15. новембар, Операције српске III армије

394

У 1.30 час. командант III. армије издаје заповест ОБр. 2634 у овоме: „После одбране Ваљева 12., 13. и 14. новембра тек. год. на положајима Каменица – Осладић – Јаутина, трупе III. армије одмаршоваће на десну обалу реке Љига и тамо заузети положаје на фронту Чибутковица – Моравци (Виноградине – Округло поље) између II. армије, која ће бити десно и I. армије која ће бити лево од ње. Путови за овај покрет ови су:
За Комбиновану дивизију I. позива: друм Ваљево – Дивци – мост на Колубари и од овог моста сеоски пут Доња Топлица – Дудовица па на одсек река Оњег – Липовица.
За Дринску дивизију I. позива: исти пут до Доње Топлице као и за Комбиновану дивизију, а од Доње Топлице се одваја и иде за Моравце и на одсек Липовица – Качер.
За Дринску дивизију II. позива: Камењар – Јасеновачки вис – к. 153 на друму за Уб – Словац – мост на Колубари – Боговађа – Чибутковица, па на одсек од Црне реке до Грабовице.
За Тимочку дивизију II. позива: пут Међаши – Забрдице – Дивци – мост код Словца – Боговађа – Чибутковица уз Љиг и Смрдљиковац.
Овај покрет обезбеђиваће се од непријатељског надирања са западне стране заштитницама дотичних оперативних јединица, а од покушаја удара са северне стране, штитиће се оперативне јединице међу собом, јер су у степенастом поретку, сем тога заштићаваће их и јединице II. армије, које се налазе на Близанским висовима и источно од њих. Сам покрет извршиће се овако: Са положаја, које трупе заузимају 14./15. новембра, одашиљати извиђачка и осигуравајућа одељења што даље ради одржавања додира са непријатељем и успоравања његових покрета. Главнине осигуравајућих делова да буду што јаче и да своје положаје што упорније бране тако, да се ноћ 15./16. новембра дочека на новој линији Боричевац – Крушик – Камењар – Јасика – Међаши, позади које ће бити на довољном удаљењу дивизиске пешадиске трупе приправне и дефинитивно уређене и спремне за покрет. Поседање, односно заузимање ове линије код Ваљева, извршиће се овако: колико се делови Дринске дивизије I. позива буду кретали под борбом уназад, делови Комбиноване дивизије I. позива прикупљаће се ка Рађеву селу и свити у колону на друму Ваљево – Дивци и одилазити – маршовати друмом.
Дринска дивизија II. позива повија лево крило на Камењар, Дринска дивизија I. позива заузима одсек Крушик – Кличевац – Камењар искључно. Чим падне мрак дивизије ће се свијати у колону с лева у десно тако, да Тимочка дивизија II. позива образује заштитницу у правцу друма и једну побочницу у правцу Луковац – Кланица – Лозница – Гола Глава.
Делови Моравске дивизије I. позива (из II. армије) треба да држе редом линије Караула – к. 344 – Чот – Вровине и Степањске положаје.
I. армија свиће се у току сутрашњег дана на десну обалу Градца.
Ноћ 15./16. новембра употребиће се дакле на покрет од означених положаја код Ваљева ради пребацивања на десну обалу Колубаре код сталних мостова, што треба да у току ове ноћи буде извршено. Овом приликом упутити у њихове дивизиске команде све одкомандоване трупне јединице, пешад. пукове, батаљоне итд. За брзо и правилно извршење овог марша претходно је потребно, да команданти развију највећу активност у одржању реда и дисциплине на маршу, нарочито код коморе. Ради овог нека одреде довољан број ордонанс коњаника, жандарма и официра из штабова, да комору уређују и упућују где треба и сметње на путу отклањају.
Почетак повлачења означеног у овој заповести може бити и раније, што ће зависити од надирања непријатељевог и одласка – евакуисања возова. Штаб армије биће у Ваљеву, а у вече од 18 часова у Мионици“.
У 14.05 час. из II. армије са ОБр. 3600 добивен је овај извештај: „По вашем захтеву ОБ. 2630 од 14. ов. месеца немогуће ми је поступити, јер ми је доцкан саопштен. Моравска дивизија I. позива је у повлачењу и не могу да јој на време доставим наређење. Њена заштитница остаће на Караули данас 15. тек. месеца до 4 часа јутра. Молим да сами предузмете потребне мере за обезбеђење свога марша“.
Овај извештај изазвао је велико изненађење у овој армији. Од 4 часа чак ни заштитнице Моравске дивизије I. позива неће више бити на Караули, а I. и III. армија још се налазе са западне стране Ваљева. Словачки мост био је сад изгубљен за III. армију и сви ће делови морати ићи преко мостова код Диваца и Шушеоке ка Мионици, где ће неминовно настати мешавина са деловима I. армије. Чак и они возови, који су већ били упућени ка Словачком мосту, а нису према њему довољно одмакли, морали су се сад враћати на мост код Диваца. Није се смело више губити ни једног момента и одмах је почето са шиљањем извештаја и издавањем наређења, по реду како је то било најважније.
Пре свега, сматрало се као најнеопходније, да се о томе одмах извести I. армија, те је она одмах о свему извештена телефоном усмено, а у 4.15 часова са ОБр. 2636 послат јој је и овај писмени извештај: „Командант II. армије јавио ми је данас са ОБр. 3600, да не може да поступи по моме захтеву да обезбеђује у току данашњег дана покрет ове армије до Словачког моста, јер ће и заштитници Моравске дивизије данас 15. новембра остати на положају Караули до 4 часа јутра. Због овако прераног повлачења II. армије правац одступања преко моста код Словца овој армији потпуно је онемогућен и она је принуђена, да се што пре пребаци на десну обалу Колубаре на мосту код с. Шушеока и с. Диваца, Покрет трупа ове армије са положаја с. западно од Ваљева биће одмах наређен и оне ће бити упућене на означена два моста, а напред послати возови биће скренути на мост код Диваца. О овоме част ми је известити команданта армије ради знања“.
Да би се ипак организирала ма каква бочна заштита од непријатељских налета са линије Бабина Лука – Караула – Степање, стојала је на расположењу Тимочка дивизија II. позива, која је била на крајњем д