1. новембар, Операције аустриске и српске војске

49

Операције аустриске војске

Операције V. армије

Напредовање 8. корпуса и потчињеног му одреда ђенерала Салиса (ојачана 71. пешад. бригада), ишло је без борбе, али је требало до Змињака и Дубља као и на Јереском потоку савладати доста велике теренске тешкоће.
Међутим Комбиновани корпус имао је да савлађује отпор јаких српских заштитница, које су се чврсто наслониле на Шабац и насип Шабац – Мајур – Штитар са наслоном левог крила на Јерез. На овај положај нападале су две бригаде: 14. пешадиска и 104. ландштурмска бригада, за којима је као резерва ишла 107. ландштурмска бригада. После тешких мука Срби су протерани и са насипа Мајур – Штитар. У току ноћи 1./2. новембра, 29. пешадиска дивизија заузима на јуриш варош Шабац. Срби су овде имали знатне губитке, нарочито у погинулим. Заробљено је 130 војника и више материјала.

Операције српске војске

Овог дана биле су само заштитничке борбе на фронту II. армије, које су јако оспоравале непријатељско кретање кроз Мачву. Надирање непријатеља било је најјаче поред Саве ка Шапцу. Ово надирање потпомагано је мониторима са Саве и посадом на левој обали Саве према Шапцу. У току ноћи 1./2. новембра, непријатељ је успео да под борбом заузме Шабац.
На осталим фронтовима српске војске у току овог дана није било ничега значајног, сем уобичајеног бомбардовања појединих положаја од стране непријатељске артилерије, на које је са наше стране слабо одговарано.

 

Ситуација

У току овог дана стигли су у Врховну команду ови важнији извештаји:

Од команданта II. армије

ОБр. 2970
(у 4 часа)

„У вези извештаја ОБр. 2958 од 31. октобра достављам накнадно:
Тимочка дивизија II. позива. У 14.30 и у 16.15 часова била је непријатељска артилериска ватра против железничке станице. У 15.15 часова непријатељски аероплан лети правцем: Бијељина – Јања – Ново село – Митровица – па на запад. Са Видојевице није се видео никакав покрет.
Моравска дивизија I. позива. Повлачење дивизије извршено је у потпуном реду, неузнемиравано од непријатеља. Колоне су досегле нове положаје у 5.30 и 6 часова јутра. Фронт дивизије је 14.5 км; дивизија га поседа овако: десни одсек од Парлога си. од Цуљковића до потока између шумовите чуке и Главице на десну обалу Беле реке; средњи одсек од тога потока до Косовца и леви одсек од Косовца до реке Нечајске. Од извиђачких делова коњице добивен је извештај, да су непријатељски пешад. делови били у 16 часова на линији: Бадовинци – Клење – Богатић; одавде се нису кретали, јер јачина им је по једна чета са 10 – 12 коњаника.
Шабачки одред. У 8.40 часова непријатељ је заузео суву воденицу северно од Стругаре. У 8.50 час. примећене су 3 чете и 1 ескадрон коњице пред Мајурем. У 9.30 час. примећен је један пук пешадије на правцу: Табановић – Мајур – Шабац. У 11.48 часова чета код Стругаре била је нападнута коњицом и пешадијом. У 11.50 часова непријатељ јаком ватром туче Мајур и околину. Од 13 – 14 часова туче цео фронт и врло снажном артилериском ватром бомбардује варош из монитора и батерија на левој обали Саве. У 15.15 часова Шумадиски коњички пук повукао се правцем Јевремовац. Око 17 часова почела је да се развија упорна пешадиска борба, и после упорне борбе непријатељ је разбио десно крило и пододсек према царинарници. Царинарницу и стругару држи непријатељ као и железничку пругу. Наредио сам, да се заузме царинарница и стругара, зашта са ставио команданту пододсека на расположење три чете из резерве. По телефонском извештају Шабачког одреда царинарница је повраћена од стране наших трупа“.

ОБр. 2989
(у 9 часова)

„Армија је ноћу 30./31. октобра у реду и неузнемиравана од непријатеља, повукла се на Церски утврђени положај и исти посела овако:
1. Тимочка дивизија II. позива држи Видојевицу и одсек до Нечајске реке.
2. Моравска дивизија I. позива, од Нечајске реке па до села Добрића.
3. Тимочка дивизија I. позива, од села Добрића до колског пута село Јевремовац – Штитар.
4. Шумадиска дивизија I. позива, ојачана трупама Шабачког одреда, од колског пута Јевремовац – Штитар, па на исток до Мишарског положаја, обухватајући и варош Шабац. 10 батаљона из Шумадиске дивизије I. позива и 5 пољских брзометних батерија груписани око Горње Врањске за сад стоје на моме расположењу за употребу.
Детаљни распоред армије доставићу накнадно, чим будем добио потребне податке од команданата дивизија“.

ОБр. 3016
(у 19 часова)

„Командант Шабачког одреда доставља по саслушању 1 војника из 28. регименте и једног рекрута (тек пет недеља како је у војсци), да непријатељ има према Шапцу два пука, а свега 6 – 8 пукова, који припадају 9. корпусу. По извештајима патрола, непријатељ се у свом кретању зауставио и десним крилом наслонио на јужну ивицу Мајура, а левим на Саву код стругаре.
Командант Тимочке дивизије II. позива јавља, да је непријатељ данас у 9.30 часова предњим деловима избио на линију Клење – Дубље – Дуваниште.
Командант Коњичке дивизије јавља, да је непријатељска батерија из Кленачке шуме дејствовала у правцу Мишарског положаја. Наше трупе, које су браниле Шабац, повукле су се ка утврђеном положају Јевремовац – Потес“.
На осталим фронтовима није било ничега значајнијег у току овог дана.

 

Наређења Врховне команде

Наређење ОБр. 5592

Под овим бројем издата су четири наређења за упућивање обучених и успособљених рекрута у одговарајуће оперативне јединице, ради њиховог појачавања и допуне до формациске јачине. За извесне делове наређено је преоружање.

Наређење ОБр. 5619

Команданту II. армије – Бојић

„4. пешад. пук I. позива „Стев. Немање“ упућује се сутра 2. новембра зором из Ваљева за В. Бошњак, где да вам се стави на расположење. Команданту пука наређено је, да вас извести по пристизању пука у В. Бошњак.