Opsada Jedrena

Učešće srpske Druge armije u opsadi i opštem napadu na turski teško utvrđeni grad Jedrene.

Situacija na trakijskom vojištu

Bugarska je vojska otpočela operacije 18. oktobra - dan po objavi rata, dok se turska Istočna armija tek prikupljala.

Jedrenska tvrđava i njena posada

Nalazeći se na važnom saobraćajnom čvoru Trakije, Jedrene, grad na ušću Tundže u Maricu, još u ranoj istoriji bilo je pretvoreno u značajnu tvrđavu, koju su kasnije Turci popravili i pretvorili u utvrđeni logor, oslonac njihovih osvajanja dolinom Marice.

Dolazak srpske Druge armije pod Jedrene, njen raspored i uređenje položaja

Pošto je rasvetljena situacija na vardarskom vojištu, stvorena kumanovskom bitkom, Timočka divizija 1 srpske 2. armije je, u duhu ranije odluke Vrhovne komande, 27. oktobra u 3 časa dobila naređenje da još istoga dana krene preko Krive Palanke u Ćustendil i tamo se stavi na raspolaganje bugarskoj Vrhovnoj komandi.

Stezanje obruča okruženja i borbena dejstva do primirja

Trupama oko Jedrena je postavljen zadatak da izoluju garnizon jedrenske tvrđave i tako obezbede dejstva 1. i 3. armije, osiguravajući njihove komunikacijske pravce ka Čataldži.

Dvomesečni period primirja

Bugarska Vrhovna komanda nije poznavala situaciju i nije imala razrađen plan za proboj turskog fronta na Čataldži. Tako je i došlo do nepromišljenog i nepripremljenog napada na taj front pre nego što su jedinice bugarske vojske bile popunjene i snabdevene i pre nego što je bila uređena njena pozadina.

Obnova neprijateljstava i priprema opšteg napada na tvrđavu

Zbog nepopustljivosti zaraćenih strana na pregovorima u Londonu, moglo se zaključiti da bi ratne operacije mogle svakog časa ponovo otpočeti.