Početna Prvi balkanski rat Bitoljska operacija

Bitoljska operacija

Borbe na Babuni, kod Kičeva, udar na alinačke položaje i Bitoljska bitka

Položaj turske Vardarske armije i procena Bitoljske operacijske zone

Poražene u bici na Kumanovu, glavne snage ove armije su 24. oktobra 1912. uveče, nezadrživo i u neredu, odstupile ka Skoplju i Velesu, ostavljajući glavnim srpskim snagama potpuno otvoren pravac za nastupanje u dolinu Vardara.

Napredovanje srpske Prve armije

Procena komandanta Vardarske armije da se na masivu Babune mogu duže zaustaviti srpske snage nije bila bez osnova, jer je zemljište pružalo veoma povoljne uslove za odbranu.

Borbe na Babuni 3 i 4 novembra

Trećeg novembra otpočele su borbe na celom frontu na Babuni, od Pletvara do sela Drenovaca.

Oslobođenje Prilepa

Obavešten da srpske snage prodiru iz sela Dupjačana na jugoistok, Zeki-paša je odlučio da 5. korpus povuče na položaje južno od Prilepa, pa je komandantu ovoga korpusa naredio da s potrebnim snagama zauzme položaje između manastira Treskovca (u rejonu Zlatovrha) i (Markovog grada u Prilepu) radi prihvata korpusa.

Zaključak o borbama na Babuni

Slamanje odbrane turskih snaga na Babuni još jedan je značajan uspeh srpske 1. armije u ostvarivanju cilja ovog oslobodilačkog rata, jer su ovim porazom 5. armijskog korpusa još više umanjeni izgledi turske Vardarske armije u odlučujućoj bici za koju se pripremala

Oslobođenje Tetova i Gostivara

Posle poraza kod Kumanova i Kačanika, odstupajući prema Skoplju, delovi Vardarske armije povlačili su se u takvoj panici da su, bez ozbiljnijih teškoća i bez pritiska srpskih snaga, presecali štrange na zapregama, napuštali topove i bežali.

Tok boja kod Kičeva

Rastrojene turske snage odstupale su prethodnih dana u neredu i nisu bile u stanju da pruže ozbiljniji otpor srpskim trupama u nastupanju, iako su im se, kako je već istaknuto, nudili povoljni uzastopni položaji na prostoru od Gostivara do Kičeva.

Zaključak o boju kod Kičeva

Oslobođenjem Kičeva, u isto vreme kada i Prilepa, bio je, u stvari, savladan pojas teško prohodnog planinskog zemljišta koje je Vardarskoj armiji pružalo uslove da zadržavanjem srpskih snaga stvara vreme da se pripremi za odlučujuću bitku.