Početna Prvi balkanski rat Operacije crnogorskog Istočnog odreda

Operacije crnogorskog Istočnog odreda

Dejstva Istočnog odreda na severu Crne Gore i u Metohiji.

Prebacivanje delova Istočnog odreda u rejon Skadra

Početkom novembra Turska se nalazila u veoma teškom položaju. Posle teških poraza kod Kumanova, Kirkilisa i Lile Burgasa, turska vojska je bila u povlačenju, dok su Skadar, Janjina, Solun i Jedrene bili ugroženi pritiskom savezničkih trupa. Sve je to ukazivalo da se turska vojska nalazi pred konačnim porazom.

Pokreti i borbe Prekotarskog odreda

Na dan objave rata Prekotarski odred su sačinjavali Jezero-šaranski bataljon Durmitorske brigade, jedan bataljon dobrovoljaca i dva sporometna brdska topa.

Oslobođenje Đakovice

Turske snage u Metohiji takođe su se krajem oktobra užurbano povlačile preko Prizrena i Debra ka Ohridu i Bitolju. U Đakovici se 30 oktobra nalazio samo jedan bataljon regularnih trupa od oko 500 vojnika s jednom brdskom baterijom.

Zaključak o dejstvima Istočnog odreda od 19 oktobra do 2 novembra

Po padu Berana Turcima je bilo jasno da će Istočni odred dalja dejstva usmeriti prema Metohiji, pa su ulagali napore da ove crnogorske snage zaustave.

Operacije Istočnog odreda od 19 oktobra do 2 novembra

Oslobođenjem Berana, Plava i Gusinja završena je prva faza operacija Istočnog odreda u kojoj je trebalo podeljenim snagama razbiti neprijateljske snage u dolini Tare i Lima, skratiti front i stvoriti uslove da se prikupljenim snagama produže dejstva prema Metohiji.

Zaključak o prvoj fazi dejstava Istočnog odreda

Komandant odreda, međutim, poznajući opštu situaciju kod neprijatelja, znao je da pred sobom ima slabe turske snage usto razvučene na širokom prostoru. S tim u vezi on je zaključio da bi brzom i odlučnom ofanzivom svoga odreda mogao iskoristiti situaciju kod neprijatelja i relativno lako osloboditi Vasojeviće i deo Sandžaka a zatim prodreti i u Metohiju.

Napad na Mokru Planinu i Čakor, oslobođenje Plava i Gusinja

Marš preko teško prohodnih padina Štita bio je vrlo naporan. Naročito teškoće je činilo prebacivanje artiljerije, koja se, u nedostatku zaprega i zbog teškog puta, mestimično morala prenositi.

Borbe Vasojevićke brigade do 14 oktobra

Osmog oktobra je Vasojevićka brigada izvršila pokret iz Andrijevice ka granici, posela određene granične položaje i tako zatvorila pravce koji vode ka