo front, nalazila se raspoređena na prostoru: Mijailovac – Kasidol – Požarevac – M. Krsna.
Raspored Braničevskog odreda (štab u Požarevcu). Celokupni granični odbranbeni front bio je podeljen u četiri odseka: Gradištanski odsek od p. Pesače do Đurakovačke reke: 9. puk III. poziva: 2 bataljona na položaju od Gradišta do Golupca (Jelenske stene); 1 bataljon od Jelenske stene do Pesače potoka; 1 bataljon u rezervi kod Kusića. 12. kadrov. puk: 1 bataljon na položaju od Đurakovačke reke do Gradišta, sa izbačenom četom i mitraljeskim odeljenjem na Kiseljevskom ostrvu; 2 bataljona u rezervi u D. Kruševici. Artilerija: 6. poziciska baterija Dunavske divizije (4 topa kod Gradišta i 2 topa na k. 120 Rujak). Kombinovana poziciska baterija (4 topa): 2 topa na Bikinskim položajima i 2 kod Gradišta. 10. haubička baterija od 15 sm. više s. Usja. Brdski Škodin vod više Dobre. 1 vod konjanika patrolira između Usja i Jelenske stene.
Ramski odsek od Đurakovačke reke do utoka Mlave. 1 bataljon 8. puka III. poziva: na položaju, sa 2 čete u rezervi kod Kličevca; 5. četa ovog bataljona (kombinovana iz celog odreda) na položaju kod Zatonje; 9. puk I. poziva u selima oko Majilovca, sa 1 bataljonom isturenim u Rečici. Artilerija: 4 topa 6. poziciske baterije Timočke divizije na položaju (2 na Gorici, 2 kod Kličevca).
Požarevački odsek od ušća Mlave do ušća Morave. 8. puk III. poziva (3 bataljona) na položaju, sa 1 bataljonom u rezervi kod Petke: 1 bataljon Vardarskog puka u rezervi kod Petke. Artilerija: 5. poziciska baterija Dunavske divizije (2 topa kod Dubravice, 4 topa između Petke i Dubravice). 4. poziciska baterija Dunavske divizije, sa 4 topa kod Petke, 2 topa na severnom kljunu Kostolačke reke; 2 topa iz 6. Timočke poziciske baterije na Kostolačkoj kosi; 12 sm. baterija Skopskog odreda na Leštaru kod utvrđenja. 1 vod konjice kod Petke.
Smederevski odsek od ušća Morave do potoka Srednjaka. Kombinovani puk III. poziva (3 bataljona na frontu, 1 bataljon u rezervi). Artilerija: 12 sm. baterija dugačkih topova (Pirotski odred) na položaju kod Udovice; 3. pozic. baterija (2 topa na Jugovu, 4 topa na Molerovom šancu). 5. pozic. baterija Timočke divizije (4 topa na Voloderu – Carini, 2 topa kod Skele u Godominu). 2 brz. topa u Smederevskoj tvrđavi. 2 brz. topa na zapadnoj ivici varoši; Turska zaplenjena haubička baterija ji. od varoši na Leštaru (Smederevskom). 1 vod konjice kod Brestovika; 1 reflektor u vinogradu istočno od Molerovog šanca.
Municiska kolona u Kolarima, Požarevcu, Bratincu i Rabrovu. Municisko slagalište u Osipaonici, Aleksandrovcu i Petrovcu. Ishrana iz vojnih stanica u Osipaonici, Požarevcu, Rabrovu, Srednjevu i Smederevu.
Raspored Dunavske divizije I. poziva. 9. puk I. poziva u selima: Majilovcu, Beranje, Sirakovo, Kasidol (2. bataljon ovog puka u s. Rečici na graničnom frontu, kao pojačanje trupa na Ramskom odseku). 4. prek. puk u Zabeli kod Požarevca. 18. pešad. puk I. poziva u s. Kolarima na Smederevskom odseku. 8. puk I. poziva, ranije je izašao iz sastava divizije i upućen u Prahovo. Dunavski konjički puk u Ljubičevu. Artilerija: 1. baterija kod s. Zatonje, 2. baterija u s. Bratincu, 9. baterija u s. Babušincu, 4. i 8. baterija u Požarevcu, 7. baterija u Ljubičevu, aeroplanski vod (2 topa) na Čačalici i 5. baterija kod Smedereva. Napomena: 3. i 6. baterija bile su u sastavu Odbrane Beograda. Pioniri su na fortifikacijskim radovima duž celoga fronta.
Raspored Drinske divizije I. poziva. Ova divizija stavljena je privremeno na raspoloženje komandantu III. armije sa naređenjem Vrhovne komande OBr. 20644 od 25. septembra. Divizija se krenula po ešelonima 26. septembra iz Valjeva u Mladenovac, gde je poslednji ešelon stigao 2. oktobra. Trupe ove divizije razmeštene su na prostoru: Vlaška – Mladenovac – Međulužje, gde su bile i 5. oktobra.
5. oktobra dobio je komandant III. armije u Sopotu direktivu Vrhovne komande OBr. 21472 koja je niže u celini izneta. Komandant III. armije sa OBr. 7125 moli Vrhovnu komandu, da mu se stavi na raspoloženje za Dunavski front dosadanja teška artilerija III. armije: 2. haub. 12 sm. divizion i Merzerska baterija M. 97. god. koja naređenjem OBr. 21472 nije obuhvaćena i stoji spremna za pokret na istočni front. Na osnovu direktive Vrhovne komande OBr. 21472, komandant III. armije izdaje naređenje OBr. 7234 komandantu Drinske divizije I. poziva ove sadržine: „Sa divizijom krenite se odmah pravcima ka Osipaonici i ubivakujte trupe na prostoru: Skobalj – Saraorci što prikupljenije od ugleda aeroplana tako, da sutra do podne najdalje tamo budete. Na frontu pred divizijom nalaze se delovi Braničevskog odreda. Magacin za snabdevanje je Palanka. Ja ću biti od danas u podne u Požarevcu“.
Napomena: Na ostalim frontovima u toku 5. oktobra nije bilo ničega značajnijega, a što se vidi iz dole izložene situacije.