Početna Prvi balkanski rat Ratne operacije u Raškoj

Ratne operacije u Raškoj

Operacije Ibarske vojske i dejstva Javorske brigade

Obostrani raspored snaga i karakteristike zemljišta

U duhu ratnog i početnog operaciskog plana srpskog Generalštaba, na krajnjem desnom krilu strategiskog rasporeda srpske vojske koncentrisane su Ibarska vojska, prema Novom Pazaru, i Javorska brigada, prema Sjenici.

Pokret i dejstva do izbijanja ispred Novog Pazara

Noću 18/19 oktobra Vrhovna komanda je izvestila komandanta Ibarske vojske o objavi rata Turskoj i naredila mu da ujutru u 6 časova pređe granicu i nastupa ka Novom Pazaru s ciljem da ga zauzme.

Napad na Novi Pazar

Pošto je već imao sve snage prikupljene u neposrednoj blizini grada, komandant je odlučio da izvrši napad na Novi Pazar. Oko 20 časova 21 oktobra izdao je u tom smislu zapovest prema kojoj će svaka kolona napaditi već određenim pravcem.

Nastupanje Ibarske vojske u Metohiju

Dvadeset četvrtog oktobra Ibarska vojska se zadržala u Novom Pazaru pripremajući se za nastupanje ka Kosovskoj Mitrovici. U tom cilju formiran je tzv. Mitrovički odred.

Ovlađivanje Javorske brigade graničnim pojasom

Pred frontom Javorske brigade neprijatelj je već bio napustio granicu od karaule Trudova do karaule Mašatlije (Mašatluk), a merćez na Kalipolju poseo snagama jačine jednog bataljona, dok su srpske komite bile prešle granicu i posele Jastrebovac.

Napad na Sjenicu

Komadant brigade imao je podatke da je neprijatelj organizovao kružnu odbranu Sjenice na liniji Šušure - Babinjača - Vijenac Babinac (Maljevine) - Lupoglav - Dubinje (Veliki Dubnik) - Radišića Brdo, na kojoj su bila izgrađena utvrđenja poljskog tipa.

Oslobođenje zapadnog dela Sandžaka

Vrhovna komanda je 25 oktobra naredila komandantu Javorske brigade da u Sjenici ostavi manju posadu, a sa ostalim snagama nastupa dalje na zapad i zauzme Pljevlja. Komandantu 4 puka III poziva naređeno je da se prikupi kod Kokina Broda i zauzme Novu Varoš.