Početna Balkanski ratovi

Balkanski ratovi

Ratne operacije koje su izvodile srpska i crnogorska vojska za vreme balkanskih ratova 1912 i 1913.

Povratak srpske Druge armije u Srbiju

U takvoj je situaciji, 27. marta, samo jedan dan po osvajanju Jedrena, bugarska Vrhovna komanda izdala naređenje da srpska 2. armija napusti bugarsku teritoriju i železnicom se preveze u Srbiju.

Zaključak o toku i rezultatima Jedrenske operacije

Jedrenska operacija je završena katastrofalnim porazom turskih snaga koje su branile tvrđavu. To je imalo izuzetno krupan značaj za jačanje položaja bugarske vojske.

Napad na liniju forova i pad Jedrena

Odmah posle izlaska meseca na celom istočnom sektoru je otpočela snažna artiljerijska priprema, u trajanju od 15 minuta, u kojoj je prvi put učestvovala celokupna artiljerija sektora.

Napad na prednje položaje tvrđave

Glavni udar su nanosile bugarske trupe na istočnom sektoru, gde su bile koncentrisane najjače snage i teška artiljerija.

Plan za opšti napad na Jedrene

U očekivanju odluke Vrhovne komande, komandant opsade je još 14. marta izdao direktivu u kojoj je bila razrađena osnovna zamisao plana za zauzimanje tvrđave kada se bude naredio opšti napad.

Obnova neprijateljstava i priprema opšteg napada na tvrđavu

Zbog nepopustljivosti zaraćenih strana na pregovorima u Londonu, moglo se zaključiti da bi ratne operacije mogle svakog časa ponovo otpočeti.

Dvomesečni period primirja

Bugarska Vrhovna komanda nije poznavala situaciju i nije imala razrađen plan za proboj turskog fronta na Čataldži. Tako je i došlo do nepromišljenog i nepripremljenog napada na taj front pre nego što su jedinice bugarske vojske bile popunjene i snabdevene i pre nego što je bila uređena njena pozadina.

Stezanje obruča okruženja i borbena dejstva do primirja

Trupama oko Jedrena je postavljen zadatak da izoluju garnizon jedrenske tvrđave i tako obezbede dejstva 1. i 3. armije, osiguravajući njihove komunikacijske pravce ka Čataldži.

Dolazak srpske Druge armije pod Jedrene, njen raspored i uređenje položaja

Pošto je rasvetljena situacija na vardarskom vojištu, stvorena kumanovskom bitkom, Timočka divizija 1 srpske 2. armije je, u duhu ranije odluke Vrhovne komande, 27. oktobra u 3 časa dobila naređenje da još istoga dana krene preko Krive Palanke u Ćustendil i tamo se stavi na raspolaganje bugarskoj Vrhovnoj komandi.

Jedrenska tvrđava i njena posada

Nalazeći se na važnom saobraćajnom čvoru Trakije, Jedrene, grad na ušću Tundže u Maricu, još u ranoj istoriji bilo je pretvoreno u značajnu tvrđavu, koju su kasnije Turci popravili i pretvorili u utvrđeni logor, oslonac njihovih osvajanja dolinom Marice.