14. октобар, Операције II. армије, Тимочке војске, Власинског одреда и трупа Нове области

674

Операција Тимочке војске

Стање 14. октобра до подне:
На фронту Комбиноване дивизије I. позива, на правцу ка Зајечару, Бугари су са Тупана отворили артилериску ватру у 9 часова на Рајков Сават и Османов шанац (источно од Зајечара).
На фронту Шумадиске дивизије II. позива: На десном одсеку, Бугари су око 9 часова почели да се спуштају стрељачким стројевима од Св. Николе и Дебелог рта ка Дојиној бари и Сувом кладенцу. На средњем одсеку, Бугари су у 7 часова напали на предстражу са линије: Голаш -Орлов Камен; наши предњи делови одступили су; непријатељ је заузео положај Козило. – На левом одсеку, Бугари, у јачини једног батаљона, напали су у 6 и 10 часова наше предње делове на Писаној Букви. После јаког отпора, наши предњи делови повукли су се на предњи положај Чуке (1073) – Топозанов гроб. Примећује се, да непријатељ рокира један део трупа на Крст источно од села Алдинца. – На фронту Кадибогаског одреда, који држи линију: Клокочска чука – Брезова чука – Смиловица, непријатељ је отворио артилериску ватру са Китке и Коритске главе.
Око подне добивен је овај извештај од команданта Шумадиске дивизије II. позива: Према десном одсеку, непријатељ је у јачини 4 – 5 батаљона прешао у напад са фронта Репљанске цркве – Св. Никола. Наше патроле повукле су се на предстражарски положај: Лесково – Дојчина бара – Дуги дел. Према средњем одсеку, непријатељ држи линију: Козило – Било – Орлов Камен – Голаш. Према левом одсеку, непријатељ, у јачини 1 батаљона и 2 митраљеза, предузео је напад са линије: Писана Буква – Црвени град у правцу Топозановог гроба. Наши предњи делови држе линију: Топозанов гроб – Чука – Крст. Пред Кадибогаским одредом нема ништа значајнога.
Око 13 часова командант Тимочке војске добија наређење Врховне команде ОБр. 22262, које је изнето ниже у наређењима Врховне команде за овај дан.
Командант Тимочке војске издаје ово наређење:
„1. Да Шумадиска дивизија II. позива штити правац Св. Никола – Кална и правац Кадибогаз – Књажевац, дајући што јачег отпора непријатељу при његовом продирању на нашу територију, на свима граничним положајима за одбрану ових праваца. Штаб дивизије биће у Кални.
2. Да Комбинована дивизија I. позива спречава надирање непријатеља на правцима ка Зајечару и брани најупорније Зајечар на организованим положајима. Штаб дивизије биће у Зајечару.
3. Да Неготински одред, на организованим положајима, упорном одбраном спречава непријатељу наступање ка Неготину. Штаб одреда биће у Речки.
4. Резервна мунициска колона и профијант колона ове војске биће код Бољевца.
5. Штаб Тимочке војске је у Зајечару, зграда гимназије“.
Око 16 часова командант Тимочке војске добија од команданта Шумадиске дивизије II. позива овај извештај о стању борбе: Према десном одсеку у 12 часова, непријатељска 4 топа са Деругових ливада и 2 брдске хаубице са пута око Равног Бучја дејствују на предстражни положај десног одсека. Непријатељски предњи пешадиски делови држе линију: Равниште – Грамада к. 967. На правцу Св. Николе примећен је један непријатељски батаљон у смакнутом поретку. – Према средњем одсеку, непријатељ држи линију Козило – Било – Орлов Камен – Голаш. Наша артилерија са Јавора и Вражје главе туче непријатељске батерије. – Према левом одсеку, непријатељ у јачини: 2 батаљона, 2 митраљеза и 2 брдска топа, извршио је напад на Чуку и после упорније борбе исту заузео. Борба је пренешена на главни положај: Јаблан – Глоговица – Жлебурина. Пред левим крилом овог одсека непријатељ држи Глог.
Напомена. Командант Тимочке војске наредио је команданту Шумадиске дивизије II. позива, да се овај положај одржи по сваку цену.

Операције II. армије

Састав и распоред II. армије 13. октобра 1915. год.
1. Одред на Тумби и Таламбасу, под командом команданта 10. пука I. позива, брани одсек од Градске реке до реке Мурговице.
Састав:
10. пук I. позива (4 батаљона са својом допунском четом);
3. батаљон 3. пука III. позива;
2 чете 4. батаљона 3. пука III. позива;
1 брзометна хаубичка батерија 12 см. (4 цеви);
1 пољска брзометна батерија (4 цеви);
1 вод брдске хаубичке батерије (2 цеви);
1 брдска батерија модел 97. (4 цеви);
1 вод коњице са 2 митраљеза Шумадиског коњичког пука;
1 вод болничара;
Део профијантске и мунициске колоне и 3. пољска болница Шумадиске дивизије I. позива.
Свега: 6 батаљона без 1 чете (6.184 пушака, 4 митраљеза, 14 топова, 1 вод коњице од 24 карабина и 2 митраљеза).
Распоред одреда:
а) Тумбански одсек од Мале реке до изворног дела јужног рукавца Безубачког потока бране:
3 батаљона и допунска чета 10. пука I. позива;
2 чете 4. батаљона 3. пука III. позива;
1 хаубичка брзометна батерија, у овом распореду:
1 чета 4. батаљона 3. пука III. позива на „Масилу“ са једним водом на „Барису“ (1465).
1 чета 4. батаљона 3. пука III. позива на Самару (1245) са истуреним јачим објавницама на Градишту (лева обала Левача), Дебелом риду, Грамади и Градишту (к. 1206).
3. батаљон 10. пука испред Тумбе на положају Киселици са истуреном једном четом на Масило и Барис.
На Тумби: 2 батаљона 10. пука I. позива са својом допунском четом, хаубичка и пољска батерија.
б) Таламбаски одсек, од изворног дела јужног рукавца Безубачког потока, па до реке Мурговице бране:
1 батаљон 10. пука I. позива;
3. батаљон 3. пука III. позива;
1 вод брдске хаубичке батерије;
1 брдска батерија, у оваквом распореду:
1 чета 3. батаљона 3. пука III. позива држи са два вода Чуку (1335); са 2 вода Бисази (1354), а остале 3 чете на Гарињу.
На Таламбасу: 2. батаљон 10. пука I. позива; 1 вод брдске хаубичке батерије и 1 брдска батерија.
в) Коњички вод код с. Јабуковца.
г) Мунициска колона између Деленице и Рамништа.
д) Профијант колона код с. Ораха.
2. Моравска дивизија 1. позива. Брани одсек од Мурговице до Нишаве.
Састав: 1., 3. и 16. пешад. пук I. позива (12 батаљона);
1. и 2. дивизион Моравског артилериског пука I. позива (6 брзометних батерија = 24 цеви);
Аустриска заплењена батерија (4 цеви);
5. позициска Дебанжова батерија (6 цеви);
2 вода 6. позициске Дебанжове батерије (4 цеви);
Моравски коњички пук I. позива (2 ескадрона);
Тимочки коњички пук I. позива (2 ескадрона);
Моравско дивизиско телеграфско одељење I. позива;
Моравски пионирски полубатаљон I. позива;
1 рефлектор;
Моравска болничарска чета I. позива, и остале административне јединице.
Свега: 12 батаљона (12.887 пушака и 12 митраљеза); 7 брзометних батерија = 28 цеви; 1 батерија и 2 вода Дебанжова = 10 цеви и 4 ескадрона коњице = 409 карабина и 6 митраљеза.
Распоред дивизије:
а) Десни одсек од реке Мурговице до линије: Река – Присјанска река, бране:
3. пешадиски пук I. позива;
1 вод заплењене аустриске хаубичке батерије;
1. дивизион Моравског артилериског пука I. позива;
5. позициска Дебанжова батерија;
1 вод 6. позициске Дебанжове батерије, и
Моравски коњички пук I. позива. У оваквом распореду:
4. батаљон са једном четом држи караулу Пресеку и Петров дел, а са по једном четом и водом коњичког митраљеског одељења држи караулу и Високо Орничје.
3. батаљон са по једном четом држи: Кијевски рид и Сто, а са 2 чете и водом митраљеза држи Марков вис.
1 чета 1. батаљона на Прољетњаку.
Одсечна резерва: 2. батаљон на Сињоглавској Чуки, а 3 чете 1. батаљона са водом митраљеза на „Бајином“ (2 вода су на Грчком врху).
Артилерија: 2 вода 5. позициске Дебанжове батерије на Крамари; 1 пољска брзометна батерија и 2 вода позициске Дебанжове батерије на Крамари; 1 пољска брзометна батерија и 2 вода позициске Дебанжове батерије (1 вод из 5. и 1 вод из 6. позициске батерије) код Сињоглавске Чуке. Један вод заплењене аустриске хаубичке батерије и 2 пољске брзометне батерије на Бајином.
Коњица: 1 ескадрон на Густом Риду, а 1 ескадрон и штаб пука у с. Столу.
б) Средњи одсек од линије Река – Присјанска река до линије: Четвер источна падина Црнодрме, бране:
3 батаљона 16. пешад. пука I. позива;
1. вод заплењене аустриске хаубичке батерије;
5. и 6. батерија Моравског артилериског пука I. позива;
1 вод 6. позициске Дебанжове батерије;
1 рефлектор. У оваквом распореду:
2. батаљон са по једном четом држи Св. Илију и Вртане, а 2 чете су на Големом Врху.
1 чета 4. батаљона са 2 митраљеза на Венцу.
1 чета 3. батаљона на Драгановом врху.
1 чета 4. батаљона на Четверу и караули Јалботини.
3 чете 3. батаљона са 2 митраљеза и 1 чета 4. батаљона на Дреновој Глави.
У одсечној резерви: 1 чета 4. батаљона на Коњарнику.
Артилерија: 1 вод заплењене аустриске хаубичке батерије и 5. пољска брзометна батерија на Дреновој Глави; 6. пољска брзометна батерија на Волосеку; 1 вод 6. позициске батерије на Делу; рефлектор на Дреновој Глави.
в) Леви одсек: Од линије: Четвер – источна падина Црнодрме до р. Нишаве бране:
1. пешадиски пук I. позива;
4. батерија Моравског артилериског пука I. позива;
Тимочки коњички пук I. позива од 2 ескадрона и 2 митраљеза. У оваквом распореду:
Предњи положај: Грдоман – Бубљак поседају 2 батаљона са 1 пољском батеријом овако: 4. батаљон поседа „Бубљак“, са 1 четом на Планиници и Ковачевом риду. 1. батаљон поседа „Грдоман“, са 1 четом на Шумје и коти 703 и 1 четом на левој обали Суковске реке (Визарица и Симонице). 4. батерија на Бубљаку.
Главни положај од источног подножја Црнодрме преко с. Војнеговца, Кацаревог рида, В. и М. Јовановца до реке Нишаве поседају: 2 батаљона са пуковским митраљеским одељењем и Тимочки коњички пук I. позива, који је на левом крилу положаја.
г) Општа резерва: 1 батаљон 16. пешад. пука I. позива код с. Присјана.
д) Остали делови: дивизиски штаб, телеграфско одељење, војна пошта у с. Присјану. Одељење мунициске колоне у с. Смрдану. Пекарска чета, болничарска чета, санитетска колона и одељења мунициске колоне у с. Расници. Четврта пољска болница у селу Барје – Чифлику; инжињерска алатна колона, мунициска колона, марвена болница и артилериска радионица у с. Блато. Профијант колона у с. Д. Крњини. Прва, друга и трећа пољска болница у Б. Паланци.
Напомена. Моравски пионирски полубатаљон I. позива је на утврђивању друге линије одбране Пирота, на левој обали реке Нишаве за затварање долине р. Лужнице.
3. Тимочка дивизија I. позива
Брани одсек од Нишаве до планинског гребена: Миџор – Бабин зуб – Брезовичка чука, држећи и правац који води тим планинским гребеном.
Састав: 14., 15. и 20. пешад. пук I. позива (12 батаљона);
4. батаљон 2. пука III. позива;
3. хаубичка брзометна батерија (4 цеви);
1. и 3. дивизион Тимочког артилериског пука I. позива (6 батерија = 24 цеви);
1 вод 1. брдске хаубичке батерије (2 цеви);
1. брдска батерија Мод. 97. (4 цеви);
Крупова брдска батерија (4 цеви);
3. градска Дебанжова батерија Пиротског градског одреда (6 цеви);
Тимочко дивизиско телеграфско одељење I. позива;
Тимочки пионирски полубатаљон I. позива;
Тимочка болничка чета I. позива и остале административне јединице.
Свега: 13 батаљона = 11.938 пушака; 16 митраљеза; 9 ½ брзометних батерија = 38 цеви, и 1 Дебанжова спорометна батерија = 6 цеви.
Распоред дивизије:
а) Десни одсек од р. Нишаве до Тепошког друма, бране:
14. пешад. пук I. позива;
5. и 6. батерија Тимочког артилериског пука I. позива;
Брдски хаубички вод и 3 топа 3. Дебанжове батерије Пиротског градског одреда. У оваквом распореду:
2. батаљон са 2 митраљеза од Нишаве до Лепин Камика (3 чете са 2 митраљеза држе Паскашински дел, а 1 чета у резерви између Паскашинског дела и Костанице);
4. батаљон са два митраљеза, почев са Лепин Камиком па закључно са путом од Конарског Врха ка караули Змијанцу (2 чете напред, а 2 чете са 2 митраљеза у резерви на Анђелковој Рудини);
3. батаљон са 2 митраљеза од пута Конарски Врх – караула Змијанац до Тепошког друма закључно (по 1 чета држи Ђурђеву Главу и коту 825 с друмом, а 2 чете са 2 митраљеза у резерви на Вражијој Глави).
Одсечна резерва: 1. батаљон код раскрснице путова јужно од Нешиног Камика.
Артилерија: 5. пољска брзометна батерија на Коњарском врху.
6. пољска брзометна батерија са 3 топа на Врлој Глави и 1 топом на Билу (к. 674) на десном крилу брдског хаубичког вода.
Брдски хаубички вод на Билу (к. 674).
3 топа 3. градске Дебанжове батерије крај пута између Била (к. 674) и Врле Главе (к. 723).
б) Средњи одсек. Од Тепошког друма до Видлича закључно, бране:
3 батаљона 20. пешадиског пука I. позива;
1. дивизион Тимочког артилериског пука I. позива;
3. хаубичка брзометна батерија, и
Крупова брзометна батерија. У оваквом распореду:
1. батаљон са 2 митраљеза од Тепошког друма па закључно са Одоровским долом (по 1 чета на Сумару, Прединој Градини и Черти; 2 митраљеза на Кочинама и 1 чета у резерви на Крушином Браништу);
2. батаљон ојачан четом 4. батаљона, са 3 митраљеза од Одоровског дола до Видлича закључно (по 1 чета на Турском ливађу и Батушану, 2 чете иа Големом врху, 1 чета у резерви између Батушана и Липе; 2 митраљеза на Турском ливађу и 1 митраљез на Големом врху).
Одсечна резерва: 3 чете 4. батаљона код Липе.
Артилерија: 1. пољска брзометна батерија са 3 топа на Курјачком врху, а са 1 топом на Крагујевцу;
2. пољска брзометна батерија на Турском ливађу;
3. пољска брзометна батерија на Пистарцу (1066);
3. хаубичка батерија на Густаку;
Крупова брдска батерија између Турског ливађа и Пучоса.
в) Леви одсек: од Видлича до изворног дела Дојкиначке реке, бране:
2 батаљона 15. пешад. пука I. позива са митраљеским одељењем;
4. батерија Тимочког артилериског пука I. позива. У оваквом распореду:
По 1 чета на Дреновој Глави (западно од Височке Ржане) и Кукли, Росомачком вису, Билу (североисточно од с. Рсавца). Страшној Чуки и Копрену (к. 1935);
2 митраљеза на Дреновој Глави.
Одсечна резерва: 3 чете и 2 митраљеза на Делу (јужно од с. Рсавца).
Артилерија: 3 топа 4. пољске брзометне батерије код Штита (југоисточно од с. Рсавца), а 1 топ на Дреновој Глави.
г) Топлодолски одсек. Од Дојкиначке реке до планинског гребена: Миџор – Бабин зуб -Брезовичка Чука, бране: 3. батаљон 20. пешад. пука I. позива; 4. батаљон 2. пешадиског пука III. позива и 1. брдска батерија. У оваквом распореду:
По 1 чета I. позива на Братковом врху и Жарковој Чуки;
По 1 чета III. позива на коти 1879 и Бабином зубу;
2 митраљеза на Братковом врху.
Одсечна резерва: 4 чете (две I. и две II. позива) код Мрамора.
Артилерија: 2 брдска топа на Братковој страни;
2 брдска топа на Жарковој Чуки.
д) Општа резерва. 1. и 2. батаљон 15. пешад. пука I. позива на Беговој Рудини источно од с. Крупца.
ђ) Пионирски полубатаљон, од 2 слабе чете: 1 чета је подељена и придата појединим одсецима, а 1 чета довршује утврђивање линије: Вучје – источни излаз Крупца – источна ивица Великог села и оправља путове: Извор – Басарско корито, Крупац – Пистарац и Крупац – Тепош.
е) На Баздаганици (к. 1066) 3 топа 3. градске Дебанжове батерије.
ж) Остали делови: дивизиски штаб, војна пошта и телеграфско одељење у Крупцу. Борбени део првог степена колонске коморе (по 1 мањи део мунициске колоне за пешадиску и артилериску муницију и део инжињерске алатне колоне) испред Раковице (западно од Крупца) и код Царевог Кладенца. Завојиште са санитетском колоном на Извору. Четврта пољска болница у Пироту (код железничке станице). Трупне коморе са месарском четом и марвеним депоом на Ћерамиџиници (источно од Пирота, а на десној обали Нишаве). Део трупне коморе 15. пука I. позива је код Царевог Кладенца. Пекарска чета са пољским пећима код с. Извора. Пољска марвена болница и покретна артилериска радионица у Пироту (Тија Баре). Први степен колонске коморе (2 одељења мунициске колоне – по једно за пешадиску и артилериску муницију, 1 одељење профијант колоне и део инжињерске алатне колоне) северозападно од Пиротске железничке станице (Крај пута: Пирот – Б. Паланка, на десној обали Нишаве). Други степен колонске коморе (остатак мунициске и профијант колоне; 1. и 3. пољска болница) код железничке станице Станичење. Одељење резервне мунициске колоне у Црвеној реци. Један део мунициске колоне (за 3. батаљон 20. пука I. позива у Топлодолском одреду) у Темској.
4. Армиска артилерија
Састав: 2. хаубичка брзометна батерија 12 см. Мод. 1910. год. (4 цеви); 1., 2. и 3. градска батерија Мод. 97. год. (6 цеви).
Распоред армиске артилерије:
I. група на одсеку Моравске дивизије I. позива распоређена је овако: 2. хаубичка батерија брзометна (4 цеви) на Огрењу северно од села Јалботине; 2. градска батерија Мод. 97. год. (2 цеви) на Дубрави, јужно од Црнодрме; 3. градска батерија Мод. 97. год. (2 цеви) на Крајишту, северно од села Сукове.
II. група на одсеку Тимочке дивизије I. позива састоји се из: 1. градске батерије Мод. 97. год. (2 цеви) на Грнодару.
Штаб армиске артилерије између Црнодрме и Колета.
5. Армиски штаб, са 3. телеграфским одељењем, са Марконијевом бежичном станицом, етапном секцијом и армиска војна пошта у Пироту.
6. Одељење резервне мунициске колоне у Црној Реци.
7. Оперативно слагалиште у Јелашници.
8. Војишно слагалиште и прво одељење Главног интендантског воза у Нишу.
9. Целокупна борачка снага армије била је 31 батаљон (без 1 чете) 31.005 пушака и 32 митраљеза; 21 брзометна батерија = 84 цеви; 3 Дебанжове батерије = 16 цеви; 3 батерије градске = 6 цеви; 4 ескадрона = 433 карабина и 8 митраљеза.
Одбранбени фронт армије, од изворног дела Градске (Мале) реке до планинског ланца Миџор – Бабин зуб износио је 120 км.

У току ноћи 13./14. октобра, Бугари су отпочели напад на крајњем десном крилу II. армије, а у јутру 14. октобра предузели су напад на целом фронту армије. Око подне 14. октобра добивено је наређење Врховне команде ОБр. 22262, које је изнето ниже у наређењима Врховне команде за овај дан.

Дејство одреда на Тумби и Таламбасу

У јутру 14. октобра, Бугари су заузели Дашчани Кладенац и Црни врх. Од подне дејствовали су артилеријом на положаје Чуку и Бисазе, а у 16 часова користећи се покривеним тереном и под заштитом артилериске ватре са Црног врха заузели су положај Бисазе, чија се посада повукла и задржала код Крста. Примећено је по подне пребацивање непријатељских трупа правцем северно од Гноја у јачини око један батаљон пешадије, неколико коњских кола и товарних коња. Против карауле Пресека дејствовао је 42. а лево од њега 41. бугарски пук.

Дејство Моравске дивизије I. позива

У 5.10 часова непријатељ је отворио јаку и веома прецизну унакрсну ватру из 1 пољске и 1 брдске батерије са положаја Кукоље, а из 1 хаубичке батерије са Нешковог виса против левог одсека дивизије: Шумље – Ковачев рид – Планиница и успео да заузме наш предстражни положај на коме се задржао. Наша чета са тога положаја повукла се позади положаја Грдоман – Бубљак. На средњем одсеку, наши предњи делови заузели су Четвер – караулу Јалботину – косу између Драгановог виса и планине Влашке (названа Кобургов нос) – караулу Влашку – Свети Илија и врх планине Влашке. На десном одсеку у 10.30 часова, наше трупе су извршиле напад и заузеле гранични одсек: Градиште – Тумба – караула Бела Вода – В. и М. Рњос, а на крајњем десном крилу око подне извршен је јуриш на караулу Пресеку, коју је посада била напустила; караула је понова заузета. Чета са ескадроном са карауле Пресеке повукла се ка Петровом делу зато, што је трпела јаку митраљеску и артилериску ватру и што је била нападнута надмоћнијом снагом.

Дејство Тимочке дивизије II. позива

На десном одсеку, непријатељ је у 5.20 часова отворио артилериску ватру прво на Ђурђеву Главу, а потом на коту 825 (северно од Ђурђеве Главе) Тепошки пут, караулу Змијанац, Ковачеву Главу, и по којим метком на Паскашински дел. Ватра је била нарочито сконцентрисана на Ђурђеву Главу. Око 7.30 час. непријатељска пешадија јачине до 1 батаљона предузела је напад на Ђурђеву Главу. Дејством наше чете са Ђурђеве Главе непријатељ је заустављен. Непријатељска артилерија продужује и даље гађање, нарочито Ђурђеве Главе. У 8.15 час. непријатељ је под заштитом јаке артилериске ватре потиснуо нашу чету са Ђурђеве Главе, али се због наше јаке артилериске ватре није могао задржати на темену виса, већ је остао до мрака на његовом задњем нагибу. Слабији непријатељски делови, који су покушавали у неколико махова, да се приближе Ковачевој глави и Анђелковој рудини растурани су увек нашом артилериском ватром. Од 11.30 – 13 часова на десном одсеку владало је затишје; затим је отпочела ретка артилериска ватра до 17 часова. Према овоме одсеку запажене су 4 непријатељске артилериске групе и то: хаубичка на јужној падини Нешковог виса. Хаубичка код коте 845 западно од с. Петерлаша. Хаубичка код коте 837 источно од Петерлаша. Група брдских топова северозападно од Петерлаша.
На средњем одсеку непријатељ је отварао повремену артилериску ватру на Сумар. На Димчином Браништу примећене су две чете у предњим рововима, а позади две чете у резерви.
На левом одсеку у 8.45 часова, 2 бугарске чете пошле су од граничног фронта на с. Росомачу, али су се после краћег времена задржале и ту остале целог дана.
Код Топлодолског одреда у 6.40 часова, непријатељ је из брдских топова, који су били пласирани иза Вражије главе, отворио ватру на Братков врх. У 7.15 часова један непријатељски батаљон кренуо се од Вражије главе и Павловог крста ка Крвавој бари. Против њега је отворена ватра из вода брдских топова на Братковој страни. Око 8 часова овај непријатељски батаљон потиснуо је наша предња одељења испред Кратковог врха и предузео напад на овај положај, али је заустављен испред положаја, где је остао до мрака. Од Миџора преко Тупанара непријатељ је упућивао само патроле, које су растериване ватром наших предњих делова са Жаркове Чуке.

Дејство Власинског одреда

На фронту овог одреда, Бугари су предузели напад 14. октобра у јутру. Борба се развијала најјаче на правцу ка Кривој Феји, преко које води најкраћи пут на железничку комуникацију: Ниш – Скопље. У 9 часова, командант одреда упућује са Стрешера једну чету и један вод артилерије у Криву Феју. На овом правцу између Патарице и Просеника било је од наших трупа: 2 батаљона III. позива и 500 обвезника последње одбране. На правцу Криве Феје, непријатељ је успео да са снагом од једног пука пешадије и 1 батерије потисне наше заштитничке делове на Дубоки Прослоп (1464). Командант трупа Нове Области 14. октобра у вече упућује две чете добровољаца (350 пушака) возом из Скопља у Владичин Хан на појачање Власинског одреда. Чете су искрцане на станици Врањска бања. У току ноћи 14./15. октобра, командант Власинског одреда наређује да се батаљон 17. пука I. позива, који је био у Владичином Хану као општа резерва, крене у Врањску бању са задатком да појача трупе код Криве Феје и спречи непријатељу надирање ка железничкој прузи у долини Мораве.

Операције трупа Нове области

Распоред трупа Нове области 13. октобра 1915. године

Трупе Брегалничке дивизиске области

Вардарски гранични одсек

14. кадровски пук: 1. батаљон са 2 митраљеза је у саставу железничког осигурања; 2. батаљон са два митраљеза и са једним водом 9. брдске батерије је на Струмичком положају и са једном истакнутом четом код Калучкова; 3. батаљон је у саставу Валандовске посаде.
2. пешадиски пук I. позива: 1. батаљон са две чете је у саставу Валандовске посаде, остале две чете су у резерви на Струмичкој станици; 2. батаљон са 2 митраљеза и водом 9. брдске батерије је на положају Градец; 4. батаљон са штабом пука је на положају код Струмичке станице.
Напомена. 1 вод 3. позициске батерије је код С. Давидова на десној обали Вардара, а други вод је са по једним топом код железничке станице Демир Капија и на 113 км. железничке пруге Скопље – Солун.

Радовишки гранични одсек

13. кадровски пук: 2. батаљон од 2 чете код Папавнице на Смрденичкој коси потпомаже одбрану десног пододсека и има задатак да влада висом коса 1075 Св. Атанасије; 3. батаљон од 2 чете је код с. Панице; 1. батаљон од две чете са два митраљеза је на коси између Пакрајева и Злеова према Сушеву; једна чета, 6. брдска батерија и штаб пука на коси Подарешкој потпомаже одбрану граничних стража на левом пододсеку и штити правце долином Струмице ка Радовишту и даље.

Малешки гранични одсек

2. батаљон 20. кадровског пука, један вод 3. брдске батерије на Бејаз Тепе са истуреним четама и то: једна на вису 1450 северозападно од Пехчева и друга на коти 1450 западно од Пехчева. Задатак: потпомагање и прихват граничних стража (23. чете граничне трупе); заштита правца преко Обозне за Кочане и осигурање гребена Пљачкавице.

Кочански гранични одсек

Десни пододсек: На Голек Чуки две чете 1. батаљона 20. кадровског пука са водом 3. брдске батерије; на Грленским висовима две чете 1. батаљона са митраљеским одељењем 20. кадровског пука и 3. позициском батеријом Моравске дивизиске области; на Бања Чуки 1. батаљон 16. кадровског пука и 1 вод француске брдске батерије; при ушћу реке Калиманске у Драгобраштарску реку 3. батаљон 2. пука I. позива „Књаза Михаила“ као резерва одсека рачунајући и правац преко Обозне. Леви пододсек: На Дугаличким висовима једна чета; на Побијеном две чете 3. батаљона 20. кадровског пука; на Церу једна чета истог батаљона са једним водом француске брдске батерије као резерва овог пододсека. У резерви овог одсека: два батаљона са митраљеским одељењем 16. кадровског пука.

На расположењу команданта Брегалничке дивизиске области

Општа резерва у Штипу: два батаљона 13. кадровског пука. Посаде у Кавадару и Радовишту (по једна чета); у Штипу (штаб и две чете 4. батаљона 1. пука III. позива и један вод 6. позициске батерије); у Св. Николи (1 чета 12. пука II. позива); у Велесу и Ђевђелији (по једна чета од поузданих обвезника). У Велесу се формира и друга обвезничка чета за посаду у Кочанима. Ове посаде служиле су за осигурање магацина и осталих установа у поменутим местима. Јединице у саставу команде Брегалничке дивизиске области биле су веома измешане због слања непрестаних и честих потера за гоњење бугарских комитских чета, које су се свуда појављивале.

Криво – Паланачки одред

Осоговачки гранични одсек: 12. пук II. позива; 4. пољска Дебанжова батерија (6 топова); четири француска брдска топа; један брдски брзометни топ, у оваквом распореду: 1. батаљон (од 3 чете) на Китки (1901). 4. батаљон са једним митраљезом, 4 француска брдска топа и један брдски брзометни топ на Цар Врху. 2. батаљон са једном четом 3. батаљона, једним митраљезом и 4. пољском Дебанжовом батеријом (6 топова) од Кали Камена до Криве Паланке. Резерва одсека: Штаб 12. пука II. позива са 3. батаљоном (три чете) на простору између Чатаљ чесме и Цар Врха.
Градачки гранични одсек: 12. пук III. позива (два батаљона); 3. батаљон и две чете 2. батаљона 2. пука III. позива; 4. пољска Дебанжова батерија (4 топа); два француска брдска топа; два брдска брзометна топа, у оваквом распореду: Десни пододсек: од десне обале Криве реке па закључно до десне обале безименог потока кота 828, поседа 1. батаљон 12. пука III. позива са једним митраљезом и два пољска Дебанжова топа; штаб батаљона са 2 ½ чете, једним митраљезом и 2 топа на Беговом Хану. Средњи пододсек: од леве обале безименог потока (кота 828) па закључно до Луче, поседа 3. батаљон 2. пука III. позива са два пољска топа; штаб батаљона са две чете, као резерва у близини пута између положаја Дубровница – Ретке Букве. Леви пододсек: од Луча па до Патарице поседа 2. батаљон 12. пука III. позива; Комбинована Прешевска чета; два француска брдска брзометна топа; штаб батаљона са 3 чете, 2 француска брдска брзометна топа на Чупином брду. Резерва одсека: две чете 2. батаљона 2. пука III. позива, сад на Градецу где утврђују положај иначе имају доћи на Ретке Букве, где је и командант целога одсека (командант 12. пука III. позива). Једна чета овог батаљона је при војној станици у Кривој Паланци, а једна чета остала је у Кратову.
Резерва Криво – Паланачког одреда: 18. кадровски пук Крива Паланка, где је и штаб одреда. 3. хаубичка батерија Хан Конопница.

У току ноћи 13./14. октобра отпочели су Бугари напад на наше пограничне страже дуж целог фронта. Око подне добивено је наређење Врховне команде ОБр. 22262, које је ниже изнето у наређењима Врховне команде.

Дејство Криво – Паланачког одреда

На фронту овог одреда напали су Бугари 13. октобра у 23.15 час. на Равне њиве, а 14. октобра око 2 часа на Рујен – Божидарицу – Девебајир. Наши погранични делови потиснути су са ових тачака између 9 и 10 часова.
Посада Власинског одреда са Патарице одступила је, тако да је са овим одредом веза изгубљена. Према Чупином брду, Дубровници и Беговом хану развила се јака борба око 11 часова. На Чупином брду и даље до Патарице од наших трупа било је: 1 батаљон 12. пука III. позива; Прешевска обвезничка чета; 2 француска и 3 брдска брзометна топа. Непријатељ је нападао са 3 пука (29., 32. и 46.). Борба је била врло жестока и трајала је до 18 часова. Наше су трупе појачане са 1 ½ батаљона 18. кадровског пука и једним митраљезом. Јача се помоћ није могла дати, јер је у резерви одреда било још само 1 ½ батаљона, који је остављен за крајњу нужду. Пошто су трупе на правцу овог главног непријатељског напада биле квалитативно слабе и попуњене са обвезницима из нове територије, моли командант Криво – Паланачког одреда за помоћ. Командант трупа Нове Области није располагао никаквом резервом. Један пук убрзаним маршом креће се из Албаније и долази тек 15. октобра у вече у Љум Кулу.
Пред мрак 14. октобра продужио је непријатељ напад у правцу Чупиног брда и Дубровнице. Наши су делови потиснути ка главном одбранбеном положају.

Дејство трупа Брегалничке дивизиске области

На Кочанском одсеку наступао је непријатељ једном колоном јачине 2 – 3 батаљона преко с. Звигора источно од Царевог Села и једном од Киселице преко Драмче, сз. од Царевог Села.
На Малешком одсеку управио је непријатељ јаче снаге са Џами тепе у правцу Пехчева.
На Радовишком одсеку заузеле су непријатељске трупе карауле јужно од Доњег Липовика.
На Вардарском одсеку води се борба око граничних караула. Први воз француских трупа стигао је у Струмицу 14. октобра у 17 часова. Одред француских трупа, који долази, састоји се из 176. пука (3 батаљона), 3 брзометне батерије, чете пионира и једне амбуланте.
Наше трупе са Кочанског и Малешког одсека заноћиле су 14./15. октобра на линији: Обозна – Голек – Побијен, а непријатељске на обронцима Голека и Драмчанским. Посада положаја Голека напустила је из непознатих узрока у току ноћи Голек и прикупила се на Калиманском вису. Због овога наређено је, да се трупе из састава Малешког одсека са Обозне постепено повлаче ка Драгобрашти и да поседају десно крило главног одбранбеног положаја.
У току ноћи 14./15. октобра одбивена су два непријатељска напада на Чупино брдо.