Početna Drugi balkanski rat Uzroci rata i političke i vojne pripreme za rat

Uzroci rata i političke i vojne pripreme za rat

Velike sile i njihov uticaj na Balkanu, zaoštravanje odnosa među saveznicima, oružane snage i ratni planovi

“Drang nach Osten” i Balkan

Nemačka je, međutim, ušla u borbu za kolonije, tržišta i izvore sirovina u vreme kada je bila završena podela tuđih prekomorskih zemalja, za kojima su težili nemački imperijalisti.

Austrougarski imperijalizam na Balkanu

Zbog svog geografskog položaja i unutrašnje ekonomske i nacionalne strukture, Austro-Ugarska je podržavana i pomagana od Nemačke, svoju privrednu i političku ekspanziju bila usmerila skoro isključivo na Balkansko poluostrvo.

Planovi italijanskog imperijalizma na Balkanu

I italijanski vladajući krugovi su težili stvaranju velike Italije, koja bi obuhvatala Sredozemno, Jadransko i Tirensko more, delove severne Afrike i Male Azije i koja bi po svojoj veličini podsećala na Rimsku Imperiju.

Francuski interesi na Balkanu i politika status quo-a

Francuski interesi bili na Balkanu su mnogobrojni, složeni i isprepleteni. Balkansko poluostrvo je moglo da posluži Francuskoj kao veoma unosno tržište za izvoz u ulaganje finansijskog kapitala, kao područje preko koga vodi najkraći put za Tursku i kao baza i strategijsko zaleđe za vladavinu istočnim Sredozemljem.

Engleski interesi na Balkanu i politika opšte evropske ravnoteže

Engleski kapital je imao jake pozicije u privredi i finansijama balkanskih zemalja, pre svega Turske.

Balkanska politika carske Rusije

Politika carske Rusije prema Turskoj bila je suprotna politici Francuske i Engleske. Dok su ove nastojale da produže i održe život feudalne Turske u periodu kada je njihov kapital na turskom području bio dominantan, Rusija je radila na likvidaciji Turske.

Pretenzije Srbije, Bugarske i Grčke na Makedoniju

U svojim preteranim ambicijama buržoazije Srbije, Bugarske i Grčke su isticale svoja "istorijska prava" na teritoriju Makedonije i, budući da je ona u srednjem veku naizmenično pripadala vizantijskoj, srpskoj ili bugarskoj feudalnoj državi, razvijale teze o Dušanovoj Srbiji, Simeonovoj Bugarskoj, Velikoj Grčkoj i sl.