5. oktobar, Operacije austro-nemačke vojske

336

Operacije na severnom i zapadnom frontu od 5. do 14. oktobra

5. Oktobar

Operacije austro – nemačke vojske

Korekturno gađanje artilerije otpočelo je 5. oktobra, u duhu gore iznetog programa. Nekoliko teških baterija nije još bilo u svojim amplasmanima (jedna 30,5 sm. baterija 8. korpusa i dve teške haubičke baterije 19. korpusa nisu još bile stigle), ali je ovoga dana u veče, u glavnom, sve bilo gotovo tako, da je sva artilerija od Drine do Oršave, mogla otpočeti 6. oktobra pripremu za prelaz trupa preko Save i Dunava.

Operacije III. austro – nemačke armije

Plan komandanta III. armije za napad pretrpeo je u toku 5. oktobra još neke izmene, tako:
1. Komandant 19. korpusa rešio se, da pređe Savu 7. oktobra kod Progara i Boljevca, a od prebacivanja kod Kupinova odustao je (Kako je već napomenuto, dve teške haubičke baterije ovog korpusa još nisu bile stigle, a sem toga imao je korpus da uputi jednu 10,4 sm. bateriju nemačkom 22. rezervnom korpusu).
2. Naređenje, da 62. pešadiska divizija preduzme ofanzivu od Višegrada ka Užicu, nije se moglo izvršiti. Komandant trupa u Bosni i Hercegovini dostavio je komandantu III. armije 4. oktobra detaljan izveštaj o stanju trupa kod Višegrada, navodeći: da su brigade, koje su bile tek došle i koje su sastavljene iz ljudstva etapnih trupa, slabog kvaliteta i još nesposobne za operacije; da još nemaju potrebne artilerije; da je potrebno jedinice učvrstiti, jer bi one u takvom stanju u kakvom su sad pretrpele neuspeh u borbi sa protivnikom, koji je prema njima i koji je vrlo vešt, naročito u planinskoj vojni; da bi demonstracija, bez zauzeća Višegrada bila malo efikasna i da ona ne bi imala nikakvog uticaja na opšti tok operacija. Prema ovome učinio je ovaj predlog: „Da 62. pešadiska divizija preduzme napad tek onda, kad se čelni delovi glavnih snaga budu približavali zapadnoj Moravi, tj. Čačku i Požezi“. Međugim komandant III. armije bio je mišljenja: „Ako je prelaz preko Drine nemoguć, da se u prvo vreme, bar na zapadnoj obali Drine, vrši demonstracija, a ofanziva da se preduzme, čim glavnina divizije bude spremna za akciju“. Komandant armiske grupe Makenzen nije usvojio predloge da se od naređenog prelaza preko Drine odustane i naredio je ovo: „Demonstracija na mestu, o kome je reč, nije dovoljna. U najmanju ruku mora se zahtevati da se glavnina trupa, koje su tamo prikupljene, u određeno vreme prebaci preko Drine, u cilju napada na Višegrad, te da one u prvi mah stvore i uporno drže mostobran. Dalje nastupanje ka Užicu ima da otpočne čim divizija bude gotova za operacije“. Komandant 62. divizije feldmaršallajtnant Kazler, koji je tek 5. oktobra u veče stigao u Rogaticu (njegov štab je bio na putu sve do 10. oktobra), javio je istog dana depešom komandantu III. armije ovo: „Stigao sam u veče u Rogaticu. Orijentisan u glavnom, dobio sam utisak, da ni komandanti, ni trupe, ni ustanove nisu spremni za operacije. No, i pored toga nastojaću da forsiram Drinu kod Višegrada noću između 6. i 7. oktobra i da zauzmem položaje u vidu mostobrana“.

Prelaz preko Dunava i Save

Dejstvo 8. armiskog korpusa

Sastav korpusa. Komandant, feldcajgmajster fon Šajhenštul.
57. pešad. divizija: komandant feldmaršallajtnant Gojginger.
2. brdska brigada. 3./8. (znači 3. bataljon 8. pešad. puka) sa dva mitraljeska odeljenja; 2./70. sa dva mitraljeska odeljenja; 2./76. sa jednim mitraljeskim odeljenjem; 2./101. sa dva mitraljeska odeljenja; 5. bataljon Bosansko – Herceg. puka sa jednim mitraljeskim odeljenjem; 2 brdske baterije i 1 vod konjice.
6. brdska brigada. 1./6. sa dva mitraljeska odeljenja, 3./38. sa dva mitraljeska odeljenja, 4./42. sa jednim mitraljeskim odeljenjem, 4./50. sa dva mitraljeska odeljenja, 4./81. sa jednim mitraljeskim odeljenjem, 2 brdske baterije i vod konjice.
Neposredno pod komandom komandanta divizije: 2 poljske baterije, 2 haubičke baterije, 1 pionirska četa i 1 eskadron konjice.
59. pešad. divizija: komandant, feldmaršallajtnant Šnjarić.
9. brdska brigada: 4./12. sa dva mitraljeska odeljenja, 3./49. sa dva mitraljeska odeljenja, 3./74. sa jednim mitraljeskim odeljenjem, 3./84. sa jednim mitraljeskim odeljenjem, 3./87. sa tri mitraljeska odeljenja, 2 brdske baterije i 1 vod konjice.
18. brdska brigada: 3./31. sa dva mitraljeska odeljenja, 2./60. sa jednim mitraljeskim odeljenjem, 3. jegerski bataljon sa 2 mitraljeska odeljenja, 15. jegerski bataljon sa 1 mitraljeskim odeljenjem, 26. jegerski bataljon sa 1 mitraljeskim odeljenjem, 2 brd. baterije, 1 pionirska četa i 1 vod konjice.
Neposredno pod komandom komandanta divizije: 2 poljske baterije, 2 haubičke baterije i 1 eskadron konjice.
Komandantu 8. korpusa stavljeno je privremeno na raspoloženje: 5 pontonirskih i 1 pionirska četa; landšturmska brigada đeneralmajora Hauštajna; 1. austriski landšt. peš. puk (3 bataljona sa 3 mitraljeska odeljenja), 1. mađarski landšt. peš. puk (2 bataljona sa 2 mitraljeska odeljenja), 2 poljske baterije, 1 pionirska četa i 1 vod konjice.
5. oktobra tačno u podne otpočela je artilerija ovog korpusa korekturno gađanje prema utvrđenom planu. Srpska artilerija nije odgovarala, već je dejstvovala samo protiv austriskih aeroplana, koji su leteli nad Beogradom. Pred veče je austriska artilerija obustavila vatru, pošto je dobila potrebne elemente za gađanje. U toku noći 5./6. oktobra, svi srpski reflektori bili su u potpunom dejstvu. Oko ponoći ugašena je svetlost u Beogradu.

Dejstvo 22. nemačkog korpusa

5. oktobra tačno u podne otpočela je artilerija i ovog korpusa korekturno gađanje prema utvrđenom planu.

Dejstvo 19. austriskog korpusa

Komandant korpusa feldmaršallajtnant Trolman nameravao je, da prebaci glavnu snagu preko Save kod Progara, a sporednu kod Boljevca. Prelaz glavne snage kod Kupinova, kako je to komanda armiske grupe tražila, napušten je, zbog nepovoljnih rezultata, koji su dobiveni prilikom rekognosciranja izvršenog u toku 29. septembra.
Raspored 19. korpusa 4. oktobra: štab korpusa u Tovarniku; 206. landšturmska brigada vrši službu obezbeđivanja na Savi. 205. landšturmska brigada u Ašanji; brigada đeneralmajora Švarca na prostoru Subotište – Ogar. Štab 53. divizije u Ogaru; 17. brdska brigada u Ogaru; od 20. landšturmske brdske brigade, tek je jedan bataljon stigao u Platičevo; od 21. landšturmske brdske brigade, tek je jedan bataljon stigao u Brestac. U duhu zapovesti komandanta 19. korpusa, koja je do 4. oktobra bila u snazi, trebala je 206. landšturmska brigada da ostane na odseku zapadno od Progara i da dalje vrši obezbeđivanje na Savi, a brigada Švarc i 21. landšturmska brdska brigada da budu u korpusnoj rezervi, i to: prva u šumi Gibavac (južno od Bečmena), a druga u Ašanji. No. kad je komandant III. armije 4. oktobra naredio da 19. korpus otpočne prelaz Save u isto doba sa 8. i 22. rezervnim korpusom, stavljena je, obzirom na docniji dolazak začelnih brigada, komandantu 53. divizije na raspoloženje brigada đenerala Švarca na mesto 20. brdske brigade, za prelaz Save kod Progara, pored dodeljene 17. brdske brigade. Dolazeća 20. i 21. landšturmska brdska brigada trebale su da se prikupe kao korpusna rezerva kod Ašanje. Korekturno gađanje teških baterija naređeno je za 5. i 6. oktobra u jutro, a grupno gađanje za 6. oktobar. Odustalo se od reglaže lakih baterija, koje su imale zadatak da tuku južnu obalu Save na malom odstojanju.

Operacije XI. nemačke armije

Prelaz preko Dunava

Kao i kod III. austro – nemačke armije, tako isto i kod XI. nemačke armije, artilerija je u toku 5. oktobra vršila korekturno gađanje.