Opsada Skadra

Napad na utvrđeni rejon Tuzi i teške borbe oko Skadra na Bardanjoltu i Tarabošu.

Napad Zetskog odreda na utvrđeni rejon Tuzi

Prvi zadatak Zetskog odreda, i uslov za njegovo dalje nastupanje ka Skadru, bio je likvidacija graničnog utvrđenog rejona.

Zaključak o napadu na Tuzi

Crnogorska vojska je u borbama oko Tuzi ispoljila sve svoje vrline i mane. Juriši na Dečić i Đelevik su zaista obilovali primerima izvanrednog pregalaštva i požrtvovanja. S vojskom takvog borbenog morala bilo je moguće savladati i teže prepreke ako bi i komandovanje bilo na visini svog zadatka.

Nastupanje Zetskog odreda ka Skadru

Pokret Odreda ka Skadru otpočeo je 18 oktobra. Mješovita brigada je toga dana bila u prethodnici. Iza nje, u jednoj koloni, kretale su se: Bjelopavlićka, Nikšićka, Vučedolska i Zetska brigada.

Nastupanje Primorskog odreda ka Tarabošu

Primorski odred je imao zadatak da likvidira neprijateljske snage na crnogorsko-turskoj granici između Jadranskog Mora i Skadarskog Jezera i da dejstvom preko Taraboša sadejstvuje Zetskom odredu u napadu na Skadar.

Zaključak o nastupanju prema Tarabošu

Na približavanje crnogorskih snaga Tarabošu, koji je smatran za jednu od najosetljivijih tačaka skadarske odbrane, komandant Skadarskog korpusa je u osnovi pravilno reagovao.

Sistem odbrane i raspored turskih snaga u Skadru

Još po završetku rata 1878 godine, načelnik štaba Skadarske divizije izradio je plan za utvrđivanje grada, ali taj plan nije nikada ostvaren.

Napad Zetskog odreda na Štoj i V. Bardanjolt

Po izbijanju u rejon Skadra, Zetskom odredu su se nudila dva pravca za napad na grad. Prvi, Vraka - Štoj - Skadar, bio je mnogo kraći i vodio je ravnim zemljištem, bez ozbiljnijih prirodnih prepreka, dok je drugi, Drišti - Nerfuši - Bardanjolt - Skadar, bio mnogo duži i zaobilazniji.

Zaključak o napadu na Štoj i V. Bardanjolt

Uočivši da je Štojski otsek utvrđen i posednut jakim snagama, crnogorska Vrhovna komanda i komanda Zetskog odreda su odlučili da težište napada ovoga odreda prenesu na otsek Kiri, tj. pravcem preko Bardanjolta, svakako s težnjom da s manje žrtava probiju neprijateljsku spoljnu odbranu i stvore povoljnije uslove za napad na sam grad.