Početna Prvi balkanski rat Kumanovska operacija: Druga i treća etapa

Kumanovska operacija: Druga i treća etapa

Kumanovska bitka i nastupanje srpskih armija ka Skoplju i Velesu

Obostrana situacija uoči Kumanovske bitke

Srpska Vrhovna komanda, međutim, nije 23 oktobra očekivala bitku kod Kumanova. Ona 22 oktobra uveče nije imala nikakvih podataka na osnovu kojih bi mogla zaključiti da se u rejonu Kumanova nalaze jače neprijateljske snage, odnosno pretpostaviti da se glavnina Vardarske armije toga dana prikupila u rejonu Kumanova i na r. Pčinji.

Razvoj događaja na levom krilu Prve srpske armije

Prisustvo jakih turskih snaga 22/23 oktobra neposredno pred frontom privuklo je u izvesnom smislu pažnju komandanata divizija koje su obrazovale levo armisko krilo.

Rasvetljivanje situacije pred frontom Dunavske divizije I i prelaz turskih snaga u napad

Na pretstražama Dunavske divizije I bilo je mirno noću 22/23 oktobra. Ujutru je vreme bilo nepovoljno za borbu, tipično jesenje s kišom i docnije, maglom, što je sve jako otežavalo pregled i osmatranje ispred fronta.

Uvođenje rezervi

Ceneći situaciju na frontu posle izbijanja Šiptara na Srtevicu i neuspelog pokušaja 13 nizamske divizije između 13 i 14 časova da napadne Prkin Rid, komandant Vardarske armije je, izgleda, došao do zaključka da je nastupio momenat kada treba angažovati armisku rezervu.

Borbe na desnom krilu Prve armije

U toku noći je komandant armije, naredio komadantu divizije da jedan svoj puk sa brdskom baterijom, kojom je ova divizija bila ojačana, uputi preko Preševa u s. Seferi, gde će, posedajući raskrsnicu puteva koji vode iz Gnjilana za Kumanovo i grebenom Skopske Crne Gore, ostati do izbijanja snaga 3 armije.

Rad Drinske divizije I i Drugog armiskog ešelona

Pasivnim držanjem Drinske divizije I prema centru turskog rasporeda, koji je inače bio slab, omogućena je sloboda manevra Vardarske armije, pa je njen komandant, uvođenjem u boj i armiske rezerve, mogao da ugrozi položaj Dunavske divizije I.