6. јануар, Операције српске војске

390

I. армија

Трупе Дринске дивизије II. позива и Дунавске дивизије II. позива, које су 4. јануара отпочеле покрет у духу наређења команданта армије ОБр. 10316 од 2. јануара, пристизале су у току 6. јануара код Скадра. Овога дана командант армије, стигавши у Скадар са делом штаба, издао је на основу директиве Врховне команде ОБр. 26414 од 4. јануара тек. год. наређење ОБр. 10363 ове садржине:
„1) Дринска дивизија II. позива, у смислу моје заповести ОБр. 10316 од 2. јануара, заузеће одсек: Јубани – Рогами – Зуб смењујући на том одсеку трупе Дунавске дивизије I. позива и обезбеђујући правце, који од Пуке друмом воде ка Скадру. Правце низ долину реке Кира ка Скадру осматрати патролама.
2) Дунавска дивизија II. позива пребациће се на леву обалу Дрима и обезбеђује линију: Маја Велс – Крешта – Маја Смихилит и затвара све правце реком Ћадри и оне који преко Креште изводе у Калмети и даље ка Љешу.
Десно одржавати везу са трупама III. армије.
Покрет трупа Дунавске дивизије II. позива на линији Маја Велс – Крешта – Маја Смихилит да отпочне што пре и одмах предузимати потребна рекогносцирања Дрима у циљу пребацивања трупа на његову леву обалу.
3) Магацини хране за Дринску дивизију II. позива Скадар, а за Дунавску дивизију II. позива Љеш.
4) Штаб армије Скадар.
5) О пријему овога наређења одговорити“.

III. армија

Трупе ове армије отпочеле су 6. јануара покрете у духу наређења команданта армије ОБр. 8957 од 4. јануара.
До доласка трупа I. армије остављени су на досадањим положајима:
1) Од Дунавске дивизије II. позива:
а) Једна чета (100 пушака) на положају код с. Рогами.
б) Једиа чета (100 пушака) код с. Зуба.
в) Један батаљон (200 пушака) на положају Ћафа Гурит.
2) Од Дринске дивизије I. позива: (на линији од коте 620 до Мјета) досадањи заштитни делови.
3) Цео Браничевски одред на делу фронта од Маја Велса до коте 620.
4) Ужички одред прешао је у току 5. јануара Дрим код с. Грамши и продужио је марш до села Филзани.
Армиски штаб остао је овога дана у Скадру.

Трупе Одбране Београда

Командант Одбране Београда издао је 6. јануара својим трупама наређење ОБр. 5496 ове садржине:
„Пошто ће трупе Одбране Београда, према заповести Врховне команде ОБр. 26414 од 4. овог месеца бити у току данашњег дана смењене трупама III. армије, то у вези моје заповести ОБр. 5481 од 5. овог месеца за покрет преко с. Тале, Шљасу, Жеја Хана, Дервени, Шенкола, Презе и даље ка Драчу, наређујем следеће:
1) Да се Шумадиска дивизија I. позива крене на марш 8. овог месеца. Командант дивизије још данас ће примаћи ближе прелазу преко р. Маћи код с. Тале оне пешадиске пукове, који ће према тач. 5 ове заповести имати сутра да образују сталну побочницу с оне стране реке, а полазак осталих јединица са места преноћишта подесити тако, да превожење преко реке иде непрекидно али, код места прелаза да не буде великог нагомилавања.
2) Да се Тимочка дивизија II. позива примакне 9. ов. месеца до мрака месту прелаза преко Маће тако, да се сутра из јутра могу одмах пребацити пукови, који буду одређени у сталне побочнице на место пукова Шумадиске дивизије I. позива.
3) Да се самосталне јединице крену на марш 9. овог месеца, заједно са Тимочком дивизијом II. позива.
4) Да се даљи покрет ка Драчу изврши по овој маршути:
а) Шумадиска дивизија I. позива 8. и 9. ов. мес. прелазак преко реке Маће и 9. преноћиште у рејону Жеја Хан – Лачи – Шљасу; 10. преноћиште у рејону Шенкола – Илими – Дервени и 12. развођење у размештајну просторију, која ће се накнадно одредити према распореду осталих трупа, које се налазе код Драча;
б) Тимочка дивизија II. позива и све самосталне јединице 10. прелазе преко реке Маће, преноћиште у рејону Жеја Хан – Лачи – Шљасу, 11. преноћиште у рејону Шенкола – Илими -Дервени; 12. преноћиште у рејону Базар Шијак – Ристанеј – Алчауш и 13. развођење у размештајну просторију, која ће се накнадно одредити према распореду осталих трупа код Драча.
Ако рејон Базар Шијак – Ристанеј – Алчауш буде заузет другим трупама, онда ће се место преноћишта код Шумадиске дивизије за 11. и код Тимочке дивизије и осталих самосталних јединица за 12. ов. мес. накнадно одредити.
5) Покрет има да се врши од реке Маће до реке Ишми са осигуравањем и свима мерама опрезе и то: до с. Мамурас сталним, а даље од овога села покретним побочницама.
Сталне побочнице имају да образују на линији Мамурас – Миљоти до р. Маће најпре два пешад. пука из Шумадиске дивизије I. позива, који се буду прво пребацили преко р. Маће и, који ће посести све важније тачке; а затим два челна пешад. пука Тимочке дивизије II. позива, који ће одмах по прелазу преко реке Маће хитати, да поседну исту ту линију на место пукова Шумадиске дивизије I. позива.
Пукови Шумадиске дивизије I. позива, употребљени као сталне побочнице, свијаће се у маршевну колону, по мери како буде одмицало зачеље њихове дивизије, али ће оставити на важнијим тачкама поједине мале делове, до доласка пукова Тимочке дивизије, који ће се најзад свијати у маршевну колону, када зачеље њихове дивизије буде промакло поред њих.
За покрете пак побочнице, у току марша од с. Мамураса до р. Ишми, одређивати слабије делове, који ће ићи паралелно са својим дивизијама.
6) Ради сваке сигурности, маршевни ред код дивизија има се подесити тако, да коморски и артилериски делови буду у средини колона и проткани деловима пешадије.
Самосталне пак јединице, ући ће у колону Тимочке дивизије II. позива на зачељу својих артилериских и коморских делова, а у колону ће их увести командант 3. хаубичког дивизиона.
7) За топове, болесно људство и стоку, издата су посебна наређења. – Кола и двоколице немају се вући.
8) Штаб команде Одбране Београда полази из Љеша 8. овог месеца по овој маршути:
8. преноћиште у с. Шљасу; 9. преноћиште у Жеја Хану; 10. преноћиште у Прези и 11. у Драчу.
Са штабом ће ићи један ескадрон III. позива дивизиске коњице, телеграфско одељење Одбране Београда и пратња коју будем одредио“.

II. армија

Штаб армије пошао је 6. јануара пре подне и