6. јануар, Операције српске војске

572

I. армија

Трупе Дринске дивизије II. позива и Дунавске дивизије II. позива, које су 4. јануара отпочеле покрет у духу наређења команданта армије ОБр. 10316 од 2. јануара, пристизале су у току 6. јануара код Скадра. Овога дана командант армије, стигавши у Скадар са делом штаба, издао је на основу директиве Врховне команде ОБр. 26414 од 4. јануара тек. год. наређење ОБр. 10363 ове садржине:
„1) Дринска дивизија II. позива, у смислу моје заповести ОБр. 10316 од 2. јануара, заузеће одсек: Јубани – Рогами – Зуб смењујући на том одсеку трупе Дунавске дивизије I. позива и обезбеђујући правце, који од Пуке друмом воде ка Скадру. Правце низ долину реке Кира ка Скадру осматрати патролама.
2) Дунавска дивизија II. позива пребациће се на леву обалу Дрима и обезбеђује линију: Маја Велс – Крешта – Маја Смихилит и затвара све правце реком Ћадри и оне који преко Креште изводе у Калмети и даље ка Љешу.
Десно одржавати везу са трупама III. армије.
Покрет трупа Дунавске дивизије II. позива на линији Маја Велс – Крешта – Маја Смихилит да отпочне што пре и одмах предузимати потребна рекогносцирања Дрима у циљу пребацивања трупа на његову леву обалу.
3) Магацини хране за Дринску дивизију II. позива Скадар, а за Дунавску дивизију II. позива Љеш.
4) Штаб армије Скадар.
5) О пријему овога наређења одговорити“.

III. армија

Трупе ове армије отпочеле су 6. јануара покрете у духу наређења команданта армије ОБр. 8957 од 4. јануара.
До доласка трупа I. армије остављени су на досадањим положајима:
1) Од Дунавске дивизије II. позива:
а) Једна чета (100 пушака) на положају код с. Рогами.
б) Једиа чета (100 пушака) код с. Зуба.
в) Један батаљон (200 пушака) на положају Ћафа Гурит.
2) Од Дринске дивизије I. позива: (на линији од коте 620 до Мјета) досадањи заштитни делови.
3) Цео Браничевски одред на делу фронта од Маја Велса до коте 620.
4) Ужички одред прешао је у току 5. јануара Дрим код с. Грамши и продужио је марш до села Филзани.
Армиски штаб остао је овога дана у Скадру.

Трупе Одбране Београда

Командант Одбране Београда издао је 6. јануара својим трупама наређење ОБр. 5496 ове садржине:
„Пошто ће трупе Одбране Београда, према заповести Врховне команде ОБр. 26414 од 4. овог месеца бити у току данашњег дана смењене трупама III. армије, то у вези моје заповести ОБр. 5481 од 5. овог месеца за покрет преко с. Тале, Шљасу, Жеја Хана, Дервени, Шенкола, Презе и даље ка Драчу, наређујем следеће:
1) Да се Шумадиска дивизија I. позива крене на марш 8. овог месеца. Командант дивизије још данас ће примаћи ближе прелазу преко р. Маћи код с. Тале оне пешадиске пукове, који ће према тач. 5 ове заповести имати сутра да образују сталну побочницу с оне стране реке, а полазак осталих јединица са места преноћишта подесити тако, да превожење преко реке иде непрекидно али, код места прелаза да не буде великог нагомилавања.
2) Да се Тимочка дивизија II. позива примакне 9. ов. месеца до мрака месту прелаза преко Маће тако, да се сутра из јутра могу одмах пребацити пукови, који буду одређени у сталне побочнице на место пукова Шумадиске дивизије I. позива.
3) Да се самосталне јединице крену на марш 9. овог месеца, заједно са Тимочком дивизијом II. позива.
4) Да се даљи покрет ка Драчу изврши по овој маршути:
а) Шумадиска дивизија I. позива 8. и 9. ов. мес. прелазак преко реке Маће и 9. преноћиште у рејону Жеја Хан – Лачи – Шљасу; 10. преноћиште у рејону Шенкола – Илими – Дервени и 12. развођење у размештајну просторију, која ће се накнадно одредити према распореду осталих трупа, које се налазе код Драча;
б) Тимочка дивизија II. позива и све самосталне јединице 10. прелазе преко реке Маће, преноћиште у рејону Жеја Хан – Лачи – Шљасу, 11. преноћиште у рејону Шенкола – Илими -Дервени; 12. преноћиште у рејону Базар Шијак – Ристанеј – Алчауш и 13. развођење у размештајну просторију, која ће се накнадно одредити према распореду осталих трупа код Драча.
Ако рејон Базар Шијак – Ристанеј – Алчауш буде заузет другим трупама, онда ће се место преноћишта код Шумадиске дивизије за 11. и код Тимочке дивизије и осталих самосталних јединица за 12. ов. мес. накнадно одредити.
5) Покрет има да се врши од реке Маће до реке Ишми са осигуравањем и свима мерама опрезе и то: до с. Мамурас сталним, а даље од овога села покретним побочницама.
Сталне побочнице имају да образују на линији Мамурас – Миљоти до р. Маће најпре два пешад. пука из Шумадиске дивизије I. позива, који се буду прво пребацили преко р. Маће и, који ће посести све важније тачке; а затим два челна пешад. пука Тимочке дивизије II. позива, који ће одмах по прелазу преко реке Маће хитати, да поседну исту ту линију на место пукова Шумадиске дивизије I. позива.
Пукови Шумадиске дивизије I. позива, употребљени као сталне побочнице, свијаће се у маршевну колону, по мери како буде одмицало зачеље њихове дивизије, али ће оставити на важнијим тачкама поједине мале делове, до доласка пукова Тимочке дивизије, који ће се најзад свијати у маршевну колону, када зачеље њихове дивизије буде промакло поред њих.
За покрете пак побочнице, у току марша од с. Мамураса до р. Ишми, одређивати слабије делове, који ће ићи паралелно са својим дивизијама.
6) Ради сваке сигурности, маршевни ред код дивизија има се подесити тако, да коморски и артилериски делови буду у средини колона и проткани деловима пешадије.
Самосталне пак јединице, ући ће у колону Тимочке дивизије II. позива на зачељу својих артилериских и коморских делова, а у колону ће их увести командант 3. хаубичког дивизиона.
7) За топове, болесно људство и стоку, издата су посебна наређења. – Кола и двоколице немају се вући.
8) Штаб команде Одбране Београда полази из Љеша 8. овог месеца по овој маршути:
8. преноћиште у с. Шљасу; 9. преноћиште у Жеја Хану; 10. преноћиште у Прези и 11. у Драчу.
Са штабом ће ићи један ескадрон III. позива дивизиске коњице, телеграфско одељење Одбране Београда и пратња коју будем одредио“.

II. армија

Штаб армије пошао је 6. јануара пре подне из Скадра за Барбалуши, где је преноћио, а 7. јануара биће у Љешу.
Тимочка дивизија I. позива и Шумадиска дивизија II. позива остале су непромењено на досадањој размештајној просторији и очекују укрцавање у бродове, према наређењу Врховне команде ОБр. 26455 од 4. јануара 1916. године.

Трупе Нове области

Командант трупа Нове Области издао је 6. јануара наређење Ђ. ОБр. 11423, којим је регулисао укрцавање трупа у бродове, као и припреме свих потребних мера за ово укрцавање.
Према поменутом наређењу, укрцавање трупа Нове Области има се извршити у Драчу. Ред укрцавања: Комбиновани одред, Моравска дивизија I. позива, Вардарска дивизија I. позива и Призренски одред са тешком артилеријом.
У току 6. јануара укрцан је 10. кадровски пук, 9., 10. и 11. чета граничне трупе; свега 711 људи.

Тимочка војска

Трупе ове команде остале су 6. јануара непромењено у досадањем распореду у циљу обезбеђења укрцавања у Драчу.
Командант Комбиноване дивизије I. позива, доставио је овога дана команданту Тимочке војске извештај ОБр. 4879 у овоме:
„У Берату нема Талијанских трупа; 30 – 40 српских војника отишли су у Грчку. У Валони има врло много талијанских трупа. На правцу Корче – Грамжа – Берат нити је било нити сада има Бугара. У Грамжи и околини су грађани сложни да се одупру Бугарима, ако би дошли“.

Ситуација

Врховна команда примила је у току 6. јануара ове важније извештаје:

Од Италијанског војног аташеа мајора де Сери

Писмо од 6. јануара

„Част ми је известити Вас о садржини депеше коју сам примио од ђенерала Бертоти, главног команданта Италијанских трупа у Албанији.
Ђенерал Бертоти овлашћује ме, да вас известим, да је добио од талијанске владе дозволу, да укрца у Валони српске трупе, које су приспеле у Фијери.
Због неколико грешака, које сам нашао у шифри, ја вам не могу сигурно рећи, да ли је ђенерал известио пуковника Ристића, да остане у Фијери, док транспортна средства не буду готова али вас моли да ви то доставите.
Што се мене тиче, ја држим, да је вероватније оно прво, али предпостављам да и ово друго неће бити од штете.
Ђенерал каже, да је чинио и да ће учинити све што може, да потпомогне пуковника Ристића у његовој дужности, пошиљући му животне намирнице и одело за његове трупе.
Ђенерал Бертоти ме овлашћује још да вас замолим, да имате доброту и издате ђенералу Гојковићу наређења, која би нашли за најцелисходније, те да трупе, које могу бити реорганизоване у околини Тиране и Каваје, да се реорганизују на најбољи начин, да би могле у заједници са талијанским трупама заштитити остале српске трупе, које ће се укрцати у Драчу. Он вас моли, да изволите наредити, да поменуте трупе организоване, што је могуће боље, остану на месту, док се укрцавање не заврши.
Он се нада, да неће бити никакве тешкоће са ваше стране да овај задатак ставите лично ђенералу Гојковићу, који, будући већ од дужег времена на месту са својим трупама, извесно је под најбољим околностима да то изведе са најмањим утрошком снаге и времена и са највише реда и дисциплине, што се нарочито изискује у овако тешким приликама.
Најзад је ђенерал наредио да му телефонски доставим одговор, који ми ви будете дали.
Очекујући овај одговор изволите примити уверење мога одличног поштовања“.

Од пуковника Души из Француске мисије

Бр. 53

„По наредби генерала Мондезира, ја имам да пошаљем у Љеш мајора Кудана да комисију за укрцавање у Сан Ђовани ди Медуа потпомогне у раду у њеном почетку. Овај виши официр имаће за свога помоћника доктора Блана, који је јутрос стигао у Сан Ђовани.
Част ми је молити да изволите издати потребна наређења:
1) Да се дозволи путовање мајору Кудану и његовом ордонансу од Скадра до Љеша 7. јануара. Потребно би било да пођу у 8 часова из јутра.
2) Да се обезбеди стан двојици горе означених официра у Љешу и, да им се стави стално три јахаћа коња на расположење“.

Од делегата код Црногорске Врховне команде ђенерала Јанковића

Пов. Д. Бр. 2299

„Стање на фронтовима Црногорске војске у току 4. јануара 1916. године:
1) Код Санџачке војске:
а) На северном делу њеног фронта цео дан артилериска борба.
б) На источном делу тога фронта вођене су борбе на свима правцима и сви су непријатељски напади одбијени.
2) Код Херцеговачког и Ловћенског одреда слаба артилериска ватра. По извесним вестима непријатељ спрема за 6. и 7. јануар напад на Ловћенски и Херцеговачки одред. Предузете су потребне мере одбране. Штаб дивизије из Новог премештен је у Црквеницу.
3) Код Старо Србијанског одреда без промене“.

Наређења Врховне команде

ОБр. 26515
Наредба Врховног Команданта за сву војску за 7. јануар 1916. године, у Скадру (25. XII. 1915. године, по старом)

Јунаци,
Под навалом удружених војсака двеју царевина и једне краљевине, а за време непрекидних бораба кроз пуна два месеца, ви сте дали безброј доказа свога јунаштва, пожртвовања и осећања дужности према отаџбини.
Тешка судбина наше миле Србије хтела је, да данашњи светли дан рођења Христа Спаситеља, дочекујемо тако далеко од наше лепе домовине, од наших милих и драгих.
Ви, моји драги јунаци, који се данас налазите по Албанским кршевима и на обалама Јадранског мора, имадосте да издржите најстрашнија искушења, преко безпутних Албанских и Црногорских планина, кроз студен и снег и да, издржав све те безпримерне патње, пружите целоме свету такав пример самопреговарања, какав је ретко у историји која војска показала.
Али јунаци, прегажена отаџбина и сада упире своје погледе само на нас.
И данас, на дан Христовог рођења, уз наше молитве Свевишњем, да наше напоре, патње и праведне жеље милостиво награди, Ја позивам све вас, моје непобедне и дичне витезове, да схватите и разумете недаће које су снашле нашу отаџбину и да, спремајући се за нове напоре које отаџбини дугујемо, стално рачунате на мене.
А ја ћу, јунаци, и у будуће делити са вама исту судбину и имаћу само један циљ, да се ваша јуначка снага што пре окрепи, и да наше победоносне заставе ускоро буду захвално поздрављене од ослобођене мајке Србије и од целог нашег напаћеног народа.
Христос се роди, моји официри и чиновници,
Христос се роди, моји подофицири и војници,
Христос се роди сви моји јунаци, који се тако храбро бористе за краља и отаџбину.
Живела моја јуначка непобедна војска“.

Врховни Командант,
Александар с. р.

ОБр. 26533
Команданту Тимочке војске

„Талијански војни изасланик известио је, да је командант Талијанских трупа у Албанији генерал Бертоти добио дозволу од своје владе да у Валони укрца српске трупе из Фијери.
Док транспортна средства не стигну у Валону, генерал Бертоти вели да ће чинити све што може, да потпомогне пуковника Ристића у његовој дужности, шаљући му животне намирнице и одело за његове трупе.
Молим саопштите ово пуковнику Ристићу и наредите му, да успостави везу са генералом Бертоти, ради благовременог пристизавања његових трупа из Фијери у Валону кад бродови за транспорт стигну“.