Početna Balkanski ratovi

Balkanski ratovi

Ratne operacije koje su izvodile srpska i crnogorska vojska za vreme balkanskih ratova 1912 i 1913.

Povratak srpske Druge armije u Srbiju

Još pre pada jedrenske tvrđave, tj. 22. februara, Srbija je i zvanično zatražila da se, u njenu korist, isprave ugovorom predviđene granice u Makedoniji, motivišući to i činjenicom što je ona, na molbu bugarske...

Zaključak o toku i rezultatima Jedrenske operacije

Jedrenska operacija je završena katastrofalnim porazom turskih snaga koje su branile tvrđavu. To je imalo izuzetno krupan značaj za jačanje položaja bugarske vojske. Padom Jedrena oslobođena je cela bugarska 2. armija i stvorene su...

Napad na liniju forova i pad Jedrena

Postignuti uspesi su znatno podigli borbeni duh, samopouzdanje i moral savezničkih opsadnih trupa. Zato je general Vazov, ocenjujući da je turska odbrana na istočnom sektoru veoma slaba, odlučio da još istoga dana sa svojim...

Napad na prednje položaje tvrđave

Artiljerijska priprema napada je počela 24. marta u 13 časova, s ciljem da se pešadiji olakša izvršenje juriša i stvore povoljniji uslovi za prodiranje u turske prednje položaje. Glavni udar su nanosile bugarske trupe na...

Plan za opšti napad na Jedrene

Na insistiranje komandanta istočnog sektora, koji je smatrao da su polazni položaji jako udaljeni i nepogodni za odlučan udar, bugarska Vrhovna komanda je 21. februara naredila da se u prethodnim borbenim dejstvima zauzmu turski...

Obnova neprijateljstava i priprema opšteg napada na tvrđavu

Zbog nepopustljivosti zaraćenih strana na pregovorima u Londonu, moglo se zaključiti da bi ratne operacije mogle svakog časa ponovo otpočeti. Zato je, 19. decembra, bugarska Vrhovna komanda, u kojoj je tih dana za glavnokomandujućeg...

Dvomesečni period primirja

Neuspesi turske vojske u ratu sa balkanskim savezni cima stavili su Tursku u težak položaj. A posle poraza i u lileburgaskoj operaciji turska vlada je bila prinuđena da, posredstvom velikih sila, a zatim i...

Stezanje obruča okruženja i borbena dejstva do primirja

Posle lileburgaske operacije bugarska Vrhovna komanda je počela pripremati napad na Čataldžu. Ona je naredila da se iz rejona Jedrena u sastav glavnih snaga upute cela 3. divizija i dve brigade 9. divizije. Trupama...

Dolazak srpske Druge armije pod Jedrene, njen raspored i uređenje položaja

Pošto je rasvetljena situacija na vardarskom vojištu, stvorena kumanovskom bitkom, Timočka divizija 1 srpske 2. armije je, u duhu ranije odluke Vrhovne komande, 27. oktobra u 3 časa dobila naređenje da još istoga dana...

Jedrenska tvrđava i njena posada

Nalazeći se na važnom saobraćajnom čvoru Trakije, Jedrene, grad na ušću Tundže u Maricu, još u ranoj istoriji bilo je pretvoreno u značajnu tvrđavu, koju su kasnije Turci popravili i pretvorili u utvrđeni logor,...